RIKSDAGENS SVAR 55/2007 rd

RSv 55/2007 rd - RP 95/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om nivåförhöjning av folkpensionen samt till vissa lagar som har samband med den (RP 95/2007 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 9/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 5 § 3—5 mom., 56 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 6 punkten, 58 § 1 mom. 6 punkten samt 68, 89 och 108 §,

ändras rubriken för 5 §, 5 § 2 mom., 19 §, 22 § 3 mom., 24 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 1 mom., 30 § 2 mom., 33 § 1 mom. 3 punkten, 34 § 1 mom., 56 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom. 4 och 5 punkten, 58 § 1 mom. 4 och 5 punkten, 85 § 3 mom. 6 punkten, den finska språkdräkten i 85 § 3 mom. 8 punkten, 88 § samt 94 § 2 mom., och

fogas till 52 § ett nytt 2 mom. och till 73 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

5 §

Samboförhållande och åtskilt boende

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De bestämmelser i denna lag som gäller personer som är gifta med varandra ska inte tillämpas på makar som stadigvarande bor åtskilda och inte har gemensamt hushåll.

19 §

Folkpensionens belopp

Full folkpension är 506,35 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 449,13 euro i månaden.

22 §

Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Förtida ålderspension från arbetspensionssystemet enligt de lagar som nämns i 6 § 1 mom. i denna lag beaktas som inkomst utan förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Justering av folkpensionen

Folkpensionen justeras, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) folkpensionstagaren flyttar ifrån sin make eller maka och inte längre har gemensamt hushåll med sin make eller maka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Begynnelsepension

En efterlevande make har rätt till begynnelsepension, som betalas för sex månader till ett belopp av 261,15 euro i månaden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 §

Fortsättningspensionens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fortsättningspensionens fulla kompletteringsbelopp är 424,55 euro i månaden. Om pensionstagaren är gift eller lever i ett samboförhållande är beloppet 367,33 euro i månaden.

33 §

Årsinkomster som inverkar på fortsättningspensionens kompletteringsbelopp

Vid beräkningen av kompletteringsbeloppet beaktas som årsinkomst till den efterlevande maken utgående fortlöpande eller årligen återkommande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) arbetsinkomster enligt 34 § och därmed jämförbara inkomster, av vilka 60 procent beaktas, med undantag för arbetsinkomster enligt 34 § 1 mom. 2 punkten, som beaktas till fastställt belopp,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Arbetsinkomst som påverkar fortsättningspensionens kompletteringsbelopp och med sådan arbetsinkomst jämförbar inkomst

Arbetsinkomster är

1) löneinkomster,

2) arbetsinkomster som fastställts i enlighet med lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare, och

3) inkomst av någon annan förvärvsverksamhet som ska betraktas som skälig ersättning för det arbete som har utförts inom förvärvsverksamheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Barnförhöjningens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Barnförhöjning betalas inte om dess månatliga belopp understiger 5,38 euro.

56 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om pension

Av en ansökan om pension skall framgå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) den tid som sökanden har varit bosatt och arbetat i Finland och utomlands, samt

3) uppgifter om sökandens pensionsinkomster.

Den som får ålderspension skall till Folkpensionsanstalten anmäla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) adressförändring, flyttning utomlands och återflyttning till Finland, samt

5) förändringar i de pensionsinkomster som inverkar på pensionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om efterlevandepension

Av en ansökan om efterlevandepension skall framgå

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) uppgifter om förvärvsinkomster och andra inkomster som inverkar på efterlevandepensionen, samt

5) uppgifter om pensioner som förmånslåtaren hade fått eller ansökt om.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73 §

Temporärt avbrott i utbetalningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utbetalningen av en förmån kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85 §

Uppgifter av myndigheter samt pensions- och försäkringsanstalter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För skötseln av de förmåner som Folkpensionsanstalten ålagts att verkställa har den dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av skatteförvaltningen årligen få följande nödvändiga uppgifter med tillhörande identifieringsuppgifter i fråga om fysiska personer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) uppgifter om antalet offentligt noterade aktier och andelar i placeringsfonder enligt 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88 §

Uppgifter om fängelsestraff

För verkställigheten av förmåner enligt denna lag ska fängelser utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter underrätta Folkpensionsanstalten om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts. Uppgifter ska lämnas om förmånstagare som har börjat avtjäna ett över tre månader långt fängelsestraff eller ett förvandlingsstraff för böter som ska avtjänas utöver det. Uppgifter ska också lämnas då häktningstiden omedelbart före straffverkställigheten dras av från straffet och den sammanräknade tiden för avdraget och straffverkställigheten överstiger tre månader.

Folkpensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som nämns i denna paragraf avgiftsfritt.

