Plenarprotokoll 152/2006 rd

PR 152/2006 rd

Justerat 2.0r

152. FREDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2007

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /cent
 • Tony Halme /saf
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Seppo Lahtela /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /sv
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Seppo Lahtela /saml
 • Astrid Thors /sv

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

2.2 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Paula Lehtomäki /cent

5—7.2 ledamot

 • Mikko Elo /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

2.2 ledamöterna

 • Susanna Haapoja /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vänst

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

2.2 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • Roger Jansson /sv
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Markku Laukkanen /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Timo Soini /saf
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Ben Zyskowicz /saml

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag den 2 februari har överlämnat regeringens propositioner RP 279, 280/2006 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1009, 1012, 1024—1026, 1028, 1030, 1038, 1040, 1053/2006 rd antecknas ha anlänt.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen den 31 januari har beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 131—153/2006 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till stora utskottet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § i valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till utskottet upptar lika många kandidater som antalet ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § i valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Klaus Hellberg till ersättare i stora utskottet.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkhälsolagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 234/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 55/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 66/2006 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Under debatten har ledamot Raija Vahasalo föreslagit med bifall av ledamot Kaarina Dromberg att

1) riksdagen godkänner följande uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att återföra gymnasieelevernas hälsovård till skolhälsovården, om det visar sig att överföringen från skolhälsovården till studerandehälsovården försämrar tillgängligheten och åtkomsten till hälsovårdstjänsterna."

2) riksdagen godkänner förslaget till uttalande 2 i reservationen.

Ledamot Erkki Virtanen har med bifall av ledamot Paula Risikko föreslagit att riksdagen godkänner förslaget till uttalande 1 i reservationen.

Redogörelsen godkänns.

Lagförslaget

Lagförslaget antas.

Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

Förslagen till uttalanden

Talmannen:

Förslagen är fristående och ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet, dock så, att ledamot Virtanens förslag ställs mot förslaget till uttalande i betänkandet.

Omröstningsordningen godkänns.

Vid omröstningen mellan förslaget till uttalande i betänkandet och ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen uttalandet i betänkandet med rösterna 95 ja och 76 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamot Vahasalos 2) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 74 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 2 )

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamot Vahasalos 1) förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 99 ja och 75 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Åtgärdsmotionen

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att åtgärdsmotionen skall förkastas.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om finansiering av skogsbruk och till lag om ändring av inkomstskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 177/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 18/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande nr 18. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1—3 § godkänns.

4 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 157 ja och 18 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 4 )

5 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 18 nej, 26 frånvarande.

( Omr. 5 )

6—8 § och 1 kap. rubrik samt 9 § godkänns.

10 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 158 ja och 18 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 6 )

11—13 § och 2 kap. rubrik godkänns.

14 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 19 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 7 )

15 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 155 ja och 20 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 8 )

3 kap. rubrik, 16—18 § och 4 kap. rubrik godkänns.

19 §

Debatt (PTK 152/3).

Under debatten föreslår ledamot Matti Kauppila med bifall av ledamot Matti Kangas att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Kauppilas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 154 ja och 20 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 9 )

20 § och 5 kap. rubrik, 21—29 § och 6 kap. rubrik, 30—33 § och 7 kap. rubrik, 34—37 § och 8 kap. rubrik, 38—41 § och 9 kap. rubrik, 42 § och 10 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2

Vid detaljbehandlingen godkänns 53 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till folkpensionslag, lag om handikappförmåner och lag om bostadsbidrag för pensionstagare samt till vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 56/2006 rd

Lagmotion  LM 87, 113, 122, 131/2006 rd

Åtgärdsmotion  AM 14/2003 rd, 67/2004 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 56. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Detaljbehandling:

Lagförslag 1 i regeringens proposition

1—9 § och 1 kap. rubrik samt I avdelningens rubrik godkänns.

10 §

Debatt (PTK 152/4).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Eero Akaan-Penttilä att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Vid omröstningen om ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 111 ja och 59 nej, 2 blanka och 27 frånvarande.

( Omr. 10 )

11 § och 2 kap. rubrik samt 12—18 § och 3 kap. rubrik godkänns.

19 §

Debatt (PTK 152/4).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 100 ja och 68 nej, 6 blanka och 25 frånvarande.

( Omr. 11 )

20—25 §, 4 kap. rubrik, II avdelningens rubrik samt 26—29 § och 5 kap. rubrik godkänns.

30 §

Debatt (PTK 152/4).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 97 ja och 68 nej, 9 blanka och 25 frånvarande.

( Omr. 12 )

31—35 § och 6 kap. rubrik, 36—39 § och 7 kap. rubrik, 40—47 § och 8 kap. rubrik, 48—50 § och 9 kap. rubrik samt III avdelningens rubrik, 51—53 § och 10 kap. rubrik samt IV avdelningens rubrik, 54—76 § och 11 kap. rubrik, 77—84 § och 12 kap. rubrik samt V avdelningens rubrik, 85—96 § och 13 kap. rubrik, 97—105 § och 14 kap. rubrik samt 106 och 107 § godkänns.

108 §

Debatt (PTK 152/4).

Under debatten föreslår ledamot Leena Rauhala med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Vid omröstningen om ledamot Rauhalas förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 99 ja och 67 nej, 8 blanka och 25 frånvarande.

( Omr. 13 )

109—113 § och 15 kap. rubrik samt VI avdelningens rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 2 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Lagförslag 3 i regeringens proposition

1—4 § godkänns.

5 §

Debatt (PTK 152/4).

Under debatten föreslår ledamot Eero Akaan-Penttilä med bifall av ledamot Sirpa Asko-Seljavaara att paragrafen godkänns enligt reservation 3.

Vid omröstningen om ledamot Akaan-Penttiläs förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 99 ja och 75 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 14 )

6 § och 1 kap. rubrik, 7—14 § och 2 kap. rubrik, 15—35 § och 3 kap. rubrik, 36—42 § och 4 kap. rubrik, 43—48 § och 5 kap. rubrik, 49—53 § och 6 kap. rubrik samt 54—56 § och 7 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Lagförslag 4—20 i regeringens proposition

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 4—20 med ett innehåll enligt betänkandet.

Övriga lagförslag

Riksdagen instämmer i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till revisionslag och lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 194/2006 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 33/2006 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande nr 33. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Grunden för behandlingen:

Under allmänna debatten har ledamot Iivo Polvi föreslagit med bifall av ledamot Erkki Virtanen att till grund för behandlingen skall läggas lagförslagen i reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen ekonomiutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 146 ja och 26 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 15 )

Detaljbehandling:

Lagförslag 1

1 § godkänns.

2 §

Debatt (PTK 152/5).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 151 ja och 20 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 16 )

1 kap. rubrik och 3 § godkänns.

4 §

Debatt (PTK 152/5).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 153 ja och 19 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 17 )

5 §

Debatt (PTK 152/5).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Erkki Virtanen att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 142 ja och 28 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 18 )

6 § godkänns.

7 §

Debatt (PTK 152/5).

Under debatten föreslår ledamot Iivo Polvi med bifall av ledamot Sari Essayah att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Vid omröstningen om ledamot Polvis förslag godkänner riksdagen betänkandet med rösterna 135 ja och 33 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 19 )

8—10 § och 2 kap. rubrik, 11—19 § och 3 kap. rubrik, 20—26 § och 4 kap. rubrik, 27—29 § och 5 kap. rubrik, 30—38 § och 6 kap. rubrik, 39—46 § och 7 kap. rubrik, 47 och 48 § och 8 kap. rubrik, 49—52 § och 9 kap. rubrik, 53—55 § och 10 kap. rubrik samt 56 och 57 § och 11 kap. rubrik, ingressen och rubriken godkänns.

Övriga lagförslag

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 2—7 och 9—27 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen instämmer i ekonomiutskottets förslag att lagförslag 8 skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Talmannen:

Plenum avbryts här och fortsätter kl. 14.35.

Plenum avbryts kl. 13.33.

Plenum fortsätter

kl. 14.38

Förhandlingarna leds av andre vice talman Ilkka Kanerva.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 184/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 17/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Regeringens proposition med förslag till godkännande av det interna finansieringsavtalet och avtalet om ändring av det interna proceduravtalet, vilka ingåtts mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen för genomförande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om ändring av det interna proceduravtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 200/2006 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 18/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 1 § i lagen om studiestöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 35/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

9) Regeringens proposition med förslag till revidering av bestämmelserna om vapenbrott

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2004 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 27/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet samt till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 142/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 28/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om intressebevakningsfullmakt och till lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2006 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 29/2006 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 215/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 20/2006 rd

Allmän debatt (PTK 152/12).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 272/2006 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 21/2006 rd

Allmän debatt (PTK 152/13).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

14) Regeringens proposition med förslag till sjömansservicelag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 183/2005 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2006 rd

Allmän debatt (PTK 152/14).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 279/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 280/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om försvarsmakten samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 264/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 2/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om frivilligt försvar och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 172/2006 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 3/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på torsdag.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete inom företag och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 254/2006 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 15/2006 rd

Lagmotion  LM 1/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på onsdag.

20) Regeringens proposition med förslag till godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget samt vissa lagar som har samband med det

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 243/2006 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 36/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

21) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 170/2006 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 9/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till plenum på tisdag.

Plenum avslutas kl. 15.04.

​​​​