Plenarprotokoll 129/2014 rd

PR 129/2014 rd

Justerat 2.0r

129. FREDAGEN DEN 12 DECEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.14—13.57).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 6 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

  • Sanni Grahn-Laasonen /saml (r)
  • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
  • Markku Mäntymaa /saml (s)
  • Sirpa Paatero /sd
  • Oras Tynkkynen /gröna (r)

__________

Befrielse från uppdrag som riksdagsledamot

Talman Eero Heinäluoma:

Anni Sinnemäki har i ett brev till riksdagen av den 10.12.2014 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som riksdagsledamot från och med 14.1.2015 efter att hon valts till biträdande stadsdirektör i Helsingfors. Talmanskonferensen förordar Anni Sinnemäkis anhållan.

Anhållan godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Anni Sinnemäki beviljas således befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 14.1.2015.

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 11.12.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 338, 339/2014 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 776, 809, 813, 819, 821, 834, 846, 847, 860, 862, 868, 873—878, 880, 882, 883, 886—888, 890, 891, 893, 895, 900, 901, 907/2014 rd antecknades ha anlänt.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets redogörelse till riksdagen om läget i Afghanistan, om Finlands stöd i sin helhet och om Finlands deltagande i den militära krishanteringsoperationen "Resolute Support"

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 14/2011 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2014.

PR 128/3/2014

Under debatten har Jyrki Yrttiaho understödd av Jari Myllykoski föreslagit att riksdagen godkänner följande ställningstagande:

"Riksdagen förutsätter att Finland med en gång beslutar dra tillbaka sina trupper från Afghanistan. Vidare anser riksdagen det inte motiverat att, som det sägs i redogörelsen, den militära närvaron under Natos ledning fortgår efter 2014. Finlands deltagande i den militäta operationen Resolute Support i Afghanistan måste ändras till en civil insats under FN:s ledning för att återuppbygga landet och backa upp en politisk dialog och en fredsprocess. Ett land som inte deltar eller stöder krigshandlingarna kan bäst medverka till att dessa mål uppfylls."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Jyrki Yrttiahos förslag ställs nu mot utskottets förslag.

Vid omröstningen om Jyrki Yrttiahos förslag mot utskottets förslag godkände riksdagen utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen med rösterna

187 ja, 4 nej, 1 avstår; 7 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 248/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande om rådets beslut. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/3/2014

Under debatten har Pentti Kettunen understödd av Ville Vähämäki föreslagit att riksdagen inte godkänner rådets beslut.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner rådets beslut, röstar "ja", om "nej" vinner har rådets beslut förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen rådets beslut med rösterna

154 ja, 38 nej; 7 frånvarande

( Omr. 2 )

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 187/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 32/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/28/2014

Under debatten har Pirkko Mattila understödd av Ari Jalonen framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Pirkko Mattilas förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 36 nej; 7 frånvarande.

( Omr. 3 )

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/33/2014

Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Mika Niikko föreslagit att lagförslagen förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

105 ja, 86 nej; 8 frånvarande.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2014 rd

Lagmotion  LM 46/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/36/2014

Under debatten har Anu Vehviläinen understödd av Juha Rehula framställt fyra förslag till uttalanden enligt reservation 1.

Hanna Mäntylä har understödd av Johanna Jurva framställt fyra förslag till uttalanden enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens första förslag till uttalande mot betänkandet fördelades rösterna

95 ja, 95 nej; 9 frånvarande.

( Omr. 5 )

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom rösterna i omröstningen med omröstningsapparat fallit lika verkställs en öppen omröstning med sedlar. Vid omröstningen med sedlar används två valurnor.

Jag ber ledamöterna ta fram valsedlarna som finns i lådorna. På valsedeln ska det stå ledamotens namn. På ja-valsedeln står det JAA och på nej-valsedeln står det EI. Dessutom har det också till ledamöterna delats ut en TYHJÄ-valsedel för blankt. Också på den står det ledamotens namn. Övriga valsedlar som finns i ledamöternas lådor kommer att förkastas, så vi använder oss endast av dessa tre alternativ.

