KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2014 rd

KuUB 26/2014 rd - RP 181/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 15 oktober 2014 regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen (RP 181/2014 rd) till kulturutskottet för beredning.

Utlåtande

Kulturutskottet har begärt utlåtande av lagutskottet. Utlåtandet (LaUU 22/2014 rd) återges efter betänkandet.

Sakkunniga

Utskottet har hört

direktör Jorma Waldén ja regeringsråd Anna Vuopala, undervisnings- och kulturministeriet

Senior Advisor Kristiina Harenko, Borenius Ltd — Finland som representant för Motion Picture Association of America (MPA)

chefsjurist Jyrki Arjanne, Elisa Abp

direktör för samhällskontakter Petra Wikström, MTV Ab

direktör Marcus Wiklund, Sanoma Media Finland Oy

jurist, JK Sanna Nikula, Finlands Journalistförbund FJF ry

jurist Mikko Hoikka, Mediernas Centralförbund rf

verksamhetsledare Kirsi Niittyinperä, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry

biträdande direktör Lauri Kaira, Gramex ry

direktör Arto Tamminen, Kopiosto ry

verksamhetsledare Pekka Sipilä, Finska Musikförläggareföreningen rf

vice ordförande Tapani Tarvainen, Electronic Frontier Finland ry (EFFI)

projektdirektör Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry

verksamhetsledare Antti Kotilainen, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry

verksamhetsledare Elina Mäntylä, Finlands Skådespelarförbund ry

verksamhetsledare Sari Väänänen, Centralförbundet för Finlands filmproducenter ry som representant för AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry

verksamhetsledare Jaana Pihkala, Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf

jurist Jussi Mäkinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • Ålands landskapsregering
 • Finlands näringsliv rf
 • Finnet-förbundet rf
 • Centralhandelskammaren
 • Piraattinuoret
 • Piratpartiet
 • Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry
 • Finlands Musikers Förbund
 • Delegationen för upphovsrättsutnyttjare
 • Teosto r.y.

PROPOSITIONEN

Regeringens proposition

Propositionen innehåller vissa ändringsförslag som gäller sakinnehållet i separata helheter i upphovsrättslagen. Regeringen föreslår att lagen görs tydligare genom att rubriker fogas till paragraferna i lagen.

Enligt propositionen ska bestämmelser om avtalslicens för nätlagringstjänster för televisionsprogram fogas till upphovsrättslagen.

Det föreslås att det föreskrivs noggrannare än tidigare om bestämmelserna om jämkning av avtal om överlåtelse av upphovsrätt då den ursprungliga upphovsmannen överlåter sina rättigheter.

Vidare föreslår regeringen att det till lagen fogas en bestämmelse om möjligheten för domstolen att genom ett föreläggande till mellanhanden ingripa i situationer där den som påstås ha gjort en kränkning är okänd och man därför inte kan föra talan mot denne. Ett föreläggande om avspärrning kan enligt förslaget till exempel riktas mot sådana tjänster som erbjuder olagligt material i Finland men finns utomlands och vars upprätthållare är okända.

Bestämmelserna om ersättning för de kostnader och skador som verkställigheten av föreläggandet till mellanhänder förorsakar ska enligt förslaget preciseras.

Därtill föreslås att regelverket som ligger till grund för systemet med avtalslicenser kompletteras så att en organisation som godkänts att kollektivt förvalta upphovsrättigheter i de fall som föreskrivs i lagen för det avtal som användningen gäller även anses företräda upphovsmän inom samma område som står utanför organisationen. I bestämmelserna föreslås dessutom vissa förbättringar som gäller ordvalet i syfte att förtydliga dem.

