KOMMUNIKATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2004 rd

KoUB 22/2004 rd - RP 87/2004 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 11 maj 2004 en proposition med förslag till lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (RP 87/2004 rd) till kommunikationsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Pekka Kouhia, kommunikationsministeriet

sjöfartsöverinspektör Jerker Klawer ja jurist Maarit Mikkonen, Sjöfartsverket

chef för fartygsavdelningen Henri Tuominen, Bureau Veritas

surveyor, station manager Seppo Liukkonen, Germanischer Lloyd

ombudsman Reima Angerman, Finlands Maskinbefälsförbund rf

ombudsman Bo Gyllenberg, Finlands Skeppsbefälsförbund

ordförande Simo Zitting, Finlands Sjömans-Union rf

verkställande direktör Matti Aura, Finlands Hamnförbund

transportekonomiskt ombud Maire Kaartama, Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund TT

verkställande direktör Jouko Santala, Hamnoperatörerna

Dessutom har utskottet fått skriftliga utlåtanden från

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • finansministeriet
 • handels- och industriministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Germanischer Lloyd
 • Fraktfartygsföreningen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg. Genom lagen genomförs Europeiska unionens direktiv om fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av bulkfartyg.

Till lagens tillämpningsområde hör alla fartyg motsvarande den internationella sjöfartsorganisationens bestämmelser, som transporterar fast bulklast och som lossar eller lastar fast bulklast vid terminaler i Finland. I lagen finns bestämmelser om bulkfartygens operativa lämplighet för lastning eller lossning av fast bulklast, kraven på terminalernas lämplighet, temporära tillstånd, ansvarsfördelningen mellan fartygens befälhavare och terminalrepresentanterna vid lossning och lastning av bulklast och om förfaranden mellan bulkfartyg och terminaler. I lagen föreskrivs också om reparation av skador som uppkommit vid lastning och lossning, övervakningen samt påföljder.

Närmare bestämmelser om vissa frågor som hör till lagens tillämpningsområde utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har blivit antagen och stadfäst.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning anser utskottet att förslaget är nödvändigt och motiverat. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men i enlighet med följande ändringar och anmärkningar.

Lagförslaget i propositionen innehåller en lång rad språkfel, tryckfel och andra med dem jämförliga tekniska fel. Av denna anledning och också i övrigt ger propositionen bilden av att vara slarvigt beredd trots att den granskats av granskningsbyrån vid justitieministeriets lagberedningsavdelning. Utskottet vill i detta sammanhang påpeka för kommunikationsministeriet att lagarna måste beredas med största omsorg. Utskottet motiverar inte de kursiverade ändringarna i betänkandets lagavsnitt när det gäller tryckfel och förbättringar av den språkliga dräkten.

Utskottet har fäst sig vid det certifierade kvalitetssäkringssystemet, som i 3 § 16 (17) punkten definieras som terminaloperatörens kvalitetssäkringssystem som certifierats enligt standarden ISO 9001:2000 eller motsvarande standard. Samma definition ingår i 5 § 1 mom. 4 punkten. Utskottet anser att kvalitetssäkringssystemet inte bör bindas till ett enda system och att paragrafformuleringen därför är bra när den tillåter kvalitetssäkringssystem som certifierats enligt motsvarande standard.

Utskottet påpekar att 3 § 16 (17) punkten och 5 § 1 mom. 4 punkten uppfyller kravet i artikel 5.4 i bulklastdirektivet att certifieringen ska ske enligt standarden ISO 9001:2000. Utskottet vill understryka att artikeln också tillåter en standard som på alla punkter ställer samma krav som ISO-standarden i fråga.

Under sakkunnigförhöret framgick det att tilllägget av en likvärdig standard bereddes av rådets arbetsgrupp för sjötransporter efter yrkande från medlemsstaterna. Motiveringen var att eftersom ISO-standarderna hela tiden utvecklas är det inte särskilt rationellt om man inte fick använda nyare och eventuellt också strängare standarder. Under expertförhöret underströks det också att lagstiftningen inte bör innehålla krav på att följa nationella standarder. Utskottet konstaterar att sådana inte förekommer i Finland.

Detaljmotivering

1 §. Lagens syfte.

