Plenarprotokoll 90/2007 rd

PR 90/2007 rd

Justerat 2.0r

90. FREDAGEN DEN 30 NOVEMBER 2007

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 25 ledamöter som frånvarande:

 • Janina Andersson /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Heli Järvinen /gröna
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Petteri Orpo /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Mirja Vehkaperä /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Paavo Väyrynen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Krista Kiuru /sd

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

30.11 ledamot

 • Krista Kiuru /sd

30.11—3.12 ledamöterna

 • Lyly Rajala /saml
 • Kimmo Sasi /saml

2—4.12 ledamöterna

 • Jaakko Laakso /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Tuija Nurmi /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

30.11 ledamöterna

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Petteri Orpo /saml
 • Ilkka Viljanen /saml

__________

Nya propositioner

Förste vice talmannen:

Republikens president har i dag den 30 november 2007 överlämnat regeringens propositioner RP 159—161/2007 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 385—387, 389, 390, 392—395, 397, 398, 400—404/2007 rd antecknades ha anlänt.

__________

Statsrådets redogörelse om nödcentralsreformen 2007

Förste vice talmannen:

Med statsrådets skrivelse av den 29 november 2007 har till riksdagen kommit in statsrådets redogörelse om nödcentralsreformen 2007 (SRR 3/2007 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens plenum i onsdags. Nu följer detaljbehandling.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 1—3 §, 1 kap. rubrik, 4 och 5 § samt 2 kap. rubrik enligt betänkandet.

6—9 §

Förste vice talmannen:

Beslutet om 6—9 § fattas på en gång.

Förfaringssättet godkändes.

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 luku eli 6—9 § poistetaan.

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Karhun ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Saara Karhu har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit att paragraferna stryks.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Saara Karhus förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6—9 § enligt betänkandet med rösterna

98 ja, 66 nej, 35 frånvarande.

( Omr. 1 )

Riksdagen godkände 3 kap. rubrik, 10—12 § och 4 kap. rubrik, 13—22 § och 5 kap. rubrik samt 23—33 § och 6 kap. rubrik, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände lagförslag 2—7 med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2007 rd

Lagmotion  LM 61, 68, 101/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 18, 19, 26, 33/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Allmänna debatten avslutades vid riksdagens plenum i går. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Beslut

6 §

Erkki Virtanen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 6 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että sotainvalidien kuntoutuksesta poistetaan työkyvyttömyysprosenttirajaehdot.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Erkki Virtasen tekemää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Förste vice talmannen:

Ledamot Erkki Virtanen har med bifall av ledamot Marjaana Koskinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Erkki Virtanens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 6 § enligt betänkandet med rösterna

110 ja, 55 nej, 34 frånvarande.

( Omr. 2 )

Riksdagen godkände 17 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 67/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

4) Regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 144/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

5) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007
Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 131, 156/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2007 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 24—40/2007 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum på måndag.

Ingen debatt.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum på måndag.

Förste vice talmannen:

På grund av riksdagens arbetssituation föreslår talmanskonferensen att riksdagen redan vid detta plenum beslutar om förfaringssättet som ska iakttas vid enda behandlingen av ärendet.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag om att besluta om förfaringssättet.

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att det vid behandlingen av ärendet först förs en allmän debatt. Efter en presentation av betänkandet förs en snabbdebatt med högst 5 minuters inlägg som anmälts på förhand. Vid detaljbehandlingen föredras först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel samt allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets andra kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den tredje klämmen som gäller tillämpningen av tilläggsbudgeten. Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, utan endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs då respektive huvudtitel och kapitel föredras. Om ändringsförslag inte har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkänt enligt finansutskottets betänkande. Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna in sitt ändringsförslag skriftligen till centralkansliet senast på måndag kl. 14. Så ska förfaras också när ändringsförslaget baserar sig på en reservation till betänkandet.

Riksdagen godkände förfaringssättet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2007 rd

Lagmotion  LM 73/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen samt 2 och 5 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 48/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 113/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition med förslag till foderlag

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 27/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska skolan i Helsingfors

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 69/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 68/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

__________

Förste vice talmannen:

Plenum avbryts nu och det fortsätter kl. 16.30.

Plenum avbröts kl. 13.11.

Plenum fortsatte

kl. 16.34

Överläggningarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2007 rd

Lagmotion  LM 89/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 129/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 83, 155/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

15) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott samt avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

16) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 86/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 87/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 136/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

19) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på måndag kl. 12.

Plenum avslutades kl. 16.36.

​​​​