94 §

Teknisk anslutning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i denna paragraf bestäms om öppnande av en teknisk anslutning och lämnande av uppgifter med hjälp av den gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda personuppgifter enligt 85 § och 86 § 1 mom. 1—6 punkten samt 86 § 2 mom., till den del det gäller en i 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning. Detsamma gäller sekretessbelagda uppgifter enligt 87 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som betalas vid ikraftträdandet omvandlas så att de från den 1 januari 2008 betalas enligt denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av pensionen meddelas på pensionstagarens begäran.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om införande av folkpensionslagen (569/2007) 15 §,

ändras 1 § 4 och 6 mom., 2 § 4 mom., 3 § 2 mom., rubriken för 4 §, 4 § 1 mom., den finska språkdräkten i 8 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten, 8 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom. samt

fogas till 10 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom., som följer:

1 §

Folkpensionslagens ikraftträdande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och förordningen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 så att de betalas enligt folkpensionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Familjepension som betalas när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara folkpensionslagen så att

1) kalkylerad avkastning på skog och sådan beräknad inkomst av egendom som avses i 15 b § 2 mom. i familjepensionslagen inte beaktas som inkomst när det gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, och så att

2) familjepensionens kompletteringsbelopp till barn betalas i enlighet med 42 § 2 mom. och 43 § 1 mom. i folkpensionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Arbetslöshetspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om arbetslöshetspension tillämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tilllämpningsområde i 3—9 §, grunderna för fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54 och 55 §, 56 § 1 och 4 mom. samt 62—64, 67 och 69—76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Individuell förtidspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om individuell förtidspension tillämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3—9 §, grunderna för fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54, 55, 57, 61—67 och 69—76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Rätt till efterlevandepension för efterlevande makar födda den 1 juli 1950 eller tidigare

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, om

1) han eller hon vid förmånslåtarens död hade fyllt 40 år,

2) äktenskapet hade ingåtts den 1 juli 1990 eller tidigare,

3) äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och

4) äktenskapet vid förmånslåtarens död hade varat minst tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Arbetspension som beaktas som inkomst när pensionsfallet inträffat före den 1 juli 1975

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pension som avses i 1 mom. 4 punkten beaktas i övrigt i sin helhet som inkomst i folkpensionen och i efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Arbetspension som beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som börjar eller justeras den 1 januari 2005 eller senare

Om en ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen har börjat den 1 januari 2005 eller senare och pensionstagaren har fyllt 63 år senast den 31 december 2004, beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp den arbetspension som intjänats före den 31 december 2004.

Om folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har börjat eller justerats den 1 januari 2005 eller senare, beaktas ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen vilken börjat före den nämnda tidpunkten som inkomst i enlighet med de bestämmelser i 1956 års folkpensionslag som gällde när lagen om ändring av folkpensionslagen (639/2003) trädde i kraft.

10 §

Prioriterade pensionsinkomster och vissa förmåner från utlandet

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas inte som inkomst på trafikförsäkringslagstiftningen grundad ersättning för inkomstbortfall som har börjat betalas ut före den 1 januari 1985 eller ersättning för inkomstbortfall som har betalats för högst ett år och som betalas på grund av skada som uppkommit före den 1 januari 1995.

När folkpensionsbeloppet och barnpensionens kompletteringsbelopp beräknas beaktas inte som inkomst olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och inte heller olyckfallspension och familjepension enligt 21 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, om förmånen har börjat betalas ut före den 1 januari 1994.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari 2008

Om en person får folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp när folkpensionslagen träder i kraft och om grunderna för fastställande av en pension eller en annan förmån som beaktats som inkomst när det gäller folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp ändras efter det att denna lag har trätt i kraft, ska folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras och pensionen eller förmånen beaktas som inkomst enligt folkpensionslagen till beloppet vid justeringstidpunkten. Om grunderna för fastställande av en pension eller annan förmån inte ändrats ska denna när justeringen görs beaktas som inkomst till det tidigare beloppet, likväl justerad med folkpensionsindex.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Beloppen i 8 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 56 § 12 mom.,

ändras 15 § 2 mom., det inledande stycket i 17 § 2 mom., 27 § och 56 § 6—9 mom., samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till 34 § ett nytt 5 mom., som följer:

15 §

Ansökan om handikappförmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en person på grund av sjukdom, ålderdom eller någon annan sådan orsak är oförmögen att själv ansöka om en handikappförmån eller att i övrigt sörja för sina förmånsrättigheter och om han eller hon inte har någon intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen har skött personen, i dennes ställe föra talan i ärenden som gäller handikappförmåner. När det gäller handikappbidrag för personer under 16 år kan barnets intressebevakare, vårdnadshavare, ett kommunalt organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) eller den person i vars vård barnet har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen (417/2007) göra ansökan.

17 §

Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer under 16 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Intressebevakaren eller vårdnadshavaren för ett barn som får handikappbidrag för personer under 16 år eller en annan person som enligt 15 § 2 mom. har rätt att ansöka om handikappbidrag för personer under 16 år ska meddela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Särskilda bestämmelser om betalning av handikappbidrag för personer under 16 år

Om ett barn under 16 år som får handikappbidrag inte bor i samma hushåll som sin intressebevakare, kan handikappbidrag betalas till barnets vårdnadshavare eller till den person i vars vård barnets har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen. Folkpensionsanstalten ska höra det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och barnets intressebevakare.

Om det inte av särskilda skäl kan anses ändamålsenligt att handikappbidraget betalas till barnets intressebevakare eller till en person om avses i 1 mom., kan Folkpensionsanstalten besluta att handikappbidraget ska betalas till det i 1 mom. nämnda organet eller med dess samtycke till en lämplig person.

31 §

Temporärt avbrott i utbetalningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utbetalningen av en handikappförmån kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Återkrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Överbetalt handikappbidrag till ett barn under 16 år återkrävs hos barnets intressebevakare eller hos den till vilken det betalts.

56 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om vårdbidrag för pensionstagare med stöd av 3 eller 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) har betalats vid den här lagens ikraftträdande, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget på de grunder som gällde vid ikraftträdandet fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.

Om handikappbidrag motsvarande invalidpenning har betalats med stöd av 11 § 2 mom. i lagen om handikappbidrag, som gällde vid ikraftträdandet, eller om handikappbidrag har betalats med stöd av 11 § 5 mom. i den nämnda lagen, fortsätter utbetalningen av bidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Handikappbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas vårdbidrag eller om vårdbidraget justeras.

Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995), som gällde vid ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.

Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (979/1996), som gällde vid ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Om ett beslut om återkrav av handikappbidrag till en person under 16 år har givits innan denna lag trätt i kraft, ska åtgärderna för att återkräva bidraget fortsättas enligt beslutet.

_______________

Lag

om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 §, 14 § 1 mom. 15 punkten, 17 § 4 mom., 28 § 1 mom. och 48 § 1 mom. och temporärt 17 § 2 mom. 7 punkten, samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §

Årsinkomst

När bostadsbidraget beräknas ska som årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande inkomsterna för sökanden och sökandens make, maka eller sambo, med undantag för de prioriterade inkomster som nämns i 14 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) beaktas som företagares och lantbruksföretagares inkomst den enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) fastställda arbetsinkomsten,

2) beaktas som inkomst av skogsbruk den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen skog.

Ränteinkomster och utdelningar beaktas som inkomst, om sökandens eller sökandens makes, makas eller sambos personliga ränteinkomster och utdelningar sammanlagt överstiger 60 euro om året. När ränteinkomsterna bedöms ska 2 000 euro dras av som disponibla medel från kontomedlen. När det gäller makar och sambor görs avdraget separat från bådas kontomedel.

Som årsinkomst beaktas dessutom åtta procent av den förmögenhet enligt 13 § från vilken har dragits av skulder och med vilken sökandens förmögenhet överstiger 13 205 euro eller makarnas eller sambornas förmögenhet överstiger 21 128 euro.

Från årsinkomsten avdras räntor på skulder med undantag för räntor på skulder som enligt 5 § 3 och 4 punkten hänför sig till en bostad i eget bruk, räntor på konsumtionskrediter och räntor på dödsbons skulder.

14 §

Prioriterade inkomster

När bostadsbidraget beräknas skall som årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15) förmåner från utlandet som motsvarar förmånerna enligt 2—14 punkten, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Justering av bostadsbidraget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bostadsbidraget justeras också när

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 1 022 euro eller sjunkit med minst 367 euro (betydande förändring av årsinkomsten) jämfört med den gräns för tillläggssjälvriskandelen som nämns i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst förhöjd med folkpensionsindex på basis av vilken bostadsbidraget har beräknats, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I annat fall justeras bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på förändringen. Bostadsbidraget justeras alltid från ingången av följande månad då ett barn som påverkar bostadsbidraget fyller 18 år eller då bidragstagarens äktenskap upplöses eller då bidragstagarens samboförhållande upphör till följd av att sambon har avlidit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Betalning till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidraget ska betalas till ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i den kommun där bidragstagaren är bosatt för att användas för sänkning av boendeutgifterna för bidragstagaren och de personer som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten, om det kan äventyra försörjningen för bidragstagaren eller hans eller hennes familjemedlemmar att bostadsbidraget betalas till bidragstagaren själv. Bostadsbidrag som har betalats på detta sätt får inte i strid med bidragstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än sänkning av boendeutgifterna under den månad för vilken bostadsbidraget har betalats ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Temporärt avbrott i utbetalningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utbetalningen av pensionstagarens bostadsbidrag kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 §

Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i det momentet med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt 43 § 1 mom. och 44 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelserna i 17 § 2 mom. 7 punkten gäller till utgången av 2009.