Skyddet för anslutningskriterierna för en producent av ljudupptagningar ska enligt förslaget kompletteras med dennes nationalitet.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Propositionen innehåller såväl tekniska tillägg till den gällande upphovsrättslagen som betydande tillägg och ändringar i fråga om bland annat nätlagringstjänster, jämkning av villkor och åtgärder mot olovlig fildelning. Kulturutskottet upprepar sin tidigare ståndpunkt att vi måste ompröva om upphovsrättslagstiftningen är tillämplig på den rådande verkligheten med hänsyn till yrkesutövare, näringsliv och konsumenter. Vi måste finna lösningar som garanterar upphovsrättsligt skydd och som lämpar sig bättre för gällande förhållanden, eftersom behovet är så uppenbart.

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande kommentarer och ändringsförslag.

Tjänster för nätlagring av tv-program.

Under utskottets sakkunnigutfrågning har representanterna för rättsinnehavarna understrukit förbudsrättens betydelse och möjligheten till direkt licensiering. Leverantörerna av nätlagringstjänster har framhållit att en utökad förbudsrätt i ett läge där det saknas en ordentlig rättslig grund kan leda till att det blir helt omöjligt att tillhandahålla tjänster. I propositionen menar regeringen att beviljande av förbudsrätt till alla rättsinnehavare som står utanför avtalslicensorganisationerna och som omfattas av den utvidgade licensen i värsta fall kan leda till att efterfrågan på lagringstjänster minskar betydligt.

Utskottet har bedömt möjligheten till förbudsrätt med avseende dels på systemet i dess helhet, dels på rättsinnehavarnas berättigade krav att själv få besluta om användningen av sitt material i en situation där de inte överlåtit rättigheterna till en organisation för kollektiv förvaltning. Enligt en sakkunnigutredning kan man sluta sig till att ett uteslutande av förbudsrätten tämligen snabbt leder till att programmens rättsinnehavare, i synnerhet utländska filmproducenter, väcker åtal mot Finland eller anför klagan om brott mot upphovsrättsdirektivet hos Europeiska kommissionen. Utskottet är medvetet om att det är särskilt stort intresse för producenterna att själva kunna besluta om produktionerna.

I detaljmotiven föreslår utskottet att producenterna ges förbudsrätt i 25 l § i lagförslaget.

Jämkning av oskäliga avtalsvillkor.

Lagutskottet ansåg i sitt utlåtande till kulturutskottet att den föreslagna specialbestämmelsen om jämkning av villkor i avtal om överlåtelse av upphovsrätt inte är absolut nödvändig. Å andra sidan har specialbestämmelsen anpassats väl till 36 § i rättshandlingslagen och ändrar alltså inte det rådande rättsläget. Därför motsatte sig lagutskottet inte heller ett godkännande av bestämmelsen. Det förblir dock i viss mån öppet om specialbestämmelsen når de avsedda målen och förbättrar den ursprungliga upphovsmannens ställning.

Under lagutskottets sakkunnigutfrågning framfördes det att de ursprungliga upphovsmännen redan i dag är medvetna om möjligheten till jämkning enligt 36 § i rättshandlingslagen, men att de av rädsla att förlora framtida jobbmöjligheter och till följd av risken att tvingas stå för rättegångskostnaderna inte på egen hand vågar stämma sina avtalspartnrar. Upphovsmännens representanter har därför föreslagit kollektiva förhandlingar om minimivillkor för överlåtelse av upphovsrätt och möjlighet för organisationerna att väcka talan. Lagutskottet menade dock att det i samband med den nu aktuella propositionen inte är motiverat eller möjligt att fatta avgöranden som avviker från de allmänna avtals- och processrättsliga bestämmelserna.

Kulturutskottet omfattar lagutskottets ställningstaganden och understöder i linje med propositionsmotiven att bestämmelser om jämkning av oskäliga avtalsvillkor inkluderas. Utskottet föreslår alltså inga ändringar av 29 § i lagförslaget. Enligt uppgift till utskottet är propositionen en kompromiss mellan krav som står mycket långt från varandra, och det har inte funnits skäl eller möjlighet att föreslås en mer preciserad eller långtgående reglering.

Olovlig fildelning.

I propositionen föreslås förtydligande och utvidgning av de nuvarande bestämmelserna om åtgärder mot olovlig fildelning. Efter de föreslagna ändringarna skulle lagen omfatta bestämmelser som liknar en säkringsåtgärd och, tydligt åtskilt från detta, ett nytt föreläggande om avspärrning, som är separat från talan i huvudsaken, då den som påstås ha kränkt upphovsrätten är okänd. Den nuvarande 60 a § kompletteras med en hänvisning till att domstolen med iakttagande av 7 kap. i rättegångsbalken kan bestämma om säkringsåtgärder i fråga om kontaktuppgifterna.

Lagutskottet bedömde i sitt utlåtande utformningen av bestämmelserna om olovlig fildelning i 60 a–60 g § och hade inget att anmärka på innehållet i dem (föreläggande om avbrytande, interimistiskt föreläggandet om avbrytande och avspärrning). Lagutskottet föreslog dock vissa språkliga justeringar, som kulturutskottet understöder. Utskottet föreslår i detaljmotiven ändringar på dessa punkter.

I propositionen understryks att det i de ärenden rörande åtgärder mot olovlig fildelning som behandlas i domstol inte finns någon sedvanlig svarande, utan tre centrala parter, nämligen den sökande, mellanhanden och den som påstås ha gjort en kränkning. Det telebolag som fungerar som mellanhand är inte svarande i ärendet eller ansvarigt för kränkningen av upphovsrätten. Rättspolitiskt har det dock ansetts vara skäligt att även telebolagen deltar i kampen mot olovlig fildelning. Detta får stöd i EU-direktiven och i avgöranden av Europeiska unionens domstol.

Telebolagens ställning framhävs när den som påstås vara förövaren förblir okänd. Telebolagen har en central ställning som tekniska verkställare av förelägganden, och verkställandet medför kostnader för företagen. Det föreslås att de nuvarande bestämmelserna om ersättandet av kostnader och skada ska preciseras.

Under utskottets sakkunnigutfrågning aktualiserades i synnerhet förslaget rörande ersättning av kostnaderna för verkställande av avspärrning. Regeringen har stannat för en lösning (60 f §) där i första hand mellanhanden ska svara för kostnaderna för avspärrningen, om den som påstås ha gjort en kränkning är känd. Är gärningsmannen okänd ska den sökande svara för kostnaderna (interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 60 d § 2 mom. och avspärrning enligt 60 e §). Enligt propositionen är det frågan om att samordna olika intressen i ett läge där det är rättspolitiskt motiverat att avvika från huvudregeln i 7 kap. i rättegångsbalken att den som har ansökt om en säkringsåtgärd svarar för kostnaderna för verkställigheten av åtgärden.

Lagutskottet underströk i sitt utlåtande att förslaget om ersättning av kostnaderna för verkställighet av ett föreläggande om avspärrning kan förordas på de av regeringen framförda grunderna rörande mellanhandens rättstrygghet. Å andra sidan kan denna lösning i praktiken hindra rättsinnehavaren från att ansöka om det ifrågavarande rättsmedlet, om det finns risk för att kostnaderna för avspärrningen blir orimligt höga. Det kan urvattna syftet med reformen, det vill säga att stärka rättsinnehavarnas möjligheter att anlita rättsmedel. För att målen med reformen ska uppnås är det därför viktigt att de kostnader för verkställande som rättsinnehavarna måste stå för inte blir orimligt höga.

Kulturutskottet omfattar lagutskottets bedömning att kostnaderna är av stor betydelse för hur reformen utfaller. Utskottet föreslår i detaljmotiven att kostnadsfördelningen ändras.

Utskottet granskar i detaljmotiven också förutsättningarna för avspärrning enligt 60 e § och för interimistiskt föreläggande om avbrytande.

Detaljmotivering

25 l §. Tjänster för nätlagring av tv-program.

Utskottet ser det som motiverat att det till paragrafen fogas en bestämmelse om förbudsrätt och att rätten kanaliseras via producenten av bildupptagningen. Målsättningen vid produktion och användning av audiovisuellt material borde i regel vara att producenten redan i produktionsfasen inhämtar alla för av-produktionen behövliga rättigheter av upphovsmännen, de utövande konstnärerna och de andra rättsinnehavarna. Enligt utskottets bedömning skulle förbud som framförs av enskilda rättsinnehavare i extrema fall kunna gälla till exempel ett enskilt musikstycke i en av-produktion. Verkställighet av ett sådant förbud kunde i praktiken omöjliggöra lagringstjänsten.

Enligt en sakkunnigutredning skulle ett fullständigt uteslutande av förbudsrätten med stor sannolikhet leda till att rättsinnehavare kommer att kräva att de nuvarande tjänsterna stängs och till rättegångar mot leverantörerna av lagringstjänster. Det ligger inte i någon parts intresse.

Det är viktigt att de tjänster som avses i bestämmelsen fungerar och meningsfulla ur konsummenternas synvinkel. De organisationer för kollektiv förvaltning som kan godkännas som avtalslicensorganisationer bör vid beviljandet av tillstånd att använda verken sträva efter att rättsinnehavare som står utanför organisationerna har så litet intresse som möjligt för att förbjuda användning.

Utskottet konstaterar också att det som föreskrivs i 25 l § om upphovsmannen och verket i enlighet med paragraferna om närstående rättigheter på motsvarande sätt ska tillämpas innehavarna av närstående rättigheter och på föremålen för skyddet.

Utskottet föreslår ändringar av teknisk natur i 1 och 2 mom. Ändringarna påverkar inte sakinnehållet i regeringens proposition.

Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt 3 mom. om producentens förbudsrätt. Enligt det nya 3 mom. ska det som föreskrivs i 1 mom. inte tillämpas om producenten av en bildupptagning har inhämtat rättigheterna att besluta om användningen av de verk som ingår i programmet och producenten har förbjudit användningen av programmet.

26 a §.

Paragrafens sakinnehåll har ändrats genom en lag om ändring av upphovsrättslagen (), som trädde i kraft den 1 januari 2015. Dessa ändringar har inte beaktas inte i den nu föreliggande propositionen. Utskottet föreslår därför att paragrafens rubrik ändras till "Kompensation". Rubriken motsvarar därigenom innehållet i paragrafen.

26 b §.

Med hänvisning till det som sägs om 26 a § föreslår utskottet att paragrafens rubrik ändras till "Betalning av kompensation".

26 c–26 f och 26 h §.

Paragraferna i propositionen har upphävts genom lag , som trädde i kraft den 1 januari 2015. I den nu föreliggande propositionen har dessa ändringar inte beaktats. Utskottet föreslår att paragraferna stryks.

45 §.

I propositionen föreslås att det till paragrafen fogas en rubrik och att 7 mom. ändras. Samma moment har ändrats genom den tidigare nämnda lagen , som trädde i kraft den 1 januari 2015. I den nu föreliggande propositionen har denna ändring inte beaktats. Utskottet föreslår att motsvarande ändringar görs i 7 mom.

46 §.

Med hänvisning till det som konstaterats i fråga om 45 § föreslår utskottet att motsvarande ändringar görs i paragrafens 3 mom.

46 a §.

Med hänvisning till det som konstaterats i fråga om 45 § föreslår utskottet att motsvarande ändringar görs i paragrafens 3 mom.

49 a §.

Med hänvisning till det som konstaterats i fråga om 45 § föreslår utskottet att motsvarande ändringar görs i paragrafens 3 mom.

60 a §.

I 2 mom. hänvisas till lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Den lagen har dock upphävts genom informationssamhällsbalken (), som trädde i kraft den 1 januari 2015. Utskottet föreslår därför en ändring av hänvisningsbestämmelsen i 2 mom.

60 c §. Föreläggande om avbrytande.

Kulturutskottet hänvisar till lagutskottets utlåtande och föreslår att den sista meningen i 3 mom. ändras som följer: "Efter att denne hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska hållas i kraft eller om det ska återkallas."

60 d §. Interimistiskt föreläggande om avbrytande.

I 2 mom. föreskrivs om interimistiskt föreläggande om avbrytande när den som påstås ha gjort en kränkning inte kan identifieras. En förutsättning är att ärendets brådskande natur nödvändigt kräver det, att det kränkande materialet görs tillgängligt för allmänheten i en betydande omfattning utan upphovsmannens samtycke och att det är uppenbart att upphovsmannens rättigheter annars allvarligt äventyras.

Enligt utredning till utskottet har beredarna utgått från att kravet på det kränkande materialets omfattning och äventyrandet av upphovsmannens rättigheter uppfylls samtidigt. Under sakkunnigutfrågningen har det framhållits att dessa krav också kan uppfyllas oberoende av varandra, varvid det vore motiverat att föreskriva att de är alternativa förutsättningar. Utskottet föreslår därför en ändring i 2 mom. I de fall där den som påstås ha gjort kränkningen är okänd är det enligt utskottet viktigt att förutsättningarna för interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 2 mom. också efter ändringen är klart strängare än förutsättningarna för föreläggande om avbrytande när den som påstås ha kränkt upphovsrätten är känd.

Kulturutskottet hänvisar till lagutskottets utlåtande och föreslår en teknisk ändring av sista meningen i 4 mom.

60 e §. Föreläggande om avspärrning.

Kulturutskottet hänvisar till lagutskottets utlåtande och föreslår en teknisk ändring av första meningen i 1 mom. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten.

Utskottet hänvisar till det som sägs i motiven till 60 d § och föreslår att förutsättningarna också för föreläggande om avspärrning ändras så att förutsättningarna rörande vikten av det kränkande materialets omfattning och äventyrandet av upphovsmannens rättigheter är alternativa. Utskottet föreslår därför en ändring i 1 mom.

Syftet med den föreslagna formuleringen motsvarar syftet enligt propositionen och är att domstolen ska kunna ge ett föreläggande om avspärrning endast vid synnerligen allvarliga kränkningar via informationsnätet. Ett föreläggande om avspärrning ges för högst ett år i sänder, varefter det kan förlängas. Härigenom säkerställs att en domstol med regelbundna intervall bedömer om förutsättningarna för föreläggandet fortfarande uppfylls. I de fall där den som påstås ha gjort kränkningen är okänd är det enligt utskottet viktigt att förutsättningarna för interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 2 mom. också efter ändringen är klart strängare än förutsättningarna för föreläggande om avbrytande enligt 60 c §, när den som påstås ha kränkt upphovsrätten är känd.

60 f §. Ersättning för kostnader och skador.

Utskottet föreslår att 2 mom. ändras så att den mellanhand som föreläggandet riktar sig mot primärt svarar för de kostnader som verkställigheten av ett interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 60 d § 2 mom. och föreläggande om avspärrning enligt 60 e § ger upphov till.

Att säkerställa att kostnaderna för verkställighet av föreläggande om avspärrning förblir skäliga är möjligt endast om teleoperatören svarar för kostnaderna. Utskottet konstaterar att teleoperatören själv kan bestämma om det tekniska genomförandet av avspärrningen.

Om den sökande skulle svara för kostnaderna, skulle denne inte kunna påstå något om kostnadernas skälighet innan föreläggandet verkställs och inte heller kunna föra saken till prövning vid domstol. Utskottet ser det som oskäligt att den sökande efter föreläggandet om avspärrning skulle tvingas att i ett separat förfarande väcka talan mot mellanhanden i syfte att få till stånd en jämkning av de i den sökandes åsikt oskäliga verkställighetskostnaderna.

För mellanhandens, dvs. teleoperatörens, del ska skäligheten också i fråga om verkställighetskostnaderna enligt 60 e § 3 mom. avgöras i en omfattande skälighetsbedömning innan föreläggandet ges. Domstolen skulle då kunna kontrollera att föreläggandet totalt sett inte blir oskäligt för någon part och att verkställighetskostnaderna inte blir oskäliga särskilt för förmedlaren. Också i sådana fall skulle domstolen bedöma kostnadernas skälighet utifrån mellanhandens kostnadskalkyl.

I fråga om interimistiskt föreläggande om avbrytande när gärningsmannen är okänd (60 d § 2 mom.) görs bedömningen på motsvarande sätt enligt vad som föreskrivs i 60 c §.

Enligt utredning till utskottet kan teleoperatörerna få ersättning för kostnaderna i efterhand. Om det senare kan väckas förbudstalan mot den som påstås ha kränkt upphovsrätten, kan kostnadsansvaret avgöras vid den rättegången.

Utskottets ändringsförslag stöder sig delvis på Europeiska unionens domstols avgörandepraxis, enligt vilken mellanhänderna kan föreläggas åtgärder som kan anses skäliga. I domen i fallet UPV Telekabel Wien (C-314/12, 27.3.2014) ansåg Europeiska unionens domstol att ett föreläggande inte påverkar själva kärnan i näringsfriheten för en mellanhand, om det ger en möjlighet för den mellanhand som föreläggandet riktar sig mott att avgöra på vilket sätt föreläggande ska genomföras. Också kostnaderna för verkställighet av IP/DNS-avspärrning, som hittills tillämpats för verkställighet av föreläggande om avbrytande, har enligt uppgift till utskottet ansetts vara skäliga.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget med ändringar (Utskottets ändringsförslag).

Utskottets ändringsförslag

Lag

om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen (404/1961) mellanrubrikerna,

ändras 26 och 29 §, 45 § 7 mom., 46 § 3 mom., 46 a § 3 mom., 49 § 3 mom., 49 a § 3 mom., 60 a—60 d § samt 64 § 2 mom., sådana de lyder, 26 §, 49 § 3 mom., (utesl.) 60 a, 60 b och 60 d § i lag 821/2005, 29 § i lag 960/1982, 45 § 7 mom., 46 § 3 mom. och 46 a § 3 mom. och 49 a § 3 mom. i lag 1171/2014, 60 c § i lagarna 679/2006 och 118/2013 samt 64 § 2 mom. i lag 446/1995, samt

fogas till lagen nya rubriker till paragraferna, med undantag för 26, 29 och 60 a—60 d §, samt till lagen nya 25 l och 60 e—60 g § som följer:

1—25 k §

(Som i RP)

25 l §

Tjänster för nätlagring av tv-program

Den som erbjuder tjänster för nätlagring får med stöd av en avtalslicens, och med iakttagande av 26 §, framställa ett exemplar av ett verk som ingår i ett program som sänds i televisionen och göra detta exemplar tillgängligt för allmänheten på så sätt att lagringstjänstens kunder kan se och lyssna på programmet (utesl.) på den plats och vid den tid de själva väljer.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på verk vars upphovsman har överlåtit till sändarföretaget rätten att bestämma om sådan användning av verket som avses i 1 mom.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte om producenten av en bildupptagning har erhållit upphovsmännens rättigheter att bestämma om den i momentet avsedda användningen av de verk som ingår i programmet och producenten har förbjudit användningen av programmet. (Nytt)

26 §

(Som i RP)

26 a §

Kompensation

(Som i RP)

26 b §

Betalning av kompensation

(Som i RP)

26 c—f §

(Utesl.)

26 h §

(Utesl.)

26 i—44 a §

(Som i RP)

45 §

Utövande konstnär

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På förfarande som enligt 1—5 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas 2 § 2—4 mom., 3, 6—9, 11 och 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15,16 och 16 a—16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b—25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 h, 25 i, 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §.

