RIKSDAGENS SKRIVELSE 20/2014 rd

RSk 20/2014 rd - SRR 4/2014 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015—2018

Ärende

Statsrådet har till riksdagen lämnat sin redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015—2018 (SRR 4/2014 rd).

Beredning i utskott

Finansutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FiUB 6/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har

med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

1. Riksdagen förutsätter att regeringen påskyndar genomförandet av det strukturpolitiska programmet och sörjer för att de offentliga finanserna balanseras på medellång sikt.

2. Riksdagen förutsätter att regeringen i syfte att överbrygga hållbarhetsgapet satsar på att höja sysselsättningsnivån, varvid tonvikten bör läggas på de befolkningsgrupper i arbetsför ålder där sysselsättningen i dag är klart lägre än bland den övriga befolkningen och på att förlänga arbetslivet i dess början, mitt och slut. Rehabiliteringen för att förebygga arbetsoförmåga måste utvecklas. Uppmärksamhet måste fästas vid verksamhetsbetingelserna för små företag och i synnerhet för tillväxtföretag.

3. Riksdagen förutsätter att regeringen fäster allvarlig vikt vid de sociala problem som följt av den långvariga recessionen; ojämlikheten och utslagningen måste stoppas och arbetslösheten bekämpas.

4. Riksdagen förutsätter att regeringen bedömer möjligheterna att vidta nya åtgärder som förbättrar ekonomin och höjer sysselsättningen, men understryker att alla åtgärder måste följa anslagsramen.

5. Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med reformer av utbildningen på förhand gör allsidiga och omsorgsfulla bedömningar av vilka konsekvenser de ger innan den lägger fram propositioner eller fattar andra beslut.

6. Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att ungdomsgarantin genomförs och satsar mer än tidigare på förebyggande verksamhet och s.k. lågtröskelverksamhet, så att också de unga som är mest utsatta omfattas av aktiveringsåtgärderna.

7. Riksdagen förutsätter att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att förbättra myndigheternas möjligheter att utnyttja sådan information i datasystemen som behövs till exempel för att ordna tjänster som anknyter till ungdomsgarantin och för att hjälpa marginaliserade ungdomar. Samtidigt måste behovet av ändringar i lagstiftningen utredas.

8. Riksdagen förutsätter att det görs upp ett långsiktigt program för underhåll och utveckling av trafiklederna och att programmet för fram en konkret och realistisk finansiering av programmet.

9. Riksdagen förutsätter att de ekonomiska konsekvenserna av alla åtgärder inom social- och hälsovårdsreformen bedöms analytiskt och att reformen skapar förutsättningar för att minska hållbarhetsgapet.

10. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att bygga upp offentliga register som beskriver kvaliteten hos hälso- och sjukvårdstjänsterna.

_______________

Helsingfors den 12 juni 2014

​​​​