Beloppen i 17 § 2 mom. 7 punkten i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats. På det belopp varmed årsinkomsterna stiger tillämpas 53 § 1 mom. så att beloppet åren 2008 och 2009 motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2007 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 9 a och 17 § i lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 685/2002, och

ändras 9 a § 5 mom., sådant det lyder i lag 572/2007, som följer:

9 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om folkpensionen i enlighet med 21 § i folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda folkpensionen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 10 § 3 mom. i lagen av den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988), sådant det lyder i lag 686/2002.

2 §

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 6 § 1 mom., 8 och 9 § samt 10 § 1 mom.,

av dem 6 § 1 mom. samt 8 och 9 § sådana de lyder i lag 574/2007, som följer:

6 §

Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 506,35 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 449,13 euro i månaden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Pensionsstöd under fängelsestraff

I fråga om betalning av pensionsstöd under den tid stödtagaren avtjänar fängelsestraff tilllämpas 66 § i folkpensionslagen.

9 §

Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående och upplösning av äktenskap, inledande och avslutande av ett samboförhållande, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pensionsstödet.

10 §

Ansökan om pensionsstöd

Pensionsstöd söks hos Folkpensionsanstalten med en blankett som fastställts för ändamålet och godkänts av Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om pensionsstöd ska för beviljande och betalning av pensionsstödet lämna uppgifter om sitt och makens namn och födelsetid, sin adress, intagning i fängelse, sina dagpenningar och sitt arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utbetalarna av arbetslöshetsförmåner och sina pensionsinkomster, samt övriga uppgifter som behövs för betalning av pensionsstödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Pensionsstöd som betalas när denna lag träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara denna lag.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 21 §, sådan den lyder i lag 575/2007, och

ändras 6 § 2 mom., rubriken för 7 §, 7 § 1 mom. och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. och 33 § 5 mom.,

av dem 6 § 2 mom., i 7 § rubriken och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. samt 33 § 5 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

6 §

Beloppet av särskilt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fullt särskilt stöd är 506,35 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 449,13 euro i månaden.

7 §

Inkomster som ska beaktas

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller upprepat varje år (årsinkomst). Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd till den som är gift.

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) förmåner från utlandet som motsvarar de i 7 punkten nämnda förmånerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet, vistelse utomlands samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av det särskilda stödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Rätt att erhålla uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utöver denna paragraf iakttas 88 §, 90 § 3 punkten samt 95 och 96 § i folkpensionslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Särskilt stöd som betalas till invandrare vid ikraftträdandet omvandlas från den 1 januari 2008 i enlighet med 6 § i denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av det särskilda stödet meddelas endast på stödtagarens begäran.

Särskilt stöd till en person som när lagen träder i kraft får folkpension eller i enlighet med folkpensionslagen efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras räknat från den 1 januari 2008 i enlighet med 19 § 2 mom. 2 punkten.

Betalningen av särskilt stöd som avbrutits i enlighet med 21 § återupptas räknat från den 1 januari 2008. Om det har förflutit över ett år från en justering enligt 19 §, ska stödet justeras innan betalningen inleds.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 11 maj 2007 om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare (575/2007) som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De belopp som anges i 6, 9, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 3 och 25 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 3 § 3 mom. och 25 § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 3 mom. i lag 580/2007 och 25 § 2 mom. i lag 689/2002, som följer:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta månadsinkomsterna räknas femton procent av de till hushållet hörande personernas sammanlagda förmögenhet enligt 3 a §, dividerad med tolv till den del som den överstiger det belopp som årligen föreskrivs genom förordning av statsrådet i enlighet med hushållets storlek. Från förmögenheten avdras skulderna. I de fasta månadsinkomsterna inräknas inte de inkomster om vilka föreskrivs genom förordning av statsrådet, inte heller de i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Ränteinkomster och utdelningar beaktas som inkomster, om ränteinkomsterna och utdelningarna för en medlem i hushållet sammanlagt överstiger fem euro i månaden. När ränteinkomsterna bedöms ska 2 000 euro dras av som disponibla medel från kontomedlen för varje medlem av hushållet. Som inkomst av skogsbruk beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen skog. Då de fasta månadsinkomsterna fastställs kan i brist på annan tillförlitlig utredning användas det totala beloppet av den berördes förtjänst- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter också rätt att av penninginstitut avgiftsfritt få sådana uppgifter om en person som ansöker om eller får bostadsbidrag eller andra till hushållet hörande personer som behövs för avgörandet av ett ärende enligt denna lag, om tillräckliga uppgifter och utredningar inte kan fås på annat sätt och om det finns motiverad anledning att misstänka att den som sökt eller fått en förmån har lämnat otillräckliga eller otillförlitliga uppgifter och om han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Begäran om att få uppgifterna ska framföras skriftligen. Innan begäran framförs ska sökanden eller mottagaren underrättas om detta.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 § i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) ett nytt 5 mom. som följer:

