Senast publicerat 10-05-2021 16:30

Riksdagens skrivelse RSk 18/2019 rdRP 67/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

RP 67/2019 rd
FiUB 8/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019 (RP 67/2019 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 8/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2019: 

IV tilläggsbudgeten för 2019

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 12

  • 12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR12 160 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde1 100 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 100 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde1 000 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster, avdrag-3 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter, tillägg4 000 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde7 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, till-lägg7 000 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde1 600 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt, tillägg700 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter, till-lägg900 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde1 460 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten, tillägg1 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg460 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST102 000 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier102 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, tillägg102 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN-19 187 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-19 187 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-19 187 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 94 973 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI924 000 euro
   • 01.  Förvaltning524 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg524 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter400 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag), tillägg100 000 euro
    • 59.  Understöd för betalning av ett jämställdhetspris (reservationsanslag 2 år)300 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE— euro
   • 10.  Krishantering— euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)— euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-21 595 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen-14 895 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag), avdrag-19 650 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 755 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp300 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg300 000 euro
   • 50.  Valutgifter-7 000 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag), avdrag-7 000 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE27 868 000 euro
   • 01.  Förvaltning13 425 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-82 000 euro
    • 04.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-105 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), avdrag-88 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg12 500 000 euro
    • 25.  Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år), tillägg1 200 000 euro
   • 10.  Polisväsendet8 397 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 880 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år), tillägg3 500 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet1 070 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 070 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna3 330 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 725 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg600 000 euro
   • 40.  Migration1 646 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 846 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag-4 200 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 586 000 euro
   • 10.  Militärt försvar6 586 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 253 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg7 839 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE75 395 000 euro
   • 01.  Förvaltning10 155 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg155 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen12 157 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 617 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 940 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 600 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet4 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar1 572 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag), tillägg1 572 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen30 685 000 euro
    • 05.  Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg11 200 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg485 000 euro
    • 21.  Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)19 000 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland-3 174 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 426 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-5 200 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-400 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna4 100 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg4 100 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet15 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg15 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer900 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 857 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet-15 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-15 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet— euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 20.  Yrkesutbildning400 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning— euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag-900 000 euro
   • 80.  Konst och kultur2 472 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg115 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag), tillägg1 000 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 357 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE53 874 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning486 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg71 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag-585 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden-20 000 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år), avdrag-20 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)— euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi68 314 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 314 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg65 000 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi1 858 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 658 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen16 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg16 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager3 200 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 200 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE110 620 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter100 475 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg135 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 660 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år), tillägg102 000 000 euro
   • 10.  Trafiknätet9 460 000 euro
    • 01.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg460 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 2 år), tillägg380 000 euro
    • 77.  Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 78.  Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)8 620 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafik och kommunikation300 000 euro
    • 01.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster— euro
    • 64.  Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 50.  Väder-, havs- och klimattjänster385 000 euro
    • 01.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg385 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE52 515 000 euro
   • 01.  Förvaltning3 183 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 885 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg40 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg258 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik15 000 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 47.  Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)— euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), till-lägg15 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik31 372 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 240 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg20 132 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet-3 140 000 euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-280 000 euro
    • 03.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 700 000 euro
    • 05.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-160 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik-30 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
   • 60.  Energipolitik36 100 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)— euro
    • 44.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg36 100 000 euro
   • 70.  Integration— euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)— euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-238 050 000 euro
   • 01.  Förvaltning500 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000 euro
   • 02.  Tillsyn511 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000 euro
    • 08.  Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg391 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling— euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000 euro
    • 25.  Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år), avdrag-125 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster-133 000 000 euro
    • 51.  Barnbidrag (förslagsanslag), avdrag-13 000 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag-70 000 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag-50 000 000 euro
   • 20.  Utkomstskyddet för arbetslösa-85 000 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag-45 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag-40 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring-10 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag-10 000 000 euro
   • 40.  Pensioner-29 100 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg900 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner16 000 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år), avdrag-10 238 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år), tillägg13 238 000 euro
    • 58.  Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag), tillägg16 000 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård600 000 euro
    • 65.  Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 3 år), tillägg600 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd1 439 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg1 439 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-21 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader-99 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-99 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Miljö- och naturvård78 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg78 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende— euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN24 000 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden24 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg24 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 94 973 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 100 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
10.Domstolarnas inkomster
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 000 000 euro. 
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 700 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att de inkomster som flyter in under momentet får användas till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av mynt samt även till betalning av utgifter som föranleds av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 900 000 euro. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 460 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 102 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 19 187 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 524 000 euro.  
90.Övriga utgifter
21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
59.Understöd för betalning av ett jämställdhetspris (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för betalning av ett jämställdhetspris. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 

870 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 985 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

10 294 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 260 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

2 450 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 161 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

15 225 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

470 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 215 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

8 321 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

1 391 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

526 000 

Sammanlagt 

 

51 168 000 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till priser för utvärderingsforskning inom brottsbekämpning. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 19 650 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 755 000 euro. 
10.Domstolar och rättshjälp
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 2 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 82 000 euro. 
04.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 105 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 88 000 euro. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 500 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 12 200 000 euro. 
25.Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 880 000 euro. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro. 
21.Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 1 500 000 euro. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 070 000 euro. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 2 400 000 euro. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 725 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
40.Migration
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 846 000 euro. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 200 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 253 000 euro. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 839 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 183 289 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) ökas med 93 480 000 euro till 1 777 210 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 155 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt direkta innehav i Vimana Oy. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
10.Beskattningen och Tullen
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 617 000 euro. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 940 000 euro. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro. 
20.Tjänster för statssamfundet
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
88.Senatfastigheter
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 
 • Statens fastighetsförmögenhet i Jockis kommun, som består av fastigheterna 169-402-4-0, 169-411-1-1, 169-402-2-4 och 169-402-1-105 och en outbruten areal på sammanlagt cirka 138 hektar av fastigheten 169-402-1-154, en outbruten areal på cirka 3,2 hektar av fastigheten 169-402-1-89, en outbruten areal på cirka 23,4 hektar av fastigheten 169-407-2-50, en outbruten areal på cirka 7,8 hektar av fastigheten 169-404-1-496 samt en outbruten areal på cirka 4,2 hektar av fastigheten 169-408-1-1445 samt av de byggnader som är belägna på dessa 
 • De tomter som bildas av ett outbrutet område på cirka 6 290 m2 av fastigheten 91-410-1-4, ett outbrutet område på cirka 2 600 m2 av fastigheten 91-432-1-23 och ett outbrutet område på cirka 210 m2av fastigheten 91-436-3-9 i Helsingfors stads kvarter 17106 till ett pris av 34 miljoner euro till Skanska CDF Oy eller dess koncernbolag eller ett helägt dotterbolag ensamt eller tillsammans eller för sådana bolag som grundas. 
50.Pensioner och ersättningar
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 572 000 euro. 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
05.Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att 2 400 000 euro av anslaget reserveras för planering och genomförande av moderniseringen av informationsförvaltningen och informationssystemen inom reformen av räddningsväsendet. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 8 800 000 euro. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 485 000 euro. 
21.Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret 
2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk. 
Anslaget får även användas för avlönande av personal. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 4 000 000 euro. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 426 000 euro. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 200 000 euro. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 400 000 euro. 
90.Stöd till kommunerna
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 100 000 euro. 
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
92.EU och internationella organisationer
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 15 000 euro. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 5 000 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar samt utvecklandet av småbarnspedagogiken. 
20.Yrkesutbildning
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
40.Högskoleundervisning och forskning
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 900 000 euro. 
80.Konst och kultur
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 357 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

1 696 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

4 350 000 

Sammanlagt 

6 046 000 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 71 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar i samfinansierad verksamhet och i samarbete. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 585 000 euro. 
10.Utveckling av landsbygden
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2019 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 100 910 000 euro. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 20 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 45 000 000 euro. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2019 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 135 583 000 euro, varav 52 052 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 83 531 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 314 000 euro. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 000 euro. 
40.Naturresursekonomi
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 658 000 euro. 
64.Forststyrelsen
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 euro. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 660 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 102 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska bildas och ägas av Nordiska Järnvägar Ab eller direkt av kommunikationsministeriet. Det inbetalda kapitalet får användas av Nordiska Järnvägar Ab, av dess dotterbolag och av projektbolag som bildas och ägs direkt av kommunikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. Ett villkor för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas. 
Högst 1 000 000 euro får i anslutning till sådana företags- och ägararrangemang, bolagiseringar och förberedande åtgärder i samband med dem som gäller kommunikationsministeriets ansvarsområde samt i anslutning till ägarstyrningen av bolagen inom ansvarsområdet användas  
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya bolag med statlig majoritet 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang, bolagiseringar och förberedelser och genomförande i samband med dem samt till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
10.Trafiknätet
01.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 460 000 euro. 
20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet ombyggnad av säkerhetsanordningarna på banavsnittet Tammerfors—Seinäjoki så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 70 000 000 euro 
2) i anslutning till projektet ringvägen på E18 runt Åbo fas 2 Kausela—Kirismäki så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 59 000 000 euro. 
77.Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 174 000 000 euro 
2) i anslutning till projektet Mellersta Böle, spår i väster, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 50 100 000 euro 
3) i anslutning till projektet rv 12 Tillola—Keltti så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 15 000 000 euro. 
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 620 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 8 620 000 euro. 
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet E18 Fredrikshamn—Vaalimaa så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 550 000 000 euro 
2) i anslutning till projektet fast förbindelse till Karlö så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 147 000 000 euro 
20.Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
64.Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland år 2019 bemyndigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 36 450 000 euro av de totala kostnaderna. 
50.Väder-, havs- och klimattjänster
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 385 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 885 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro. 
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 258 000 euro. 
20.Närings- och innovationspolitik
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag på 30 860 000 euro som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 återtas 17 810 000 euro. 
47.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 240 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 132 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för anskaffningar som förbättrar den vuxna befolkningens digitala färdigheter. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att punkt 7 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet och punkt 7 i det tredje stycket stryks som obehövliga. 
Av det tvååriga reservationsanslag på 321 050 000 euro som beviljats i budgeten för 2018 återtas 31 425 000 euro. 
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 280 000 euro. 
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro. 
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 160 000 euro. 
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
Fullmakt 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 726 587 000 euro år 2019. 
60.Energipolitik
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 100 000 euro. 
70.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget till ett belopp av högst 1 220 000 euro får användas för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till kostnaderna för sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska betalas ersättning för. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som förordnats med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning. 
02.Tillsyn
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro. 
08.Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 391 000 euro. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro. 
25.Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 125 000 euro. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
51.Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 13 000 000 euro. 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 70 000 000 euro. 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 50 000 000 euro. 
20.Utkomstskyddet för arbetslösa
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro. 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro. 
40.Pensioner
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
50.Stöd till veteraner
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 10 238 000 euro. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 238 000 euro. 
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro. 
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
65.Stärkt psykosocialt stöd till barn och unga (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av understöd till Kuopio stad med anledning av eftervården efter våldsdådet i Kuopio. 
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 439 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 1 439 000 euro. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 99 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till mottagarländerna för Finlands utvecklingssamarbete för genomförande av projekt som avses i lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras anslaget under moment 24.30.66. 
10.Miljö- och naturvård
20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro. 
20.Samhällen, byggande och boende
60.Överföring till statens bostadsfond
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 10 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro. 
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 103 000 000 euro. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 1 december 2019. 

Helsingfors 20.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare