Plenarprotokoll 95/2007 rd

PR 95/2007 rd

Justerat 2.0r

95. TISDAGEN DEN 11 DECEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 18 ledamöter frånvarande:

 • Claes Andersson /vänst
 • Risto Autio /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Sampsa Kataja /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Tuomo Puumala /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Paavo Väyrynen /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

10—14.12 ledamot

 • Kimmo Tiilikainen /cent

11.12 ledamöterna

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Väyrynen /cent

11 och 12.12 ledamot

 • Astrid Thors /sv

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

5—26.12 ledamot

 • Claes Andersson /vänst

11.12 ledamöterna

 • Risto Autio /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Paula Risikko /saml

__________

Unionsärenden

Förste vice talmannen:

Statsrådet har den 5 december 2007 överlämnat till riksdagen ett sådant ärende som avses i 96 § 2 mom. i grundlagen, nämligen ärendet U 41/2007 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse om statsrådsmedlemmars bindningar (minister Lindén)

Enda behandlingen

Statsrådets skrivelse  SR 6/2007 rd

Förste vice talmannen:

Kommunikationsminister Suvi Lindén har meddelat riksdagen om ändringar i sina bindningar. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet var slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 95/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 111/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 95/3).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 133/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 95/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 97/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 95/5).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2007 rd

Lagmotion  LM 73/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/6).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/1/2007

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Dels andra, dels enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2007 rd

Lagmotion  LM 89/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 11/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen vid andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandling om åtgärdsmotionen.

Förfaringssättet godkändes.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget i regeringens proposition som godkändes vid första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.

Ärendet var slutbehandlat.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

9) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83, 155/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslag 1 och 3 i regeringens proposition RP 83/2007 rd samt lagförslag 2 i regeringens proposition RP 155/2007 rd har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/9).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/2/2007

10) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 154/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån förvaltningsutskottets betänkande besluta i enda behandling om godkännandet av överenskommelsen och därefter vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände överenskommelsen.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott samt avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån lagutskottets betänkande besluta i enda behandling om godkännandet av avtalen och överenskommelsen och därefter vid andra behandlingen om lagförslagen.

Ingen debatt.

Debatt (PTK 95/12).

Beslut

Riksdagen godkände avtalen och överenskommelsen.

Riksdagen antog lagförslagen i regeringens proposition samt det nya lagförslaget i utskottets betänkande som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen samt 2 och 5 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 48/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/13).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände förslagen till uttalanden i utskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till foderlag

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände förslaget till uttalande i utskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till värnpliktslag samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2007 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/16).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände förslaget till uttalande i utskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska skolan i Helsingfors

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/17).

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/18).

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/20).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/3/2007

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2007 rd

Talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

23) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2007 rd

Lagmotion  LM 117/2007 rd

Talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 95/23).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 96/4/2007

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2007 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 95/24).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

25) Regeringens proposition med förslag till godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till kommunikationsutskottet.

26) Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i operation ISAF i Afghanistan, Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken (EUFOR-TCHAD/RCA) samt försättandet av en finländsk militär avdelning i hög beredskap som en del av den av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge uppställda EU-stridsgruppen för beredskapsperioden 01.01—30.06.2008

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 112/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 80/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

29) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 132/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 84/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 15.

Plenum avslutades kl. 16.19.

​​​​