RIKSDAGENS SVAR 163/2005 rd

RSv 163/2005 rd - RP 191/2005 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 191/2005 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 29/2005 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 10 § 3 mom. samt 18 § 1 och 2 mom., av dem 18 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 639/2001, som följer:

10 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att ta lån för fullgörande av sina förpliktelser. Om den i 3 § avsedda konjunkturbufferten uppvisar underskott har statsrådet rätt att utan krav på motsäkerhet, men annars på de villkor det bestämmer, ställa statlig proprieborgen som säkerhet för betalningen av de lån som fonden tagit och för uppfyllande av lånevillkoren. Arbetslöshetsförsäkringsfonden får med Försäkringsinspektionens samtycke ta lån i syfte att trygga sin likviditet.

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2006 är 0,58 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2006 är 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 840 940 euro och 2,95 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.

När arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs efter 2006 beaktas inte de förändringar i finansieringsbehovet som föranleds av variationer i arbetslösheten till den del arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert eller underskott understiger maximibeloppet i 3 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 29 november 2005

​​​​