Till följande ska vi ännu utse två rösträknare. Jag ber ledamöterna Outi-Alanko Kahiluoto och Pirkko Ruohonen-Lerner fungera som rösträknare.

Betänkandet "ja", Anu Vehviläinens första förslag till uttalande "nej".

Följande ledamöter röstade "ja":

Sauli Ahvenjärvi /kd, Outi Alanko-Kahiluoto /gröna, Heikki Autto /saml, Jouni Backman /sd, Thomas Blomqvist /sv, Jörn Donner /sv, Markku Eestilä /saml, Eeva-Johanna Eloranta /sd, Maarit Feldt-Ranta /sd, Tarja Filatov /sd, Christina Gestrin /sv, Jukka Gustafsson /sd, Guzenina Maria /sd, Lars Erik Gästgivars /sv, Leena Harkimo /saml, Timo Heinonen /saml, Pertti Hemmilä /saml, Anna-Maja Henriksson /sv, Rakel Hiltunen /sd, Anne Holmlund /saml, Susanna Huovinen /sd, Lauri Ihalainen /sd, Harri Jaskari /saml, Kalle Jokinen /saml, Mikael Jungner /sd, Jouko Jääskeläinen /kd, Ilkka Kantola /sd, Saara Karhu /sd, Mika Kari /sd, Sampsa Kataja /saml, Pia Kauma /saml, Anneli Kiljunen /sd, Krista Kiuru /sd, Pauli Kiuru /saml, Jukka Kopra /saml, Johannes Koskinen /sd, Esko Kurvinen /saml, Merja Kuusisto /sd, Suna Kymäläinen /sd, Jukka Kärnä /sd, Sanna Lauslahti /saml, Eero Lehti /saml, Elina Lepomäki /saml, Antti Lindtman /sd, Päivi Lipponen /sd, Marjo Matikainen-Kallström /saml, Riitta Myller /sd, Outi Mäkelä /saml, Tapani Mäkinen /saml, Lasse Männistö /saml, Elisabeth Nauclér /sv, Mikaela Nylander /sv, Mats Nylund /sv, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Petteri Orpo /saml, Heli Paasio /sd, Sari Palm /kd, Mikael Palola /saml, Jaana Pelkonen /saml, Tuula Peltonen /sd, Raimo Piirainen /sd, Kari Rajamäki /sd, Leena Rauhala /kd, Pekka Ravi /saml, Paula Risikko /saml, Päivi Räsänen /kd, Matti Saarinen /sd, Pertti Salolainen /saml, Kristiina Salonen /sd, Janne Sankelo /saml, Sari Sarkomaa /saml, Kimmo Sasi /saml, Arto Satonen /saml, Jouko Skinnari /sd, Alexander Stubb /saml, Eero Suutari /saml, Katja Taimela /sd, Hanna Tainio /sd, Lenita Toivakka /saml, Kari Tolvanen /saml, Erkki Tuomioja /sd, Tytti Tuppurainen /sd, Anu Urpalainen /saml, Jutta Urpilainen /sd, Raija Vahasalo /saml, Harry Wallin /sd, Stefan Wallin /sv, Sinuhe Wallinheimo /saml, Jan Vapaavuori /saml, Ulla-Maj Wideroos /sv, Pauliina Viitamies /sd, Pia Viitanen /sd, Sofia Vikman /saml, Anne-Mari Virolainen /saml, Tuula Väätäinen /sd, Ben Zyskowicz /saml och Peter Östman /kd.

Följande ledamöter röstade "nej":

Mikko Alatalo /cent, Sirkka-Liisa Anttila /cent, Paavo Arhinmäki /vänst, Tuija Brax /gröna, Juho Eerola /saf, Ritva Elomaa /saf, Satu Haapanen /gröna, Pekka Haavisto /gröna, Lasse Hautala /cent, Lauri Heikkilä /saf, James Hirvisaari /f11, Reijo Hongisto /saf, Katja Hänninen /vänst, Olli Immonen /saf, Ari Jalonen /saf, Anssi Joutsenlahti /saf, Johanna Jurva /saf, Arja Juvonen /saf, Pietari Jääskeläinen /saf, Antti Kaikkonen /cent, Timo Kalli /cent, Risto Kalliorinne /vänst, Anne Kalmari /cent, Johanna Karimäki /gröna, Elsi Katainen /cent, Inkeri Kerola /cent, Pentti Kettunen /saf, Kimmo Kivelä /saf, Esko Kiviranta /cent, Osmo Kokko /saf, Katri Komi /cent, Anna Kontula /vänst, Martti Korhonen /vänst, Timo V. Korhonen /cent, Laila Koskela /cent, Seppo Kääriäinen /cent, Annika Lapintie /vänst, Paula Lehtomäki /cent, Jari Leppä /cent, Jari Lindström /saf, Mika Lintilä /cent, Maria Lohela /saf, Markus Lohi /cent, Anne Louhelainen /saf, Eeva-Maria Maijala /cent, Pirkko Mattila /saf, Silvia Modig /vänst, Markus Mustajärvi /vg, Jari Myllykoski /vänst, Lea Mäkipää /saf, Hanna Mäntylä /saf, Martti Mölsä /saf, Mika Niikko /saf, Jussi Niinistö /saf, Ville Niinistö /gröna, Pentti Oinonen /saf, Tom Packalén /saf, Aila Paloniemi /cent, Mauri Pekkarinen /cent, Aino-Kaisa Pekonen /vänst, Terhi Peltokorpi /cent, Arto Pirttilahti /cent, Tuomo Puumala /cent, Mika Raatikainen /saf, Antti Rantakangas /cent, Juha Rehula /cent, Eero Reijonen /cent, Markku Rossi /cent, Simo Rundgren /cent, Pirkko Ruohonen-Lerner /saf, Vesa-Matti Saarakkala /saf, Annika Saarikko /cent, Mikko Savola /cent, Anni Sinnemäki /gröna, Juha Sipilä /cent, Timo Soini /saf, Osmo Soininvaara /gröna, Ismo Soukola /saf, Eila Tiainen /vänst, Kimmo Tiilikainen /cent, Jani Toivola /gröna, Maria Tolppanen /saf, Ari Torniainen /cent, Reijo Tossavainen /saf, Kaj Turunen /saf, Kauko Tuupainen /saf, Tapani Tölli /cent, Kari Uotila /vänst, Mirja Vehkaperä /cent, Anu Vehviläinen /cent, Erkki Virtanen /vänst, Pertti Virtanen /saf, Ville Vähämäki /saf, Juha Väätäinen /saf och Jyrki Yrttiaho /vg.

Följande ledamöter var frånvarande vid omröstningen:

Sanni Grahn-Laasonen /saml, Teuvo Hakkarainen /saf, Ilkka Kanerva /saml, Merja Mäkisalo-Ropponen /sd, Markku Mäntymaa /saml, Sirpa Paatero /sd och Oras Tynkkynen /gröna.

Vid omröstningen avgavs 97 ja-röster och 95 nej-röster, 7 frånvarande.

Talman Eero Heinäluoma:

Jag läser nu upp 62 § i riksdagens arbetsordning som gäller öppna omröstningar med sedlar:

"Öppen omröstning med sedlar verkställs med olikfärgade sedlar och genom namnupprop. På sedlarna skall riksdagsledamotens namn och ordet ja, nej eller blankt finnas tryckta. Andra valsedlar skall förkastas. Riksdagsledamöterna skall lägga sina valsedlar i urnan i den ordning deras namn ropas upp. Sedlarna läses upp och räknas."

Om man försenar sig från sin tur då namnen ropas upp innebär det alltså att man anteckans som frånvarande vid omröstningen.

Vidare konstaterar jag att om samtliga ledamöter koncentrerar sig på omröstningen med omröstningsapparat och röstar rätt den första gången kan vi undvika dessa omröstningsresultat där rösterna faller lika, och efter vilka det går mycket tid åt till denna omräkning. Så jag ber med andra ord om uppmärksamhet vid omröstningarna med omröstningsapparat.

Vi går nu vidare med omröstningarna om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

97 ja, 96 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens tredje förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

97 ja, 95 nej, 1 avstår; 6 frånvarande.

( Omr. 8 )

Vid omröstningen om Anu Vehviläinens fjärde förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

100 ja, 93 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs första förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 51 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs andra förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 51 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 11 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs tredje förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 51 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs fjärde förslag till uttalande mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

142 ja, 51 nej; 6 frånvarande.

( Omr. 13 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Andra behandlingen

Övrigt ärende  Ö 10/2013 rd

Stora utskottets betänkande  StoUB 2/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 14/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet i lagförslag 1 i medborgarinitiativet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2014.

PR 127/24/2014

Under debatten har James Hirvisaari understödd av Mika Niikko föreslagit att lagförslag 1 i medborgarinitiativet förkastas.

Jani Toivola har understödd av Stefan Wallin framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen.

Dessutom har följande förslag till uttalanden framställts:

James Hirvisaari: "Riksdagen förutsätter att det innan lagarna ändras ordnas en rådgivande folkomröstning om frågan att utvidga äktenskapsbegreppet i lagstiftningen till att också omfatta samkönade par."

Jouko Jääskeläinen understödd av Harry Wallin: "Riksdagen förutsätter att barnet vid utomstående adoption, det vill säga vid adoption av ett främmande barn, i revideringen av äktenskapslagstiftningen garanteras rätt till både far och mor, när det enligt nuvarande praxis och med avseende på barnets bästa inte finns tungt vägande skäl att placera barnet i en familj med en förälder."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Eftersom James Hirvisaaris förslag till uttalande inte fått understöd förfaller det.

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslag 1.

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslag 1 i medborgarinitiativet utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

101 ja, 90 nej, 1 avstår; 7 frånvarande

( Omr. 14 )

Riksdagen instämde i stora utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i medborgarinitiativet förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalande.

Vid omröstningen om Jani Toivolas förslag mot betänkandet godkände riksdagen Jani Toivolas förslag till uttalande med rösterna

46 ja, 104 nej, 39 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om Jouko Jääskeläinens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

97 ja, 91 nej, 1 avstår; 10 frånvarande.

( Omr. 16 )

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag om ändring av 2 § i kommunikationsmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2013 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

8) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Regeringens proposition  RP 247/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 37/2014 rd

Budgetmotion  BM 1—538/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum måndag 15.12.2014.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 15.12.2014.

Talman Eero Heinäluoma:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Talmanskonferensens förslag till beslut om förfaringssätt godkändes.

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in ändringsförslagen till centralkansliet. Så ska förfaras också när ändringsförslagen ingår i en reservation. Jag ber ledamöterna i sina ändringsförslag ange numret på den budgetmotion eller reservation som ändringsförslaget eventuellt hänför sig till.

Ändringsförslagen gällande huvudtitlarna 21—32 ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 15.12.2014 kl. 14 och övriga ändringsförslag senast tisdag 16.12.2014 kl. 12.

Förslagen sammanställs till häften som delas ut till ledamöterna. Förslagen numreras i löpande ordning från nr 1 inom varje huvudtitel och avdelning, likaså i fråga om de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen.

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt om hela budgetpropositionen.

Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna, sedan inkomsterna, därefter de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen, allmänna motiveringen och slutligen förslaget till tillämpning av budgeten.

Om respektive huvudtitel tillåts först allmän debatt, därefter framställs förslagen under huvudtiteln i nummerordning. Eftersom förslagen tas in i protokollet i den form de har i kopiorna räcker det med en hänvisning till numret på förslaget. Efter att förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. När alla förslag har framställts verkställs omröstningar. Om inga ändringsförslag har framställts i fråga om ett kapitel eller övriga punkter under huvudtiteln, anses de ha blivit godkända enligt finansutskottets betänkande.

Allmän debatt tillåts inte om avdelningarna på inkomstsidan, de allmänna föreskrifterna i detaljmotiveringen och allmänna motiveringen. I övrigt är förfaringssättet det samma som vid behandlingen av huvudtitlarna.

Förfaringssättet godkändes.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 337/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2014.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på måndag 15.12.2014 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 13.57.

​​​​