REVISIONSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 2/2014 rd

ReUU 2/2014 rd - RP 131/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

Till finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 23 september 2014 regeringens proposition om statsbudgeten för 2015 (RP 131/2014 rd) till finansutskottet för beredning. På grundval av 38 § 3 mom. i riksdagens arbetsordning har revisionsutskottet beslutat lämna utlåtande om budgetpropositionen till finansutskottet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Utskottet ansåg i sitt utlåtande ReUU 4/2012 rdSRR 1/2012 rd att det är helt omotiverat och att det inskränker riksdagens verkliga budgetmakt att kostnadstrycket från uteblivna indexhöjningar av anslagen och konsekvenserna av detta för verksamhetsbetingelserna döljs för riksdagen. I betänkandet ReUB 5/2014 rd — Ö 4/2014 rd påpekade utskottet att indexhöjningarna oftast av nödtvång betalats ur övriga omkostnader, och till följd av det minskande omkostnadsanslaget har det blivit nödvändigt att tillgripa samarbetsförhandlingar och säga upp anställda. Ämbetsverken inom statsförvaltningen kan inte heller påverka den allmänna prisökningen för el och annan energi eller för fastighetsskötsel.

I samband med rambeslutet våren 2014 beslutade regeringen om en årlig kalkylmässig höjning av ämbetsverkens omkostnader för att täcka indexhöjningarna av lokalhyrorna. Till följd av detta kommer en del av ämbetsverken att 2015 få partiell kompensation, medan en del inte får kompensation och andra åter rentav förlorar medel.

I de anvisningar (endast på finska) om indexhöjningen av hyresutgifter och inbesparingar i omkostnaderna i budgetförslaget för 2015 som finansministeriets budgetavdelning lämnade den 29 april 2014 konstateras att för att den minskning av omkostnaderna som ska leda till en nedskärning av rambeslutet på 0,5 procent ska kunna uppnås, måste anslaget skäras ned så att nedskärningen utöver den eftersträvade effekten på 0,5 procent täcker ökningen av det budgeterade anslaget för indexhöjningen av hyrorna (ca 8,6 miljoner euro). Denna nedskärning har gjorts så att 0,5 procent har minskats från varje ämbetsverks omkostnader, och därutöver också den andel av de totala indexhöjningarna av hyror som motsvarar varje ämbetsverks andel av de totala omkostnaderna. Revisionsutskottet fäste i sitt betänkande (ReUB 5/2014 rdÖ 4/2014 rd) uppmärksamhet vid att texten var svår att förstå och konstaterade att anvisningarna måste skrivas på ett klart och förståeligt sätt.

Revisionsutskottet såg det i betänkandet som positivt att indexhöjningarna i fortsättningen blir synliga i budgeten. Utskottet har nu gått igenom budgetpropositionen för 2015 i fråga om indexhöjningarna och konstaterar att det finns information om 75 räkenskapsverk på över 750 sidor. För att denna information ska kunna utnyttjas i riksdagens beslutsprocess krävs en arbetsdryg sammanställning av materialet.

Enligt en anvisning från finansministeriet ska indexhöjningen av hyrorna jämnas ut inom statsförvaltningen genom att de förvaltningsområden eller ämbetsverk där hyresutgifternas andel av omkostnaderna är över 8,7 procent får en partiell kompensation för indexhöjningarna. Om hyrornas andel av omkostnaderna är mindre än 8,7 procent, blir nedskärningarna i anslutning till indexhöjningarna större än indexhöjningarna.

Enligt statens budgetproposition för 2015 uppgår hela statsförvaltningens indexhöjningar för hyror till cirka 7,8 miljoner euro, medan nedskärningarna i indexhöjningarna, dvs. de gjorda inbesparingarna, var nästan 8,5 miljoner euro. På basis av en tabell över budgetpropositionen får utskottet uppfattningen att resultatet är en tilläggsbesparing på 647 000 euro för hela statsförvaltningen.

Kompensation för indexhöjning av hyror enligt statens budgetproposition för 2015, per förvaltningsområde och hela statsförvaltningen
Förvaltningsområde Indexhöjning av hyror (1 000 euro) Inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyrorna (1 000 euro) Nettoeffekt av indexhöjning och inbesparing (1 000 euro)
Statsrådets kansli 86 -44 42
Justitiekanslerämbetet 4 -5 -1
Utrikesministeriets förvaltningsområde 229 -280 -51
Justitieministeriets förvaltningsområde 1 488 -1 040 448
Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 289 -1 502 -213
Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 969 -2 587 -618
Finansministeriets förvaltningsområde 935 -1 099 -164
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 472 -262 210
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 309 -333 -24
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 189 -298 -109
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 619 -746 -127
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 -198 -23
Miljöministeriets förvaltningsområde 81 -98 -17
Statsförvaltningen totalt 7 845 -8 492 -647
Kompensation för indexhöjning av hyror enligt statens budgetproposition för 2015, per förvaltningsområde och räkenskapsverk
Förvaltningsområde Indexhöjning av hyror (1 000 euro) Inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyrorna (1 000 euro) Nettoeffekt av indexhöjning och inbesparing (1 000 euro)
Statsrådets kansli 86 -44 42
Justitiekanslerämbetet 4 -5 -1
Utrikesministeriets förvaltningsområde 229 -280 -51
Justitieministeriets förvaltningsområde
Justitieministeriet 41 -38 3
Barnombudsmannen m.fl. 3 -6 -3
Rättsregistercentralen 3 -5 -2
Samekulturcentret och Sametinget 37 0 37
Högsta domstolen 20 -13 7
Högsta förvaltningsdomstolen 18 -15 3
Övriga domstolar 481 -343 138
Rättshjälp m.m. 72 -85 -13
Utsökning och konkurser 118 -148 -30
Åklagarväsendet 56 -63 -7
Brottspåföljdsmyndigheten 639 -324 315
Sammanlagt 1 488 -1 040 448
Inrikesministeriets förvaltningsområde
Inrikesministeriet 41 -31 10
Polisväsendet 840 -1 020 -180
Gränsbevakningsväsendet 259 -321 -62
Räddningsväsendet 33 -18 15
Nödcentralsverket 83 -75 8
Mottagningscentralerna och Migrationsverket 33 -37 -4
Sammanlagt 1 289 -1 502 -213
Försvarsministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriet 20 -28 -8
Militärt försvar 1 949 -2 559 -610
Sammanlagt 1 969 -2 587 -618
Finansministeriets förvaltningsområde
Finansministeriet 55 -54 1
Skatteförvaltningen 426 -564 -138
Tullen 188 -226 -38
Statskontoret 35 -41 -6
Finanscontrollerfunktionen uppgift saknas (-2) uppgift saknas
Statistikcentralen 63 -72 -9
Statens ekonomiska forskningscentral 5 -6 -1
Befolkningsregistercentralen 4 -11 -7
Regionförvaltningsverken 109 -81 28
Magistraterna 50 -44 6
Sammanlagt 935 -1 099 -164
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Undervisnings- och kulturministeriet 48 -38 10
Utbildningsstyrelsen 19 -28 -9
CIMO 7 -12 -5
Statens allmänbildande utbildning 124 -70 54
Studentexamensnämnden 1 -3 -2
Statens yrkesutbildning 30 -12 18
Finlands Akademi 19 -17 3
Arkivverket 104 -26 78
Institutet för de inhemska språken 7 -2 5
Depåbiblioteket 9 -3 6
Besvärsnämnden för studiestöd 1 -1 0
Centret för konstfrämjande 6 -6 0
Förvaltningsnämnden för Sveaborg uppgift saknas (-3) uppgift saknas
Museiverket 75 -26 49
Biblioteket för synskadade 5 -8 -3
Nationella audiovisuella arkivet 17 -10 7
Sammanlagt 472 -262 210
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Jord- och skogsbruksministeriet 38 -41 -3
Naturresursinstitutet 138 -124 14
Livsmedelssäkerhetsverket 61 -57 4
Landsbygdsverket 13 -33 -20
Lantmäteriverket 59 -78 -19
Sammanlagt 309 -333 -24
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Kommunikationsministeriet 32 -29 3
Trafikverket 61 -115 -54
Trafiksäkerhetsverket 23 -72 -49
Kommunikationsverket 17 -17 0
Meteorologiska institutet 56 -65 -9
Sammanlagt 189 -298 -109
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Arbets- och näringsministeriet 73 -76 -3
NTM-centralerna 201 -294 -93
Geologiska forskningscentralen 48 -51 -3
Innovationsfinansieringsverket Tekes 29 -57 -28
Arbets- och näringsbyråer 221 -212 9
Konkurrens- och konsumentverket 15 -15 0
Patent- och registerstyrelsen 3 -3 0
Säkerhets- och kemikalieverket 20 -26 -6
Energimyndigheten 9 -12 -3
Sammanlagt 619 -746 -127
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Social- och hälsovårdsministeriet 44 -57 -13
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 4 -3 1
Besvärsnämnden för social trygghet 6 -6 0
Statliga sinnessjukhus 1 -1 0
Statliga skolhem 1 -1 0
Strålsäkerhetscentralen 16 -21 -5
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 12 -16 -4
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 6 -6 0
Institutet för hälsa och välfärd 85 -87 -2
Sammanlagt 175 -198 -23
Miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet 37 -49 -12
Finlands miljöcentral 36 -42 -6
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 8 -7 1
Sammanlagt 81 -98 -17

