Senast publicerat 10-05-2021 16:30

Riksdagens skrivelse RSk 24/2019 rdRP 29/2019 rdRP 89/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

RP 29/2019 rd
RP 89/2019 rd
FiUB 20/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020 (RP 29/2019 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd) (RP 89/2019 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 20/2019 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Moment 25.01.50
Riksdagen förutsätter att regeringen anvisar en tilläggsfinansiering på 0,3 miljoner euro till Flyktingrådgivningen rf i samband med den första tilläggsbudgetpropositionen för 2020. 

Uttalande 2

Moment 25.30.01
Riksdagen förutsätter att man redan i tilläggsbudgeten för 2020 beaktar behovet av extra resurser för Åklagarmyndighetens verksamhet och säkerställer en tillräcklig personal. 

Uttalande 3

Moment 30.10.50
Riksdagen förutsätter att regeringen beaktar riksdagens anslagsökning under moment 30.10.50 som en bestående ökning. Detta ska således ingå i budgetpropositionen för 2021. 

Uttalande 4

Moment 31.10.20
Riksdagen förutsätter att andelen färdsätt för hållbara mobilitetsformer höjs och att man i fråga om MBT-avtalen säkerställer satsningar på kollektivtrafikprojekt, gång och cykling i stadsregionerna och huvudstadsregionen samt på utveckling av infartsparkering i stadsregionerna. Riksdagen förutsätter dessutom att planeringen av infartsparkering vid tågstationen i Kervo inleds snabbt, att även andra projekt som gör kollektivtrafiken i huvudstadsregionen mer attraktiv kan inledas utan dröjsmål och att stödet till kollektivtrafiken höjs för att målen ska nås. 

Uttalande 5

Moment 31.10.77
Riksdagen förutsätter att regeringen tillsammans med Trafikledsverket granskar hur brådskande de projekt är vars projektplaner blir föråldrade under 2020—2023 och vilka möjligheterna är att starta dem. 

Uttalande 6

Moment 33.40.60
Riksdagen förutsätter att det snabbt görs en utredning om att återinföra celiakiersättningen och att de kostnader som återinförandet av celiakiersättningen kräver beaktas i nästa plan för de offentliga finanserna 2021—2024. 

Uttalande 7

Moment 33.60.32
Riksdagen förutsätter att statens forskningsfinansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå stärks och åter bringas att växa för att säkerställa en verkningsfull forskning på hög nivå som främjar befolkningens hälsa och välfärd. Riksdagen förutsätter dessutom att det säkerställs att forskningsfinansieringen är tillräcklig också i den nya social- och hälsovårdsstrukturen. 

Uttalande 8

Moment 35.20.60
Riksdagen förutsätter att Statens bostadsfonds fullmakt att bevilja räntestödslån höjs så att regeringsprogrammets mål för statsunderstödd bostadsproduktion uppnås. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2020: 

Statsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR46 994 808 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet15 810 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster10 672 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt4 367 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster38 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva733 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning20 337 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt19 354 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier795 000 000 euro
    • 03.  Apoteksavgifter188 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 553 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak1 160 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 506 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker206 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 666 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter3 160 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt877 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt878 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt231 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 165 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt9 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur134 808 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet39 183 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken26 329 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter50 160 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster8 900 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken4 330 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet3 635 000 euro
    • 12.  Skatt för strålningsverksamhet2 271 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 905 756 000 euro
   • 23.  Statsrådets kansli150 000 euro
    • 99.  Statsrådets kanslis övriga inkomster150 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde59 402 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter978 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde58 424 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde148 050 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster44 900 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster27 400 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter73 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde34 385 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU 32 435 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 950 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde3 526 000 euro
    • 01.  Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde3 500 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 447 808 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna127 958 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna24 624 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 071 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik11 440 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 939 507 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar256 728 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier18 630 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd850 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel37 700 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter2 300 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde14 000 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde593 000 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten21 000 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten568 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde991 501 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket536 970 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling370 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen10 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU340 000 euro
    • 20.  Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten40 500 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 200 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv620 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur5 600 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter 8 561 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter11 710 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 350 000 euro
    • 10.  Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk2 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde635 734 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 724 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 810 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken190 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde411 200 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde579 500 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd100 000 euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet473 400 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd103 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 200 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde8 350 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 350 000 euro
    • 20.  Överföring från Statens bostadsfond6 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 000 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur401 000 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder130 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen64 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag200 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur7 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 494 481 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster44 181 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken4 500 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån18 069 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner1 800 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter19 812 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 176 400 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier2 176 400 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst100 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst173 900 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst173 900 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN2 296 402 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten98 028 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk18 300 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån79 728 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering2 198 374 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering2 198 374 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 57 691 447 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN127 106 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna22 250 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)22 250 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli72 985 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)56 901 000 euro
    • 02.  Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)484 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 500 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)5 100 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman7 226 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)7 226 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 814 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 594 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)220 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk16 454 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 804 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)650 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 377 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 377 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT16 124 000 euro
   • 01.  Republikens president2 875 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
    • 02.  Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)199 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli13 249 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 249 000 euro
    • 02.  Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 000 000 euro
    • 75.  Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)2 500 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI219 011 000 euro
   • 01.  Förvaltning172 095 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)124 396 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)11 500 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)995 000 euro
    • 04.  Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)865 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)10 839 000 euro
    • 24.  Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 25.  Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet35 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)35 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 501 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 501 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter2 080 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 61.  Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)1 380 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 259 988 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen266 139 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)237 480 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)978 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 005 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)13 376 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)12 300 000 euro
   • 10.  Krishantering72 165 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)53 080 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)16 585 000 euro
    • 22.  Fredsmedling (fast anslag)2 500 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete828 266 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)685 536 000 euro
    • 67.  Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)129 730 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde93 418 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)1 741 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)87 632 000 euro
    • 68.  Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE962 655 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen157 518 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 857 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)10 042 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 173 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)33 093 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)538 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)49 810 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)13 005 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp426 610 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 793 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 817 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)255 060 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)75 135 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)75 805 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning103 247 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)103 247 000 euro
   • 30.  Åklagarna48 146 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 146 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff223 612 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)218 912 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter3 522 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)3 522 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 528 758 000 euro
   • 01.  Förvaltning156 791 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 079 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 358 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)1 594 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)21 040 000 euro
    • 25.  Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)110 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)260 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)960 000 euro
   • 10.  Polisväsendet819 760 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)763 152 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 000 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)7 608 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet268 109 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)244 599 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)23 510 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna76 707 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 907 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)57 834 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)1 966 000 euro
   • 40.  Migration207 391 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)55 213 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)117 433 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)4 030 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)30 715 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 172 707 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning386 498 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 796 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)366 827 000 euro
   • 10.  Militärt försvar2 726 540 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 932 248 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)779 440 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)10 000 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)4 852 000 euro
   • 30.  Militär krishantering59 669 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)59 659 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE18 402 927 000 euro
   • 01.  Förvaltning198 088 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 197 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)545 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)3 306 000 euro
    • 25.  Utgifter för mynt (förslagsanslag)2 350 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)133 320 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 69.  Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)23 370 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen632 527 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)425 448 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)166 099 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)11 980 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)8 000 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)6 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet50 864 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 314 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)50 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)5 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
    • 11.  Internetbetalning (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen111 290 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 577 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 773 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)53 940 000 euro
    • 04.  Elektronisk identifiering (förslagsanslag)5 000 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning56 727 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)56 505 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)222 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar5 175 367 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 857 179 000 euro
    • 16.  Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)4 008 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)37 640 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)256 728 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)19 812 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen18 865 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)15 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)850 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (förslagsanslag)18 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen76 772 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)42 700 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)13 872 000 euro
    • 21.  Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 23.  Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)5 600 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland282 719 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)249 719 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)20 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)13 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna9 383 555 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)7 074 155 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)400 000 euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)40 000 000 euro
    • 35.  Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag)2 269 000 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet270 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)270 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer2 130 953 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)3 633 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)2 300 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)12 600 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 68.  Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)14 200 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)2 087 000 000 euro
