RIKSDAGENS SVAR 202/2006 rd

RSv 202/2006 rd - RP 71/2006 rd TKF 2/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar som har samband med den

Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket och av riksdagens räkenskapsstadga

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag och vissa lagar som har samband med den (RP 71/2006 rd). Talmanskonferensen har lagt fram ett förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket och av riksdagens räkenskapsstadga (TKF 2/2006 rd).

Beredning i utskott

Grundlagsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (GrUB 10/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande lagar, ändring av riksdagens arbetsordning samt övriga författningar att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval:

Lag

om ändring av 35 och 90 § i Finlands grundlag

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen,

ändras i Finlands grundlag 35 § 1 mom. samt 90 § 1 och 3 mom. som följer:

35 §

Riksdagens utskott

Riksdagen tillsätter för varje valperiod följande utskott: stora utskottet samt grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet och övriga permanenta utskott som nämns i riksdagens arbetsordning. Riksdagen kan dessutom tillsätta tillfälliga utskott för att bereda eller undersöka särskilda ärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 §

Övervakning och revision av statsfinanserna

Riksdagen övervakar statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. För detta har riksdagen ett revisionsutskott som skall underrätta riksdagen om relevanta iakttagelser vid övervakningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Revisionsutskottet och statens revisionsverk har rätt att av myndigheter och andra som de övervakar få de upplysningar de behöver för att sköta sitt uppdrag.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens revisionsverk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 14 juli 2000 om statens revisionsverk (676/2000) 3 § 4 mom. samt

ändras 5 § 1 mom. som följer:

5 §

Granskningsberättelse

Revisionsverket sänder granskningsberättelsen för kännedom och behövliga åtgärder till revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör samt för kännedom till riksdagens revisionsutskott och finansministeriet. Revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör skall meddela revisionsverket vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningarna i granskningsberättelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om upphävande av lagen om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 1 juli 1988 om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar (630/1988) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (353/1995) lagens rubrik samt 2, 3 och 5 § som följer:

Lag

om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

2 §

Behörighet

Statens revisionsverk har rätt att granska medelsöverföringar som avses i 1 § och användningen samt övervakningen av dem samt även att i den omfattning som granskningen förutsätter granska ekonomin och verksamheten hos den som förmedlat, beviljat och mottagit eller betalat en medelsöverföring eller hos den till vars disposition den som mottagit en sådan medelsöverföring har överfört de mottagna medlen.

Statens revisionsverk har rätt att granska överföringar av medel enligt 1 § i mottagarnas eller de betalningsskyldigas lokaler och granskningsobjekten är skyldiga att biträda dem som verkställer granskningen. Statens revisionsverk kan anlita sakkunniga som hjälp vid granskningen.

Riksdagens revisionsutskott har rätt att övervaka medelsöverföringar som avses i 1 mom.

3 §

Rätt att få uppgifter

Granskningsobjekten skall utan obefogat dröjsmål lämna statens revisionsverk de uppgifter, utredningar, handlingar och övriga dokument som verket begär och som behövs för granskningen.

Statens revisionsverk har rätt att av granskningsobjektets revisor få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorn har i sin besittning och som gäller granskningsobjektet och är behövliga för granskning enligt denna lag, liksom också kopior av revisorns promemorior, protokoll och andra handlingar som har tillkommit i samband med revisionen och gäller granskningsobjektets verksamhet.

Myndigheter inom staten, samkommuner och kommuner samt församlingar är skyldiga att ge statens revisionsverk den handräckning som behövs för utövande av den granskningsrätt och rätt att få uppgifter som föreskrivs i denna lag samt att lämna för granskningen behövliga uppgifter, handlingar och andra dokument samt utredningar om granskningsobjektet.

Riksdagens revisionsutskott har rätt att få de uppgifter som avses i 1—3 mom. och som behövs för övervakningen.

