Plenarprotokoll 51/2009 rd

PR 51/2009 rd

Justerat 2.0r

51. TISDAGEN DEN 12 MAJ 2009

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (14.05—15.55) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (15.55—18.14).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 45 ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Mikko Alatalo /cent
 • Janina Andersson /gröna
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Susanna Haapoja /cent
 • Pertti Hemmilä /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Timo Kalli /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lehti /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Hannes Manninen /cent
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Minna Sirnö /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /saml
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vänst
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (14.26)
 • Suvi Lindén /saml (15.01)
 • Valto Koski /sd (17.22)
 • Tuomo Hänninen /cent (17.29)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

12.5 ledamöterna

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Risto Autio /cent
 • Anne Holmlund /saml
 • Jyri Häkämies /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Janne Seurujärvi /cent

12—14.5 ledamöterna

 • Timo Kalli /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /cent

12—15.5 ledamöterna

 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vänst
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Tuula Väätäinen /sd

13.5 ledamöterna

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Marja Tiura /saml

13—15.5 ledamöterna

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kaunisto /cent
 • Merja Kuusisto /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Janne Seurujärvi /cent
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Unto Valpas /vänst

Sjukfrånvaro

Följande anmälning om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

12.5 ledamot

 • Janina Andersson /gröna

__________

Unionsärenden

Talmannen:

Statsrådet har den 7 maj 2009 överlämnat till riksdagen unionsärendena U 35, 36/2009 rd. Talmannen har sänt dessa ärenden vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2008

Remissdebatt

Berättelse  B 8/2009 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast den 18 juni 2009.

Debatt (PTK 51/1).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till utrikesutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast den 18 juni 2009.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 198/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2009 rd

Talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 51/2).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 53/1/2009

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder, mentalvårdslagen och 1 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2008 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 53/2009 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 6/2009 rd

Åtgärdsmotion  AM 20/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och riksdagen kan nu vid andra behandlingen godkänna eller förkasta lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Slutligen ska riksdagen vid enda behandlingen besluta om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 51/4).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av järnvägslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 31/2009 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om en infrastruktur för geografisk information

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 18/2009 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 2/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 51/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 39/2009 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2009 rd

Lagmotion  LM 11/2008 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 51/7).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 44/2009 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 51/8).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen samt 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 43/2009 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2009 rd

Förste vice talmannen:

Innehållet har godkänts vid första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 51/9).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2009 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget. Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum den 8 maj 2009.

Allmänna debatten fortsatte (PTK 51/10).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 227/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2009 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen ska nu besluta om innehållet i lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 51/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 65/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till godkännande av ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 66/2009 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 67/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 51/14).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 68/2009 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 51/15).

Förste vice talmannen:

Under debatten har ledamot Esa Lahtela föreslagit att ärendet bordläggs till plenum den 19 maj 2009.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände ledamot Esa Lahtelas förslag och bordlade ärendet till plenum den 19 maj 2009.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är torsdagen den 14 maj 2009 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.14.

​​​​