    • 87.  Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)11 050 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen15 200 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)300 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)12 600 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 875 671 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet274 954 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 847 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)67 744 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)5 434 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 661 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 737 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 679 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)115 596 000 euro
    • 53.  Kontinuerlig utveckling av lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)26 010 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 246 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet1 032 592 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)34 933 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)118 415 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)705 285 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)165 216 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)8 743 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning938 391 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 087 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)12 706 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)917 598 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 281 179 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 802 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 566 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 082 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 629 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)31 119 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 874 209 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)280 104 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)105 486 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)54 631 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)882 472 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)20 079 000 euro
   • 70.  Studiestöd617 865 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)639 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)84 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)447 800 000 euro
    • 57.  Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)31 626 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor (förslagsanslag)53 600 000 euro
   • 80.  Konst och kultur485 036 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 106 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 095 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)21 754 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)5 211 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)6 885 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)19 485 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)14 924 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)5 012 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)67 840 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)4 890 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)16 294 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)257 570 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)25 442 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)1 950 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)729 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)3 899 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)50 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet165 991 000 euro
    • 30.  Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)150 694 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)1 997 000 euro
    • 56.  Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)5 300 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete79 663 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)54 250 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)23 513 000 euro
    • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)1 900 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 693 569 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning133 429 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 376 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)76 519 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 343 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)27 652 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 539 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden458 509 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)88 326 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)45 300 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)62 767 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 326 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 843 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)40 092 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)4 055 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)6 100 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)189 700 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 821 298 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)76 440 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 948 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)323 000 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)526 200 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)153 200 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)624 788 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)10 910 000 euro
    • 47.  Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)4 045 000 euro
    • 48.  Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)200 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)90 300 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 767 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi226 972 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 200 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)17 608 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)29 045 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)11 766 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 745 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)5 600 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 850 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)56 230 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)7 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)39 160 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)14 810 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)9 311 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 132 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)21 488 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen8 692 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)8 692 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager44 669 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 169 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)2 500 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 505 191 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter635 761 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 487 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)77 569 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 534 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 384 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)432 087 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)15 700 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten2 097 967 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)1 422 470 000 euro
    • 30.  Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)138 700 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)37 800 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)351 200 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)112 800 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation771 463 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)92 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)19 741 000 euro
    • 54.  Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)19 136 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)108 474 000 euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)532 112 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 866 004 000 euro
   • 01.  Förvaltning780 683 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 421 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)174 918 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)196 621 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 302 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)99 471 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 589 000 euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)8 722 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 923 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 771 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)57 072 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)6 051 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)2 100 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)97 403 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)1 122 000 euro
    • 51.  Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 53.  Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)16 236 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp928 791 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)3 420 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)298 301 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag)60 750 000 euro
    • 42.  Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 43.  Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)87 550 000 euro
    • 44.  Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)5 532 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)13 488 000 euro
    • 47.  Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)232 550 000 euro
    • 66.  Överföringar till EU:s innovationsfond (förslagsanslag)60 000 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)137 200 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)20 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet836 858 000 euro
    • 40.  Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)21 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)16 378 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
    • 46.  Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)78 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)273 014 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)410 166 000 euro
    • 95.  Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)300 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag121 823 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)700 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)33 691 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)67 400 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)14 900 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)5 102 000 euro
   • 50.  Integration197 849 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)12 531 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)185 318 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 902 521 000 euro
   • 01.  Förvaltning97 261 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 794 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)983 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)531 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)19 272 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)8 507 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)9 900 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)19 229 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 045 000 euro
   • 02.  Tillsyn73 675 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 235 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)12 028 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)5 104 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)26 167 000 euro
    • 08.  Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)5 200 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)10 941 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling104 231 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)54 787 000 euro
    • 25.  Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)7 000 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)24 042 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)8 402 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 276 700 000 euro
    • 50.  Familjeförmåner (förslagsanslag)1 611 400 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)16 100 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 485 400 000 euro
    • 56.  Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)50 800 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)672 700 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)440 300 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 234 266 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)28 366 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)745 400 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 457 500 000 euro
    • 55.  Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)3 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring1 975 800 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 975 800 000 euro
   • 40.  Pensioner4 953 071 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)59 000 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)729 900 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)328 700 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)12 571 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)13 600 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 809 300 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner322 678 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 050 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)12 000 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)62 000 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)25 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)2 500 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)20 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)2 500 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)38 000 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000 euro
    • 58.  Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)179 600 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård304 326 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)350 000 euro
    • 31.  Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)1 600 000 euro
    • 32.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)25 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)96 000 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)1 400 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)480 000 euro
    • 37.  Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)5 346 000 euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)97 410 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)22 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 050 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 950 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas37 473 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)30 640 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)545 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)460 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare143 040 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)122 750 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)1 900 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)250 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)18 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd380 000 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)380 000 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE285 805 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader70 211 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 172 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 374 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)9 435 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 230 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård186 181 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)4 400 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)30 340 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)20 635 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)61 322 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)18 792 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)48 630 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 062 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende29 413 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)5 713 000 euro
    • 04.  Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)7 300 000 euro
    • 30.  Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 32.  Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år)3 300 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)4 900 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)1 700 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN873 410 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden860 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)860 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden13 410 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)13 410 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 57 691 447 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- ja nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till stats lån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslåns amt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,  

