RIKSDAGENS SVAR 238/2010 rd

RSv 238/2010 rd - RP 255/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (RP 255/2010 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 39/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) 3 §, 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 1 mom., av dem 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 715/2010, och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §

Inkomstgräns vid invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Arbetsinkomsterna för den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna påverkar inte utbetalningen av invalidpensionen, om

1) arbetsinkomsterna för den som får full invalidpension är högst 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 40 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 687,74 euro, högst 687,74 euro i månaden, eller

2) arbetsinkomsterna för den som får delinvalidpension är högst 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började eller, om dessa 60 procent av de stabiliserade genomsnittliga inkomsterna är mindre än 687,74 euro, högst 687,74 euro i månaden.

4 §

Vilande invalidpension enligt arbetspensionslagarna

Om den som får invalidpension enligt arbetspensionslagarna förvärvsarbetar och arbetsinkomsterna för detta arbete överstiger både den gräns på 687,74 euro i månaden som avses i 3 § och 60 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ska utbetalningen av invalidpensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det uppskattas att arbetsinkomsterna enligt 1 mom. i ett års tid överstiger både den gräns på 687,74 euro i månaden som avses i 3 § 1 punkten och 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började, ändras full invalidpension till delinvalidpension från ingången av den månad som följer på förändringen.

5 §

Inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension

Utbetalningen av sjukpension enligt folkpensionslagen och garantipension enligt 7 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 2 punkten i lagen om garantipension påverkas inte, om pensionstagarens arbetsinkomster är högst 687,74 euro i månaden. Om pensionstagaren tjänar mer än 687,74 euro i månaden, ska utbetalningen av sjukpensionen och garantipensionen efter meddelande från pensionstagaren eller på Folkpensionsanstaltens initiativ avbrytas och pensionen lämnas vilande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 a §

Indexbindning

Inkomstgränsens belopp binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2011 har beräknats.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 7 december 2010

​​​​