Plenarprotokoll 155/2014 rd

PR 155/2014 rd

Justerat 2.0r

155. TISDAGEN DEN 17 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—15.59) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.59—16.18).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 24 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Satu Haapanen /gröna
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml
 • Reijo Hongisto /saf (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Markus Mustajärvi /vg
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Mats Nylund /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Mirja Vehkaperä /cent (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Suna Kymäläinen /sd (14.20)
 • Saara Karhu /sd (14.30)
 • Markus Mustajärvi /vg (16.05)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 12.2.2015 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 46/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen samt av 2 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 363/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 155/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 § i lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 364/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 155/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 365/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 366/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 353/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 344/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande och lag om ändring av 70 b och 133 § i mervärdesskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 267/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 42/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 245/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 23/2014 rd

Lagmotion  LM 89/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 43/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 155/9).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över ekologisk produktion och lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 47/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 29/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 304/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 155/11).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/x/2014

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 309/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 20/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 155/13).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/4/2014

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, om statens pensionsfond samt av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 340/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 44/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 347/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 155/15).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/5/2014

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 318/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 29/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa krav på asbestsanering

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 323/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 13/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 155/17).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygsapotek

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 325/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 14/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 13.2.2015.

PR 154/7/2014

Debatt (PTK 155/19).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 158/6/2014

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 18.2.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.18.

​​​​