Senast publicerat 23-06-2021 15:37

Riksdagens skrivelse RSk 20/2021 rdRP 95/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

RP 95/2021 rd
FiUB 10/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021 (RP 95/2021 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 10/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2021: 

III tilläggsbudgeten för 2021

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-234 900 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-196 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag-107 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, avdrag-5 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva, avdrag-84 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning-41 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, avdrag-41 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter3 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter, tillägg3 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur-900 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster, avdrag-900 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  BLANDADE INKOMSTER49 575 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde250 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde, tilllägg250 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde-48 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, avdrag-48 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg200 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde50 000 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg50 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 173 000 euro
    • 10.  Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg2 173 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde— euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet— euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur-3 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag-3 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN2 356 667 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering2 356 667 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg2 356 667 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 2 171 342 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN-3 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk-3 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT6 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli6 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI424 272 000 euro
   • 01.  Förvaltning4 272 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg2 122 000 euro
    • 26.  Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år)2 150 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen420 000 000 euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)420 000 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 329 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen237 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg237 000 euro
   • 10.  Krishantering— euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)— euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete-3 400 000 euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag-3 400 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde5 492 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg5 492 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 399 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen566 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg140 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg135 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg223 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag), tillägg68 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp59 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-143 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg214 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning120 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag), tillägg120 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff-204 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-204 000 euro
   • 50.  Valutgifter5 858 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag), tillägg5 858 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE111 714 000 euro
   • 01.  Förvaltning2 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg90 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg2 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), avdrag-90 000 euro
   • 10.  Polisväsendet6 075 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 733 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-658 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet125 845 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 845 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg120 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna928 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg928 000 euro
   • 40.  Migration-21 136 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 624 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), avdrag-20 679 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag-4 081 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-287 293 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning— euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Militärt försvar-286 587 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 107 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), avdrag-280 480 000 euro
   • 30.  Militär krishantering-706 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-706 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE365 474 000 euro
   • 01.  Förvaltning263 345 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 435 000 euro
    • 25.  Utgifter för mynt (förslagsanslag), tillägg7 000 000 euro
    • 88.  Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy (reservationsanslag 3 år), tillägg257 000 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen8 007 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg22 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 260 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år), tillägg125 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 100 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), till-lägg3 500 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet1 748 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 748 000 euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen5 502 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg130 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg5 372 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning-155 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-155 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar5 000 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen51 031 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 206 000 euro
    • 23.  Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 763 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland1 605 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-345 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg1 700 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg250 000 euro
   • 89.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen— euro
    • 30.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen samt vissa av Helsingfors stads uppgifter (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 90.  Stöd till kommunerna4 811 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg2 808 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag), tillägg3 000 euro
    • 35.  Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), till-lägg2 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer8 400 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg8 400 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen16 180 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg16 180 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE134 583 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet8 639 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg388 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg242 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg209 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)46 300 000 euro
    • 53.  Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), avdrag-38 500 000 euro
   • 10.  Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete47 234 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag-270 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg40 000 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg7 500 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning19 821 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg21 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år), tillägg14 800 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning5 803 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg5 800 000 euro
   • 70.  Studiestöd10 000 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur5 149 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag-4 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), avdrag-22 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg4 300 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg30 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg830 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet37 937 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)— euro
    • 54.  Understöd till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)37 937 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE207 929 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning17 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg17 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden117 745 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år), tillägg6 250 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), till-lägg111 495 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi74 144 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 144 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg73 000 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 40.  Naturresursekonomi15 015 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), tillägg845 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag), till-lägg6 000 000 euro
    • 47.  Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år), tillägg900 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg7 270 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen9 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg9 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager999 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg999 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE142 598 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter19 325 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 315 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten62 773 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg51 900 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag-300 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg11 173 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation60 500 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg26 650 000 euro
    • 54.  Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg33 800 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE632 315 000 euro
   • 01.  Förvaltning14 439 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-833 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 304 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 105 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg483 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg3 760 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg99 000 euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 701 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-151 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-12 000 euro
    • 10.  Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)8 200 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år), tillägg3 110 000 euro
    • 51.  Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)— euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag), tillägg75 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp26 276 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg21 376 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag), tillägg4 900 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet42 600 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (reservationsanslag 2 år)3 190 000 euro
    • 33.  Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)30 585 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg100 000 euro
    • 45.  Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-12 735 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg1 460 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag550 000 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag), till-lägg650 000 000 euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag-300 000 000 euro
   • 50.  Integration och internationell kompetens-1 000 000 euro
    • 03.  Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE395 443 000 euro
   • 01.  Förvaltning14 712 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år),  tillägg200 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg292 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg520 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg5 700 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 000 000 euro
   • 02.  Tillsyn1 275 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg202 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg22 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg992 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling10 956 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg10 956 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa61 000 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg6 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg55 000 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner— euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård84 000 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)— euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg39 000 000 euro
    • 61.  EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt (reservationsanslag 3 år)45 000 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas223 500 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg223 500 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 141 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader3 241 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg39 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg202 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård1 750 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg1 750 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende24 150 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000 euro
    • 04.  Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 06.  Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 37.  Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)250 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg7 500 000 euro
    • 56.  Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg15 000 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN6 435 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden6 435 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), till-lägg6 435 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 2 171 342 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet dras det av 107 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet dras det av 5 000 000 euro. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 84 000 000 euro. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 41 000 000 euro. 

