Plenarprotokoll 119/2001 rd

PR 119/2001 rd

Justerat 2.0r

119. TISDAGEN DEN 23 OKTOBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Klaus Bremer /sv
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /gröna
 • Esko Helle /vänst
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /sv
 • Tero Mölsä /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Kirsi Piha /saml
 • Jussi Ranta /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /saml
 • Jari Vilén /saml

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Ilkka Taipale /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

23.10 ledamöterna

 • Kaarina Dromberg /saml
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vänst

23 och 24.10 ledamöterna

 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Sasi /saml
 • Jari Vilén /saml

23—25.10 ledamöterna

 • Klaus Bremer /sv
 • Esko Helle /vänst
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Seppo Kanerva /saml
 • Seppo Lahtela /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent

23—26.10 ledamot

 • Martti Tiuri /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

23.10 ledamot

 • Kirsi Piha /saml

23—26.10 ledamot

 • Erkki Kanerva /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

23.10 ledamöterna

 • Esko Aho /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Jari Koskinen /saml
 • Henrik Lax /sv
 • Jussi Ranta /sd
 • Pekka Ravi /saml

23—25.10 ledamot

 • Satu Hassi /gröna

23—26.10 ledamöterna

 • Mikko Elo /sd
 • Tero Mölsä /cent
 • Maija Rask /sd

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens proposition RP 193/2001 rd med förslag om en tredje tilläggsbudget till riksdagen.

 • Talmannen meddelar ytterligare att de budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av tilläggsbudgeten skall lämnas in till centralkansliet senast på lördag den 27 oktober kl. 12.

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 17 oktober 2001 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 69—71/2001 rd.

 • Talmannen meddelar att hon i dag har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 69,
 • finansutskottet om ärende U 70 och
 • ekonomiutskottet om ärende U 71.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 19 oktober 2001 har beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 156—201/2001 rd till utskott.

__________

Fackutskottens medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

ledamot Lämsä från uppgiften som ersättare i grundlagsutskottet,

ledamot Lehtomäki från uppgiften som ersättare i ekonomiutskottet,

ledamot Juurola från medlemskapet i framtidsutskottet och

ledamot Huovinen från medlemskapet i miljöutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till fackutskotten förrättas vid plenum på fredag den 26 oktober kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

Medlemmarna i Finlands delegation i Nordiska rådet

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Kiljunen om befrielse från medlemskapet i Finlands delegation i Nordiska rådet.

Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas vid plenum på fredag den 26 oktober kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast på fredag kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2001

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2001 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 119/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om statens affärsverk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 178/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § lagen om statistiklagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 179/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, sparbankslag, lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet, lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform samt till lagar om ändring av vissa till dessa anslutna lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 180/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av tullagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 181/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till ändringar i skattelagstiftningen som slopandet av begreppet skatteöre föranleder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 182/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 183/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

I anslutning till detta ärendet tillåts debatt dessutom om ärende 17) på dagordningen.

Debatt (PTK 119/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 184/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 185/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 186/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 187/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 119/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 188/2001 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 119/12, Gestrin 119/12/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 17 § lagen om utredande av dödsorsak, 49 § folkhälsolagen och 59 § lagen om specialiserad sjukvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 189/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 119/13).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen samt vissa lagar i samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 190/2001 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet.

Debatt (PTK 119/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sysselsättningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 191/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 192/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

17) Bibehållen 5 procents lotteriskatt

Remissdebatt

Åtgärdsmotion  AM 212/2001 rd (Virpa Puisto /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

18)  Regeringens proposition om godkännande av konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och till lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2001 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2001 rd

Andre vice talmannen:

Först tillåts debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i utrikesutskottets betänkande, som gäller godkännande av konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om att anta eller förkasta lagförslagen.

Ingen debatt.

Konventionen godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om fiske och 1 och 4 § lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2001 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 § lagen om förvaltningsnämnden för Sveaborg och 3 § lagen om museiverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 121/2001 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 7/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 148/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2001 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om personregister för arbetarskyddet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2001 rd

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande  ApUB 7/2001 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Icke stadfästa lotterilag, lag om ändring av lotteriskattelagen, lag om ändring av lagen om penninginsamlingar, lag om ändring av lagen om förströelseanordningar, lag om ändring av 17 kap. strafflagen, lag om ändring av 3 och 6 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt, lag om ändring av 5 a § lagen om biblioteket för synskadade, lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (RP 197/1999 rd)

Bordläggning av betänkanden

Icke stadfäst lag  ISL 5/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Icke stadfäst lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (RP 65/2001 rd)

Bordläggning av betänkanden

Icke stadfäst lag  ISL 6/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Icke stadfäst lag om penningautomatunderstöd (RP 75/2001 rd)

Bordläggning av betänkanden

Icke stadfäst lag  ISL 7/2001 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 17/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 153/2001 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2001 rd

Lagmotion  LM 156/1999 rd, 149/2000 rd, 45, 46/2001 rd

Åtgärdsmotion  AM 233, 239/2000 rd, 77, 136/2001 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till ordinarie plenum på torsdag.

Plenum avslutas kl. 18.25.

​​​​