Plenarprotokoll 84/2014 rd

PR 84/2014 rd

Justerat 2.0r

84. FREDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (13.06—13.31) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.03—16.19).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 28 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /sv (r)
 • Elsi Katainen /cent
 • Martti Korhonen /vänst (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Sanna Lauslahti /saml (s)
 • Paula Lehtomäki /cent (r)
 • Eeva-Maria Maijala /cent
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Hanna Mäntylä /saf
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Pentti Oinonen /saf
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Timo Soini /saf
 • Ismo Soukola /saf
 • Kari Uotila /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Pertti Virtanen /saf (s)

__________

Regeringens propositioner

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 18.9.2014 överlämnat regeringens propositioner RP 155—165/2014 rd till riksdagen.

__________

Statsrådets principbeslut

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 18.9.2014 för riksdagens granskning överlämnat ett principbeslut om Fennovoima Ab:s ansökan om att få uppföra ett nytt kärnkraftverk och att få uppföra de kärnanläggningar som behövs på samma anläggningsplats för att kraftverket ska kunna drivas (Ö 6/2014 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Ärendet remitteras till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.9.2014.

PR 83/1/2014

I anslutning till detta ärende tillåts även debatt om ärende 2)—36) på dagordningen.

Minister Haglund, varsågod, 5 minuter från talarstolen.

Debatten fortsatte (PTK 84/1, Blomqvist 84/1/8).

Talman Eero Heinäluoma:

Behandlingen av ärendet avbryts för stora utskottets sammanträde.

Plenum avbryts och fortsätter kl. 15.

Plenum avbröts kl. 13.31.

Plenum fortsatte

kl. 15.03.

Överläggningarna leddes av andre vice talman Anssi Joutsenlahti.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Nu fortsätter dabatten om ärende 1) på dagordningen som avbröts i dag kl. 13.31.

Vi behandlar försvarsministeriets förvaltningsområde, och de som vill ställa fler frågor kan nu resa sig upp och trycka på knapp V så fortsätter vi debatten.

Debatten fortsatte.

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till inom 30 dagar från det att propositionen remitterats till finansutskottet, alltså senast 20.10.2014.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 118/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet och av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 121/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 122/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt av ikraftträdande i lagen om ändrig och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 84/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

12) Regeringens proposition till riksdagen om ändring av bestämmelserna om beskattning av överskott som andelslag delar ut

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 84/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a och 35 § i lagen om grundläggande utbildning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning och 9 § i gymnasielagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 136/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 84/17).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om extra pension för idrottsutövare och om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 137/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

19) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk samt till lagar om upphävande av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansieringen samt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 138/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

20) Regeringens proposition till riksdagen om en lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 139/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt till vissa lagar som har samband med dem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 140/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 141/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

23) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

24) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om lästavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

25) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

26) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

27) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 84/27).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

28) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

29) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och indragning av konsumentforskningscentralen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

30) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen, föreningslagen och 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

31) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

32) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtamde till. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

33) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

34) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjusteringar för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

35) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

36) Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag

Remissdebatt

Berättelse  B 18/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. [Debatt tilläts i samband med ärende 1) på dagordningen.]

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.9.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 16.19.