08.Punktskatter

07.Energiskatter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 3 000 000 euro. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

09.Övriga skatteinkomster
Under momentet dras det av 900 000 euro. 

Avdelning 12BLANDADE INKOMSTER

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 250 000 euro. 

27.Försvarsministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 48 000 euro. 

29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 euro. 

30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 50 000 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 173 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Motiveringen till momentet kompletteras så att outdelade vinstmedel budgeteras enligt prestationsprincipen. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 2 356 667 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

40.Statens revisionsverk

01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 euro. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

02.Republikens presidents kansli

01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 122 000 euro. 
26.Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utgifter som föranleds av det arbete som utförs av sannings- och försoningskommissionen för samer och för främjande av sannings- och försoningsprocessen 
2) till betalning av statsunderstöd för främjande och genomförande av sannings- och försoningsprocessen 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för uppgifter vid sannings- och försoningskommissionens sekretariat. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 1 350 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

87.Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 420 000 000 euro. 
Anslaget får användas för finansiering i form av eget kapital i Finlands Malmförädling Ab. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten i sin helhet får avstå från sitt innehav i Vimana Oy. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget och det anslag som överförts från 2019 och 2020 även får användas till förvärv av aktier i Suomen Ilmailuopisto Oy. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till arrangemang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom kapitallån enligt 12 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) med förfallodag. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 237 000 euro. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 

520 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 126 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

9 050 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

5 963 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

4 540 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 328 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

17 232 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 387 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 295 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 735 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

531 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 373 000 

Sammanlagt 

53 080 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 400 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019 och 2020 får användas till betalning av statens konsumtionsutgifter som gäller utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter, och till säkerhets- och fastighetsutgifterna för utvecklingssamarbetsrepresentationerna. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt samarbete 

240 812 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerOmfattar sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt. 

187 687 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

62 100 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

65 320 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

87 000 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 440 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

79 850 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

28 400 000 

Sammanlagt 

757 659 000 

89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den årliga dröjsmålsräntan på lån som beviljas Afrikanska utvecklingsfonden av anslagen för 2020 är 0,5 %. Dröjsmålsräntan ska betalas inom 31 dagar från förfallodagen. När det gäller det lån som beviljas slopas långivarens särskilda revisionsrätt. 

