SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2014 rd

ShUB 34/2014 rd - RP 327/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 9 december 2014 regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen (RP 327/2014 rd) till social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Ismo Tuominen, social- och hälsovårdsministeriet

polisinspektör Antti Simanainen, inrikesministeriet

lagstiftningssekreterare Leena Mäkipää, justitieministeriet

riksåklagare Leena Metsäpelto, Riksåklagarämbetet

tullöverinspektör Juha Vilkko, Tullen

överinspektör Katja Pihlainen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Skriftligt yttrande har lämnats av Kemiindustrin KI rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att narkotikalagen och strafflagen ändras. Det föreslås att tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av nya ämnen som används i drogsyfte ska kunna förbjudas genom en förordning av statsrådet som definierar ämnena som psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden.

Förbudet ska inte gälla inom forskning eller i industriell näringsverksamhet om ämnet importeras och lagras efter att det anmälts. Förbudet gäller inte heller i sådana situationer där ämnet av grundad anledning ingår i ett annat ämne eller preparat och risken för missbruk kan anses som liten.

För brott mot förbudet mot psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden kan det med stöd av strafflagen dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter att de antagits och blivit stadfästa.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Regeringen föreslår att man med stöd av narkotikalagen ska förbjuda sådana ämnen som är förbjudna i en läkemedelsförteckning som utfärdats med stöd av läkemedelslagen och som är rusmedel eller farliga för hälsan, men som inte är läkemedel. En sådan ändring behövs på grund av EU-domstolens praxis. Denna praxis framgår av propositionsmotiven. Utskottet finner att lagförslaget är motiverat också av den anledningen att läkemedelslagstiftningens syfte i första hand är att främja och upprätthålla läkemedelssäkerheten och en ändamålsenlig läkemedelsanvändning, och de psykoaktiva ämnen som nu avses har i allmänhet inget medicinskt ändamål.

Utskottet påpekar att ministerierna fått normgivningsbemyndigande främst när det är fråga om bestämmelser som är av teknisk natur eller som lämpar sig för den verkställande makten. Utskottet föreslår att de i 3 § 3 mom. i narkotikalagen avsedda närmare bestämmelserna om vilka ämnen som ska betraktas som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ska utfärdas genom förordning av statsrådet, liksom redan är fallet för närmare bestämmelser om narkotika.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslag 2 utan ändringar och

godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 3 § 3 mom. med följande ändring:

Utskottets ändringsförslag
3 §

(1 och 2 mom. som i RP)

I denna lag avses med för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen sådana ämnen som används i drogsyfte och som kan vara farliga för hälsan och har anmälts för att innefattas i kontrollen i enlighet med det beslut av rådet som anges i 1 mom. 5 punkten underpunkt c eller är positionsisomerer av sådana ämnen och som inte är läkemedel eller narkotika. Närmare bestämmelser om vilka ämnen som ska betraktas som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 10 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Juha Rehula /cent
 • vordf. Anneli Kiljunen /sd
 • medl. Outi Alanko-Kahiluoto /gröna
 • Ari Jalonen /saf
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /saml
 • Lasse Männistö /saml
 • Mikael Palola /saml
 • Terhi Peltokorpi /cent
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

Sekreterare var

utskottsråd Harri Sintonen

​​​​