I 1 mom. i den finska texten är direktivets namn fel skrivet. Utskottet har korrigerat skrivfelet. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

I 2 mom. i den finska texten är orden "lastin purkaminen" sammanskrivna. Enligt finska språkregler väljer man sammansättning för termer. Sjöfartsverket uppger att det inte handlar om en term utan orden beskriver ett händelseförlopp och bör därmed särskrivas. Utskottet har i konsekvensens namn gjort samma ändring i de övriga lagparagraferna. Dessutom har utskottet omformulerat momentet språkligt. Ändringarna påverkar inte den svenska texten.

2 §. Tillämpningsområde.

Utskottet har i 2 mom. i den finskspråkiga versionen rättat till felaktigheten i namnet på 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Ändringen påverkar inte den svenska texten. Dessutom har utskottet gjort en del stilistiska omformuleringar.

3 §. Definitioner.

I 2 punkten har utskottet rätttat till felet i namnet på 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981). Utskottet föreslår också att 3 punkten preciseras genom ett tillägg av det svenska namnet på IMO, Internationella sjöfartsorganisationen. Utskottet föreslår att 5 punkten i den finskspråkiga lagstexten preciseras för att det av uttrycket "XII luvun" ska framgå att kapitlet ingår i en bilaga till SOLAS-konventionen. Denna ändring påverkar inte den svenska texten.

Utskottet föreslår att 12 punkten stryks, eftersom definitionen inte avser den direktör vid Sjöfartsverket som ansvarar för sjösäkerheten eller en av honom förordnad tjänsteman vid Sjöfartsverket. Meningen är att Sjöfartsverket i egenskap av myndighet står för övervakningen och internt sköter delegeringen av uppgifter. Följaktligen föreslår utskottet att Sjöfartsverket uttryckligen nämns i det lagrum där det hänvisas till hamnstatskontrollmyndigheten. I och med att punkten stryks måste de följande punkterna omnumreras.

Paragrafens 12 (13) punkt föreslås bli ändrad så att lastinformation definieras som de upplysningar om lasten som krävs enligt regel VI/2 i 1974 års SOLAS-konvention.

I 13 (14) och 14 (15) punkten föreslår utskottet att uttrycket "lisäys" byts ut mot "liite" när det gäller BLU-koden.

Utskottet föreslår att 17 (18) punkten ändras för att den ska harmoniera med uppgiftsbeskrivningen i 10 § för bedömningsorgan. Då förstås med bedömningsorgan företag eller organisationer som har rätt att certifiera kvalitetssäkringssystemen.

Enligt 6 § om temporärt tillstånd kan Sjöfartsverket bevilja nyligen inrättade terminaler temporärtillstånd med högst 12 månaders giltighet att bedriva verksamhet. Utskottet har uppmärksamgjorts på att gränserna för inte bara myndighetens befogenheter utan också terminalernas möjligheter att få ett sådant tillstånd blir alltför flexibla på detta sätt. Utskottet föreslår därför att definitionen på en nyligen inrättad terminal tas in som ny punkt 18 i 3 §. Enligt propositionen avses med en nyligen inrättad terminal en terminal där en ny terminaloperatör "som vill komma in i branschen och som har för avsikt att inleda verksamhet som avser lastning eller lossning av fast bulklast i en hamn i Finland med egna eller hyrda lastnings- eller lossningsanordningar". Utskottet föreslår att definitionen tas in som punkt 18.

Utskottet har gjort de nämnda ändringarna och en del språkliga rättelser i paragrafen.

4 §. Krav med avseende på bulkfartygens lämplighet ur operativ synvinkel.

Utskottet har gjort en språklig ändring i den finska paragrafrubriken och 2 mom. Ändringarna påverkar inte den svenska texten. På grund av lagsystematiken föreslår utskottet att 2 mom. om kontroller flyttas över till 15 § som handlar om övervakning. Utskottet har ändrat paragrafens skrivning i enlighet härmed.

5 §. Lämplighetskrav för terminaler.

Utskottet har gjort en del språkliga justeringar i 1 mom. Ändringarna påverkar inte den svenska texten.

6 §. Temporärt tillstånd.

Utskottet har gjort en språklig ändring i den finska texten, men den svenska texten påverkas inte.

7 §. Befälhavarens uppgifter.

Utskottet föreslår att hänvisningen i 1 mom. 3 punkten i den finska texten till "BLU-koodi" ändras till "BLU-säännöstö". Ändringen påverkar inte den svenska texten.

