Senast publicerat 10-05-2021 16:30

Riksdagens skrivelse RSk 12/2020 rdRP 24/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

RP 24/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020 (RP 24/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2020: 

Tilläggsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 12

  • 12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR900 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde900 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg900 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN1 083 490 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering1 083 490 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg1 083 490 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 1 084 390 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 25

  • 25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE433 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff433 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg433 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 153 000 euro
   • 10.  Polisväsendet5 553 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 553 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet3 000 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna600 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE600 000 euro
   • 10.  Militärt försvar600 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE200 004 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland4 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg4 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen200 000 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag), tillägg200 000 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE900 000 euro
   • 80.  Konst och kultur900 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE795 500 000 euro
   • 01.  Förvaltning500 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp595 000 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg595 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet200 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg200 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE77 800 000 euro
   • 01.  Förvaltning5 000 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling12 800 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg12 800 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas60 000 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg60 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 1 084 390 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 083 490 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 433 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 553 000 euro. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet fastställt, finansministeriet i övrigt bestämmer kan bevilja statlig proprieborgen på högst 600 miljoner euro till Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen som säkerhet för återlåning av Finnair Abp: s arbetspensioner (ArPL-återlåning). 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 900 000 euro av anslaget även får användas till utdelning av understöd till personer och aktörer inom kultur- och konstsektorn.  

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 595 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 027 516 000 euro år 2020. 
30.Sysselsättning och företagsamhet
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till understöd enligt statsrådets förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och Europeiska kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013). 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt 304 000 000 euro år 2020. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 800 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får användas för ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet samt till skapande av ett nationellt uppföljningssystem för det. 
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 31 mars 2020.  

Helsingfors 26.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare