FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2004 rd

FiUB 24/2004 rd - RP 200/2004 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 19 oktober 2004 en proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (RP 200/2004 rd) till finansutskottet för beredning.

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation.

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört

finansråd Antero Toivainen, finansministeriet

biträdande direktör Olli Tervo ja överinspektör Veli-Matti Tala, Skattestyrelsen

Finansministeriet och Skattebetalarnas Centralförbund har lämnat skriftligt utlåtande.

Finlands Näringsliv och Centralhandelskammaren har meddelat att frågan inte ger anledning till några anmärkningar för deras del.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område ändras så att de ändringar som gjorts i rådets direktiv 77/779/EEG, vilket ligger till grund för lagen, genom rådets direktiv 2004/56/EG beaktas.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet propositionen behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Under sakkunnigförhöret uttalades kritik mot sättet att i lagförslaget bara hänvisa till handräckningsdirektivet. Lagrummen bör skrivas så att innehållet framgår direkt av själva lagtexten. Det som inte heller var helt klart var om uppgifter kunde lämnas ut till andra, exempelvis kommunala myndigheter.

Utskottet anser att den av regeringen föreslagna paragrafutformningen är helt motiverad. För det första gäller ju propositionen enbart myndigheter och saknar alltså regler för enskilda medborgares rättigheter och skyldigheter. Dessutom har samma modell av tradition använts för att genomföra rättsakter som gäller myndigheter.

Eftersom det nu bara handlar om en direktivändring, vore det i detta sammanhang inte motiverat att börja plocka in hela direktivet efter vissa anpassningar i vår nationella lagstiftning, såsom föreslagits under sakkunnigutfrågningen. En annan sak som talar mot detta är att det finns en lång rad bestämmelser om informationsutbyte och handräckning i olika skatteavtal och handräckningsavtal samt, när det gäller mervärdesskatten, i Europeiska unionens förordning. Föreskrifterna och bestämmelserna uppvisar avsevärda skillnader. Man måste då i varje händelse gå till respektive bestämmelser för att få reda på vilken den skattskyldiges rättsskyldiga status är i varje enskilt fall.

Skatteuppgifter som erhållits genom informationsutbyte kan användas i beskattningen. Uppgifterna om den slutliga beskattningen blir offentliga på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Uppgifter som erhålls genom informationsutbyte påverkar alltså den slutliga beskattningen men kan inte identifieras i uppgifterna för den slutliga beskattningen. Det är förbjudet att lämna ovan avsedda uppgifter till andra myndigheter än de som avses i direktivet.

Förslag till beslut

Finansutskottet föreslår

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 16 november 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Olavi Ala-Nissilä /cent
 • vordf. Matti Ahde /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Pekka Kuosmanen /saml
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /gröna
 • Irja Tulonen /saml
 • Kari Uotila /vänst
 • Jukka Vihriälä /cent
 • ers. Timo Kalli /cent
 • Bjarne Kallis /kd
 • Eero Lämsä /cent
 • Olli Nepponen /saml

Sekreterare var

utskottsråd Maarit Pekkanen

​​​​