FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 4/2011 rd

FvUU 4/2011 rd - U 25/2010 rd

Granskad version 2.0

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Stora utskottet sände den 20 maj 2011 en kompletterande skrivelse 3. OM 13.05.2011 i ärende U 25/2010 rd till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder.

Sakkunniga

Utskottet har hört

lagstiftningsråd Katariina Jahkola, justitieministeriet

direktör för internationella frågor Erkki Hämäläinen, inrikesministeriet

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 22/2010 rd och FvUU 33/2010 rd i ärendet.

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslag

Se: Justitieministeriets promemoria EU/2010/0979 28.6.2010 Ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området.

Regeringens ståndpunkt

Se: Statsrådets skrivelse U 25/2010 rd .

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Se: Dokument HaVL 4/2011 vp .

Utlåtande

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt.

Helsingfors den 10 juni 2011

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Jussi Halla-aho /saf
 • vordf. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • medl. Heikki Autto /saml
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Reijo Hongisto /saf
 • Risto Kalliorinne /vänst
 • Mika Kari /sd
 • Markus Lohi /cent
 • Pirkko Mattila /saf
 • Outi Mäkelä /saml
 • Markku Mäntymaa /saml
 • Raimo Piirainen /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto

​​​​