90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 492 000 euro. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 140 000 euro. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro. 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 68 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

5 725 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

4 131 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

4 400 

Sammanlagt 

14 256 

10.Domstolar och rättshjälp

01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 euro. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 143 000 euro. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 214 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 250 000 euro för temporära tilläggsresurser för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 13 000 euro. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

95.Ränteutgifter för medel som utsökningen har i förvar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro. 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 204 000 euro. 

50.Valutgifter

20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 858 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 90 000 euro. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 733 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 71 000 euro för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 658 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avgifter som tas ut av målländer och som ska betalas som en förutsättning för den återsändas inresa i situationer där den som återsänds har vägrat coronatest. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 845 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 000 euro. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 928 000 euro. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 624 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 000 000 euro för investeringshelheten digital infrastruktur som utnyttjar automatisering i världsklass till stöd för invandringen av experter (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 679 000 euro. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 081 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center), till Europeiska försvarsbyrån samt till andra nationella och internationella sammanslutningar. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 107 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2021—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 008 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021). 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 280 480 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 233 359 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att 
1) År 2021 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2021—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 889 892 000 euro (beställningsfullmakten för 2021 för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2021). 
2) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) förlängs till 2028 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten ändras. 
3) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2020 (PVKEH 2020) förlängs till 2027 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten ändras. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 706 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

834 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

1 024 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

3 301 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

5 444 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

4 898 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

16 690 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

356 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

280 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

6 970 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

516 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

515 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

16 720 000 

Sammanlagt 

 

58 023 000 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 130 000 euro för stödprogrammet för säkerställandet av övervakningen och verkställigheten av effektiv bekämpning av penningtvätt (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 435 000 euro. 
25.Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 
88.Kapitalisering av Suomen Kaasuverkko Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 257 000 000 euro. 
Anslaget får användas för en investering i form av eget kapital som görs i Suomen Kaasuverkko Oy. 

10.Beskattningen och Tullen

01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 euro. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 260 000 euro. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för projektledning i anslutning till ett positivt kreditupplysningsregister, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av ibruktagningen av registret. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 748 000 euro. 

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 130 000 euro. 
03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 372 000 euro. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 155 000 euro. 

50.Pensioner och ersättningar

50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får 50 000 000 euro användas till betalning av statsunderstöd för beredning och genomförande av informationshanteringen, informationsförvaltningen och de informations- och kommunikationstekniska ändringarna i samband med social- och hälsovårdsreformen till välfärdsområdena och Helsingfors stad samt för beredning av HUS-sammanslutningen efter det att lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen har antagits. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 206 000 euro. 
23.Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 763 000 euro. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 345 000 euro. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 

89.Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

30. Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen samt vissa av Helsingfors stads uppgifter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för särredovisning av ekonomin för social- och hälsovården samt räddningsväsendet i stadens budget och bokföring. 

90.Stöd till kommunerna

30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 808 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 2 100 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 3 000 euro för ersättning för minskning av statsandelar till följd av en sammanslagning av kommuner enligt 44 § i kommunstrukturlagen. 
35.Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 

92.EU och internationella organisationer

69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 400 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandelar till Europeiska unionen som baserar sig på mervärdesskattebasen och bruttonationalinkomsten samt på mängden icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för eventuella begäranden från kommissionen om att temporärt ställa kontanter till kommissionens förfogande med stöd av artikel 9 i rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel eller med stöd av artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014.  

99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 180 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 388 000 euro. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 242 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 200 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av utvecklandet av prognostiseringen i anslutning till reformen av servicesystemet för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 209 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 2 100 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
04.Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 46 300 000 euro. 
Anslaget får även användas till ett belopp av högst 40 000 000 euro till utbildning och kompetenstjänster, till att nå målgrupper, till stödåtgärder under utbildningen, till prognostisering och kompetenskartläggningar samt till betalning av utgifter och understöd för utveckling och försök. 
Av anslaget har 5 200 000 euro reserverats för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
53.Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 38 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av kontinuerligt lärande (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid. 

