SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2007 rd

ShUB 20/2007 rd - RP 139/2007 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2007 en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (RP 139/2007 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringssekreterare Maritta Hirvi, social- och hälsovårdsministeriet

byråchef Soile Manninen, Statskontoret

utvecklingschef Maijaliisa Takanen, Pensionsskyddscentralen

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Det föreslås att till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken Statskontoret sköter beräkningen och betalningen av den förmån som intjänats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier i sådana situationen då arbetstagaren har överfört sitt pensionsskydd enligt arbetspensionssystemet i Finland till Europeiska gemenskapernas pensionssystem. I lagen föreslås dessutom ändringar av hänvisningarna till följd av att vissa lagar ändrats. Till lagen fogas också sådana laghänvisningar och bestämmelser om förfarandet som gäller Åland.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2008.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med hänvisning till propositionen och övrig utredning finner utskottet förslaget nödvändigt och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.

Förslag till beslut

Med stöd av det ovan anförda föreslår social- och hälsovårdsutskottet

att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Helsingfors den 15 november 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Sirpa Asko-Seljavaara /saml
 • medl. Risto Autio /cent
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Håkan Nordman /sv
 • Lenita Toivakka /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • ers. Ilkka Kantola /sd
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Tapani Tölli /cent

Sekreterare var

utskottsråd Eila Mäkipää

​​​​