31 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av 2 mom. omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel för en person som får sådan kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Avträdelsestödets kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 581/2007, som följer:

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av 1 mom. omvandlas kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Avträdelsestödets kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 16 § 5 mom., sådant det lyder i lag 582/2007, som följer:

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. omvandlas kompletteringsdelen för en person som får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen (568/2007).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 3 § 2 mom. 4 punkten, 23 §, 25 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom., 55 § 2 mom. 2 punkten, 74 § 5 mom., 76 § 1 mom., 91 § 1 mom., 120 § 1 mom., 131 § 2 mom., 158 § 2 mom. och 159 §,

av dem 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten samt 25 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1274/2006 och 120 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1292/2006, som följer:

3 §

Arbetspensionslagar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Beviljas en arbetstagare som får deltidspension invalidpension eller ålderspension för samma tid för vilken deltidspension redan betalats, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

25 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare under 63 år har rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) arbetstagaren under granskningstiden för återstående tid enligt 76 § har minst 25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på rehabilitering av en arbetstagare som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på samma sätt som inkomsterna för återstående tid i arbetstagarens invalidpension.

34 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav av en pension som betalats utan grund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 §

Efterlevande makes rätt till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet hade varat minst fem år, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På grundval av inkomst som ligger till grund för en förmån intjänas inte pension för den tid för vilken arbetstagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna, en motsvarande utländsk förmån eller en förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltidspension och familjepension intjänas likväl pension också på grundval av den inkomst som ligger till grund för förmånen.

76 §

Inkomst som pension för återstående tid grundar sig på

Den inkomst som pension för återstående tid grundar sig på (inkomst för återstående tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de till grund för i 74 § avsedda förmåner för oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I inkomsten för återstående tid räknas också in inkomst för återstående tid som ligger till grund för under granskningstiden betald invalidpension samt inkomstbortfall på grund av deltidspension. Inkomsten för återstående tid är per månad summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster för återstående tid som ligger till grund för invalidpension, inkomstbortfall på grund av deltidspension och inkomster som avses i 4 mom., dividerad med sextio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om

1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,

2) den efterlevande maken har ansökt om detta inom fem år efter förmånslåtarens död eller då efterlevandepensionen minskas för första gången, och

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som i enlighet med 88 § har fastställts för den efterlevande maken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska pensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för samma tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

131 §

Grundbesvär över debitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär.

158 §

Preskription av arbetspensionsförsäkringsavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har en arbetstagares arbetsinkomst på det sätt som avses i 75 § 4 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av annan anledning utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska pensionsanstalten på basis av dessa arbetsinkomster fastställa arbetspensionsförsäkringsavgiften inom tio år från den dag då denna avgift för anställningsförhållandet i fråga enligt försäkringsvillkoren hade förfallit till betalning. En tillfällig arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgift ska dock fastställas inom tio år från ingången av året efter det under vilket lönen utbetalades.

159 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 163 § och 186 § 5 mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 5 § 3, 5 och 7 mom., 13 § 1 mom. och 28 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 5 mom. som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den särskilda mortalitetsgrund som avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt överskott, ska detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare ska bekostas gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott, svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt för detta i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget ska i stället för av den pensionsanstalt som avses i 75 § 3 och 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som har skickat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med anledning av utredningen ska ges av den pensionsanstalt som har ordnat utredningen av pensionsskyddet med avseende på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som skickat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

13 §

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006—2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76—78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 68 och 76—78 § samt 80 § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005—2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av dem och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 3 mom., 10 d § och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för företagare (1272/2006) 20 §, 22 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 31 § 1 mom., 52 § 2 mom. 2 punkten, 68 § 5 mom., 70 § 1 mom., 84 § 1 mom., 120 § 1 mom., 127 § 2 mom. och 151 § 3 mom. som följer:

20 §

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Beviljas en företagare som får deltidspension invalidpension eller ålderspension för samma tid för vilken deltidspension redan betalats, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

22 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En företagare under 63 år har rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) företagaren under granskningstiden för återstående tid enligt 70 § har minst 25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som om företagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på rehabilitering av en företagare som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 32 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på samma sätt som inkomsterna för återstående tid i företagarens invalidpension.

31 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav av en pension som betalats utan grund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Efterlevande makes rätt till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap har ingåtts innan den efterlevande maken fyller 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På grundval av inkomst som ligger till grund för en förmån intjänas inte pension för den tid för vilken företagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna, en motsvarande utländskt förmån eller en förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltidspension eller familjepension intjänas likväl pension också på grundval av den inkomst som ligger till grund för förmånen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 §

Inkomst som pension för återstående tid grundar sig på

Den inkomst som pension för återstående tid grundar sig på (inkomst för återstående tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid vilka företagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I inkomsten för återstående tid räknas också in inkomst för återstående tid som ligger till grund för under granskningstiden betald invalidpension samt inkomstbortfall på grund av deltidspension. Inkomsten för återstående tid är per månad summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsförtjänster, inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster för återstående tid som ligger till grund för invalidpension, inkomstbortfall på grund av deltidspension och inkomster som avses i 5 mom., dividerad med sextio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om

1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,

2) den efterlevande maken har ansökt om detta inom fem år efter förmånslåtarens död eller då efterlevandepensionen minskas för första gången, och

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som i enlighet med 81 § har fastställts för den efterlevande maken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 122 § och 143 § 3 mom. får jämte dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127 §

Grundbesvär över debitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.

151 §

Pensionsskyddscentralens och pensionsanstalternas rätt att få uppgifter för utövande av tillsyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsskyddscentralen har rätt att få de i 2 mom. avsedda uppgifterna även om centralen inte i sin begäran om uppgifter har preciserat de företag eller företagare som i form av massinformation blir föremål för tillsynsförfarande och även om tillsynsförfarandet ännu inte är anhängigt eller beskattningen ännu inte har fastställts. För verkställigheten av ett tillsynsuppdrag har Pensionsskyddscentralen rätt att samköra och behandla i 1 och 2 mom. avsedda personuppgifter. Samkörda uppgifter får förvaras fem år men längst tills tillsynsförfarandet avslutats. Samkörda uppgifter får inte vidareutlämnas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 28 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 28 § 1 mom. som följer:

28 §

En långtidsarbetslös företagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den FöPL som gäller när lagen om pension för företagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 17 § i FöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 d § och 17 b § 3 mom. i APL, sådana de lyder när lagen om pension för företagare träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 4 punkten, 23 §, 25 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 34 § 1 mom., 55 § 2 mom. 2 punkten, 80 § 5 mom., 82 § 1 mom., 96 § 1 mom., 117 § 1 mom., 128 § 2 mom., 147 § 1 mom., 148 § 2 mom., 191 § 1 mom., 192 § och 194 § 1 och 3 mom. samt

fogas till 191 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

3 §

Arbetspensionslagar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Om en arbetstagare som får deltidspension beviljas invalidpension eller ålderspension för samma tid för vilken han eller hon redan har fått deltidspension, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.

25 §

Rätten till arbetspensionsrehabilitering

En arbetstagare under 63 år har rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) arbetstagaren under granskningstiden för återstående tid enligt 82 § har minst 25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på rehabilitering av en arbetstagare som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 35 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på samma sätt som inkomsterna för återstående tid i arbetstagarens invalidpension.

34 §

Andra bestämmelser om rehabilitering

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, dess fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav av en pension som betalats utan grund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 §

Efterlevande makes rätt till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap har ingåtts innan den efterlevande maken fyller 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) den efterlevande maken har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid vid förmånslåtarens död.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80 §

Oavlönad tid som berättigar till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På grundval av inkomst som ligger till grund för en förmån intjänas inte pension för den tid för vilken arbetstagaren har erhållit pension enligt arbetspensionslagarna, en motsvarande utländsk förmån eller en förmån på grundval av anställning i en internationell organisation eller ett organ inom Europeiska gemenskaperna. Under tiden för deltidspension och familjepension intjänas likväl pension också på grundval av den inkomst som ligger till grund för förmånen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 §

Inkomst som ligger till grund för pension för återstående tid

Den inkomst som pension för återstående tid grundar sig på (inkomst för återstående tid) bestäms på grundval av de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna och de till grund för i 80 § avsedda förmåner för oavlönad tid liggande inkomster vilka arbetstagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid). I inkomsten för återstående tid räknas också in inkomst för återstående tid som ligger till grund för under granskningstiden betald invalidpension samt inkomstbortfall på grund av deltidspension. Inkomsten för återstående tid är per månad summan av dessa under granskningstiden erhållna arbetsinkomster, inkomster som ligger till grund för förmåner för oavlönad tid, inkomster för återstående tid som ligger till grund för invalidpension, inkomstbortfall på grund av deltidspension och inkomster som avses i 4 mom., dividerad med sextio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

När efterlevandepensionen minskas beaktas på ansökan av den efterlevande maken i stället för arbetspensionerna den efterlevande makens genomsnittliga förvärvsinkomster och på dem grundade förmåner samt delinvalidpension eller deltidpension, om

1) den efterlevande maken inte får arbetspension på grundval av eget arbete eller om den efterlevande maken får delinvalidpension eller deltidspension,

2) den efterlevande maken har ansökt om detta inom fem år efter förmånslåtarens död eller då efterlevandepensionen minskas för första gången, och

3) de nämnda förvärvsinkomsterna och på dem grundade förmåner samt delinvalidpensionen eller deltidspensionen, då 60 procent av förvärvsinkomsterna beaktas, tillsammans är minst 25 procent mindre än den pension som i enlighet med 93 § har fastställts för den efterlevande maken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

Om en arbetstagare tillfälligt har fått pension som utbetalats av Folkpensionsanstalten enligt 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag enligt 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken arbetstagaren med anledning av ändringssökande beviljas pension enligt denna lag retroaktivt, ska pensionskassan betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten på dess yrkande till den del pensionen motsvarar beloppet av den förmån som Folkpensionsanstalten betalat till ett för stort belopp för samma tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128 §

Grundbesvär över debitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär.

147 §

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

En pensionsförsäkringsavgift som påförts med stöd av denna lag får jämte dröjsmålsränta utmätas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148 §

Preskription av pensionsförsäkringsavgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagares arbetsinkomst på det sätt som avses i 81 § 4 mom. med stöd av arbetstagarens utredning eller av annan anledning har utökats retroaktivt med till pension berättigande arbetsinkomster som är mer än fem år gamla, ska pensionskassan på basis av dessa arbetsinkomster påföra pensionsförsäkringsavgiften inom tio år från den förfallodag för pensionsförsäkringsavgiften som anges i 142 § 2 mom.

191 §

Tillämplig lag

I fråga om revision av pensionskassan gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).

På revision av pensionskassan tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision av och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192 §

Val av revisorer och revisorernas behörighet

För revision av pensionskassans bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning ska utses minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter, som uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

En revisor ska utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom ska en revisor eller en revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes ställföreträdare ska vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

194 §

Rätt att kräva förordnande av revisor

Försäkringsinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan,

1) om en revisor inte har utsetts enligt detta kapitel eller revisionslagen, eller

2) om en revisor inte är behörig enligt denna lag eller enligt 3 § i revisionslagen eller inte är oberoende på det sätt som avses i 24 och 25 § i revisionslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Försäkringsinspektionen ska i ett sådant ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd innan ärendet avgörs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 4 § 4 mom., 9 § 1 mom. och 22 § 1 mom. som följer:

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget ska i stället för av den pensionsanstalt som avses i 81 § 3 och 4 mom. i den nya lagen och som har skickat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med anledning av utredningen ska ges av den pensionsanstalt som har ordnat utredningen av pensionsskyddet med avseende på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som skickat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

9 §

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006—2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 82—84 § i den nya lagen. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 69, 75 och 82—84 § samt 86 § 1 och 2 mom. i den nya lagen, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005—2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i den nya lagen beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den gamla lag som gäller när den nya lagen träder i kraft och i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den gamla lagen. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 2 och 15 e §, 16 § 2 mom. 1 punkten och 4 mom., 17 § 2 mom. 1 punkten och 4 mom. i den gamla lag som gäller när den nya lagen träder i kraft samt 17 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 6 § 3 mom.,

ändras 28 §, 41 § 3 punkten, 42 § 1 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 45 § 2 mom., 61 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom., 106 § 2 mom., 128 §, 133 § 1 mom. och 135 § 1 mom., samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:

15 §

Brukningsenhetens arbetsinkomst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När arbetsinkomsten bestäms ska den odlade jordbruksmarkens och den växtliga skogsmarkens areal beräknas med en hektars noggrannhet. Kan avrundning ske åt bägge hållen, ska den göras uppåt.

28 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag fastställts av pensionsanstalten och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 12 § 4 mom. och 24 § mom. får jämte dröjsmålsränta utsökas utan dom eller beslut på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

41 §

Ändring av deltidspension

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på deltidspension dessutom vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) 23 § om invalidpension och ålderspension efter deltidspension, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Rätt till arbetspensionsrehabilitering

En lantbruksföretagare under 63 år har rätt att få ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering för förhindrande av arbetsoförmåga eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) lantbruksföretagaren under granskningstiden för återstående tid enligt 76 § har minst 25 133,40 euro i försäkrade arbetsinkomster, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den i 1 mom. 2 punkten avsedda granskningstiden för återstående tid fastställs som om lantbruksföretagaren hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för ansökan om rehabilitering.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på rehabilitering av en lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen på det sätt som avses i 47 § 1 mom. I dessa fall fastställs de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten på samma sätt som inkomsterna för återstående tid i lantbruksföretagarens invalidpension.