10.Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 270 000 euro. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 40 000 000 euro till betalning av understöd för att stödja barn inom småbarnspedagogiken och elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i syfte att minska konsekvenserna av covid-19-läget.  
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 12 318 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 712 048 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

252 063 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

159 695 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

53 095 

undervisningstimme 

20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 euro. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 15 000 000 euro av anslaget får användas till understöd till anordnare av gymnasieutbildning för att avhjälpa bristen på kvalificerad arbetskraft och stärka de studerandes välbefinnande. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 16 årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 953 420 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 80 000 000 euro är för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2021 ingås förbindelser till ett värde av 406 284 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till kapitlet så att 45 000 000 euro av fullmakten har reserverats för FUI-verksamhet (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Förbindelser får ingås efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 6 000 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handledningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående. 
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att det av anslaget har reserverats 2 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av digitalisering och flexibelt lärande inom högskoleutbildningen (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 

70.Studiestöd

52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 000 euro. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 22 000 euro. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 4 000 000 euro för betalning av understöd till företag, sammanslutningar och aktörer inom kultur och kreativa branscher för utveckling av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller (RRF pelare3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av understöd för kostnaderna för planerings- och utredningsfasen för det nya arkitektur- och designmuseet. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 830 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Museiverket 

799 000 

2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 930 000 

Sammanlagt 

4 729 000 

90.Idrottsverksamhet

50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 18 årsverken. 
54.Understöd till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsingfors (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 937 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till Stadion-stiftelsen för kostnaderna för projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion i Helsingfors, förutsatt att Helsingfors stad anvisar projektet finansiering så att stadens finansieringsandel av projektets faktiska totalkostnader är minst hälften. Projektets totala andel av statens förbindelser är högst 168 436 500 euro. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning

05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 euro. 

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 250 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare samt investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som ingåtts under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av EU-medfinansieringen av de investeringsbidrag till jordbruket som betalas med återhämtningsmedel ur EJFLU. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 68 000 000 euro och beslut om beviljande som hänför sig till återhämtningsmedel i EJFLU till ett belopp av 25 000 000 euro. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 495 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av EU-medfinansieringen av utgifter för projekt som finansieras med återhämtningsmedel som kanaliserats via EJFLU. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 108 507 000 euro, varav 30 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 70 307 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment och 8 200 000 euro för tekniskt bistånd. Beslut om beviljande som gäller återhämtningsmedel i EJFLU får fattas till ett belopp av 31 000 000 euro. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 144 000 euro. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 73 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av EU- medfinansieringen av de förbindelser och avtal om miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion som betalas med återhämtningsmedel ur EJFLU. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får ingås helt nya förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 för EU:s programperiod 2014—2020, så att de får föranleda utgifter på högst 32 000 000 euro som betalas av anslaget för 2022 och senare år. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättningar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt den kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 och övergångsperioden 2021—2022 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 

40.Naturresursekonomi

22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 845 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och medel som överförts från 2020 får användas till avlönande av personal motsvarande högst 118 årsverken i uppgifter för viss tid. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 700 000 euro. 
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) till ett belopp av högst 6 000 000 euro. 
47.Stöd för beskogning av impedimentmark (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2021 får fattas nya stödbeslut enligt lagen om temporärt stöd för beskogning till ett belopp av högst 16 400 000 euro. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 270 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som överförts från 2020 får användas till åtgärder som finansieras med medel i Europeiska havs- och fiskerifonden och genom vilka fiskeriföretagens återhämtning från coronavirusepidemin påskyndas. 
Motiveringen till momentet ändras så att 15 960 000 euro av anslaget i statsbudgeten för 2020 och 16 145 000 euro av anslaget i statsbudgeten för 2021 har reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 

64.Forststyrelsen

50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro. 

70.Lantmäteri och datalager

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 999 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för programmet för att stödja en snabbare utveckling av den digitala infrastrukturen, dataekonomin och digitaliseringen (faciliteten för återhämtning och resiliens RRF, andra pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för forskningsinvesteringar inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) och 1 000 000 euro för övningsverksamhet inom cybersäkerhet (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 315 000 euro. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 000 euro. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska bildas och ägas direkt av kommunikationsministeriet samt till myndighetsavgifter för bildandet av bolagen. Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som bildas och ägs direkt av kommunikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och en bana österut och kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. En förutsättning för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 51 900 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att även inkomster av skadestånd från trafikledshållningen beaktas i nettobudgeteringen. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 300 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt 

28 950 000 

Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 

900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds av rådgivning till väglag 

30 000 000 

Sammanlagt 

59 850 000 

77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 173 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 3 000 000 euro för utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till 
1) utvecklings- och verifieringsfasen i projektet Digirata så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 130 000 000 euro 
2) projektet för att elektrifiera banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 10 000 000 euro 
3) projektet för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180 så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 128 000 000 euro 
4) projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 133 500 000 euro 
5) projektet för att förbättra riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 13 000 000 euro 
6) projektet Tavastkyro omfartsväg på riksväg 3 så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 67 500 000 euro. 
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekt 2) är att de övriga finansiärerna har förbundit sig till projektet genom sina egna finansieringsandelar. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 50 000 euro för utvecklande av kvaliteten på och tillgången till kommunikationsnät (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande ett årsverke för viss tid efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 650 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation som orsakats av coronaviruspandemin kan använda 46 300 000 euro för stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet, och av understödet får högst 300 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet. 
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att det av anslaget har reserverats 3 500 000 euro för utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst ett årsverke. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

8 100 000 

Konverteringsstöd för personbilar 

6 000 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

3 800 000 

Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 

46 300 000 

— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen (högst) 

300 000 

Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik 

3 500 000 

Sammanlagt 

68 541 000 

54.Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland år 2021 bemyndigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 26 800 000 euro av de totala kostnaderna. 
55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 33 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att ersätta transportören för fasta kostnader till följd av avbrott i flygtrafiken. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att den del av den tidigare beviljade fullmakten som blivit oanvänd återtas till ett belopp av 235 360 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2022—2030 till ett belopp av högst 289 530 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå ett avtal på högst 40 000 000 euro med VR-Group Ab för åren 2021—2030, och på basis av vilket VR-Group Ab skaffar ny vagnmateriel till stommen i nattågstrafiken för att förbättra servicenivån inom nattågstrafiken. 
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 833 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 80 000 euro för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 304 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 220 000 euro för reformen av kontinuerligt lärande (RRF pelare 3) och 60 000 euro för stärkandet av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 105 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 483 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet även får användas till betalning av GTK International Oy:s aktiekapital och andra egna kapital. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 760 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 60 000 euro för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1), 300 000 euro för strukturstöd till kreativa branscher (RRF pelare 3), 3 000 000 euro för stödjande av hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3), 200 000 euro för ökad förnyelse och export av tjänster inom industrin (RRF pelare 3) och 200 000 euro för kompetens och teknik på området hälsa- och välbefinnande (RRF pelare 3). Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 99 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 701 000 euro. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 151 000 euro. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 12 000 euro. 
10.Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller informationssystemreformer och digitala tjänster som främjar digitaliseringen 
2) till stöd för och utvärdering av genomförandet av digitaliseringsprojekt. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal. 
Av anslaget har 2 400 000 euro reserverats för projektet realtidsekonomi (RRF pelare 2) och 800 000 euro för ett förmånstagarregister (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
40.Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 110 000 euro. 
51.Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till sjömansservice som finansieras med den statsandel som avses i 6 § i sjömansservicelagen (447/2007) och den betalningsandel som motsvarar det slopade systemet med lästavgift. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro. 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 376 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 468 023 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakten får användas till investerings- och innovationsstöd för cirkulär ekonomi som beviljas företag och andra sammanslutningar i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt (1197/2020) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 4 400 000 euro och av fullmakten 20 000 000 euro för främjande av återanvändning och återvinning av material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 427 000 euro och av fullmakten 1 940 000 euro för stödprogrammet för lösningar med låga koldioxidutsläpp inom fastighets- och byggbranschen (RRF pelare 1). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 175 000 euro och av fullmakten 12 000 000 euro för påskyndande av nyckelsektorer och stärkande av kompetens (RRF pelare 3). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 2 200 000 euro och av fullmakten 10 000 000 euro för stöd till innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av fullmakten har reserverats 40 000 000 euro för finansiering av lokomotivföretag (RRF pelare 3). Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 374 000 euro och av fullmakten 1 700 000 euro för strukturstöd till kreativa branscher (RRF pelare 3). Anslaget får användas och beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 900 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av högst 50 159 000 euro. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