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeterasär då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användasunder finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivaremen som beviljats arbetstagaren. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av förhandsavgifter i anslutning till den normala verksamheten. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljatsen arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats tillett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt överföringar till landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till Folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.30.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 10 672 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 4 367 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 38 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 733 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 19 354 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten, som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen, samt skatt på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt, som bokförs på prestationsbasis. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 795 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta 188 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatter
01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 1 160 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 506 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 206 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 666 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 877 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 878 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 231 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 165 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 9 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
19.Övriga inkomster av skattenatur
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 39 183 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 26 329 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 50 160 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 900 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 4 330 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 3 635 000 euro. 
12.Skatt för strålningsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 2 271 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23.Statsrådets kansli
99.Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 150 000 euro. 
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 978 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 58 424 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 44 900 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 27 400 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 32 435 000 euro. 
Under momentet intäktsförs betalningar och ersättningar från Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden till Finland. 
Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro. 
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. 
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 127 958 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 24 624 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 14 071 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 11 440 000 euro. 
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 939 507 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 256 728 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 18 630 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 37 700 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 2 300 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 21 000 000 euro. 
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 568 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 536 970 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 370 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 340 000 euro. 
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 40 500 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 200 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 620 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 5 600 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 8 561 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 11 710 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. 
Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 724 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 31 810 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 190 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 411 200 000 euro. 
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro. 
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 473 400 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 103 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 200 000 euro. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 1 350 000 euro. 
20.Överföring från Statens bostadsfond
Till momentet överförs 6 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 
39.Övriga inkomster av blandad natur
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 130 000 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 64 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster
04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 18 069 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 1 800 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 19 812 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 2 176 400 000 euro. 
04.Andel i statens penninginstituts vinst
01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 173 900 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 18 300 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 79 728 000 euro. 
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 2 198 374 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 250 000 euro. 
10.Riksdagens kansli
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 901 000 euro. 
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 484 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana kostnader för lokalhyror, anskaffning av inventarier, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, mindre efterarbeten vid entreprenader, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (den 4 mars 2015, § 3 och den 7 mars 2019, § 19) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen. 
20.Riksdagens justitieombudsman
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 226 000 euro. 
30.Utrikespolitiska institutet
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 594 000 euro. 
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 220 000 euro. 
40.Statens revisionsverk
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 804 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 650 000 euro. 
90.Riksdagens övriga utgifter
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 377 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 199 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20. och som föranleds av evenemang som anordnas av republikens president eller av republikens presidents verksamhet. 
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
02.Republikens presidents kansli
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 249 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda 
2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar 
3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde. 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden. 
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994). 
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
75.Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till behövliga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden, på sommarresidenset Gullranda och på Mariegatan 1 i Helsingfors 
2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda 
3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 124 396 000 euro. 
Anslaget får också användas för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 500 000 euro. 
Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 995 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. 
04.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 865 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten 
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 839 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till löneutgifter för personal motsvararande högst åtta årsverken vid statsrådets kansli. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
24.Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 30 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 

