Plenarprotokoll 147/2010 rd

PR 147/2010 rd

Justerat 2.0r

147. TISDAGEN DEN 1 FEBRUARI 2011

Överläggingarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.01—15.59), andre vice talman Tarja Filatov (15.59—17.55) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (17.55—20.03).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Matti Ahde /sd (s)
 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /saml (s)
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Leena Harkimo /saml (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Elsi Katainen /cent (s)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Suvi Lindén /saml (r)
 • Mikaela Nylander /sv (s)
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /cent (s)
 • Antti Rantakangas /cent
 • Pekka Ravi /saml (s)
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Anneli Kiljunen /sd (14.17)
 • Antti Rantakangas /cent (14.26)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (15.35)
 • Sirpa Paatero /sd (15.50)
 • Eero Heinäluoma /sd (16.30)

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har 27.1.2011 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 55, 56/2010 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet,

som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 55 samt

kommunikationsutskottet om ärende U 56.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 och 103 § i miljöskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 179/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 18/2010 rd

Lagmotion  LM 127/2009 rd, 68/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 83/2009 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 147/1).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 148/1/2010

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen och av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 323/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 19/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 147/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Finland och Sverige om trafik över nationsgränserna och gränserna för flyginformationsregionerna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 312/2010 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 24/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 273/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 147/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 274/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 147/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 § i lagen om försäkringsdomstolen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 305/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 52/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 147/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 287/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 40/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 201/2010 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 12/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ekonomiska rådet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 265/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 54/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 288/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 55/2010 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 289/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 56/2010 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 327/2010 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 57/2010 rd

Förste vice talmannen:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 147/12).

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 32 kap. 6 och 14 § i strafflagen och 15 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 285/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 31/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 § i rättegångsbalken och 11 § i lagen om preskription av skulder

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 284/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 32/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av narkotikalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 303/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 316/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2010 rd

Åtgärdsmotion  AM 27/2010 rd

Förste vice talmannen:

Först kan riksdagen vid andra behandlingen besluta anta eller förkasta lagförslaget vars innehåll godkändes i första behandlingen. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 147/16).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 300/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 38/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 220/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 39/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 301/2010 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 41/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2010 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 17/2010 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 147/20).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Den nationella människohandelsrapportörens rapport 2010

Enda behandlingen

Berättelse  B 17/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 147/21, Nauclér 147/21/3).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 48 a kap i strafflagen, av tvångsmedelslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 221/2010 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 33/2010 rd

Lagmotion  LM 69/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

23) Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 17 § 2 mom. i viltskadelagen

Bordläggning av betänkanden

Lagmotion  LM 121/2010 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 26/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

24) Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt Finland

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 8/2009 rd

Framtidsutskottets betänkande  FrUB 1/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 263/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2010 rd

Lagmotion  LM 123/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om sjöarbetsavtal och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 174/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om semesterlagen för sjömän, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 264/2010 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2010 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum 2.2.2011.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 2.2.2011 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.03.