45 §

Andra bestämmelser om rehabilitering samt förmåner som betalas för rehabiliteringstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vad som i denna lag föreskrivs om sökande av invalidpension, fastställande på tidigare grunder, engångsförhöjning, beaktande av förändringar i löne- och prisnivån, avdrag av primära förmåner, utbetalning, justering av invalidpension och ändring av beloppet, dröjsmålsförhöjning, återkrav, lämnande och erhållande av uppgifter, sökande av ändring och anmälningsskyldighet för invalidpensionstagare gäller rehabiliteringspenningen och rehabiliteringstillägget samt mottagaren av dem, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Grundlöst utbetalda kostnadsersättningar för yrkesinriktad rehabilitering kan återkrävas på det sätt som i denna lag föreskrivs om återkrav av en pension som betalats utan grund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 §

Efterlevande makes rätt till pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap har ingåtts innan den efterlevande maken fyller 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet har varat minst fem år, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död har fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst fem års tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76 §

Pension för återstående tid

Den inkomst som pension för återstående tid grundar sig på (inkomst för återstående tid) bestäms på grundval av de arbetsförtjänster samt de inkomster som ligger till grund för de i 74 § avsedda förmånerna för oavlönad tid vilka lantbruksföretagaren har erhållit under de fem kalenderår som föregick det år under vilket arbetsoförmågan började (granskningstid) och på det sätt som föreskrivs närmare i 76 § i lagen om pension för arbetstagare. I inkomsten för återstående tid räknas också in inkomst för återstående tid som ligger till grund för under granskningstiden betald invalidpension samt inkomstbortfall på grund av deltidspension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106 §

Grundbesvär över debitering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om grundbesvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär.

128 §

Revision

I fråga om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt gäller vad som föreskrivs i denna lag och i revisionslagen (459/2007).

På revision av pensionsanstalten tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision av och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

För revision av pensionsanstaltens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning ska delegationen för en räkenskapsperiod i sänder utse minst två revisorer och för dem revisorssuppleanter. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en i 2 § 2 punkten i revisionslagen avsedd CGR-revisor eller CGR-sammanslutning. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens slut eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.

Delegationen ska utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom ska en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och dennes ställföreträdare ska vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

133 §

Skadeståndsskyldighet

En medlem av styrelsen eller delegationen, pensionsanstaltens verkställande direktör och en i 119 § 2 mom. nämnd person som inte hör till styrelsen är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat pensionsanstalten. Detsamma gäller skada som genom överträdelse av denna lag, pensionsanstaltens reglemente, social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller försäkringsgrunderna har tillfogats personer som hör till eller har hört till pensionsanstaltens verksamhetskrets, en pensionstagare eller annan förmånstagare eller någon annan person. I fråga om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135 §

Pensionsanstaltens och statens ansvar för pensioner och andra förmåner

Kostnaderna för pensioner, pensionsdelar som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad tid och övriga förmåner enligt denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens andel består av de till pensionsanstalten inbetalda försäkringsavgifterna, minskade med pensionsanstaltens skäliga förvaltningskostnader, och avkastningen av placeringarna. I övrigt svarar staten för kostnaderna för pensioner och övriga förmåner. Statens andel av utgifterna för ersättningarna från grupplivförsäkringen ska dock vara en tredjedel. Som försäkringsavgifter beaktas inte sådana obetalda försäkringsavgifter som förts till utsökning eller bevakats i konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas inte heller sådana obetalda försäkringsavgifter som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 27 § 1 mom. som följer:

27 §

En långtidsarbetslös lantbruksföretagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i den LFöPL som gäller när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av den och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan pension bestämmelserna i 19 § i LFöPL samt i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 d § och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om pension för lantbruksföretagare träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 15 § 1 och 2 mom., 16 § 1 mom. samt 18 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1287/2006, som följer:

15 §

Totalkostnaderna finansieras genom en grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas försäkringspremieandel, statens andel och avkastningen av placeringar. Avkastningen av placeringar beräknas enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 135 § 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Innan finansieringsandelarna fastställs avdras från totalkostnaderna den nettoavkastning av placeringarna som överstiger den räntesats som använts som grund. Om avkastningen av placeringarna inte når en nivå som motsvarar den räntesats som använts som grund, fogas underskottsbeloppet på motsvarande vis till totalkostnaderna.

I grundskyddsandelen anses av totalkostnaderna 14,3 procent utgöra utgifter för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och 6,8 procent sjukvårdsutgifter enligt samma lag, 8,8 procent pensionsutgifter eller motsvarande utgifter enligt folkpensionslagen (568/2007), 0,9 procent familjepensionsutgifter enligt folkpensionslagen samt 9,6 procent pensionsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Folkpensionsanstalten betalar årligen till olycksfallsförsäkringsanstalten det sammanlagda beloppet av de i 15 § 2 mom. nämnda utgifterna enligt sjukförsäkringslagen och folkpensionslagen, och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på motsvarande sätt utgifterna enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Staten betalar årligen den i 15 § 3 mom. nämnda statsandelen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Från arbetsskadeersättning får avdras ersättningstagarens obetalda premier och avgifter enligt denna lag och enligt lagen om pension för lantbruksföretagare med iakttagande av 97 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt vad som i 98 § 3 mom. i den nämnda lagen föreskrivs om utbetalningsordningen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Helsingfors den 6 november 2007

​​​​​​​