5 §

Förhållande till annan lagstiftning

Vid övervakning och granskning enligt denna lag iakttas i övrigt vad som i andra lagar föreskrivs om riksdagens revisionsutskott och statens revisionsverk.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 15 § i lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002) 15 § 5 mom. som följer:

15 §

Revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Affärsverkens och affärsverkskoncernernas verksamhet granskas av statens revisionsverk.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 7 och 18 § i lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 7 § 5 mom. och 18 § 2 mom., sådana de lyder, 7 § 5 mom. i lag 245/1996 och 18 § 2 mom. i lag 640/1999, som följer:

7 §

Bokslut och revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Statens revisionsverk har rätt att granska fonden och en sådan banks, säkerhetsfonds, ett sådant egendomsförvaltningsbolags eller en sådan annan sammanslutnings eller stiftelses ekonomi och verksamhet som fått stöd och finansiering enligt denna lag, för utredning av om de för erhållande av stödet och finansieringen lämnade uppgifterna är riktiga och tillräckliga samt om stödet och finansieringen vederbörligen har använts för det avsedda ändamålet. Detsamma gäller den till vars förfogande mottagaren har överfört stöd och finansiering. Revisionsverket har för att få de uppgifter som behövs vid granskningen rätt till handräckning från Finansinspektionen.

18 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får ledamöter i Statens säkerhetsfonds fullmäktige, revisorer samt tjänstemän vid ministeriet som sköter fondens uppgifter, eller de som fullgör uppdrag för dessa, till statsrådets allmänna sammanträde när det behandlar bankstödsåtgärder, till statens revisionsverk samt till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott lämna ut sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet som de tagit del av vid fullgörandet av sina uppgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 8 § i lagen om interventionsfonden för jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994) 8 § 2 mom. som följer:

8 §

Revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fonden är underställd statens revisionsverks granskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 1 § i arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (831/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 718/2000, som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli och statens revisionsverk tillämpas dock endast 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 3 och 65 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 3 § 1 mom. och 65 § 2 mom., sådana de lyder i lag 719/2000, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas inte på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän, inte heller på tjänstemännen vid riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens revisionsverk eller på Finlands Banks och Folkpensionsanstaltens tjänstemän och funktionärer, om inte något annat bestäms genom lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En tjänsteman anses likaså ha avgått från statlig tjänst vid den tidpunkt då han eller hon utnämnts till en tjänst vid riksdagens kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens revisionsverk.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) 4 § 1 mom. 2 punkten som följer:

4 §

Sökande

En normal säkerhetsutredning kan sökas av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) riksdagens kanslikommission, riksdagens justitieombudsman och statens revisionsverk,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 720/2000, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagen tillämpas varken i riksdagens kansli, republikens presidents kansli eller riksdagens justitieombudsmans kansli, i statens revisionsverk eller i Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten. Bestämmelserna i 15 a § tillämpas inte på republikens presidents verksamhet.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Lag

om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 1 § 3 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag 546/2006, som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lagen gäller också republikens presidents kansli, riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli liksom också statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Särskilda ämbetsverk och inrättningar

Riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen, liksom också justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten bestämmer själva sina avgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                      20  .

_______________

Riksdagens beslut

om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

upphävs i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 12 §,

ändras 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 16 § 3 mom. och 18 §, av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 118/2003, samt

fogas till arbetsordningen en ny 31 a § som följer:

7 §

Utskotten

Permanenta utskott är stora utskottet samt fackutskotten grundlagsutskottet, utrikesutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, arbets- och jämställdhetsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, förvaltningsutskottet, försvarsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, lagutskottet, miljöutskottet och social- och hälsovårdsutskottet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Antalet medlemmar i utskotten

Stora utskottet har 25 medlemmar och 13 ersättare. De permanenta fackutskotten har 17 medlemmar och 9 ersättare. Finansutskottet har dock 21 medlemmar och 19 ersättare och revisionsutskottet 11 medlemmar och 6 ersättare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Val

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riksdagen väljer generaldirektör för statens revisionsverk sedan tjänsten har utlysts och revisionsutskottet har gjort en bedömning av de sökande. Om det finns flera sökande till tjänsten, förrättas val av generaldirektör för statens revisionsverk.

18 §

Instruktioner

På förslag av talmanskonferensen godkänner riksdagen instruktioner för riksdagens justitieombudsman, bankfullmäktige och Folkpensionsanstaltens fullmäktige. Dessutom kan riksdagen vid behov godkänna andra instruktioner.

3 kap.

Upptagande av ärenden under riksmöte

31 a §

Revisionsutskottets initiativrätt

Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ med stöd av 90 § 1 mom. i grundlagen ta upp ett ärende till behandling som ingår i dess behörighetsområde och att utarbeta ett betänkande om det för plenum.

_______________

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den                       20  .

Statsrevisorerna är inte skyldiga att lämna en berättelse till riksdagen för 2007 enligt den 12 § som gäller när detta beslut av riksdagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 19 december 2003 om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 4 § 2 mom. 2 punkten, 10 § 2 mom., 29 § 2 punkten och 71 § 1 mom. 2 punkten, av dem 29 § 2 punkten sådan den lyder i lag 545/2006, samt

ändras 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 49 § 1 mom, sådana de lyder i nämnda lag 545/2006, som följer:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riksdagens ämbetsverk är riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.

3 §

Tjänster vid riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli, tjänsten som generaldirektör vid staten revisionsverk samt tjänster vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor inrättas, indras och ändras genom beslut av riksdagens kanslikommission (kanslikommissionen). Övriga tjänster vid statens revisionsverk inrättas, indras och ändras genom beslut av revisionsverkets generaldirektör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Kanslikommissionen kan ingå ett skriftligt avtal om anställningsvillkoren med en tjänsteman vid riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli, med direktören och direktörens ställföreträdare vid forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor samt med generaldirektören för statens revisionsverk. Generaldirektören för statens revisionsverk kan ingå ett sådant avtal med andra tjänstemän vid revisionsverket. Avtal får inte ingås om frågor som det enligt 44 § inte får avtalas om. Avtal får inte heller ingås om sämre villkor än anställningsvillkoren i tjänstekollektivavtal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20  .

När denna lag träder i kraft övergår personalen vid statsrevisorernas kansli till riksdagens kansli. Personalen skall dock vara tillgänglig för arbetsuppgifter som statsrevisorerna förordnar fram till dess statsrevisorernas mandattid löper ut.

De anställda som övergår skall ha samma arbetstid som vid riksdagens ämbetsverk, 7 timmar och 15 minuter om dygnet. Det tjänsteavtal som en anställd som övergår har ingått om längre arbetstid och ersättning för arbetstidsförlängningen skall fortfarande gälla i fråga om ersättningen.

_______________

Riksdagens beslut

om upphävande av instruktionen för statsrevisorerna

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet med stöd av 52 § 2 mom. i grundlagen, föreskrivs:

1 §

Genom detta beslut av riksdagen upphävs instruktionen för statsrevisorerna av den 20 juni 2000 (745/2000) jämte ändringar.

2 §

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den                        20  .

_______________

Riksdagens beslut

om ändring av 5 § i reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet med stöd av 52 § 2 mom. i grundlagen,

ändras i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 20 juni 2000 (724/2000) 5 § 1 mom. 3 punkten som följer:

5 §

Samlingstjänsten har till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) sköta riksdagsutskottens, justitieombudsmannens och tjänstemännens referensbibliotek,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den                        20  .

_______________

Riksdagens beslut

om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 2 §, 12 § 1 mom. och 20 §, sådana de lyder, 2 § i riksdagens beslut 1064/2006, 12 § 1 mom. i riksdagens beslut 723/2000 och 20 § i riksdagens beslut 929/2005, som följer:

2 §

Ämbetsverk vid riksdagen är riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli samt statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor, som båda finns i anknytning till riksdagen.

12 §

Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltningsavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt. Riksdagens justitieombudsmans betalningsrörelse och bokföring sköts av räkenskapsbyrån vid förvaltningsavdelningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Ledningen för riksdagens kansli och riksdagens justitieombudsmans kansli skall ordna den interna kontrollen och svarar för att den är korrekt och betryggande, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente.

_______________

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den                                    20  .

_______________

Helsingfors den 1 december 2006