Senast publicerat 24-03-2021 16:01

Riksdagens skrivelse RSk 11/2021 rdRP 17/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Riksdagen
RP 17/2021 rd
FiUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021 (RP 17/2021 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 2/2021 rd). 

  Beslut

  Efter att ha godkänt regeringens proposition har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

  Uttalande 1

  Moment 29.80.01
  Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition om evenemangsgarantin till riksdagen. 

  Uttalande 2

  Moment 29.80.01
  Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra ställningen vid jämkning av arbetslöshetsförmån och rätten till arbetslöshetsersättning för arbetslösa upphovsmän och konstnärer som har rätt till upphovsrättsersättning. 

  Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2021: 

  Tilläggsbudgeten för 2021

  • INKOMSTPOSTER

   Avdelning 11

   • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR415 000 000 euro
    • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet345 000 000 euro
     • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg207 000 000 euro
     • 04.  Skatt på arv och gåva, tillägg138 000 000 euro
    • 10.  Övriga skatter70 000 000 euro
     • 05.  Överlåtelseskatt, tillägg70 000 000 euro
   • Avdelning 15

    15.  LÅN-21 186 000 euro
    • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-21 186 000 euro
     • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-21 186 000 euro
   • Inkomstposternas totalbelopp: 393 814 000 euro

  • ANSLAG

   Huvudtitel 24

   • 24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE— euro
    • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete— euro
     • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)— euro
   • Huvudtitel 25

    25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE18 940 000 euro
    • 10.  Domstolar och rättshjälp9 079 000 euro
     • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg7 530 000 euro
     • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 549 000 euro
    • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning3 000 000 euro
     • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000 euro
    • 30.  Åklagare841 000 euro
     • 01.  Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg841 000 euro
    • 40.  Verkställighet av straff4 720 000 euro
     • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 720 000 euro
    • 50.  Valutgifter1 300 000 euro
     • 20.  Valutgifter (förslagsanslag), tillägg1 300 000 euro
   • Huvudtitel 28

    28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE978 000 euro
    • 80.  Överföringar till landskapet Åland978 000 euro
     • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg978 000 euro
   • Huvudtitel 29

    29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE40 000 000 euro
    • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning17 500 000 euro
     • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg17 500 000 euro
    • 80.  Konst och kultur20 000 000 euro
     • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000 000 euro
     • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000 euro
    • 90.  Idrottsverksamhet1 000 000 euro
     • 52.  Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag), tillägg1 000 000 euro
    • 91.  Ungdomsarbete1 500 000 euro
     • 52.  Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000 euro
   • Huvudtitel 30

    30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 000 000 euro
    • 10.  Utveckling av landsbygden— euro
     • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 40.  Naturresursekonomi4 000 000 euro
     • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg3 750 000 euro
     • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), till-lägg250 000 euro
   • Huvudtitel 31

    31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 320 000 euro
    • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter170 000 euro
     • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg170 000 euro
    • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation23 150 000 euro
     • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg23 150 000 euro
   • Huvudtitel 32

    32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE148 076 000 euro
    • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp18 138 000 euro
     • 49.  Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år), tillägg6 832 000 euro
     • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg11 306 000 euro
    • 30.  Sysselsättning och företagsamhet129 938 000 euro
     • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg129 938 000 euro
    • 40.  Specialfinansiering för företag— euro
     • 43.  Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)— euro
   • Huvudtitel 33

    33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE148 500 000 euro
    • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa61 000 000 euro
     • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg6 000 000 euro
     • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg55 000 000 euro
    • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård17 500 000 euro
     • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg17 500 000 euro
    • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas70 000 000 euro
     • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg70 000 000 euro
   • Huvudtitel 35

    35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000 000 euro
    • 20.  Samhällen, byggande och boende10 000 000 euro
     • 56.  Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000 euro
   • Anslagens totalbelopp: 393 814 000 euro

  INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

  01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

  01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 207 000 000 euro. 
  04.Skatt på arv och gåva
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 138 000 000 euro. 

