Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 22/2020 rd

Senast publicerat 24-04-2020 14:12

Riksdagens skrivelse RSk 22/2020 rdRP 43/2020 rdRP 52/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd)

Riksdagen
RP 43/2020 rd
RP 52/2020 rd
FiUB 5/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020 (RP 43/2020 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 43/2020 rd) (RP 52/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 5/2020 rd). 

  Beslut

  Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalande: 

  Uttalande 

  Huvudtitel 32
  Riksdagen förutsätter att statsrådet snabbt bereder ändringar i förordningen och omedelbart i anvisningarna för att företagsstöden i anslutning till coronakrisen ska riktas rättvist så att de kompenserar de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, förbättrar möjligheterna att fortsätta och utveckla företagsverksamheten samt främjar sysselsättningen. 

  Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2020: 

  II tilläggsbudgeten för 2020

  • INKOMSTPOSTER

   Avdelning 11

   • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-4 726 000 000 euro
    • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-2 470 000 000 euro
     • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, avdrag-1 094 000 000 euro
     • 02.  Samfundsskatt, avdrag-1 422 000 000 euro
     • 04.  Skatt på arv och gåva, tillägg46 000 000 euro
    • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning-1 691 000 000 euro
     • 01.  Mervärdesskatt, avdrag-1 654 000 000 euro
     • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag-37 000 000 euro
    • 08.  Punktskatter-286 000 000 euro
     • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker, avdrag-74 000 000 euro
     • 07.  Energiskatter, avdrag-212 000 000 euro
    • 10.  Övriga skatter-279 000 000 euro
     • 03.  Bilskatt, avdrag-126 000 000 euro
     • 05.  Överlåtelseskatt, avdrag-54 000 000 euro
     • 06.  Lotteriskatt, avdrag-52 000 000 euro
     • 07.  Fordonsskatt, avdrag-47 000 000 euro
   • Avdelning 12

    12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 100 000 euro
    • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde100 000 euro
     • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg100 000 euro
    • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde5 000 000 euro
     • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet, tillägg5 000 000 euro
   • Avdelning 13

    13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-1 038 400 000 euro
    • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier-1 126 400 000 euro
     • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag-1 126 400 000 euro
    • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst88 000 000 euro
     • 01.  Andel i Finlands Banks vinst, tillägg88 000 000 euro
   • Avdelning 15

    15.  LÅN9 389 572 000 euro
    • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering9 389 572 000 euro
     • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg9 389 572 000 euro
   • Inkomstposternas totalbelopp: 3 630 272 000 euro

  • ANSLAG

   Huvudtitel 24

   • 24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE — euro
    • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete— euro
     • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)— euro
   • Huvudtitel 25

    25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 770 000 euro
    • 10.  Domstolar och rättshjälp690 000 euro
     • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg690 000 euro
    • 40.  Verkställighet av straff1 080 000 euro
     • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 080 000 euro
   • Huvudtitel 26

    26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 805 000 euro
    • 10.  Polisväsendet300 000 euro
     • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
    • 20.  Gränsbevakningsväsendet8 380 000 euro
     • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 380 000 euro
    • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna125 000 euro
     • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000 euro
   • Huvudtitel 27

    27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE— euro
    • 10.  Militärt försvar— euro
     • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)— euro
   • Huvudtitel 28

    28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE525 228 000 euro
    • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen2 160 000 euro
     • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg2 160 000 euro
    • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning2 925 000 euro
     • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 925 000 euro
    • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen2 500 000 euro
     • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000 euro
    • 80.  Överföringar till landskapet Åland-39 357 000 euro
     • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-25 677 000 euro
     • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-12 700 000 euro
     • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-980 000 euro
    • 90.  Stöd till kommunerna547 000 000 euro
     • 35.  Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag), tillägg547 000 000 euro
    • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen10 000 000 euro
     • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000 euro
   • Huvudtitel 29

    29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE69 399 000 euro
    • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet1 108 000 euro
     • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 108 000 euro
    • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet3 000 000 euro
     • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
    • 80.  Konst och kultur41 691 000 euro
     • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 euro
     • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
     • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg591 000 euro
     • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg40 300 000 euro
    • 90.  Idrottsverksamhet19 600 000 euro
     • 30.  Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år), tillägg19 600 000 euro
    • 91.  Ungdomsarbete4 000 000 euro
     • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000 euro
     • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg2 500 000 euro
   • Huvudtitel 30

    30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE48 150 000 euro
    • 01.  Förvaltning och forskning300 000 euro
     • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
    • 10.  Utveckling av landsbygden30 000 000 euro
     • 44.  Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi6 500 000 euro
     • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg6 500 000 euro
    • 40.  Naturresursekonomi11 350 000 euro
     • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg1 350 000 euro
     • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000 euro
   • Huvudtitel 31

    31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE300 000 euro
    • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter300 000 euro
     • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
   • Huvudtitel 32

    32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE748 220 000 euro
    • 01.  Förvaltning39 720 000 euro
     • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 920 000 euro
     • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg21 800 000 euro
     • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000 euro
    • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp235 000 000 euro
     • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg85 000 000 euro
     • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tilllägg150 000 000 euro
    • 30.  Sysselsättning och företagsamhet325 000 000 euro
     • 30.  Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)250 000 000 euro
     • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg75 000 000 euro
    • 40.  Specialfinansiering för företag150 000 000 euro
     • 88.  Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)150 000 000 euro
    • 50.  Integration-1 500 000 euro
     • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 500 000 euro
   • Huvudtitel 33

    33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 228 400 000 euro
    • 01.  Förvaltning11 500 000 euro
     • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg6 000 000 euro
     • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg5 500 000 euro
    • 02.  Tillsyn1 900 000 euro
     • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 900 000 euro
    • 03.  Forskning och utveckling400 000 euro
     • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000 euro
    • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster387 300 000 euro
     • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg177 000 000 euro
     • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg169 300 000 euro
     • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg41 000 000 euro
    • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa1 098 300 000 euro
     • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg434 300 000 euro
     • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg664 000 000 euro
    • 30.  Sjukförsäkring94 000 000 euro
     • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg94 000 000 euro
    • 40.  Pensioner30 000 000 euro
     • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg30 000 000 euro
    • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas600 000 000 euro
     • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000 000 euro
    • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd5 000 000 euro
     • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
   • Anslagens totalbelopp: 3 630 272 000 euro

  INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

  01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
  01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
  Under momentet dras det av 1 094 000 000 euro. 
  02.Samfundsskatt
  Under momentet dras det av 1 422 000 000 euro. 
  04.Skatt på arv och gåva
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 46 000 000 euro. 
  04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
  01.Mervärdesskatt
  Under momentet dras det av 1 654 000 000 euro. 
  02.Skatt på vissa försäkringspremier
  Under momentet dras det av 37 000 000 euro. 
  08.Punktskatter
  04.Punktskatt på alkoholdrycker
  Under momentet dras det av 74 000 000 euro. 
  07.Energiskatter
  Under momentet dras det av 212 000 000 euro. 
  10.Övriga skatter
  03.Bilskatt
  Under momentet dras det av 126 000 000 euro. 
  05.Överlåtelseskatt
  Under momentet dras det av 54 000 000 euro. 
  06.Lotteriskatt
  Under momentet dras det av 52 000 000 euro. 
  07.Fordonsskatt
  Under momentet dras det av 47 000 000 euro. 

  Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

  29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
  99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 100 000 euro. 
  33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
  90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 000 000 euro. 

  Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

  03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
  01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
  Under momentet dras det av 1 126 400 000 euro. 
  04.Andel i statens penninginstituts vinst
  01.Andel i Finlands Banks vinst
  Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 88 000 000 euro. 

  Avdelning 15LÅN

  03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
  01.Nettoupplåning och skuldhantering
  Under momentet antecknas ett tillägg på 9 389 572 000 euro. 

  ANSLAG

  Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  30.Internationellt utvecklingssamarbete
  66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
  Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

  Dispositionsplan (euro) 

   

   

   

  1. 

  Multilateralt utvecklingssamarbete 

  212 433 000 

  2. 

  Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

  183 618 000I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 4 000 000 euro till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering. 

  3. 

  Europeiska utvecklingsfonden 

  67 800 000 

  4. 

  Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

  32 385 000 

  5. 

  Humanitärt bistånd 

  81 870 000 

  6. 

  Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

  4 480 000 

  7. 

  Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

  1 450 000 

  8. 

  Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

  75 800 000 

  9. 

  Räntestödsinstrument 

  25 700 000 

  Totalt 

   

  685 536 000 

  Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  10.Domstolar och rättshjälp
  04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 690 000 euro. 
  40.Verkställighet av straff
  01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 080 000 euro. 

  Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  10.Polisväsendet
  01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
  20.Gränsbevakningsväsendet
  01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 8 380 000 euro. 
  30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
  02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro. 

  Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  10.Militärt försvar
  50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
  Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen har enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) och för kostnader för beredskapsverksamhet. 

  Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet vid behov utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser som statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer kan bevilja rederibolag statlig proprieborgen från statens garantiprogram till ett belopp av högst 600 miljoner euro för att bedriva och upprätthålla försörjningsberedskapskritisk godstrafik i detta läge som orsakas av coronaviruspandemin.  
  30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
  03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 2 160 000 euro. 
  40.Statens regional- och lokalförvaltning
  01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 2 925 000 euro. 
  70.Utvecklande av statsförvaltningen
  01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
  80.Överföringar till landskapet Åland
  30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
  Under momentet dras det av 25 677 000 euro. 
  31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
  Under momentet dras det av 12 700 000 euro. 
  33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
  Under momentet dras det av 980 000 euro. 
  90.Stöd till kommunerna
  35.Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 547 000 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av ersättningar som 2020 föranleds av ändringar i betalningsarrangemangen för beskattningen enligt 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). 
  99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
  96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 

  Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
  03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 108 000 euro. 
  Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 3 048 000 euro av anslaget får användas för att betala omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
  10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
  30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
  Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 3 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. 
  80.Konst och kultur
  01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
  Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 1 000 000 euro av anslaget även får användas till utdelning av understöd till personer och aktörer inom kultur- och konstsektorn. 
  03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
  04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 591 000 euro. 
  50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 40 300 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av understöd som ska trygga verksamheten för konst- och kulturinstitutioner, kulturevenemang samt biografer och andra sammanslutningar inom kulturbranschen. Det är avsett för att ersätta förluster till följd av minskade inkomster av inträdesbiljetter och indragning av aktiviteter samt för att ersätta inkomstbortfall och andra motsvarande utgifter för yrkespersoner inom konst- och kulturbranschen, konstnärer, yrkesutövare och andra personer inom kulturbranschen. 
  90.Idrottsverksamhet
  30.Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 19 600 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av understöd för kostnader som föranleds av inställda evenemang inom motion och idrott, tryggande av grenförbundens och idrottsföreningarnas funktionsförmåga samt tryggande av verksamheten vid de riksomfattande idrottsutbildningscentren. 
  91.Ungdomsarbete
  51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
  52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer på ungdomsområdet och ungdomscentraler för utgifter som föranleds av evenemang och tillställningar som ställts in på grund av coronavirusläget samt för andra oförutsedda utgifter. 

  Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning och forskning
  01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
  10.Utveckling av landsbygden
  44.Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
  Anslaget får användas 
  1) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödlagen (688/2001) till företag som bedriver företagsverksamhet utanför jordbruket och trädgårdsodlingen för att minska de negativa verkningarna av coronavirusepidemin (covid-19) 
  2) till betalning av understöd till företag inom jordbruket och trädgårdsodlingen för att minska de negativa verkningarna av coronavirusepidemin (covid-19). 
  Anslaget får användas till understöd som verkställs i enlighet med den tillfälliga ramen för statligt stöd på grund av covid-19-pandemin som kommissionen godkänt den 19 mars 2020. Anslaget får även användas till understöd enligt den allmänna de minimis-förordningen ((EU) nr 1407/2013) eller jordbrukets de minimis-förordning ((EU) nr 1408/2013) samt till eventuella senare understöd som betalas via ett senare stödinstrument som antas inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 
  20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
  61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 6 500 000 euro. 
  40.Naturresursekonomi
  21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 350 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till understöd som beviljas vattentjänstverk och andra aktörer inom vattentjänsterna i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna. 
  62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
  Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas företag som bedriver fiske, vattenbruk, förädling och saluföring av fisk och som grundar sig på den tillfälliga ramen för statligt stöd på grund av covid-19-pandemin som kommissionen godkänt den 19 mars 2020 eller på EU:s de minimis-förordningar. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av understöd som beviljas företag inom fiskerinäringen genom Europeiska havs- och fiskerifonden för att minska de negativa verkningarna av coronavirusepidemin (covid-19). 

  Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
  02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 

  Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning
  02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 7 920 000 euro. 
  03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 21 800 000 euro. 
  05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
  20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
  40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro. 
  Fullmakt 
  Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 127 516 000 euro år 2020. 
  83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 000 euro. 
  Fullmakt 
  Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 446 823 000 euro. 
  30.Sysselsättning och företagsamhet
  30.Statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas 250 000 000 euro. 
  Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner eller sammanslutningar som bildats av flera kommuner för att användas till utgifter enligt den statsrådsförordning som ska utfärdas om statsunderstöd för ensamföretagare. 
  Stödet till ensamföretagare beviljas i form av bidrag enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. 
  42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 000 euro. 
  Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014), den förordning som utfärdats med stöd av den lagen (716/2014)  och den lag som föregick den lagen (1336/2006) samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar. 
  Fullmakt 
  Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt 404 000 000 euro år 2020. 
  40.Specialfinansiering för företag
  88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas 150 000 000 euro. 
  Anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att användas till ett stabiliseringsprogram som inrättas med anledning av coronaviruset och till annan stabilisering av företagsverksamheten. 
  50.Integration
  03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet dras det av 1 500 000 euro. 

  Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

  01.Förvaltning
  25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
  66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro. 
  02. Tillsyn
  06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 1 900 000 euro. 
  03.Forskning och utveckling
  50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
  10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
  54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 177 000 000 euro. 
  57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 169 300 000 euro. 
  60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 41 000 000 euro. 
  20.Utkomstskydd för arbetslösa
  50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 434 300 000 euro. 
  52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 664 000 000 euro. 
  30.Sjukförsäkring
  60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 94 000 000 euro. 
  Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av stöd enligt en lag gällande tillfälligt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön. 
  40.Pensioner
  52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro. 
  70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
  22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 000 euro. 
  90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
  50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
  Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 

  Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 29 april 2020. 

  Helsingfors 24.4.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare