RIKSDAGENS SVAR 30/2004 rd

RSv 30/2004 rd - RP 157/2003 rd

Regeringens proposition med förslag till statistiklag och till lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Ärende

Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till statistiklag och till lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (RP 157/2003 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FvUB 3/2004 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har antagit följande lagar:

Statistiklag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de förfaringssätt och principer för insamling av uppgifter samt planering och framställning av statistik som skall tillämpas när statliga myndigheter framställer statistik.

På insamling, utlämnande, skydd och övrig bearbetning av uppgifter vid statistikframställning tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

I fråga om statistik som ingår i Europeiska gemenskapens statistiska program tillämpas rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik. Bestämmelserna i denna lag tillämpas dock till den del rådets förordning inte är tilllämplig.

2 §

Statens statistikväsen och myndigheter som framställer statistik

Statens statistikväsen skall sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk.

I denna lag avses med

1) statistikmyndigheter statistikcentralen som allmän myndighet inom statens statistikväsen liksom även jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, tullstyrelsen samt forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården när de sköter lagstadgade uppgifter i anknytning till statistikframställning,

2) övriga myndigheter som framställer statistik statliga myndigheter som framställer statistik om det egna verksamhetsområdet utifrån uppgifter som de förfogar över och som har samlats in för andra ändamål eller utifrån uppgifter som på frivillig basis har samlats in för statistiska ändamål,

3) uppgiftslämnare aktörer som lämnar uppgifter för framställning av statistik,

4) uppgiftsskyldiga aktörer som lämnar uppgifter för framställning av statistik enligt i lag föreskriven uppgiftsskyldighet,

5) företrädare för uppgiftslämnarna och företrädare för de uppgiftsskyldiga organisationer som företräder uppgiftslämnarna eller de uppgiftsskyldiga.

3 §

Lagens syfte

För att säkerställa tillgången till tillförlitliga statistiska uppgifter som behövs för beslutsfattandet och planeringen i samhället och för att uppfylla förpliktelser i anslutning till det internationella statistiksamarbetet är syftet med denna lag att förenhetliga och effektivisera de principer och förfaringssätt som tillämpas vid insamlingen, bearbetningen, användningen, utlämnandet och förvaringen av uppgifter, att främja en god statistiksed inom statens statistikväsen samt att säkerställa att rättigheterna förverkligas för dem som lämnar uppgifter för statistiska ändamål eller som uppgifterna gäller.

2 kap.

Insamling av uppgifter

4 §

Principer vid insamling av uppgifter

Att lämna uppgifter för framställning av statistik är frivilligt för uppgiftslämnarna, om det inte i lag föreskrivs om uppgiftsskyldighet.

När uppgifter samlas in för framställning av statistik skall man i första hand utnyttja uppgifter som inkommit vid skötseln av åligganden inom den offentliga förvaltningen samt uppgifter som uppkommit till följd av näringsidkares, yrkesutövares, sammanslutningars och stiftelsers sedvanliga verksamhet.

Uppgifterna skall samlas in på ett ekonomiskt sätt och så att uppgiftslämnarna åsamkas så liten olägenhet och så små kostnader som möjligt.

5 §

Uppgifter som får samlas in

En myndighet som framställer statistik skall se till att endast de uppgifter som är nödvändiga för statistiken begärs av uppgiftslämnarna.

Uppgifterna skall alltid samlas in och lagras utan identifikationsuppgifter, om detta är möjligt med avseende på framställningen av statistiken. Identifikationsuppgifter får samlas in och lagras bara när det är nödvändigt för att uppgiftsmaterial skall kunna sammanslås eller när det annars är nödvändigt för produktionen av tillförlitlig och jämförbar statistik över dragen i samhällsförhållandenas utveckling.

6 §

Statistikmyndigheters samråds- och informationsskyldighet

Innan en statistikmyndighet fattar beslut om vilka uppgifter som skall samlas in med stöd av uppgiftsskyldighet, skall den samråda med uppgiftslämnarna eller företrädarna för uppgiftslämnarna. Frågor som skall behandlas i samråd är

1) de uppgifter som skall samlas in och ändamålet med dem,

2) de tidsfrister och förfaringssätt som skall tillämpas vid insamlandet,

3) förvaringstider för de insamlade uppgifterna samt bestämmelser och förfaringssätt för skyddet av uppgifterna,

4) de kostnader som insamlingen av uppgifter orsakar olika parter samt återrapportering och sätten att återrapportera.

Samråd skall ordnas också när ändringar planeras beträffande en eller flera frågor som avses i 1 mom. eller när en företrädare för uppgiftslämnarna begär det.

Samråd skall ordnas i ett så tidigt skede att uppgiftslämnarnas synpunkter kan beaktas när insamlingen av uppgifter planeras och att uppgiftslämnarna kan anpassa sina datasystem för framställningen av de behövliga uppgifterna.

7 §

Statistikmyndigheters beslut om insamling av uppgifter samt information om uppgiftsinsamlandet

Efter att ha samrått med de uppgiftsskyldiga eller med företrädarna för de uppgiftsskyldiga beslutar statistikmyndigheten vilka uppgifter som skall samlas in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som skall iakttas vid insamlandet.

Uppgiftslämnarna och deras företrädare skall i tillräckligt god tid underrättas om att insamlingen av uppgifter inleds och om de uppgifter som samlas in.

8 §

Befrielse från uppgiftsskyldigheten

En statistikmyndighet kan på en uppgiftsskyldigs begäran helt eller delvis befria denne från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för denne och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras.

9 §

Informationsskyldighet när uppgifter samlas in

En myndighet som framställer statistik skall när uppgifter samlas in skriftligen ge uppgiftslämnarna en redogörelse för ändamålet med uppgifterna, vilka förfaringssätt som används vid framställning av statistiken, huruvida uppgiftsskyldighet föreligger och motiveringen till den eller huruvida det är frivilligt att lämna uppgifter, uppgiftslämnarens rättigheter, hur skyddet av uppgifterna har ordnats samt förvaringstiderna för dem och andra nödvändiga omständigheter som påverkar lämnandet av uppgifter. Om det är frivilligt att lämna uppgifter skall den myndighet som samlar in uppgifterna underrätta också uppgiftslämnarnas företrädare om detta.

De uppgiftsskyldiga, med undantag för statliga myndigheter, skall ges återrapportering om de statistiska uppgifterna. Återrapporteringen skall ske på ett sätt som är ändamålsenligt för uppgiftslämnarna.

3 kap.

Bearbetning av uppgifter och framställning av statistik

10 §

Principer vid bearbetning av uppgifter

Vid sammanslagning, förvaring, förstöring eller övrig bearbetning av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål skall det ses till att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras.

Uppgifterna skall bearbetas med iakttagande av god statistiksed och enligt de internationella rekommendationer och förfaringssätt som allmänt tillämpas inom statistikbranschen.

En myndighet som framställer statistik skall se till att uppgifterna i statistikproduktionens alla skeden är behörigen skyddade enligt vad som föreskrivs särskilt.

11 §

Statistikens kvalitet och tillgången till statistik

Statistiken skall vara så tillförlitlig som möjligt, och den skall ge en riktig bild av samhällsförhållandena och deras utveckling.

För att säkerställa uppgifternas jämförbarhet och effektivisera utnyttjandet av dem skall vid framställningen av statistik i mån av möjlighet användas enhetliga begrepp, definitioner och klassificeringar.

Statistiken skall framställas på ett sådant sätt att den inte direkt eller indirekt kan hänföras till dem den gäller, om inte en uppgift som gäller identifikation är offentlig enligt denna lag.

Statistiken skall publiceras så snart som möjligt efter det att den har utarbetats. På publiceringen av statistik som uppenbart kan påverka kapital- och finansmarknaden tillämpas 8 § och 24 § 1 mom. 13 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 kap.

Utlämnande av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål

12 §

Sekretessbelagda och offentliga uppgifter

I fråga om offentlighet och sekretess beträffande uppgifter som lämnats för statistiska ändamål gäller bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Lagens 24 § 1 mom. 16 punkten tillämpas likväl inte på offentligheten i fråga om uppgifter som en myndighet som framställer statistik förfogar över och som beskriver statliga och kommunala myndigheters verksamhet och produktionen av offentlig service och inte heller på offentligheten i fråga om uppgifter som gäller företag och sammanslutningar enligt 18 § i denna lag.

På handlingar som en myndighet som framställer statistik förfogar över och som har erhållits för statistiska ändamål tillämpas inte rätten enligt 11 och 12 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att ta del av en handling som gäller en själv.

13 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Oberoende av vad som någon annanstans i lag föreskrivs om myndigheternas skyldighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, kan sekretessbelagda uppgifter som en statistikmyndighet erhållit för statistiska ändamål lämnas ut till utomstående endast på de grunder som anges i denna lag eller i någon annan lag som särskilt gäller statens statistikväsen eller med uttryckligt samtycke av den som uppgifterna gäller. Dessa uppgifter får inte lämnas ut för att användas vid undersökningar eller utredningar, tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller personer, företag, sammanslutningar eller stiftelser.

En statistikmyndighet kan lämna ut sekretessbelagda uppgifter som den samlat in för statistiska ändamål för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållandena. Personuppgifter som avses i personuppgiftslagen och andra statistiska enheters identifikationsuppgifter får dock inte lämnas ut. Nödvändiga identifikationsuppgifter kan likväl lämnas ut till en annan statistikmyndighet för framställning av statistik inom dess verksamhetsområde. Uppgifter som erhållits med stöd av detta moment får inte lämnas vidare. På beviljande av tillstånd tillämpas i övrigt 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Det är likväl alltid statistikmyndigheten som beslutar om beviljande av tillstånd.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. utgör inget hinder för att uppgifterna lämnas tillbaka till den myndighet som har tillställt statistikmyndigheten uppgiftsmaterialet.

På utlämnande av uppgifter som övriga myndigheter som framställer statistik särskilt har samlat in för statistiska ändamål tillämpas 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Det är likväl alltid denna övriga myndighet som framställer statistik som beslutar om beviljande av tillstånd.

5 kap.

Bestämmelser om statistikcentralens statistikföring

14 §

Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet

Statliga myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter ur det uppgiftsmaterial de förfogar över samt uppgifter om sin egen verksamhet och ekonomi, åligganden som de sköter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

Kommuner och samkommuner är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

Näringsidkare, kommunernas och statens affärsverk samt sammanslutningar och stiftelser som inte eftersträvar vinst är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om arten av den verksamhet som de utövar, var denna är belägen samt om ägoförhållanden, ekonomi, nyttigheter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad socialförsäkring är trots sekretessbestämmelserna dessutom skyldiga att lämna de uppgifter som de förfogar över och som gäller socialförsäkringsavgifter som betalats av försäkringspliktiga.

De som genom lag eller med stöd av lag har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som inte tillhör de ovan nämnda grupperna är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

15 §

Statistikcentralens rätt att samla in personuppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet

Statliga myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen de personuppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen och som beskriver en persons

1) socioekonomiska eller demografiska egenskaper, inbegripet etniskt ursprung och religion,

2) boende- och andra levnadsförhållanden,

3) inkomster, sociala förmåner, förmögenhet och övriga ekonomiska ställning,

4) närings- eller yrkesverksamhet,

5) utbildning, sysselsättning och arbetsförhållanden,

6) delaktighet i trafikolyckor och olycksfall samt orsakerna till dem,

7) ådömda straff eller egenskap av brottsoffer,

8) erhållande av rättshjälp eller behandling av personens ärenden inom domstolsväsendet och hos utsökningsmyndigheter och andra verkställande myndigheter,

9) anlitande av polisens tjänster eller egenskap av föremål för polisens verksamhet,

10) kandidatur i val och övriga samhälleliga verksamhet.

Näringsidkare och andra arbetsgivare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen de personuppgifter som är nödvändiga för statistikframställningen och som gäller de anställdas löner, arbetstider, yrken och arbetsställen. Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, jordbrukare och fiskare är dessutom trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen de personuppgifter enligt 14 § 3 mom. om sin verksamhet som är nödvändiga för statistikframställningen.

Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och kommunernas pensionsförsäkring är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna statistikcentralen de nödvändiga personuppgifter som de förfogar över och som gäller de försäkrades yrken, anställningsförhållanden och utbetalda förmåner.

Organisationer som ordnar utbildning enligt lag eller beslut som meddelats med stöd av lag är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att i fråga om varje elev lämna statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga personuppgifter om eleverna, de examina de avlagt och den undervisning de fått.

Känsliga personuppgifter får utöver 1 mom. 1, 3, 7, 9 och 10 punkten samlas in hos uppgiftslämnarna bara när en känslig uppgift direkt har påverkat erhållandet av utbildning, förmåner eller service eller den form i vilken de ges eller när den känsliga uppgiften indirekt framgår av uppgifter som gäller erhållandet av utbildning, förmåner eller service, myndighetsbeslut eller orsakerna till en trafikolycka eller ett olycksfall.

16 §

Begränsningar av uppgiftsskyldigheten

Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 och 15 § gäller inte uppgifter som är sekretessbelagda med tanke på internationella förhållanden, den allmänna säkerheten, försvaret och statens säkerhet.

17 §

Användning av uppgiftsmaterial

Statistikcentralen kan enligt uppdrag framställa statistik av material som den förfogar över.

När statistikcentralen framställer statistik på uppdrag av en myndighet som avses i 4 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, kan statistikcentralen vid utförandet av uppdraget också använda uppgifter som den uppdragsgivande myndigheten lämnat statistikcentralen. Den uppdragsgivande myndigheten kan på det sätt som föreskrivs i 28 § och 37 § 5 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet för uppdraget lämna statistikcentralen material som myndigheten förfogar över. På statistik som framställts på detta sätt tillämpas inte 5 § 2 mom. i den nämnda lagen.

När statistikcentralen framställer statistik på uppdrag av någon annan än en myndighet som avses i 2 mom., kan den vid utförandet av uppdraget också använda uppgifter som uppdragsgivaren lämnat statistikcentralen.

18 §

Offentlighet i fråga om uppgifter om företag och sammanslutningar

Utifrån uppgifter som statistikcentralen förfogar över för statistikframställning upprätthåller den ett företags- och arbetsställeregister. Uppgifterna i registret är offentliga enligt vad som anges nedan.

Följande uppgifter om näringsidkare, yrkesutövare, sammanslutningar och stiftelser är offentliga:

1) uppgifter om företags- och organisationsnummer och ett sådant nummers giltighetstid samt om juridisk form, namn, bransch, språksignum, hemkommun samt offentlig adress och annan offentlig kontaktinformation,

2) uppgifter om typ av ägare,

3) uppgifter om var verksamheten är belägen och om verksamhetsställen,

4) uppgifter om omsättningens storleksklass,

5) uppgifter om det totala antalet anställda och antalet anställda kommunvis,

6) uppgifter om utrikeshandel,

7) uppgifter om mervärdesskattskyldighet, verksamhet som arbetsgivare och anteckning i förskottsuppbördsregistret,

8) i fråga om koncerner uppgifter om koncernförhållanden.

När det gäller verksamhetsställen är uppgifter om arbetsställets signum, verksamhetstid, namn, bransch, var verksamhetsstället är beläget, offentlig adress och annan offentlig kontaktinformation samt storleksklass i fråga om antalet anställda offentliga.

Anteckningar i registret har inga rättsverkningar.

