RIKSDAGENS SVAR 250/2009 rd

RSv 250/2009 rd - RP 260/2009 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård (RP 260/2009 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 52/2009 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 7 § som följer:

7 §

Produktion av tjänster

Arbetsgivaren kan ordna sådana företagshälsovårdstjänster som avses i denna lag genom att

1) skaffa de tjänster han behöver från en sådan hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen (66/1972),

2) själv eller tillsammans med andra arbetsgivare ordna de företagshälsovårdstjänster han behöver, eller

3) skaffa de tjänster han behöver från någon annan verksamhetsenhet eller person som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster.

En i 1 mom. 1—3 punkten avsedd producent av företagshälsovårdtjänster kan också skaffa de laboratorietjänster och radiologiska tjänster, de klinisk-fysiologiska undersökningar och de kliniskt neurofysiologiska undersökningar som hör till företagshälsovården hos en verksamhetsenhet inom sjukvårdsdistriktet eller hos en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 14 december 2009

​​​​​​​