Plenarprotokoll 70/2007 rd

PR 70/2007 rd

Justerat 2.0r

70. ONSDAGEN DEN 24 OKTOBER 2007

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 28 ledamöter frånvarande:

 • Mikko Alatalo /cent
 • Thomas Blomqvist /sv
 • Tuija Brax /gröna
 • Merikukka Forsius /gröna
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Juha Mieto /cent
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Lauri Oinonen /cent
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuula Peltonen /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Petri Salo /saml
 • Astrid Thors /sv
 • Lenita Toivakka /saml
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Stefan Wallin /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande 6 ledamöter:

 • Heidi Hautala /gröna
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Sirpa Paatero /sd
 • Lauri Oinonen /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Juha Korkeaoja /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

24.10 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Juha Rehula /cent
 • Astrid Thors /sv
 • Erkki Virtanen /vänst

24—26.10 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Stefan Wallin /sv

__________

Åtgärdsmotioner

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen har den 23 oktober 2007 beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 27—44/2007 rd.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 1 § i lagen om statsrådet samt om överföring av vissa uppgifter till arbets- och näringsministeriet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 54/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 3/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Markku Mustajärvi med bifall av ledamot Mikko Kuoppa föreslagit att lagförslagen förkastas.

Ledamot Jacob Söderman har med bifall av ledamot Tuula Peltonen föreslagit ett uttalande enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Riksdagen ska först besluta anta eller förkasta lagförslagen. Den som godkänner lagförslagen röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslagen förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen antog riksdagen lagförslagen som godkänts i första behandlingen med rösterna

141 ja, 21 nej, 37 frånvarande.

( Omr.1 )

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talmannen:

Nu ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Jacob Södermans förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

105 ja, 54 nej, 40 frånvarande.

( Omr. 2 )

Behandlingen av ärendet avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till inrikesministeriet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 90/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkänts vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Behandlingen av ärendet avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om inrättande och indragning av vissa tjänster

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Jacob Söderman med bifall av ledamot Tuula Peltonen föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talmannen:

Den som antar lagförslaget röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen antog riksdagen lagförslaget som godkänts vid första behandlingen med rösterna

107 ja, 58 nej, 1 avstår, 33 frånvarande.

( Omr.3 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Behandlingen av ärendet avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter till finansministeriet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 56/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 5/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Beslut

Lagförslagen som godkänts vid första behandlingen antogs.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Behandlingen av ärendet avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 75/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2007 rd

Lagmotion  LM 62/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Päivi Räsänen med bifall av ledamot Anneli Kiljunen framställt förslagen till uttalande 1 och 3 enligt reservation 2.

Ledamot Päivi Räsänen har med bifall av ledamot Bjarne Kallis framställt förslaget till uttalande 2 enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget i regeringens proposition som godkänts vid första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Förste vice talmannen:

Nu ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag 1 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

103 ja, 64 nej, 32 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag 2 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

141 ja, 27 nej, 31 frånvarande.

( Omr. 5 )

Vid omröstningen om ledamot Päivi Räsänens förslag 3 mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

102 ja, 64 nej, 1 avstår, 32 frånvarande.

( Omr. 6 )

Behandlingen av ärendet avslutades.

6) Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2006
Verksamhetsberättelse från Finlands delegation i Nordiska rådet 2006
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2006

Enda behandlingen

Berättelse  B 2, 3, 5/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 7/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande, vari utskottet på förslag av riksdagens forum för internationella frågor har berett ärendet som ett internationellt specialtema för debatt i plenum om Östersjön och den nordliga dimensionen.

Efter en presentation av utskottets ordförande följer en snabbdebatt, där inlägg som anmälts före plenum får räcka högst 3 minuter.

Debatt (PTK 70/6, Nylander 70/6/6, Gestrin 70/6/16, 70/6/49, Nordman 70/6/51, J. Andersson 70/6/54, Nauclér 70/6/56).

Beslut

Riksdagen godkände utrikesutskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna.

Behandlingen av ärendet avslutades.

7) Budgetmotioner

Remissdebatt

Budgetmotion  BM 1—1069/2007 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att budgetmotionerna remitteras till finansutskottet.

De budgetmotioner som ledamöterna har väckt finns till påseende på riksdagens kansli i lagstiftningsdirektörens rum.

Jag ber ledamöterna i sina inlägg ange numret och rubriken på den budgetmotion som inlägget hänför sig till.

Debatt (PTK 70/7).

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade budgetmotionerna till finansutskottet.

8) Lag om ändring av 20 § i lagen om studiestöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 108/2007 rd (Satu Taiveaho /sd m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kulturutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 44/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 58/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2007 rd

Lagmotion  LM 10, 71/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 107/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 108/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet samt av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 49/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 26/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 5/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 22/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 8/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 95/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 c och 10 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 101/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 123/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag kl. 16.

Plenum avslutades kl. 21.01.

​​​​