2 500 000 

2. Mötesutgifter 

500 000 

Sammanlagt 

3 000 000 

25.Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 12 årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
20.Understödjande av politisk verksamhet
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 35 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 35 456 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 procent avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 procent för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 178 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 
30.Justitiekanslersämbetet
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 501 000 euro. 
90.Övriga utgifter
21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
61.Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 380 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 237 480 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde 
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök. 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 978 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 005 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 376 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler 
2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 53 080 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 

3 945 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 910 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

10 819 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

6 881 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

2 825 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 061 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

14 827 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

547 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

750 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 610 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

1 391 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

514 000 

Sammanlagt 

53 080 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 16 585 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet 
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering 
5) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Civil krishantering 

16 285 000 

02. 

Valobservatörer 

300 000 

Sammanlagt 

 

16 585 000 

22.Fredsmedling (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för sådan fredsmedlingsverksamhet som Finland deltar i och till stärkande av kapaciteten i anslutning till denna verksamhet 
2) för bilaterala och multilaterala projekt som stöder fredsmedling 
3) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer och motsvarande organisationer av de sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
4) till statsunderstöd för projekt som stöder fredsmedling 
5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Internationellt utvecklingssamarbete
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ingås så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får vara högst 168 188 000 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 685 536 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering, till ett belopp av högst 4 000 000 euro per år 
4) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt och utgifterna för ministeriets och Sitras samarbetsprojekt 
5) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM, som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för finansiering av internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer till betalning av utgifter som orsakas av sakkunniga som arbetar vid organisationerna  
7) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut. Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från förvaltningsområdets moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

219 055 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

186 666 000I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 4 000 000 euro till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering. 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

67 800 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

31 885 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

72 500 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 480 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

1 450 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

76 000 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

25 700 000 

Sammanlagt 

 

685 536 000 

Fullmakt 
1) År 2020 får Finland ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2020 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 430 395 000 euro. 
2) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av grundkapitalet för Afrikanska utvecklingsbanken som 2020—2028 föranleder utgifter på sammanlagt 30 400 000 euro. 
3) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av garantikapitalet för Afrikanska utvecklingsbanken till ett belopp av sammanlagt 470 413 000 euro. 
67.Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till sådana aktörer med anknytning till utrikesministeriets ansvarsområde som främjar demokrati och rättsstatsutveckling. 
Det statsunderstöd som beviljas ur anslaget får till fullt belopp täcka de totala kostnaderna av den verksamhet som kan få understöd. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 129 730 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete 
2) till lån till Afrikanska utvecklingsfonden eller Världsbankens fond för låginkomstländer. Sådana lån kan beviljas utan krav på säkerhet. 
Fullmakt 
År 2020 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2020 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 129 730 000 euro. 
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 741 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan 
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 87 632 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
68.Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst 8 årsverken för statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 857 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nämnder i anslutning till ministeriet och av andra motsvarande organ 
3) till betalning av överföringsutgifter till advokatförbund i enlighet med 24 § 2 mom i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011). 
I fråga om överföringsutgifterna till advokatförbunden budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 042 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, underrättelsetillsynsombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut 
3) till inrättande av en tjänst som äldreombudsman och till inledande av verksamheten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 173 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter som utgörs av kostnaderna för Rättsregistercentralens eget arbete och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 093 000 euro. 
Anslaget får användas
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala 
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 538 000 euro. 
Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 810 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 005 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf 
3) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
4) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer 
5) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier 
6) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
7) till utgifter för brottsbekämpningsprojekt och till utgifter för bedömningar av brottsbekämpningsprojekt som genomförs tillsammans med statliga inrättningar och universitet. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för tidsbundna uppgifter för främjande av konsekvensbedömningar av understöden. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

4 855 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 955 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

4 195 

Sammanlagt 

13 005 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 
10.Domstolar och rättshjälp
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 793 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 817 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
Vid högsta förvaltningsdomstolen inrättas två tjänster som justitieråd fr.o.m. den 1 mars 2020. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 060 000 euro. 
Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 75 135 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster och ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007). 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen. 
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 805 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002), 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 
4) till ett belopp av högst 2 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 247 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
30.Åklagarna
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 146 000 euro. 
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 218 912 000 euro. 
Av anslaget får högst 2 000 000 euro även användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får även användas till markbyggnadsarbeten, till reparation och vård av byggnader och miljöer som ägs av staten och kommunerna samt till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Arbetsprojekten kan också förenas med tillgodoräknande i studier. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum. 
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 522 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 079 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 358 000 euro. 
Anslaget får även användas till att utveckla den nationella beredskapen för civil krishantering. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 594 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till åtgärder som främjar säkerheten i enlighet med säkerhetsarkitekturen inom inrikesförvaltningen 
2) till utvecklande av digitaliseringen 
3) till övergripande arkitekturarbete 
4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 040 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 18 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014–2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen 
7) till åtgärder som hänför sig till beredningen av EU:s fonder för inrikes frågor och finansieringsinstrument under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2021—2027. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
25.Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av olje- och kemikalieskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
Under momentet får ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 110 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 260 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 960 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPDICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSATCOSPAS-SARSAT = ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKDICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) och till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser samt till betalning av bidrag till FN för att stödja det internationella genomförandet av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 763 152 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 000 000 euro. 
Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 608 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av behövliga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för mottagning av asylsökande. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 244 599 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag 
3) till stödjande av sjöbevakningsmuseets verksamhet 
4) till inrikesministeriets gränsbevakningsavdelnings utgifter 
5) till utgifter för den europeiska gräns- och kustbevakningens permanenta styrka. 
Det inrättas en tjänst som amiral/general från och med den 1 januari 2020. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 23 510 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem 
5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster 
6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar 
7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24 
8) för kostnader för anskaffningar och tjänster som hänför sig till förnyandet av den tekniska övervakningen av land- och sjögränsen. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt som förnyades i budgeten för 2019 för anskaffning av havsgående båtar är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2020. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 907 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete 
5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg 
6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). 
Under momentet får även de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 834 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 966 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta 
2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
40.Migration
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 55 213 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 117 433 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är behövlig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2020 är 850 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 030 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till kostnader för frivillig återresa 
2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
3) till projekt för frivillig återresa som finansieras av EU. 
Anslaget får användas också för betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 715 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 796 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 366 827 000 euro. 
10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 932 248 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av Försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 200 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottsevenemang och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden 
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering 
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov 
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakt 
1) År 2020 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 131 704 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2020). 
2) År 2020 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 779 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling 
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 240 459 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2020 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 58 820 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2020). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2020 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2020. 
2) År 2020 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster och till andra förvaltningsutgifter som föranleds av beredningen av anskaffningen av multirollflygplan 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken 
3) till forsknings- och utvecklingsverksamhet som har direkt samband med anskaffningen samt till auditeringar. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 852 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta 
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 59 659 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer 
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna 
6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
8) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet 
11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 164 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 235 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 710 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

9 355 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

5 854 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

12 380 000 

09. 

Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt överföringsersättningar 

410 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

230 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

656 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

12 805 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

404 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

515 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

5 466 000 

Sammanlagt 

 

59 659 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finländska krishanteringsstyrkorna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 197 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får till följd av temporär besittning av egendom som ska överföras. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 545 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten 
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning 
4) till utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019). 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 306 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
25.Utgifter för mynt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 350 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt samt till betalning av utgifter som föranleds av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa 
2) till betalning av utgifter som hänför sig till design av jubileums- och specialmynt, högst 150 000 euro. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 133 320 000 euro. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finska statens medlemsavgift i föreningen Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). 
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 370 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. 
10.Beskattningen och Tullen
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 425 448 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens åtgärder. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av standardprogramvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2019, får det 2020 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 166 099 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av ersättning motsvarande skadan till dem av vilka det fr.o.m. den 1 maj 2016 på grund av en felaktig valutakursomvandling tagits ut för stora tullavgifter och som på grund av tidsfristerna för EU:s tullkodex inte annars får tillbaka de felaktigt uttagna beloppen som återbetalningar. 
Fullmakt 
År 2020 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av standardprogramvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 980 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, förvaltningsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen är berättigad att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte tagits ut, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU 
4) till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, så kallad icke-moms, som staten dömts att betala. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Tjänster för statssamfundet
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 314 000 euro. 
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
11.Internetbetalning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro. 
Anslaget får användas till att täcka skillnaden mellan inkomsterna av de avgifter som tas ut för förvaltningens internetbetalningstjänst och de utgifter som föranleds av tjänsten. 
88.Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten. 
2. Investeringar 
Senatfastigheters investeringar får föranleda utgifter på högst 385 miljoner euro år 2020, varav 60 miljoner euro reserveras för utgifter som föranleds av upplösning av Senatfastigheters dotterbolag. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 280 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Senatfastigheter får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2020 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 120 miljoner euro netto. 
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 577 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter 
2) till finansiering av statistikprojekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 
2) inkomsterna från EU och från aktörer utanför budgeten i samprojekt. 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 773 000 euro. 
Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 940 000 euro. 
Fullmakt 
År 2020 får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2021—2024 får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro. 
04.Elektronisk identifiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 56 505 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009) 
3) kompensation för negativa inlåningsräntor när de föranleds av uppgifter enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931, 1389/2009). 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 222 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. 
50.Pensioner och ersättningar
15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 857 179 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar 
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt 
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 008 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999) 
4) till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
5) högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 37 640 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik 
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen 
11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet 
12) ersättande av reseskador. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 256 728 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 812 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes 
2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande 
3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931). 
Fullmakt 
År 2020 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Utbildningsstyrelsen och Livsmedelsverket ingås fullmakter för att 
 • betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 600 000 euro per år och 
 • dessutom från och med 2025 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 1 400 000 euro per år. 
De utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar förnyelseförmågan hos statliga organisationer, arbetarskyddet, välbefinnande i arbetet och företagshälsovården inom statsförvaltningen 
2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda samt förnyelseförmågan hos statliga organisationer 
3) för utbildning, handledning, kommunikation och nätverksarbete i anslutning till dessa. 
12.Kompetensutveckling (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 42 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller gemensamma reformer av informationssystem och gemensamma IKT-tjänster inom den offentliga förvaltningen 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som förutsätts i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten 
6) till behovsprövade statsunderstöd. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 872 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid. 
21.Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utvecklande av ett nationellt inkomstregister. 
23.Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnaderna för genomförande av projektet 
2) till fortlöpande kostnader för programvara och infrastruktur 
3) till löneutgifter för visstidsanställd personal. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 249 719 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det avräkningsbelopp och förskott på det som avses i 45 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland. 
90.Stöd till kommunerna
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 074 155 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 
3) till betalning av hemkommunsersättningar för 6—15-åringar som saknar hemkommun 
4) till betalning av de belopp motsvarande mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet som betalas i samband med hemkommunsersättningarna till privata anordnare av grundläggande utbildning 
5) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen 
6) till ett belopp av högst 3 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
7) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar. 
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 40 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utbetalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitalisering. 
35.Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 269 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i enlighet med 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). 
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 270 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas på ansökan: 
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag som avses i 8 a § i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1168/2002) 
92.EU och internationella organisationer
Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
Finland får förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken så att Finlands andel av bankens tecknade kapital höjs med 595 084 998 euro från nuvarande 3 098 617 500 euro till sammanlagt 3 693 702 498 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 633 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 12 600 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen 
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands första betalningsandelar 2020 till följd av höjningen av grundkapitalet för Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) och Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation, IFC). Finlands första betalningsandel är för IBRD:s del cirka 8 075 000 euro och för IFC:s del cirka 6 092 000 euro. 
Fullmakt 
1) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av grundkapitalet för Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling som 2020—2023 föranleder utgifter på sammanlagt 31 900 000 euro. 
2) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av grundkapitalet för Internationella finansieringsbolaget som 2020—2024 föranleder utgifter på sammanlagt 30 200 000 euro. 
3) År 2020 får Finland förbinda sig till en höjning av garantikapitalet för Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling som 2020—2023 föranleder utgifter på sammanlagt 213 500 000 euro. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 087 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen 
2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket. 
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 050 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2020 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 050 000 euro. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare 
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Anslaget är avsett för betalning av negativa ränteintäkter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen. 
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 847 000 euro. 
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 67 744 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) till ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning 
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) till ett belopp av 15 506 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte 
10) till ett belopp av högst 14 676 700 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter 
11) till ett belopp av högst 1 942 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan 
12) till ett belopp av högst 500 000 euro för betalning av utgifter och understöd för genomförandet av programmet Education Finland 
13) till ett belopp av högst 975 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som främjar läs- och skrivkunnigheten. 
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 434 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 3 494 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
2) till ett belopp av högst 1 940 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 661 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete samt till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
2) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 737 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

