Senast publicerat 28-05-2021 13:40

Riksdagens skrivelse RSk 17/2021 rdRP 68/2021 rdRP 83/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd)

RP 68/2021 rd
RP 83/2021 rd
FiUB 7/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021 (RP 68/2021 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 (RP 68/2021 rd) (RP 83/2021 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 7/2021 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalande: 

Uttalande 

Moment 29.80.01
Riksdagen förutsätter att man vid beviljandet av coronastöd som riktas till yrkesutbildade personer inom konst och kultur ser till att det inte uppstår några förfördelade grupper och att man i beslutsfattandet försöker beakta också de aktörer som inte tidigare har omfattats av stödet. 

Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2021: 

II tilläggsbudgeten för 2021

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-9 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning-9 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, avdrag-9 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN286 118 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering286 118 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg286 118 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 277 118 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 28

  • 28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 258 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen— euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet8 300 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 300 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland-42 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-42 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE145 860 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet1 500 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg1 500 000 euro
   • 80.  Konst och kultur125 860 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg64 910 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000 euro
    • 34.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag), tillägg4 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg55 500 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet18 500 000 euro
    • 30.  Understöd för Rörelse-programmen samt vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg18 500 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE123 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet3 000 000 euro
    • 31.  Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag120 000 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)40 000 000 euro
    • 44.  Evenemangsgaranti (förslagsanslag)80 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 277 118 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 9 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 286 118 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Beskattningen och Tullen

02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inom projekt för totalreformen av de EU-omfattande tullklareringssystemen får förbindelser ingås så att de med beaktande av de utgifter som föranleds av den fullmakt som beviljats i tidigare budgetar föranleder staten utgifter på högst 84 245 000 euro. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 300 000 euro. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 42 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 610 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

6. 

Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska konsekvenserna av covid-19-epidemin 

1 500 000 

Sammanlagt 

5 180 000 

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 64 910 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas också högst 79 690 000 euro till betalning av understöd som på grund av covid-19-epidemin anvisas som stipendier och andra understöd till personer, firmor och ensamföretagare inom konst- och kultursektorn. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 300 000 euro till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
34.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 4 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till kultur- och konstinstitutioner, sammanslutningar inom kulturbranschen samt biografer och filmdistributörer för att ersätta förluster som till följd av covid-19-epidemin lett till minskade inkomster från inträdesbiljetter och andra inkomster och till indragning av aktiviteter och genomförande av dem under restriktioner samt för att trygga verksamhetsförutsättningarna och för kostnader för underhåll av föreningshus och Folkets hus-byggnader. 

90.Idrottsverksamhet

30.Understöd för Rörelse-programmen samt vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till statsunderstöd som beviljas med anledning av covid-19-epidemin. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30.Sysselsättning och företagsamhet

31.Stöd till förplägnadsföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

40.Specialfinansiering för företag

43.Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. 
Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar som hänför sig till stöd som beviljats under den första omgången av kostnadsstödet och som baserar sig på 5 § 4 mom. 4 punkten i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020), som gäller samordning av stöd. 
44.Evenemangsgaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 80 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av evenemangsgaranti som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2021 tillämpas från och med den 1 juni 2021. 

Helsingfors 28.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare