Plenarprotokoll 109/2012 rd

PR 109/2012 rd

Justerat 2.0r

109. TISDAGEN DEN 13 NOVEMBER 2012

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.00—16.26 och 19.00—20.58) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.26—19.00 och 20.58—22.42).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 46 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (s)
 • Paavo Arhinmäki /vänst (f)
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Ritva Elomaa /saf
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Leena Harkimo /saml
 • Lauri Heikkilä /saf (r)
 • James Hirvisaari /saf (r)
 • Olli Immonen /saf (s)
 • Ari Jalonen /saf (r)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Pauli Kiuru /saml
 • Osmo Kokko /saf (r)
 • Jukka Kopra /saml (r)
 • Merja Kuusisto /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd (r)
 • Antti Lindtman /sd
 • Eeva-Maria Maijala /cent (r)
 • Lea Mäkipää /saf (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (r)
 • Mika Niikko /saf (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (r)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (r)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Simo Rundgren /cent (r)
 • Annika Saarikko /cent
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Arto Satonen /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Jouko Skinnari /sd (r)
 • Ismo Soukola /saf (s)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Maria Tolppanen /saf (s)
 • Reijo Tossavainen /saf (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Jutta Urpilainen /sd (r)
 • Stefan Wallin /sv
 • Sinuhe Wallinheimo /saml (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (r)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 7 ledamöter:

 • Stefan Wallin /sv (14.16)
 • Jukka Gustafsson /sd (15.01)
 • Antti Rantakangas /cent (15.43)
 • Antti Lindtman /sd (16.02)
 • Annika Saarikko /cent (16.43)
 • Ritva Elomaa /saf (17.24)
 • Simo Rundgren /cent (19.51)

__________

Unionsärenden

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 8.11.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 64/2012 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (en budget för Europa 2020) och om kommissionens förslag till rådets förordning (flerårig budgetram 2014—2020), kommissionens förslag till rådets beslut (egna medel), kommissionens förslag till rådets förordning (tillämpning av beslutet om egna medel), kommissionens förslag till rådets förordning (tillhandahållande av egna medel) samt kommissionens utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen (budgetsamarbete mellan institutionerna)
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till förordningar om gemensamma bestämmelser som omfattas av den gemensamma strategiska ramen samt förslag till förordningar inom ramen för sammanhållningspolitiken för programperioden 2014—2020 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken)

Debatt

Statsrådets skrivelse  U 40/2011 rd

Statsrådets skrivelse  U 69, 72/2011 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen har beslutat att statsrådets uppdaterade skrivelse om Europeiska unionens fleråriga budgetramar, reform av gemenskapens jordbrukspolitik (CAP-reformen) och en strukturfondsreform tas upp till debatt i plenum.

Enligt grundlagen fattar riksdagen inte beslut i ärendet.

Efter statsrådets anförande och ett anförande av stora utskottets ordförande Miapetra Kumpula-Natri följer en snabbdebatt, där gruppanförande får vara högst 5 minuter långa och övriga anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Minister Stubb håller statsrådets anförande.

Debatt (PTK 109/1, Kumpula-Natri 109/1/2, Thors 109/1/9).

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.

Debatt (PTK 109/2, Thors 109/2/3, Nauclér 109/2/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hovrättslagen och 1 och 2 § i lagen om förvaltningsdomstolarna samt av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 109/3, min. Henriksson 109/3/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statistiklagen och av 2 och 3 § i lagen om landsbygdsnäringsstatistik

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på fleråriga ramar för de offentliga finanserna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som grundlagsutskottet och revisionsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 109/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och revisionsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verkställighet av jordbruksstöd, lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 109/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 109/9).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om energicertifikat för byggnader, lag om ändring av lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och lag om upphävande av lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 109/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konkurslagen samt av 24 § i lagen om återvinning till konkursbo

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 12/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 109/11).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 109/12).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/1/2012

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon och 12 § i lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 109/15).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 98/2012 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 109/16, Kerola 109/16/2).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/2/2012

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en delvis tidigarelagd indexhöjning år 2013 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 117/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 17/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 9.11.2012.

PR 108/3/2012

Debatten fortsatte (PTK 109/18).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/3/2012

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 109/19).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 110/4/2012

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2012 rd

Lagmotion  LM 23/2011 rd, 5, 9, 52, 53, 54, 55, 60/2012 rd

Åtgärdsmotion  AM 10, 29/2011 rd)

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 89/2012 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2012 rd

Lagmotion  LM 19, 51/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 77/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2012 rd

Lagmotion  LM 47/2011 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § och temporär ändring av 21 § i barnbidragslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 116/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värdepappersmarknaden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 32/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 55/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.11.2012.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 121/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2012.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 14.11.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.42.

​​​​