Indexhöjningarna av hyrorna har delvis kompenserats för statsrådets kanslis (49 %), undervisnings- och kulturministeriets (44 %) och justitieministeriets (30 %) del. För alla andra förvaltningsområden är nedskärningarna i indexhöjningar för hyresutgifter större än indexhöjningarna av hyrorna. I fråga om särskilda lokaler är Samekulturcentrum och Sametinget de enda inrättningar som får indexförhöjningarna till fullt belopp. Arkivverket får kompensation till 78 procent och Museiverket till 65 procent av indexhöjningarna, medan nedskärningarna vid Tullen och Gränsbevakningsväsendet är större än indexhöjningarna.

Enligt uppgifter för 2012 som revisionsutskottet fick i samband med betänkandet ReUB 5/2014 rdÖ 4/2014 rd utgjorde lokalkostnadernas andel av omkostnaderna 5,3 procent vid kommunikationsministeriet och 8,7 procent vid social- och hälsovårdsministeriet, medan gränsen på 8,7 procent överskreds vid alla andra förvaltningsområden. Utskottet konstaterar att oklarheterna om hur begreppen används (lokalkostnader eller lokalhyror) gör det svårare att utnyttja informationen i riksdagens beslutsprocess.

Under utskottets resa till Sverige (7—8.10.2014) framgick det att de genomsnittliga lokalkostnadernas andel av de svenska myndigheternas bruttokostnader 2013 var 25 procent vid statliga museer, 13 procent vid universitet och högskolor samt rättsväsendet, 9 procent inom polisförvaltningen och 6—8 procent inom den övriga statsförvaltningen. Siffrorna är klart lägre än i Finland. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde var motsvarande andel 2012 i genomsnitt 22 procent, medan siffran för t.ex. lantbruksmuseet Sarka var 64 procent (ReUB 5/2014 rdÖ 4/2014 rd).

Ställningstagande

Revisionsutskottet föreslår

att finansutskottet beaktar det som sägs ovan..

Helsingfors den 16 oktober 2014

I den avgörande behandlingen deltog

  • ordf. Tuija Brax /gröna
  • vordf. Heli Paasio /sd
  • medl. Sirkka-Liisa Anttila /cent
  • Katja Hänninen /vänst
  • Olli Immonen /saf
  • Eero Lehti /saml
  • Mika Lintilä /cent
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
  • Matti Saarinen /sd

Sekreterare var

utskottsråd Nora  Grönholm

utskottsråd Matti  Salminen

​​​​