46 §

Producent av ljudupptagning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas 2 § 2—4 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom., samt 29 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 a §

Producent av bildupptagning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas 2 § 2 och 3 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25, b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 l, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

46 b—49 §

(Som i RP)

49 a §

Fotograf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas 2 § 2—4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7—9, 11 och 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 1 mom., 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 20, 22 och 25 §, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f—25 i, 25 l, 26, 26 a, 26 b, 27—29, 39, 40, 40 c, 41 och 42 §. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.

50—60 §

(Som i RP)

60 a §

Överlämnande av kontaktuppgifter

(1 mom. som i RP)

Bestämmelserna om konfidentialitet och integritetsskydd, behandlingen av meddelanden och identifieringsuppgifter, dataskydd, styrning och tillsyn, tvångsmedel samt straff i informationssamhällsbalken (917/2014) ska tillämpas på en upphovsman eller dennes företrädare som fått tillgång till kontaktuppgifter enligt 1 mom.

(3 mom. som i RP)

60 b §

(Som i RP)

60 c §

Föreläggande om avbrytande

(1 och 2 mom. som i RP)

Domstolen ska ge såväl mellanhanden som den som påstås ha gjort en kränkning tillfälle att bli hörda. Delgivning till mellanhanden av en begäran om en utsaga kan ske per post, telefax eller elektronisk post. Domstolen kan, om syftet med föreläggandet annars kan äventyras, på ansökan av den sökande meddela ett interimistiskt föreläggande utan att den som påstås ha gjort en kränkning ges tillfälle att bli hörd. Ett interimistiskt föreläggande är i kraft tills något annat bestäms. Den som påstås ha gjort en kränkning ska omedelbart efter att det interimistiska föreläggandet har meddelats ges tillfälle att bli hörd. Efter att denne hörts ska domstolen utan dröjsmål besluta om föreläggandet ska förbli i kraft eller återkallas.

(4 och 5 mom. som i RP)

60 d §

Intermistiskt föreläggande om avbrytande

(1 mom. som i RP)

I det fall att ärendets brådskande natur nödvändigtvis föranleder det, kan domstolen meddela ett interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 1 mom., även om den som påstås gjort en kränkning inte kan identifieras, om

(Utesl.)

1) det material som påstås kränka upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten i en betydande omfattning utan upphovsmannens samtycke eller

(2 punkten som 3 punkten i RP)

(3 mom. som i RP)

Om den som påstås ha gjort en kränkning, i en sådan situation som avses i 2 mom. har blivit oidentifierad, får den sökande ansöka om ett föreläggande om avspärrning enligt 60 e §. Ett interimistiskt föreläggande (utesl.) förfaller inte, om en ansökan om föreläggande om avspärrning gjorts inom den tid som reserverats för väckande av förbudstalan.

60 e §

Föreläggande om avspärrning

(Som i RP. Utskottets ändringsförslag påverkar inte den svenska texten.)

60 f §

Ersättning för kostnader och skador

(1 mom. som i RP)

För de kostnader som verkställigheten av ett interimistiskt föreläggande om avbrytande enligt 60 d § 2 mom. eller föreläggande om avspärrning enligt 60 e § ger upphov till svarar i första hand den mellanhand föreläggandet riktar sig mot.

(3—5 mom. som i RP)

60 g—73 §

(Som i RP)

_______________

Helsingfors den 27 februari 2015

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Raija Vahasalo /saml
 • vordf. Inkeri Kerola /cent
 • medl. Ritva Elomaa /saf
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Pauli Kiuru /saml
 • Sanna Lauslahti /saml (delvis)
 • Silvia Modig /vänst
 • Mika Niikko /saf
 • Ville Niinistö /gröna
 • Mikaela Nylander /sv
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd

Sekreterare var

utskottsråd Kaj  Laine

​​​​