FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2009 rd

FvUB 20/2009 rd - RP 233/2009 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005—2009 och lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 november 2009 en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005—2009 och lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009 (RP 233/2009 rd) till förvaltningsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regionutvecklingsdirektör Veijo Kavonius ja regeringsråd Pekka Järviö, arbets- och näringsministeriet

konsultativ tjänsteman Minna Liuttu, social- och hälsovårdsministeriet

sakkunnig Erja Lindberg, Finlands Kommunförbund

Dessutom har skriftligt utlåtande lämnats av

 • landskapsdirektör Alpo Jokelainen, samkommunen Kainuun maakunta -kuntayhtymä
 • ordförande Timo Leppänen, Kainuun Yrittäjät ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005—2009 och för lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009 ska förlängas till utgången av 2011. I lagarna föreslås dessutom tekniska ändringar som följer av inrättandet av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Befrielse från socialskyddsavgiften ska i enlighet med de gällande lagarna alltjämt tillämpas i landskapet Kajanaland, i kommunerna Enare, Enontekis, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki, Övertorneå, Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes, Rautavaara, Valtimo och Karlö samt i Nådendals stad inom området för den 2009 upplösta kommunen Velkua och i Väståbolands stad inom området för de 2009 upplösta kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu.

Till följd av befrielsen från socialskyddsavgiften kommer staten att också i fortsättningen förlora avgifter till ett belopp av 10,3 miljoner euro per år. Eftersom folkpensionsavgiften slopas kommer befrielsen från och med 2010 endast att gälla arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Det maximala beloppet för befrielsen från socialskyddsavgifter föreslås alltjämt vara 30 000 euro per arbetsgivare och lönebetalningsår.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2010.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2005 () trädde i kraft den 1 januari 2003 (FvUB 11/2002 rdRP 120/2002 rd). Lagen, vars giltighetstid tidigare förlängts till utgången av 2009, tillämpas inom det försöksområde som nämns i lagen (3 §).

Lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005—2009 () trädde i kraft den 1 januari 2005 (FvUB 18/2004 rdRP 144/2004 rd). Den lagen tillämpas i landskapet Kajanaland.

Utskottet tillstyrker att giltighetstiden för båda lagarna förlängs på föreslaget sätt till utgången av 2011 på grund av det svåra ekonomiska läget. Befrielsen från socialskyddsavgift gäller även framöver inom de områden som nämns i lagarna.

I 7 § i båda lagarna behöver på föreslaget sätt göras de ändringar som följer av att man i samband med regionförvaltningsreformen inrättade närings-, trafik- och miljöcentraler (FvUB 13/2009 rdRP 59/2009 rd).

Dessutom föreslår utskottet med hänvisning till regionförvaltningsreformen, som förpassar länsindelningen till historien den 1 januari 2010, att försöksområdet i 3 § 1 mom. i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner anges med uppräknande av kommunerna landskapsvis i stället för länsvis.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår

att lagförslag 1 godkänns utan ändringar och

att lagförslag 2 godkänns med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

2.

Lag

om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2009 (1200/2002) lagens rubrik, 3 § 1 mom., 4 § 2 mom., 7 § 2 mom. samt 17 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, lagens rubrik, 4 § 2 mom. samt 17 § 1 och 2 mom. i lag 1112/2005 och 7 § 2 mom. i lag 1056/2006 samt 3 § 1 mom. i lag 1034/2008, som följer:

Lag

om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003—2011

3 § (Ny)

Denna lag tillämpas på en arbetsgivare som avses i 1 § och som har ett sådant fast driftställe som avses i 13 a § i inkomstskattelagen (1535/1992) i någon av följande kommuner (försöksområde):

1) landskapet Lappland: Enare, Enontekis, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki eller Övertorneå,

2) landskapet Norra Österbotten: Karlö, (utesl.)

3) landskapet Norra Karelen: Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes eller Valtimo eller

4) landskapet Norra Savolax: Rautavaara. (Ny punkt 4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4, 7 och 17 §

(Som i RP)

_______________

Ikraftträdandebestämmelsen

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 1 december 2009

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Tapani Tölli /cent
 • vordf. Tapani Mäkinen /saml
 • medl. Thomas Blomqvist /sv
 • Juha Hakola /saml
 • Lasse Hautala /cent
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Pietari Jääskeläinen /saf
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Timo V. Korhonen /cent
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • ers. Veijo Puhjo /vänst
 • Satu Taiveaho /sd

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​