Plenarprotokoll 66/2007 rd

PR 66/2007 rd

Justerat 2.0r

66. ONSDAGEN DEN 17 OKTOBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 43 ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anne Kalmari /cent
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Inkeri Kerola /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Jari Leppä /cent
 • Hannes Manninen /cent
 • Juha Mieto /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Ville Niinistö /gröna
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mats Nylund /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Pentti Oinonen /saf
 • Reijo Paajanen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Eero Reijonen /cent
 • Tanja Saarela /cent
 • Petri Salo /saml
 • Arto Satonen /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Unto Valpas /vänst
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Pekka Vilkuna /cent
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Stefan Wallin /sv

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Unto Valpas /vänst

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

17.10 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Juha Hakola /saml
 • Anne Holmlund /saml
 • Inkeri Kerola /cent
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /cent
 • Olli Nepponen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Reijo Paajanen /saml
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /cent
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Paavo Väyrynen /cent

17 och 18.10 ledamöterna

 • Juha Korkeaoja /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Stefan Wallin /sv

17—21.10 ledamot

 • Hannes Manninen /cent

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

16—19.10 ledamot

 • Satu Taiveaho /sd

17.10 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Tanja Saarela /cent

__________

Revisionsutskottets medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Ulla-Maj Wideroos om befrielse från medlemskapet i revisionsutskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkändes.

Talmannen:

Fyllnadsval till revisionsutskottet förrättas i plenum i morgon torsdagen den 18 oktober kl. 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska enligt 13 § i valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon torsdag kl. 13.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2007 rd

Lagmotion  LM 62/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Beslut

7 §

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jolloin ensimmäisen lapsen lapsilisä nostetaan toisen lapsen lapsilisän tasolle.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta.

Debatten var härmed avslutad.

Talmannen:

Ledamot Anneli Kiljunen har med bifall av ledamot Marjaana Kinnunen föreslagit att paragrafen får den ordalydelse den har i reservation 1.

Vid omröstningen mellan betänkandet och ledamot Anneli Kiljunens förslag godkände riksdagen 7 § enligt betänkandet med rösterna

95 ja, 57 nej, 47 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken godkändes.

Riksdagen omfattade social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen var härmed avslutad.

2) Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 59/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 66/2).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 68/x/2007

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 66/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 2/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 38/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 3/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 66/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 113/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärendet kan även ärende 6) på dagordningen debatteras.

Debatt (PTK 66/5, Blomqvist 66/5/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 112/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 111/2007 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 66/7).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

8) Regeringens proposition om godkännande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och i 2001 års protokoll till denna samt med förslag till lagar som har samband med detta

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 14/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 5/2007 rd

Andre vice talmannen:

Riksdagen ska nu utifrån lagutskottets betänkande först besluta i enda behandlingen om avtalet och därefter i andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslagen som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget som beslutades i första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 4/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen som beslutades i första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 85/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 6/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget som beslutades i första behandlingen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget som beslutades i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget var härmed avslutad.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Lagmotion  LM 69/2007 rd (Tuija Nurmi /saml)

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

13) Lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 95/2007 rd (Eero Lehti /saml m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 66/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

14) Lag om ändring av 24 § i yrkeshögskolelagen och 31 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 96/2007 rd (Arja Karhuvaara /saml)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet.

Debatt (PTK 66/14).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kulturutskottet.

15) Lag om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen och av 26 § i kreditinstitutslagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 103/2007 rd (Miapetra Kumpula-Natri /sd m.fl.)

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 66/15).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om statsrådet samt om överföring av vissa uppgifter till arbets- och näringsministeriet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 54/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till inrikesministeriet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 90/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om inrättande och indragning av vissa tjänster

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 94/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av teater- och orkesterlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 45/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 4/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

20 ) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till finansministeriet

Regeringens proposition  RP 56/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 17.23.

​​​​