RIKSDAGENS SVAR 223/2004 rd

RSv 223/2004 rd - RP 223/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar (RP 223/2004 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 43/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder hur samordningen av arbetspensionssystemet och utkomstskyddet för arbetslösa kan förbättras för att tiden i arbetslivet ska förlängas och pensionsavgångarna senareläggas.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 8 § 4 mom., 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten, 6 kap. 11 § 1 mom., 10 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten och 11 kap. 4 § 3 mom.,

av dem 1 kap. 8 § 4 mom. sådant det lyder i lag 636/2004 och 11 kap. 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag 970/2003, samt

fogas till 3 kap. 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

8 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag tillämpas inte på en sådan löntagare som inte omfattas av skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Lagen tillämpas dock på en person som inte efter den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie på grundval av 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, trots att han eller hon har rätt att få arbetslöshetsförmåner.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 kap.

Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner

1 §

Ålder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. och i 1 kap. 8 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice beviljas en person andra arbetslöshetsförmåner än utbildningsdagpenning efter den kalendermånad då han eller hon fyller 65 år, om han eller hon är förhindrad att arbeta av de orsaker som nämns i 4 kap. 1 mom. 2 punkten eller 2 mom. i denna lag eller om han eller hon är permitterad på heltid. Arbetslöshetsförmåner beviljas högst till utgången av den kalendermånad då personen fyller 68 år.

4 §

Hindrande sociala förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande

1) som får förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller ålderspension på grundval av anställningsår som berättigar till full pension, eller ålderspension,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

11 §

Beaktande av tid i arbete

När tiden i arbete enligt 3, 9 och 10 § beräknas, beaktas sådant arbete som definieras enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004 och som förutsätts för grundpension enligt 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare eller för annan därmed jämförbar pension som grundar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande. När tiden i arbete beräknas beaktas arbete som personen i fråga har utfört efter att ha fyllt 18 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

3 §

Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att sökanden när utbildningen inleds

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) under sammanlagt minst 10 år utfört sådant arbete som definieras enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004 och som ger rätt till i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedd grundpension eller annan med den jämförbar pension som grundar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande; när tiden beräknas beaktas också arbete som sökanden har utfört innan han eller hon har fyllt 23 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

4 §

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om den som är gruppermitterad och den som är förhindrad att utföra arbete på grund av väderhinder ger arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen på begäran av Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan utlåtande endast om de förutsättningar som anges i 2 kap. 3—7 §. Med gruppermitterad avses en arbetstagare som har permitterats för viss tid antingen på heltid eller på det sätt som avses i 4 kap. 1 §, och permitteringen gäller minst tio arbetstagare. Gruppermitterade arbetstagare är också de personer som avses i 3 kap. 1 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200   . Till den del lagens 3 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten också gäller ålderspension tillämpas lagrummet på ålderspension som beviljas den 1 januari 2005 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 638/2004, som följer:

3 §

Villkor för medlemskap

Inträde som medlem i en löntagarkassa vinner en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), som inte har fyllt 68 år och som arbetar i ett sådant yrke eller inom en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Inträde i en företagarkassa vinner en företagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år. Såsom företagare betraktas en person som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon kan anses få sin försörjning av de inkomster som företagsverksamheten ger. En arbetslös person kan vinna inträde i en kassa i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 105—106/1993).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                     200   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 1 § 1 mom., 7 §, 12 § 3 mom. 2 punkten och 15 § 2 mom. 2 punkten,

av dem 1 § 1 mom. och 7 § sådana de lyder i lag 947/2003 och 15 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 1301/2002, som följer:

1 §

Lagens syfte

Arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) och alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) finansieras genom en statsandel som motsvarar grundtrygghetsandelen, genom arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag, genom arbetsgivarens självriskpremier enligt utkomstskyddet för arbetslösa (självriskpremier) och genom medlemsavgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) så som bestäms i denna lag. De arbetspensionstillägg och försäkringspremier som avses i arbetspensionslagstiftningen, vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och de förvaltningskostnader som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), de förvaltningskostnader och yrkesexamensstipendier i fråga om andra än i tjänste- eller anställningsförhållande till staten varande personer som avses i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002) samt den lönegaranti som avses i lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) finansieras med avgifterna enligt denna lag så som bestäms i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Förmåner som finansieras av arbetslöshetsförsäkringsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för betalningen av den försäkringspremie som avses i 12 c § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961), av den premie som avses i 3 § i lagen om statens pensionsfond (1372/1989), av det belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen och i 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän samt av det belopp som avses i 13 § i lagen om Utbildningsfonden.

12 §

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande personer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) arbetstagare som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Löntagares premiebetalningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) person som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den             200   . Lagens 7 § tillämpas också på den försäkringspremie som avses i 12 c § i lagen om pension för arbetstagare och som gäller arbetspensionstillägg och på den premie som nämns i 3 § i lagen om statens pensionsfond och som gäller arbetspensionstillägg, i enlighet med de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 7 § 1 mom. som följer:

7 §

Vuxenutbildningsstödets intjäningstid

För att vuxenutbildningsstöd skall beviljas förutsätts att sökanden före stödperioden utfört sådant arbete som definieras enligt de bestämmelser som gällde den 31 december 2004 och som ger rätt till i 8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedd grundpension eller annan med den jämförbar pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande sammanlagt i minst

1) fem år, om stödperioden börjar den 1 augusti 2006 eller därefter, och

2) tio år, om stödperioden börjar före den 1 augusti 2006.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                     200   .

_______________

Helsingfors den 10 december 2004

​​​​