Utskottet har gjort denna ändring och vissa språkliga korrigeringar i momentet.

8 §. Terminalrepresentantens uppgifter.

Utskottet föreslår efter meddelande från kommunikationsministeriet att BLU-koodi byts ut mot BLU-säännöstö i 1 mom. 1 punkten i den finska texten. Denna ändring påverkar inte den svenska texten. Utskottet föreslår också att 2 punkten preciseras för att avse situationer där ett fartyg lastas.

I och med att 3 § 12 punkten i lagförslaget stryks föreslår utskottet att Sjöfartsverket uttryckligen nämns i 3 punkten.

Enligt 3 § 7 punkten i lagförslaget avses med terminal en fast, flytande eller rörlig anläggning. Därför kan en terminal inte lämna information till befälhavaren. Utskottet föreslår att lagrummet omformuleras så att det gäller information som terminalrepresentanten ska lämna till befälhavaren.

Utskottet har gjort dessa ändringar och en del språkliga korrigeringar i paragrafen.

9 §. Förfaranden mellan bulkfartyg och terminal.

Utskottet föreslår att BLU-koodi byts ut mot BLU-säännöstö i 1 punkten i det finska lagförslaget. Ändringen påverkar inte den svenska texten.

Utskottet föreslår att normgivningsbemyndigandet i 5 punkten blir 2 mom. i paragrafen.

Utskottet har gjort ändringarna och en del språkliga justeringar i paragrafen.

10 §. Bedömningsorganet och dess uppgifter.

Avsikten är att det ska kunna finnas flera bedömningsorgan i Finland. Därför föreslår utskottet att paragrafen omformuleras för att det ska framgå att det kan utnämnas flera bedömningsorgan hos oss. Dessutom föreslår utskottet att bedömningsorganens uppgifter preciseras genom att det i momentet sägs att bedömningsorganen har rätt att certifiera terminaloperatörernas kvalitetssäkringssystem.

I 2 mom. föreslår utskottet att inte bara stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska nämnas utan uttryckligen också Europeiska unionens medlemsstater.

Eftersom 3 mom. inte innehållsligt motsvarar paragrafrubriken, föreslår utskottet att momentet flyttas över till övergångsbestämmelsen.

Utskottet har gjort ändringarna och en del språkliga korrigeringar i paragrafen.

11 §. Utnämningsförutsättningar.

Utskottet har gjort vissa språkliga korrigeringar i paragrafformuleringen.

12 §. Återtagande av bedömningsorganets utnämning.

Utskottet föreslår att den felaktiga hänvisningen till 10 § korrigeras till 11 § som föreskriver hur ett bedömningsorgan ska visa sin kompetens. Utskottet menar att de i paragrafen angivna grunderna för att återta utnämningen av ett bedömningsorgan är alltför generella när de bara talar om att organet annars har handlat i strid med den aktuella lagen. Därför föreslår utskottet att utnämningen kan återtas, om ett bedömningsorgan beviljar ett sådant certifikat för en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem som inte uppfyller kraven enligt ISO-standarden 9001:2000 eller en likvärdig standard. Utskottet har ändrat skrivningen i paragrafen.

13 §. God förvaltning och rättsskydd i bedömningsförfarandet samt tjänsteansvar.

Utskottet föreslår att paragrafrubriken preciseras för att också avse tjänsteansvar som det finns bestämmelser om i paragrafens 2 mom. Dessutom har utskottet korrigerat ett fel i 1 mom. som gäller den finska rubriken på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den svenska texten kräver ingen korrigering.

14 §. Reparation av skador som uppstått i samband med lastning eller lossning.

Som en konsekvens av att 12 punkten i 3 § strukits föreslår utskottet att hamnstadskontrollmyndigheten uttryckligen ska ersättas med Sjöfartsverket. Dessutom föreslår utskottet att den i 3 mom. nämnda erkända organisationen preciseras så att det ska handla om en organisation som avses i rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

Utskottet har gjort ändringarna och en del språkliga korrigeringar i paragrafen.

15 §. Övervakning.

I 1 mom. har utskottet korrigerat hänvisningarna till 5 och 8 § och gjort vissa språkliga justeringar.

Utskottet föreslår att 2 mom. stryks när denhelt tydlig är onödig. Det framgår redan av 1 mom. att Sjöfartsverket övervakar att hela lagen iakttas och i 27 § 2 mom. anges tidsgränserna för övergångsbestämmelsen. Med hänvisning till lagsystematiken föreslår utskottet dessutom att 2 mom. om kontroller i 4 § flyttas över som 2 mom. i 15 §.

Utskottet har omformulerat paragrafen med hänsyn till dessa ändringar.

16 §. Rätt att utföra kontroller.

I och med att 12 punkten i 3 § strukits föreslår utskottet att hamnstadskontrollmyndigheten uttryckligenersätts med Sjöfartsstyrelsen. Utskottet har gjort ändringen i paragrafen.

17 §. Brister eller missförhållanden som observerats vid lastning eller lossning av fartyg.

Utskottet har gjort vissa språkliga ändringar i 1 mom. Ändringarna påverkar inte den svenska texten.

18 §. Vite och hot om avbrytande.

I 1 mom. står det att vite och hot om avbrytande kan föreläggas terminalen, terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare. Men enligt 3 § 7 punkten avses med terminal en fast, flytande eller rörlig anläggning och därför föreslår utskottet att ordet terminal stryks.

I 2 mom. föreskrivs om redarens skyldighet att ställa en mot vitet svarande säkerhet innan fartyget lämnar finsk hamn. Enligt momentet ska säkerheten återställas till fartygets befälhavare fastän meningen är att redarenska få den. Utskottet föreslår därför att paragrafen ses över så att säkerheten ska återställas till den redare som ställt den.

Utskottet har gjort ändringarna och en del språkliga korrigeringar i paragrafen.

19 §. Förhindrande eller avbrott av lastning eller lossning av fast bulklast.

Kommunikationsministeriet har meddelat att orden "avbryta lastningen eller lossningen av ett fartyg" bör fogas in i slutet av paragrafens andra mening. Paragrafen blir därigenom mycket mer informativ och därför föreslår utskottet att ändringen görs. Dessutom har utskottet gjort en del språkliga ändringar i paragrafen.

21 §. Överlämnande av sekretessbelagd information.

Enligt 1 punkten är det tillåtet att överlämna information till åklagaren och polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullmyndigheten för förebyggande och utredande av brott. Tanken är att information kan överlämnas till varje myndighet särskilt antingen för förebyggande eller för utredande av brott. Därför föreslår utskottet att ordet "och" ersätts med ett kommatecken och med ordet "eller".

Utskottet har gjort ändringarna och vissa språkliga omformuleringar i paragrafrubriken och 3 punkten.

22 §. Utlämnande av information från bedömningsorganet.

I 1 mom. är den finska lagrubriken för lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet felskrivet. Utskottet har korrigerat felet, som inte förekommer i den svenska texten. I 10 § 2 mom. konstateras att med ett bedömningsorgan jämställs ett ömsesidigt företag eller andra organisationer i andra medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Utskottet föreslår att hänvisningen i 1 punkten till organisationer enligt 10 § 2 mom. preciseras för att skrivningen ska bli enhetlig.

Utskottet föreslår att 2 punkten förenklas genom att uttrycket "Sjöfartsverkets kontroll enligt denna lag" kortas ned till "kontroll enligt denna lag".

Utskottet har gjort ändringarna och en rad språkliga korrigeringar i paragrafen.

23 §. Handräckningsmyndigheter.

Utskottet har rättat till en språklig miss i paragrafen.

24 §. Ersättning för kostnader.

Kommunikationsministeriet uppger att man vid lagberedningen ville koppla loss bulklastlagen från andra lagar. Därför tog man i lagförslaget in de bestämmelser i lagen om tillsyn över fartygssäkerhet som gäller när olika aktörer väsentligt bryter mot lagen. Men i det sammanhanget anpassade man inte lydelsen fullt ut så att den skulle ha suttit i den nu aktuella lagen. Eftersom bulklastlagen inte innehåller bestämmelser om stoppande av fartyg kan det inte heller finnas bestämmelser om avgifter för stoppande. Därför föreslår utskottet att bristerna villkoras så att de ska vara sådana som enligt 19 § i denna lag ålägger Sjöfartsverket att hindra eller avbryta lastningen eller lossningen av fastbulklast. Utskottet har omformulerat momentet i enlighet härmed.

25 §. Sökande av ändring.

