RIKSDAGENS SVAR 129/2005 rd

RSv 129/2005 rd - RP 154/2005 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om en utvidgning av uppgifterna för Rättsskyddscentralen för hälsovården

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om en utvidgning av uppgifterna för Rättsskyddscentralen för hälsovården (RP 154/2005 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 19/2005 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) 1 §, sådan den lyder i lagarna 421/1998 och 566/2002, som följer:

1 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall

1) sköta de uppgifter som ankommer på den enligt bestämmelser i lagstiftningen om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt om avbrytande av havandeskap, sterilisering, rättspsykiatri, användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål, medicinsk forskning och utredande av dödsorsak,

2) sörja för ledningen och övervakningen av verksamheten inom hälso- och sjukvården så som därom bestäms i folkhälsolagen (66/1972), lagen om företagshälsovård (1383/2001), lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), mentalvårdslagen (1116/1990), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) samt för ledningen av länsstyrelserna så att verksamhetsprinciperna, förfaringssätten och beslutspraxisen är enhetliga vid ledningen och övervakningen enligt de nämnda lagarna, samt

3) sköta uppgifter som åläggs den i andra lagar eller förordningar.

Rättsskyddscentralen för hälsovården lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Ämbetsverket skall också sköta de uppgifter som med stöd av den lagstiftning som avses ovan hör till dess verksamhetsområde och som ministeriet ålägger ämbetsverket.

Dessutom skall rättsskyddscentralen för hälsovården sköta de uppgifter med anknytning till människorättsfrågor inom området för hälso- och sjukvården och socialvården som behandlas i internationella organ och som social- och hälsovårdsministeriet ålägger ämbetsverket.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådan denna paragraf lyder i lag 71/1991, nya 3 och 4 mom., till lagen en ny 42 § i stället för den 42 § som upphävts genom lag 623/1999, en ny 43 § i stället för den 43 § som upphävts genom lag 684/1982 och nämnda lag 71/1991, en ny 44 § i stället för den 44 § som upphävts genom nämnda lag 684/1992 och en ny 45 § i stället för den 45 § som upphävts genom lag 592/1975, som följer:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen och övervakningen av folkhälsoarbetet. Dessutom leder och övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården folkhälsoarbetet i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

42 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en kommuns och en samkommuns verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen skall vid behov ge Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen handräckning för utförandet av en inspektion.

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

43 §

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av folkhälsoarbetet eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om hur de skall avhjälpas. När föreskrifter meddelas skall utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart skall avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta kommunen eller samkommunen att iaktta den föreskrift som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Rättsskyddscentralen för hälsovården eller av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994), beträffande vilka lagar gäller att Läkemedelsverket ansvarar för övervakningen enligt dem. Har Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården skall Läkemedelsverket underrättas om dessa.

44 §

Om det vid ledningen och övervakningen av folkhälsoarbetet konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

45 §

En övervakningsmyndighet som avses i 2 § undersöker inte sådana klagomål över folkhälsoarbetet som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 24 § 1 och 3 mom., av dem 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag         /2005, som följer:

24 §

Övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet, Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen skall, enligt vad som föreskrivs särskilt, i medicinskt hänseende övervaka den verksamhet som utövas samt innehållet i de företagshälsovårdstjänster som tillhandahålls av hälsovårdscentraler, enheter som producerar företagshälsovårdstjänster och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vilka sköter genomförandet av den företagshälsovård som enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser skall ordnas av arbetsgivaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har arbetsgivaren underlåtit att ordna företagshälsovårdstjänster som enligt denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser är arbetsgivarens skyldighet, och uppstår det oenighet om innebörden av denna skyldighet, skall arbetarskyddsmyndigheten, innan den fattar i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen avsett beslut som är förpliktande för arbetsgivaren, begära utlåtande av Rättsskyddscentralen för hälsovården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådan denna paragraf lyder i lagarna 77/1991 och 416/2001, nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., samt till lagen ett nytt 11 kap. i stället för det 11 kap. som upphävts genom lag 748/1992, som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården. Dessutom leder och övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården den specialiserade sjukvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 kap.

Ledning och övervakning

51 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera verksamheten enligt denna lag inom samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen skall vid behov ge Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen handräckning för utförandet av en inspektion.

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

52 §

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av den specialiserade sjukvården eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om hur de skall avhjälpas. När föreskrifter meddelas skall utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart skall avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt att iaktta den föreskrift som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Rättsskyddscentralen för hälsovården eller av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994), beträffande vilka lagar gäller att Läkemedelsverket ansvarar för övervakningen enligt dem. Har Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården skall Läkemedelsverket underrättas om dessa.

53 §

Om det vid ledningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården konstateras att samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen ge samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

53 a §

En övervakningsmyndighet som avses i 5 § undersöker inte sådana klagomål över den specialiserade sjukvården som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av mentalvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/1990), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1435/1991, 417/2001 och 1423/2001, nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., och till lagen nya 33 a—33 d § som följer:

2 §

Ledning och tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen av och tillsynen över mentalvårdsarbetet. Dessutom leder och övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården mentalvårdsarbetet i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och tillsynen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 a §

Inspektion av verksamheten och lokaler

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en kommuns och en samkommuns verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Polisen skall vid behov ge Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen handräckning för utförandet av en inspektion.

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

33 b §

Avhjälpande av missförhållanden

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i ordnandet eller genomförandet av mentalvårdsarbetet eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om hur de skall avhjälpas. När föreskrifter meddelas skall utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten omedelbart skall avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta kommunen eller samkommunen att iaktta den föreskrift som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Rättsskyddscentralen för hälsovården eller av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994), beträffande vilka lagar gäller att Läkemedelsverket ansvarar för övervakningen enligt dem. Har Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården skall Läkemedelsverket underrättas om dessa.

33 c §

Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid ledningen av och tillsynen över mentalvårdsarbetet konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

33 d §

Undersökning av klagomål

En tillsynsmyndighet som avses i 2 § undersöker inte sådana klagomål över mentalvårdsarbetet som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 21 §,

ändras 13, 17 och 20 §, av dem 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 79/1991 och 1095/1992, samt

fogas till lagen nya 22 a och 22 b § som följer:

13 §

Ledning och tillsyn

Den allmänna ledningen av och tillsynen över den privata hälso- och sjukvården enligt denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Ledningen av och tillsynen över tjänster enligt denna lag ankommer på länsstyrelsen.

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen av och tillsynen över den privata hälso- och sjukvården samt vid tillståndsförfarandena. Dessutom leder och övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården den privata hälso- och sjukvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och tillsynen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kommunal tillsynsmyndighet är ett sådant kollegialt organ som avses i 6 § i folkhälsolagen (66/1972).

17 §

Inspektionsrätt

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan inspektera en serviceproducents och en självständig yrkesutövares verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Rättsskyddscentralen för hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga länsstyrelsen att förrätta en inspektion. En inspektion kan förrättas utan förhandsanmälan.

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

20 §

Föreskrifter och tvångsmedel

Upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i tillhandahållandet eller genomförandet av hälso- och sjukvårdstjänster eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om hur de skall avhjälpas. När föreskrifter meddelas skall utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten skall avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen kan vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta serviceproducenten eller den självständiga yrkesutövaren att iaktta den föreskrift som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Rättsskyddscentralen för hälsovården eller av länsstyrelsen om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del därav eller av en anordning skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994), beträffande vilka lagar gäller att Läkemedelsverket ansvarar för övervakningen enligt dem. Har Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen eller i produkter eller utrustning för hälso- och sjukvården skall Läkemedelsverket underrättas om dessa.

22 a §

Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid ledningen av och tillsynen över privat hälso- och sjukvård konstateras att en serviceproducent vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen ge serviceproducenten eller dennes ansvariga föreståndare en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra dem på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

22 b §

Undersökning av klagomål

En tillsynsmyndighet som avses i 13 § undersöker inte sådana klagomål över privat hälso- och sjukvård som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986) en ny 6 a §, en ny 38 § i stället för den 38 § som upphävts genom lag 408/2002 samt en ny 38 a § som följer:

6 a §

Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid ledningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Dessutom övervakar Rättsskyddscentralen för hälsovården bekämpningen av smittsamma sjukdomar i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera län eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Rättsskyddscentralen för hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid ledningen och övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

38 §

Om det vid den ledning och övervakning som avses i 6 och 6 a § konstateras att en kommun eller samkommun vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, kan Rättsskyddscentralen för hälsovården eller länsstyrelsen ge kommunen eller samkommunen eller den tjänsteman som ansvarar för den felaktiga verksamheten en anmärkning för framtiden.

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten skall ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed skall iakttas.

I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

38 a §

En övervakningsmyndighet som avses i 6 eller 6 a § undersöker inte sådana klagomål över bekämpningen av smittsamma sjukdomar som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 35 och 36 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

_______________

Lag

om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 25 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1030/2000,

ändras 24 § och 25 § 5 mom., av dem 25 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1030/2000, samt

fogas till 26 §, sådan den lyder i nämnda lag 1030/2000, ett nytt 2 mom. som följer:

24 §

Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen i fråga om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Rättsskyddscentralen för hälsovården styr och övervakar på riksnivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Inom ett län styrs och övervakas de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården av länsstyrelsen. Rättsskyddscentralen för hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, leder och övervakar länsstyrelsernas verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården.

Rättskyddscentralen för hälsovården behandlar ärenden i anslutning till styrningen och övervakningen av de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) en misstanke om felbehandling som lett till döden eller grav bestående invaliditet,

3) ett ärende som har samband med en utredning av dödsorsak som utförts av en rättsläkare,

4) ärenden som kan förutsätta säkerhetsåtgärder eller disciplinära åtgärder, eller

5) ett ärende som länsstyrelsen är jävig att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelserna vid styrningen och övervakningen kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

En övervakningsmyndighet som avses i 1 eller 2 mom. undersöker inte sådana klagomål över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.

För tillsynen över de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården finns vid Rättsskyddscentralen för hälsovården en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Bestämmelser om nämndens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §

Utredning av yrkesutövningens ändamålsenlighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården motsätter sig en utredning enligt 1 eller 2 mom., kan Rättsskyddscentralen för hälsovården förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket eller återkalla det tillstånd att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

26 §

Påföljder av felaktigt förfarande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rättsskyddscentralen för hälsovården och länsstyrelsen kan, om ärendet inte föranleder en åtgärd enligt 1 mom. a—e punkten eller enligt 33 §, ge en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården en anmärkning eller fästa personens uppmärksamhet på vikten av en ändamålsenlig yrkesutövning. I Rättsskyddscentralens för hälsovården eller länsstyrelsens anmärkning eller uppmärksamgörande enligt detta moment får ändring inte sökas genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 15 november 2005

​​​​​​​