  10.Övriga skatter

  05.Överlåtelseskatt
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 70 000 000 euro. 

  Avdelning 15LÅN

  03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

  01.Nettoupplåning och skuldhantering
  Under momentet dras det av 21 186 000 euro. 

  ANSLAG

  Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  30.Internationellt utvecklingssamarbete

  89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal under momentet samt det anslag som överförts från 2020 får användas för att bevilja lån utan krav på säkerhet till Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund). Lånet till Finnfund kan beviljas på villkoret att staten kan kvittera lånet mot aktier i Finnfund. Lånet kan efterställas andra Finnfunds lån i form av främmande kapital. 

  Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  10.Domstolar och rättshjälp

  03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 7 530 000 euro. 
  04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 549 000 euro. 

  20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

  01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

  30.Åklagare

  01.Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 841 000 euro. 

  40.Verkställighet av straff

  01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 4 720 000 euro. 

  50.Valutgifter

  20.Valutgifter (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 300 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter till kommunerna för säkert genomförande av röstningen i kommunalvalet 2021 under de exceptionella omständigheterna. 

  Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  80.Överföringar till landskapet Åland

  30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 978 000 euro. 

  Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

  30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro. 
  Motiveringen till momentet ändras så att 948 420 000 euro av anslaget får användas till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den lagen. 

  80.Konst och kultur

  01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas också högst 14 890 000 euro till beviljande av understöd som anvisas som stipendier och andra understöd till personer och firmor inom konst- och kultursektorn. 
  50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till filmproduktionsbolag för att minska de svårigheter och ekonomiska förluster som covid-19-läget orsakar. 

  90.Idrottsverksamhet

  52.Statsandelar för kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 

  91.Ungdomsarbete

  52.Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
  Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till statsunderstöd för organisationer på ungdomsområdet samt till församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan i Finland samt till andra religionssamfund till ett sammanlagt belopp av högst 500 000 euro för personalutgifter i anslutning till anställning av unga sommartidsanställda. 

  Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  10.Utveckling av landsbygden

  40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för betalning av sådana investeringar i biogas, gödselbehandling, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning som helt och hållet finansieras nationellt och för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken och till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att i fråga om konsumtionsutgifter budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen. 

  40.Naturresursekonomi

  44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 3 750 000 euro. 
  Fullmakt 
  Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av 62 250 000 euro. 
  46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 

  Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

  02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro. 

  20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

  51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 23 150 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 23 150 000 euro för stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet, och av understödet får högst 150 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet. 
  Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

  Dispositionsplan (euro) 

   

   

  Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

  8 100 000 

  Konverteringsstöd för personbilar 

  6 000 000 

  Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

  841 000 

  Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

  3 800 000 

  Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 

  23 150 000 

  — varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen (högst) 

  150 000 

  Sammanlagt 

  41 891 000 

  Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

  49.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 6 832 000 euro. 
  87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 11 306 000 euro. 

  30.Sysselsättning och företagsamhet

  64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 129 938 000 euro. 
  Fullmakt 
  Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 646 749 000 euro, varav 351 789 000 euro anvisas till programperioden 2021—2027 efter det att Europaparlamentets och rådets förordningar och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av dem har trätt i kraft för programperioden 2021—2027. 

  40.Specialfinansiering för företag

  43.Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
  Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades under momentet 2020 återtas 20 000 000 euro. 

  Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  20.Utkomstskydd för arbetslösa

  50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
  52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 000 euro. 

  60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

  39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 17 500 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till understöd som beviljas kommuner för tjänster för barn, unga och familjer. 

  70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

  20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 000 euro. 

  Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  20.Samhällen, byggande och boende

  56.Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 

  Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2021 tillämpas från och med den 1 april 2021. 

  Helsingfors 24.3.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare