Plenarprotokoll 158/2014 rd

PR 158/2014 rd

Justerat 2.0r

158. FREDAGEN DEN 20 FEBRUARI 2015

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.02—13.30).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 14 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Antti Kaikkonen /cent (s)
 • Ilkka Kanerva /saml (r)
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Mika Lintilä /cent
 • Markku Rossi /cent (r)
 • Simo Rundgren /cent (s)
 • Juha Sipilä /cent (s)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vg

__________

Åtgärdsmotioner

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen har 19.2.2015 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 15—19, 47—53/2014 rd till utskott.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Lika möjligheter till utbildning i framtiden

Enda behandlingen

Interpellation  IP 8/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu ska riksdagen besluta om Tuomo Puumalas m.fl. interpellation om lika möjligheter till utbildning i framtiden. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 18.2.2015.

PR 156/1/2014

Under debatten har Tuomo Puumala understödd av Ritva Elomaa framställt följande förslag om misstroende för statsrådet:

"Riksdagen anser att regeringens åtgärder har äventyrat den lika rätten till utbildning och försvagat Finlands framgång, som baserar sig på kvalitetsutbildning och hög kompetens, samt genom oklara propositioner försatt utbildningsfältet i ett tillstånd av förvirring. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som anser att statsrådet har riksdagens förtroende röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen avgett misstroendeförklaring mot statsrådet.

Vid omröstningen beslutade riksdagen att statsrådet har riksdagens förtroende med rösterna

98 ja, 87 nej; 14 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och av yrkeshögskolelagen (RP 244/2014 rd)

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 244/2014 rd

Regeringens proposition  RP 308/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 22/2014 rd

Lagmotion  LM 91/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 19.2.2015.

PR 157/5/2014

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

36 b §

Talman Eero Heinäluoma:

Anna Kontula har understödd av Katja Hänninen föreslagit att paragrafen godkänns enligt följande:

"En del av de studieplatser som ansökan gäller får reserveras för personer som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen. Universitetet ska därvid trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som avlagt högskoleexamen och tagit emot en studieplats. Universitetet ska se till att möjligheterna för dessa olika grupper av sökande att få en studieplats inte blir oskäligt olika med tanke på jämställdheten mellan sökandena. Vid bedömning av skäligheten beaktas hur stor andel de sökande i olika persongrupper utgör av alla sökande, möjligheten att övergå till studier via andra vägar än den gemensamma antagningen och andra omständigheter som kan jämföras med dessa.

Vid gemensam ansökan till högskolorna kan den sökande antas till endast ett ansökningsobjekt.

Vid gemensam ansökan utnyttjas det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998). Närmare bestämmelser om förrättandet av gemensam ansökan och om de förfarande som då tilllämpas utfärdas genom förordning av statsrådet."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Anna Kontulas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 36 b § i lagförslag 1 enligt betänkandet med rösterna

171 ja, 13 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 2 )

Lagförslag 2

28 b §

Talman Eero Heinäluoma:

Anna Kontula har understödd av Katja Hänninen föreslagit att paragrafen godkänns enligt följande:

"En del av de studieplatser som ansökan gäller får reserveras för dem som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen. Yrkeshögskolan ska därvid trygga ändamålsenliga ansökningsmöjligheter också för dem som avlagt högskoleexamen och tagit emot en studieplats. Yrkeshögskolan ska se till att möjligheterna för dessa olika grupper av sökande att få en studieplats inte blir oskäligt olika med tanke på jämställdheten mellan sökandena. Vid bedömning av skäligheten beaktas hur stor andel de sökande i olika persongrupper utgör av alla sökande, möjligheten att övergå till studier via andra vägar än den gemensamma antagningen och andra omständigheter som kan jämföras med dessa.

Vid gemensam ansökan till högskolorna kan den sökande antas till endast ett ansökningsobjekt. Vid gemensam ansökan utnyttjas det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998). Närmare bestämmelser om förrättandet av gemensam ansökan och om de förfarande som då tillämpas utfärdas genom förordning av statsrådet."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om Anna Kontulas förslag mot betänkandet godkände riksdagen 28 b § i lagförslag 2 enligt betänkandet med rösterna

169 ja, 13 nej; 17 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 304/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 19/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2015.

PR 155/11/2014

Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Kimmo Kivelä föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

98 ja, 86 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 4 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 § i läkemedelslagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 330/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 43/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2015.

PR 155/13/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Arja Juvonen framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

137 ja, 46 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 347/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 45/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2015.

PR 155/15/2014

Under debatten har Hanna Mäntylä understödd av Arja Juvonen framställt tre förslag till uttalanden enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 34 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

147 ja, 34 nej; 18 frånvarande.

( Omr. 7 )

Vid omröstningen om Hanna Mäntyläs förslag 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 34 nej; 16 frånvarande.

( Omr. 8 )

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd och lag om ändring av 117 i och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 336/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 21/2014 rd

Åtgärdsmotion  AM 4/2013 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 17.2.2015.

PR 155/19/2014

Under debatten har Eero Reijonen understödd av Ari Torniainen föreslagit att lagförslagen förkastas.

Janne Sankelo har understödd av Pauli Kiuru framställt följande förslag till uttalanden:

1. "Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna att som en del av systemet för ombyggnadsstöd för gårdsbruket bevilja stöd för sådan bedömning och sådant genomförande som hör till den planmässiga fastighetsskötseln och gäller ombyggnad av byggnader med vid spännvidd i situationer där kostnaden skulle bli oskälig för en enskild utövare av landsbygdsnäringar."

2. "Riksdagen förutsätter att regeringen följer huruvida de bedömningskostnader som föranleds av lagen är skäliga i förhållande till gårdsbrukets lönsamhet och vidtar behövliga åtgärder för att ändra lagstiftningen om kostnaderna visar sig bli oskäliga."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talman Eero Heinäluoma:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen.

Den som godkänner lagförslagen, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

150 ja, 30 nej; 19 frånvarande.

( Omr. 9 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Talman Eero Heinäluoma:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om Janne Sankelos förslag 1 mot betänkandet godkände riksdagen Janne Sankelos förslag till uttalande 1 med rösterna

14 ja, 170 nej; 15 frånvarande.

( Omr. 10 )

Vid omröstningen om Janne Sankelos förslag 2 mot betänkandet godkände riksdagen Janne Sankelos förslag till uttalande 2 med rösterna

12 ja, 162 nej; 4 avstår; 21 frånvarande.

( Omr. 11 )

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 353/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 30/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 158/7).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 159/9/2014

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 279/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 46/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av försäkringsbolagslagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 344/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 30/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet stryks från dagordningen.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om militär krishantering, lagen om försvarsmakten och lag om ändring av rubriken för lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 297/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 21/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 170/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 47/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 § i militära rättegångslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 246/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 356/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 64/2013 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 277/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 278/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2015.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 24.2.2015 kl. 14.

Detta plenum avslutas nu med anledning av stora utskottets sammanträde som börjar omedelbart efter detta.

Plenum avslutades kl. 13.30.

​​​​