Utskottet har gjort en språklig korrigering i paragrafrubriken.

26 §. Rättelseförfarande och överklagande av bedömningsorganets beslut.

Justitieministeriet ställer sig avvisande till bestämmelser om att det vid behov föreskrivs närmare om rättelseförfarandet genom förordning av statsrådet. Enligt propositionen blir det högst sannolikt ytterst sällan aktuellt med rättelseförfarande och att det är praktiken som får utvisa om det över huvud taget behövs föreskrifter om rättelseförfarande. Ministeriet har påpekat att för det första blir förvaltningslagen (434/2003) tillämplig till följd av hänvisningen i 13 § 1 mom. och för det andra är det oklart om hurdana bestämmelser som behöver utfärdas genom förordning. Utskottet föreslår följaktligen att bemyndigandet att utfärda förordning stryks helt och menar att det är bättre att senare komplettera reglerna för rättelseförfarande på lagnivå om så behövs.

Detaljerna i rättelseförfarandet fastställs enligt 1 mom. i samband med godkännandet av bedömningsorganet. Justitieministeriet påpekar att bestämmelsen saknar motivering i propositionen och att dess betydelse inte framgår med önskvärd klarhet. Därför föreslår utskottet att bestämmelsen stryks i momentet.

Utskottet har ändrat skrivningen av momentet i enlighet härmed.

27 §. Ikraftträdande och övergångsbestämmelse.

Utskottet föreslår att 2 mom. omformuleras av den anledningen att terminaloperatören ska upprätta ett kvalitetssäkringssystem och kvalitetssäkringssystemet certifieras.

Med hänvisning till lagsystematiken föreslår utskottet att paragrafen ändras så till vida att 10 § 3 mom. tas in som ett 3 mom. i paragrafen, dock så att den gäller nyligen inrättade terminaler. Av en sådan terminal krävs att den har ett temporärt tillstånd tre månader efter att verksamheten inletts.

Utskottet har gjort ändringarna i paragrafen.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunikationsutskottet

att lagförslaget godkänns med följande ändringar:

Utskottets ändringsförslag

Lag

om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) (utesl.) bulkfartyg, oberoende av vilken flagg de för, som anlöper en terminal för att lasta eller lossa fasta bulklaster, och

2) (utesl.) terminaler i Finland som anlöps av bulkfartyg som faller inom tillämpningsområdet för denna lag.

Denna lag tillämpas dock inte på anläggningar som endast i undantagsfall används för lastning och lossning av torr last i bulk i eller ur bulkfartyg eller när lastning och lossning endast sker med det berörda bulkfartygets egen utrustning. Detta moment begränsar emellertid inte tillämpningen av bestämmelserna i regel VI/7 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981).

(3 mom. som i RP)

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

(1 punkten som i RP)

2) 1974 års SOLAS-konvention 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss jämte ändringar,

3) BLU-koden koden för säker lastning och lossning av bulkfartyg jämte ändringar i enlighet med bilaga A.862(20) till Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolution,

(4 punkten som i RP)

(5 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(6 och 7 punkten som i RP)

(8—10 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(11 punkten som i RP)

(12 punkten utesl.)

12 (13)) lastinformation de upplysningar om lasten som krävs enligt regel VI/2 i 1974 års SOLAS-konvention,

(13 (14) och 14 (15) punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(15 punkten som 16 punkten i RP)

16 (17)) certifierat kvalitetssäkringssystem terminaloperatörens kvalitetssäkringssystem, som certifierats enligt standarden ISO 9001:2000 eller motsvarande standard, (utesl.)

17 (18)) bedömningsorgan företag eller organisationer som har rätt att certifiera kvalitetssäkringssystemen, och

18) nyligen inrättad terminal en terminal där en ny terminaloperatör som vill in i branschen har för avsikt att inleda lastning eller lossning av fast bulklast i en finländsk hamn med egna eller hyrda lastnings- eller lossningsanordningar. (Ny)

4 §

(Rubriken som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(1 mom. som i RP)

(2 mom. utesl.)

(3 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

5 §

(Rubriken och 1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

6 §

Temporärt tillstånd

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

7 §

Befälhavarens uppgifter

(1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

8 §

Terminalrepresentantens uppgifter

Terminalrepresentanten

(1 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

2) försäkrar sig om när ett fartyg lastas att fartygets befälhavare så tidigt som möjligt har blivit underrättad om innehållet i lastdeklarationsformuläret,

3) anmäler utan dröjsmål till fartygets befälhavare och Sjöfartsverket uppenbara brister som han har observerat ombord på bulkfartyget och som kan äventyra säkerheten vid lastning eller lossning av fasta bulklaster, och

(4 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Genom förordning av kommunikationsministeriets kan utfärdas närmare föreskrifter om terminalrepresentantens uppgifter innan lasthanteringen inleds och under lastning eller lossning samt om den information som terminalrepresentanten skall lämna till befälhavaren.

9 §

Förfaranden mellan bulkfartyg och terminal

På lastning eller lossning av bulkfartyg med fast bulklast tillämpas följande förfaranden:

1) Innan en fast bulklast lastas eller lossas skall befälhavaren med terminalrepresentanten komma överens om en lastnings- eller lossningsplan enligt BLU-koden, på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av kommunikationsministeriet. Närmare föreskrifter om utarbetande, beredning och godkännande av lastnings- eller lossningsplanen, om grunderna för förvarande av planen och om förvaringstiden på fartyget och i terminalen kan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

(2—4 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(5 punkten utesl.)

Bestämmelser om förfaranden mellan befälhavaren och terminalrepresentanten när lastningen eller lossningen har avslutats samt om vilka frågor som när det gäller lossning skall ingå i den skriftliga överenskommelsen, såsom eventuella skador på fartyget, utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. (Nytt)

10 §

Bedömningsorganet och dess uppgifter

Sjöfartsverket utnämner på ansökan (utesl.) bedömningsorgan med rätt att certifiera terminaloperatörers kvalitetssäkringssystem. Utnämningen gäller tills vidare.

Med ett bedömningsorgan jämställs utifrån ömsesidighetsprincipen företag eller andra organisationer i andra medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som enligt lagstiftningen i respektive medlemsstat har rätt att certifiera kvalitetssäkringssystem på det sätt som avses i denna lag.

(3 mom. utesl.)

11 §

Utnämningsförutsättningar

Bedömningsorganet skall visa sin kompetens genom en utvärdering gjord av Mätteknikcentralen eller på motsvarande sätt (utesl.).

12 §

Återtagande av bedömningsorganets utnämning

Om ett bedömningsorgan inte upprätthåller sin kompetens på det sätt som kompetensen har utvärderats i enlighet med 11 § eller om det beviljar ett sådant certifikat för en terminaloperatörs kvalitetssäkringssystem som inte uppfyller kraven enligt ISO-standarden 9001:2000 eller en likvärdig standard, skall Sjöfartsverket ge bedömningsorganet en viss tid för att rätta till saken. Sjöfartsverket skall återkalla utnämningen om bedömningsorganet inte har rättat till saken inom utsatt tid.

13 §

God förvaltning och rättsskydd i bedömningsförfarandet samt tjänsteansvar

(1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

14 §

(Rubriken och 1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Om skadan anses kunna försvaga fartygskonstruktionens hållfasthet, minska skrovets vattentäta integritet eller försämra tillförlitligheten hos fartygets väsentliga tekniska system skall terminalrepresentanten eller befälhavaren informera flaggstatens administration eller ett klassificeringssällskap som denna erkänner och företräds av samt Sjöfartsverket om saken. Ett beslut om huruvida reparationer krävs omedelbart eller om de kan utföras senare fattas av Sjöfartsverket med beaktande av det eventuella utlåtandet från flaggstatens administration eller från den organisation som den erkänner och företräds av samt befälhavarens uppfattning. Om en omedelbar reparation anses nödvändig, skall reparationen utföras samt befälhavaren och Sjöfartsverket godkänna den innan fartyget lämnar hamnen.

För att fatta ett beslut enligt 2 mom. får Sjöfartsverket anlita en erkänd organisation som avses i rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, sådant det lyder ändrat och är genomfört i Finland, för att inspektera skadan och ge råd om nödvändigheten att utföra reparationer och om hur brådskande reparationen är.

(4 mom. som i RP)

15 §

Övervakning

Iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket övervakar regelbundet att kraven enligt 5 § (utesl.), 8 § (utesl.) och 9 § iakttas. Övervakning sker också genom överraskningsinspektioner under lastning och lossning.

Sjöfartsverket utför med behövliga mellanrum inspektioner av terminaler och bulkfartyg för att säkerställa att terminaloperatörerna iakttar sina skyldigheter enligt 4 § 1 mom.

(3 mom. som i RP)

16 §

Rätt att utföra kontroller

Sjöfartsverket har rätt att få tillträde till fartyg, områden eller lokaler och andra sådana lokaliteter till vilka tillträde behövs för kontrollen enligt denna lag, samt rätt att där göra inspektioner och vidta andra åtgärder som kontrollen kräver. Kontrollen kan dock inte utsträckas till lokaliteter avsedda för boende.

17 §

Brister eller missförhållanden som observerats vid lastning eller lossning av fartyg

(1 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(2 mom. som i RP)

18 §

Vite och hot om avbrytande

Sjöfartsverket kan förena ett förordnande enligt 17 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas (utesl.) terminaloperatören, terminalrepresentanten eller fartygets befälhavare. I fråga om vite och hot om avbrytande gäller vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

Har Sjöfartsverket grundad anledning att misstänka att fartygets befälhavare försöker undvika iakttagandet av beslutet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan Sjöfartsverket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn skall ställa en säkerhet som motsvarar vitet. När den åtgärd som Sjöfartsverket beslutat om blivit vidtagen skall säkerheten återställas till redaren.

19 §

Förhindrande eller avbrott av lastning eller lossning av fast bulklast

Sjöfartsverket skall förhindra eller avbryta lastning eller lossning av fast bulklast om verket har fått vetskap om omständigheter enligt vilka det är uppenbart att lastningen eller lossningen äventyrar fartygets eller besättningens säkerhet. Bestämmelserna i denna paragraf begränsar dock inte befälhavarens rättigheter och skyldigheter att avbryta lastningen eller lossningen av fartyget enligt regel VI/7.7 i bilagan till 1974 års SOLAS-konvention.

20 §

(Som i RP)

21 §

(Rubriken som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Sjöfartsverket överlämna sekretessbelagd information som verket har fått i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag

1) till åklagaren, polisen, gränsbevakningsväsendet eller tullmyndigheten för förebyggande eller utredande av brott,

(2 punkten som i RP)

(3 punkten som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

22 §

Utlämnande av information från bedömningsorganet

Bedömningsorganen är utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skyldiga att

1) till sådana andra bedömningsorgan som avses i denna lag och till i 10 § 2 mom. avsedda organisationer som kan jämställas med bedömningsorgan lämna information som behövs för bedömningsorganens gemensamma verksamhet och

2) till Sjöfartsverket lämna information som behövs för (utesl.) kontroll enligt denna lag.

23 §

Handräckningsmyndigheter

(1 mom. som i RP)

(2 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

24 §

Ersättning för kostnader

Bestämmelser om när åtgärder samt beviljande av intyg enligt denna lag skall vara avgiftsbelagda och om grunderna för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Om det vid inspektioner enligt denna lag konstateras sådana brister som enligt 19 § i denna lag ålägger Sjöfartsverket att förhindra eller avbryta lastningen eller lossningen av fast bulklast, skall redaren eller dennes representant i Finland eller terminaloperatören ersätta alla kostnader för ytterligare inspektioner.

(2 mom. som i RP)

25 §

Sökande av ändring (utesl.)

(1 mom. som i RP)

26 §

Rättelseförfarande och överklagande av bedömningsorganets beslut

Rättelse av bedömningsorganets beslut att inte bevilja ett kvalitetssäkringssystem certifikat får sökas hos bedömningsorganet inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. (Utesl.) Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

(2 mom. som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

(3 mom. som i RP)

27 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

(1 mom. som i RP)

En terminaloperatör skall upprätta ett kvalitetssäkringssystem före den 5 februari 2005 och systemet skall certifieras senast den 5 februari 2006.

För att få bedriva verksamhet skall en nyligen inrättad terminal inom tre månader efter att verksamheten inleddes ha fått ett i 6 § avsett temporärt tillstånd.

_______________

Helsingfors den 21 oktober 2004

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Markku Laukkanen /cent
 • vordf. Matti Kangas /vänst
 • medl. Mikko Alatalo /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /cent
 • Risto Kuisma /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /gröna
 • Pertti Salovaara /cent
 • Arto Seppälä /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /saf

Sekreterare var

utskottsråd Mika Boedeker

​​​​