Plenarprotokoll 110/2006 rd

PR 110/2006 rd

Justerat 2.0r

110. TISDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Pavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Tarja Cronberg /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /saf
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Eero Lankia /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Maija Perho /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Matti Kangas /vänst
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.11 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

7 och 8.11 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent

7—10.11 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

7—29.11 ledamot

 • Terhi Peltokorpi /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

6—27.11 ledamot

 • Kari Kärkkäinen /kd

7.11 ledamöterna

 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd

7.11—15.12 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.11 ledamöterna

 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Mikko Immonen /vänst
 • Matti Kangas /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vänst
 • Klaus Pentti /cent
 • Maija Perho /saml
 • Markku Rossi /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

7 och 8.11 ledamot

 • Hannu Hoskonen /cent

7—10.11 ledamöterna

 • Eero Lankia /cent
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president den 3 november 2006 har överlämnat regeringens propositioner RP 241—255/2006 rd till riksdagen. Av dessa propositioner är nr 244 regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd).

 • Talmannen meddelar samtidigt att de budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av kompletteringen till tilläggsbudgetpropositionen skall lämnas in till centralkansliet senast nästa måndag den 13 november kl. 12.

__________

Återtagande av regeringens proposition nr 87/2005 rd

Talmannen:

Republikens president har i en skrivelse av den 3 november 2006 återtagit regeringens proposition RP 87/2005 rd med förslag till lag om ändring av 26 kap. 2 § i rättegångsbalken, som överlämnats till riksdagen.

Enligt 19 § i arbetsordningen skall behandlingen av en proposition avslutas om den återtas. Riksdagen föreslås besluta meddela lagutskottet samt grundlagsutskottet, som har sagda proposition för behandling, om att denna återtagits.

Förslaget godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till utskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till stora utskottet och framtidsutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande uppställda kandidater till utskotten:

 • till stora utskottet som medlem ledamot Marjo Matikainen-Kallström och som ersättare ledamot Eero Akaan-Penttilä och
 • till framtidsutskottet som medlem ledamot Marjo Matikainen-Kallström.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till barnskyddslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 252/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 110/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om elektroniska recept och om ändring av 57 och 57 a § i läkemedelslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 250/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 110/3).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om sjömanspensioner, lag om införande av lagen om sjömanspensioner och lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 251/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 253/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 110/5).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till kreditupplysningslag och lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 241/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

7) Regeringes proposition med förslag till strukturfondslag och till lagar om ändring av vissa bestämmelser om regionutveckling

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 242/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

8) Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 244/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om statens ledande tjänstemän samt om upphävande av 4 § 2 mom. 2 och 5 punkten i statstjänstemannalagen samt om ändring av 5 § 4 mom. i lagen om statens tjänstekolletivavtal

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 245/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut samt om ändring av därtill anslutna lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 246/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i skattelagstiftningen beträffande företagsomstruktureringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 247/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 248/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om kundinformationssystemet för företagstjänster

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 249/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 255/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 110/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 15/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Debatt (PTK 110/15).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Riksdagen instämmer i finansutskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensionsfond

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2006 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 159/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2006 rd

Andre vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i finansutskottets betänkande, som gäller godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Avtalet godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 163/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2006 rd

Debatt (PTK 110/18).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 111/1/2006

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 166/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2006 rd

Debatt (PTK 110/19).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 111/2/2006

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice samt av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 138/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2006 rd

Debatt (PTK 110/20).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 111/3/2006

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 30/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2006 rd

Allmän debatt (PTK 110/21).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 96/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 18/2006 rd

Allmän debatt (PTK 110/22).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

23) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2005
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2005
Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2005

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 3, 5, 12/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om internprissättningen i inkomstbeskattningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 107/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 188/2006 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 8 § i lagen om utlänningsregistret

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 31/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 124/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 20.20.