Var och en har rätt att utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet få uppgifter ur registret i form av en kopia eller i elektronisk form. En registrerad som avses i 3 § 5 punkten personuppgiftslagen har likväl rätt enligt 30 § i den nämnda lagen att förbjuda behandling av uppgifter som gäller den registrerade själv. På behandling av personuppgifter som finns antecknade i registret tillämpas även i övrigt personuppgiftslagen.

19 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 13 § 1—3 mom. kan statistikcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar lämna ut uppgifter jämte identifikationsuppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt personuppgiftslagen att behandla dessa uppgifter.

På utlämnande av uppgifter om dödsorsak tilllämpas det som föreskrivs särskilt.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Särskilda bestämmelser om Åland

Vid framställning av statistik som gäller Åland iakttas bestämmelserna i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

Uppgifter som gäller Åland och som rikets myndigheter fått för statistiska ändamål kan utan hinder av 12 och 13 § för framställning av statistik lämnas ut till de myndigheter som framställer statistik för Åland.

21 §

Ersättning för kostnader

En statistikmyndighet har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som avses i denna lag. Om det emellertid är fråga om utlämnande av omfattande uppgiftsmaterial av masskaraktär som uppgiftslämnaren förfogar över, ersätts de särkostnader som utlämnandet av uppgifterna direkt orsakar.

Den återrapportering som avses i 9 § är avgiftsfri för de uppgiftsskyldiga.

22 §

Användning av utomstående tjänster

En myndighet som framställer statistik kan låta utomstående utföra deluppdrag eller stöduppdrag som hänför sig till statistikproduktionens olika skeden. När myndigheten överväger att anlita utomstående och utarbetar villkor för uppdraget samt ordnar övervakningen skall den speciellt beakta datasekretessynpunkterna.

23 §

Vite

Om en uppgiftsskyldig försummar att lämna uppgifter inom utsatt tid, kan länsstyrelsen på ansökan av en myndighet som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten vid vite ålägga den försumlige att lämna uppgifterna. Ett villkor för att vite skall kunna föreläggas är att samråd enligt 6 § har ordnats.

24 §

Brott mot statistiksekretess

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 och 13 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag.

Den som byter mot förpliktelser som nämns i 13 § skall för statistiksekretessförseelse dömas till böter.

25 §

Brott mot uppgiftsskyldigheten

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen försummar att lämna uppgifter som avses i denna lag, skall för underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt statistiklagen dömas till böter.

En uppgiftsskyldig som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller meddelanden för fullgörande av den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i denna lag, skall för lämnande av oriktiga statistiska uppgifter dömas till böter.

Om en försummelse som nämns i 1 eller 2 mom. i sin helhet skall anses uppenbart ringa, kan en myndighet som avses i 2 § 2 mom. 1 punkten avstå från åtgärder för att ställa den försumlige under åtal.

26 §

Delgivning av förvaltningsbeslut

Beslut av myndigheter som framställer statistik får delges dem som saken gäller med posten. Om inte något annat visas i samband med besvär, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades.

27 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som myndigheter som framställer statistik har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besluten kan verkställas trots att de inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten.

28 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den                        20   . Från ingången av 2005 kan uppgifter samlas in med stöd av uppgiftsskyldigheten enligt 14 § 4 mom.

Genom denna lag upphävs statistiklagen av den 21 januari 1994 (62/1994) jämte ändringar och lagen den 14 december 1990 om utlämnande av affärs- och samfundssignum (1126/1990).

Den enligt 2 mom. upphävda statistiklagen tillämpas på den serviceenhet som avses i 1 § lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1200/1992) ett år efter det att denna lag har trätt i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 16 punkten som följer:

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16) handlingar som överlämnats till statistikmyndigheter för statistikframställning liksom handlingar som frivilligt överlämnats till en myndighet för forskning eller statistikföring,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                              20   .

_______________

Helsingfors den 30 mars 2004

​​​​​​​