Plenarprotokoll 81/2010 rd

PR 81/2010 rd

Justerat 2.0r

81. FREDAGEN DEN 10 SEPTEMBER 2010

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen (13.00—13.22).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 39 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Janina Andersson /gröna
 • Risto Autio /cent
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (r)
 • Hannakaisa Heikkinen /cent (f)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Tuomo Hänninen /cent (r)
 • Ulla Karvo /saml
 • Anneli Kiljunen /sd (r)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst (r)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannes Manninen /cent
 • Jukka Mäkelä /saml (s)
 • Håkan Nordman /sv (s)
 • Mikaela Nylander /sv (f)
 • Lauri Oinonen /cent (r)
 • Reijo Paajanen /saml
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sanna Perkiö /saml (s)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Leena Rauhala /kd (r)
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent (s)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Janne Seurujärvi /cent (s)
 • Jacob Söderman /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Raija Vahasalo /saml (r)
 • Matti Vanhanen /cent (s)
 • Henna Virkkunen /saml (r)
 • Paavo Väyrynen /cent (r)

__________

Regeringens propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag 10.9.2010 överlämnat regeringens propositioner RP 121—141/2010 rd till riksdagen. Av dessa är regeringens proposition RP 126 ett förslag till statsbudgeten för 2011.

De budgetmotioner som ledamöterna önskar väcka med anledning av budgeten ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 20.9.2010 kl. 12.

__________

Utskottens medlemmar

Förste vice talmannen:

Med anledning av ledamot Liisa Hyssäläs avslutade uppdrag som riksdagsledamot väljs i stället för henne en ny medlem till stora utskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller följande ledamöter om befrielse:

Antti Kaikkonen från medlemskapet och Timo Kalli från uppgiften som erättare i utrikesutskottet,

Timo Kalli från medlemskapet i lagutskottet,

Tuomo Puumala från medlemskapet i social- och hälsovårdsutskottet och

Antti Rantakangas från medlemskapet i ekonomiutskottet.

Talmanskonferensen förordar ledamöternas anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Förste vice talmannen:

Fyllnadsval till stora utskottet, utrikesutskottet, lagutskottet och ekonomiutskottet förrättas i plenum onsdag 15.9.2010 kl. 10. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda onsdag kl. 7.

Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet förrättas i plenum tisdag 21.9.2010 kl. 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast nämnda tisdag kl. 11.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2010 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2010 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.9.2010.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

PR 79/9/2010

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 3 och 11 a § enligt betänkandet.

11 b §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 11 b § saa vastalauseen mukaisen sanamuodon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon esitystä.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Satu Taiveaho har med bifall av ledamot Erkki Virtanen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Satu Taiveahos förslag mot betänkandet godkände riksdagen 11 b § enligt betänkandet med rösterna

96 ja, 59 nej, 44 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 14 och 15 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2009

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2010 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 81/2).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 85/1/2010

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.9.2010 kl. 12.

Plenum avslutades kl. 13.22.