FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2007 rd

FvUB 15/2007 rd - RP 106/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 16 oktober 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen (RP 106/2007 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Terhi Lehtonen, inrikesministeriet

utvecklingschef Sami Kivivasara, befolkningsregistercentralen

häradsskrivare Annamari Rouhe, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry, även som representant för Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry

inspektör Hilkka Karvinen, Statens tjänstemannaförbund rf

ombudsman Pasi Kuusiluoma, vicehäradshövding, ordförande för juridiska kommittén Roy Sjöblom ja råd för internationella ärenden, medlem av juridiska kommittén Kari Salo, Genealogiska Samfundet i Finland rf

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • Folkpensionsanstalten
 • Skattestyrelsen
 • Dataombudsmannens byrå
 • Finansbranschens Centralförbund FC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i de bestämmelser i befolkningsdatalagen som gäller uppgifter som registreras i och lämnas ut ur befolkningsdatasystemet. I bestämmelserna föreslås följdändringar på grund av ändringar i den övriga lagstiftningen. I befolkningsdatasystemet ska basuppgifter om den nya intressebevakningsfullmakten föras in. Magistraterna ska få utvidgad rätt att fatta beslut om att lämna ut uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Utöver magistraterna ska också andra myndigheter och sammanslutningar kunna tillhandahålla adresstjänster utifrån avtal.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

I befolkningsdatalagen (507/1993) föreslås vissa följdändringar på grund av lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007), som trädde i kraft den 1 november 2007, och lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007), som trädde i kraft den 1 april 2007.

Befolkningsdatasystemet är ett centralt basregister i samhället, med uppgifter bl.a. om en persons rättskapacitet. Regeringen föreslår därför att basuppgifter om fastställda intressebevakningsfullmakter ska införas i registret på samma sätt som man nu för in uppgifter om förordnande av intressebevakare. I registret finns uppgifter om när en intressebevakningsfullmakt börjar och upphör att gälla och identifieringsuppgifter om fullmäktigen. I registret införs uppgifter om fullmakt att företräda fullmaktsgivaren i ekonomiska angelägenheter.

Bestämmelserna om utlämnande av uppgifter ur befolkningsdataregistret föreslås bli ändrade så att magistraten får lämna ut uppgifter också från andra distrikt än sitt eget ämbetsdistrikt. Men befolkningsregistercentralen ska fatta beslut om att lämna ut uppgifter via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form eller om andra än enstaka uppgifter som lämnas ut till utlandet. Bestämmelserna är motiverade med tanke på en rationell tjänsteutövning och en systematisk praxis för att lämna ut uppgifter.

Lagen ska kompletteras med bestämmelser om adresstjänst och avtal om tillhandahållande av en adresstjänst. För klarhetens skull inskärper utskottet att det inte handlar om förvaltningsbeslut som gäller den enskildes eller en sammanslutnings rättigheter när adressuppgifter och andra kontaktuppgifter lämnas ut som adresstjänst. Vid annat utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet är det däremot fråga om att utöva beslutsbefogenheter. Adresstjänsten är en service som är avsedd för alla och som har visat sig vara till nytta. Den tillhandahålls i hela landet per telefon eller på internet. Adresstjänsten lämnar inte ut uppgifter om personer som inte går att individualisera. Genom adresstjänsten lämnas inte heller ut uppgifter om personer som det utifrån 25 § 4 mom. i befolkningsdatalagen är förbjudet att lämna ut uppgifter om för att skydda dem och deras familj eller som utifrån 25 § 5 mom. har förbjudit att deras adressuppgifter lämnas ut som en adresstjänst.

Magistraterna ska fortsatt ha huvudansvaret för adresstjänsten. Propositionen möjliggör också för andra myndigheter eller sammanslutningar att tillhandahålla en adresstjänst utifrån avtal med Befolkningsregistercentralen. För att trygga tillgången till tjänsten måste den kunna tillhandahållas smidigt också utanför tjänstetid. Propositionen förväntas inte medföra större kostnader.

Med hänvisning till propositionens motivering och annan utredning finner utskottet propositionen nödvändig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Förvaltningsutskottet föreslår

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 4 december 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tapani Tölli /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Elsi Katainen /cent
 • Timo Korhonen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Petri Pihlajaniemi /saml
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
 • Lenita Toivakka /saml
 • Unto Valpas /vänst
 • Tuula Väätäinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Minna-Liisa Rinne

​​​​