RIKSDAGENS SVAR 88/2011 rd

RSv 88/2011 rd - RP 87/2011 rd RP 132/2011 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd) och sin proposition med förslag till komplettering av ovannämnda proposition (RP 132/2011 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ShUB 18/2011 rd).

Beslut

Riksdagen har förkastat det i regeringens proposition RP 87/2011 rd ingående förslaget till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och antagit följande lag:

Lag

om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 §, sådan den lyder i lag 1026/2010, som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2012 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2012 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2012 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2012 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 936 500 euro och 2,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 1 936 500 euro är en fjärdedel uttryckt i fulla hundradels procent avrundat till närmaste fem hundradelar av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 1 936 500 euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen.

Procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för ett kalenderår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för året därpå för social- och hälsovårdsministeriet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 7 december 2011

​​​​