30.Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2020 återtas 168 928 000 euro. 
32.Statsunderstöd till kommunerna för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 190 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av statsunderstöd som beviljas kommuner eller samkommuner för att stärka Navigatorernas sektorsövergripande karaktär. 
Anslaget har reserverats för att stärka Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
33.Understöd till torvföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 585 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas till understöd eller annan anpassningspenning som betalas till företagare som bedriver affärsverksamhet inom torvbranschen. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 10 000 000 euro. 
45.Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt den förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). 
Understödet beviljas enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 12 735 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av de beslut om lönesubvention, startpeng och ersättning som har fattats med stöd av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020) i enlighet med vad som föreskrivs om finansieringen av dessa tjänster i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 460 000 euro. 

40.Specialfinansiering för företag

43.Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 000 euro. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 000 euro. 
87.Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 300 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 återtas 120 000 000 euro. 

50.Integration och internationell kompetens

03.Främjande av integration och arbetskraftsinvandring (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 292 000 euro. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 520 000 euro. 
25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 700 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 000 euro. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 59 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 euro. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 992 000 euro. 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 956 000 euro. 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 55 000 000 euro. 

50.Stöd till veteraner

52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster samt till betalning av kostnaderna för rådgivningstjänster för krigsinvalider. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga och utveckla social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till understöd som beviljas kommuner för tjänster för barn, unga och familjer i syfte att minska effekterna av coronavirussituationen. 
61.EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 45 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för investering 1 i pelare 4, till ett belopp av högst 20 000 000 euro 
2) till betalning av utgifterna för investering 2 i pelare 4, till ett belopp av högst 5 000 000 euro 
3) till betalning av utgifterna för investering 4 i pelare 4, till ett belopp av högst 20 000 000 euro 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 5 årsverken samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter för administrering och samordning av programmet. 
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 000 euro. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

10.Miljö- och naturvård

22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 750 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 750 000 euro för temporära tilläggsresurser för behandling av miljötillstånd (RRF första pelaren) och 1 000 000 euro för återvinning av näringsämnen (RFF första pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av ersättningar för jour i samband med mark- och vattenskydd. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
04.Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2020 också får användas 
1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete 
2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
06.Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till statens utgifter för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete 
2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen 
3) till betalning av sådana utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke som hänför sig till projektet. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
37.Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana understöd för planläggning, tillstånd och utredningar i anslutning till dem som styr utbyggnaden av vindkraft. Det primära målet för understöden är projekt som hänför sig till havsbaserad vindkraft. Anslaget kan dessutom användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke vid miljöministeriet. 
Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha hört närings-, trafik- och miljöcentralerna. Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. 
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver utbyggnaden av vindkraft behandlar andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del av kostnaderna som föranleds av utbyggnaden av vindkraft. 
Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst tre årsverken. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget har reserverats 7 500 000 euro för stöd till laddningsinfrastruktur för elbilar (RRF första pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 
56.Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 25 000 000 euro för understöd för att avstå från oljeuppvärmning (RRF första pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

09.Övriga utgifter för statsskulden

20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 435 000 euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2021 tillämpas från och med den 1 juli 2021. 

Helsingfors 23.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare