Plenarprotokoll 163/2014 rd

PR 163/2014 rd

Justerat 2.0r

163. TISDAGEN DEN 3 MARS 2015

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti (14.03—15.32 och 19.01—20.37) och förste vice talman Pekka Ravi (18.45—19.01).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 25 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Ari Jalonen /saf
 • Anne Kalmari /cent (s)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Pentti Oinonen /saf (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /saf
 • Aila Paloniemi /cent
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Markku Rossi /cent
 • Timo Soini /saf
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Sofia Vikman /saml (s)
 • Pertti Virtanen /saf (s)
 • Juha Väätäinen /saf (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Elisabeth Nauclér /sv (14.24)
 • Raimo Piirainen /sd (14.28)
 • Timo Soini /saf (14.34)
 • Tom Packalén /saf (14.50)
 • Mirja Vehkaperä /cent (18.30)

__________

Unionsärenden

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Statsrådet har 26.2.2015 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 47/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som utrikesutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och av strålskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 320/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 31/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 163/1).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 355/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 224/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 28/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 163/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 25 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 360/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 32/2014 rd

Lagmotion  LM 30/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 163/4).

__________

Sveriges Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia bevistade plenum

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Ärade riksdagsledamöter! Jag har glädjen meddela att Deras Majestäter Sveriges Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia med följe har anlänt för att bevista plenum. På riksdagens vägnar vill jag hälsa de högt ärade gästerna välkomna! (Applåder)

__________

Allmänna debatten fortsatte.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Vi är nu tvungna att avbryta plenum för grundlagsutskottets sammanträde.

Plenum avbryts nu och fortsätter kl. 17.30.

Plenum avbröts kl. 15.32.

Plenum fortsatte

kl. 18.45.

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Vi fortsätter nu debatten om ärende 4) på dagordningen som avbröts tidigare i dag.

Allmänna debatten fortsatte.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Statens revisionsverks valperiodsrapport om granskningen och övervakningen av finanspolitiken 2011—2014

Enda behandlingen

Berättelse  B 20/2014 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 10/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger revisionsutskottets betänkande. Ärendet bordlades i plenum 25.2.2015.

PR 160/6/2014

Debatt (PTK 163/5).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 260/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 22/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 352/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 43/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 170/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 47/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 163/8).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/3/2014

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skjutbanor samt till lagar om ändring av skjutvapenlagen och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 20/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 48/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 163/9).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/4/2014

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samarbete över de yttre gränserna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 342/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 49/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 298/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 50/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 och 25 a kap. i rättegångsbalken och av 3 § i militära rättegångslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 246/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 24/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 356/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 25/2014 rd

Lagmotion  LM 64/2013 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 230/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 26/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—174 och 176—178 i propositionen och det nya lagförslaget 179 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 175 i propositionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv och om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 361/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 27/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från lagutskottets betänkande beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen samt av yrkeshögskolelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 243/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 23/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till familjevårdslag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 256/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 48/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 163/17).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/5/2014

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 277/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 49/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 163/18).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/6/2014

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 278/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 50/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rätttigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 284/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 51/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från social- och hälsovårdsutskottets betänkande beslut om konventionen och det fakultativa protokollet till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen och det fakultativa protokollet till konventionen.

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 82/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 22/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 163/21).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 166/7/2014

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 349/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 44/2014 rd

Lagmotion  LM 51/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 350/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 45/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 348/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 51/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 232/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 29/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 104/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 30/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 307/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 25/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av upphovsrättslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 181/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 26/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

29) Den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 19/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 16/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

30) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 366/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 346/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 52/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 174/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 53/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 351/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 54/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fiske och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 192/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 31/2014 rd

Lagmotion  LM 57/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 305/2014 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 27/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 4.3.2015 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.37.

​​​​