Plenarprotokoll 138/2004 rd

PR 138/2004 rd

Justerat 2.0r

138. MÅNDAGEN DEN 13 DECEMBER 2004

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Lasse Hautala /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Rauno Kettunen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Mikaela Nylander /sv
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Lasse Virén /saml
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Mika Lintilä /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Arja Alho /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

13.12 ledamöterna

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

13 och 14.12 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent

13—15.12 ledamot

 • Mikko Elo /sd

13—18.12 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Susanna Haapoja /cent
 • Heidi Hautala /gröna
 • Jouko Laxell /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

13.12 ledamöterna

 • Martti Korhonen /vänst
 • Irina Krohn /gröna
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /sv

13 och 14.12 ledamot

 • Jyrki Kasvi /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

13.12 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Nils-Anders Granvik /sv
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Tatja Karvonen /cent
 • Rauno Kettunen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /cent
 • Eero Lämsä /cent
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vänst
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Tapani Tölli /cent
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2004 rd

Debatt (PTK 138/1, Thors 138/1/13, 138/1/27, 138/1/29).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/1/2004

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 212/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 35/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition samt det nya lagförslag 2, som finansutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 138/2).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i finansutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 38/2004 rd

Lagmotion  LM 146/2003 rd, 25, 67, 89, 95, 102/2004 rd

Talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 138/3).

Lagförslaget antas.

Riksdagen håller fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005—2007

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 39/2004 rd

Ingen debatt.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005 och till lagar om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen samt 12 § lagen om skatteredovisning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 257/2004 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 40/2004 rd

Lagmotion  LM 138/2004 rd

Åtgärdsmotion  AM 9/2004 vp

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 138/5).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/2/2004

6) Regeringens proposition med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 181/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2004 rd

Lagmotion  LM 122/2004 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 138/6).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/3/2004

7) Regeringens proposition med förslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 168/2003 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2004 rd

Debatt (PTK 138/7).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 25/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om civilpersonals deltagande i krishantering och om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 206/2004 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 26/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till godkännande av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 178/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 13/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslagen i första och andra klämmen i lagutskottets betänkande, som gäller godkännande av vissa förpliktelser i protokollet till konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslaget, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

De internationella förpliktelserna i första och andra klämmen i lagutskottets betänkande godkänns.

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och 9 § i bränsleavgiftslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 235/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2004 rd

Debatt (PTK 138/11).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 74/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 25/2004 rd

Debatt (PTK 138/12).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslaget till uttalande i kommunikationsutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av radiolagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 26/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen (RP 154/2004 rd)

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 154, 248/2004 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 13/2004 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1, som grundar på regeringens propositioner och det nya lagförslag 2, som jord- och skogsbruksutskottet föreslår i sitt betänkande, har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 138/14).

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i jord- och skogsbruksutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 242/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2004 rd

Debatt (PTK 138/15).

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 127/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 27/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 126/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen samt 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 209/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2004 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2004 rd

Debatt (PTK 138/21).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/4/2004

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 253/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2004 rd

Ingen debatt

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2004 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid enda behandlingen beslut om förslaget i första klämmen i miljöutskottets betänkande, som gäller godkännande av protokollet till konventionen. Till sist beslutar riksdagen vid andra behandlingen om lagförslagen, som nu kan antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Protokollet godkänns.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

De två förslagen till uttalanden i miljöutskottets betänkande godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2004 rd

Debatt (PTK 138/24).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/5/2004

25) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2004 rd

Debatt (PTK 138/25).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/6/2004

26) Regeringens proposition med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2004 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 24/2004 rd

Debatt (PTK 138/26).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 139/7/2004

27) Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 11/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 5/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 19/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

29) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2003

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2004 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 15/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition med anledning av den konvention om identitetshandlingar för sjöpersonal (reviderad), 2003 som antagits vid den nittioförsta Internationella arbetskonferensen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 196/2004 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 17/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 18.02.

​​​​