773 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6.  

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

Programmet för att vitalisera det karelska språket 

200 000 

Sammanlagt 

 

1 737 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 679 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 579 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

110 000 

Sammanlagt 

3 679 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 115 596 000 euro. 
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Kontinuerlig utveckling av lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 26 010 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för kompletterande utbildning, examensinriktad fortbildning och tilläggsutbildning, specialiseringsutbildning, kompetenskartläggning, handledning, stödåtgärder samt försök och utveckling av dem 
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället 
3) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 933 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra lärmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 118 415 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den grundläggande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt 
3) till ett belopp av högst 850 000 euro för betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom gymnasieutbildningen 
4) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
5) till betalning av utgifter för statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken 
6) till ett belopp av 75 228 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av programmet för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom den grundläggande utbildningen  
7) till ett belopp av 32 500 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av programmet för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom småbarnspedagogiken 
8) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 14 årsverken. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 705 285 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovannämnda lagen 
3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovannämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning 
4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovannämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen 
5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen till innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken 
8) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 
9) till ett belopp av högst 2 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever 
10) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn 
11) till ett belopp av högst 19 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål 
12) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovannämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 
13) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
14) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
15) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 720 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 658 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 179 400 timmar. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 165 216 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu 
2) till ett belopp av högst 12 918 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

158 984 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 743 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 918 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till ett belopp av 6 299 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry 
3) till ett belopp av 1 526 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 
20.Yrkesutbildning
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 087 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av lärmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 706 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster inom yrkesutbildningen och finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen 
3) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för utgifter för yrkesutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten och inkvartering i anslutning till utbildningen 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
6) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 917 598 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 886 004 000 euro till bas-, prestations- och effektivitetsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen 
2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning 
3) till ett belopp av 824 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till anordnare av yrkesutbildning i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och den nya modellen för observationsskogar. 
Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst en procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 179 500 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 350 studerandeår. 
40.Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar med avseende på forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2020 ingås förbindelser till ett värde av 347 084 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 20 000 euro avsett för stärkande av forskningsinfrastrukturerna på internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT) och ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkande av universitetens profilering. Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2020. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 802 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 566 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 082 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 629 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 119 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter 
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst. 
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 874 209 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 650 148 000 euro för universitetens basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 178 461 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) högst 15 600 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 280 104 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsinfrastrukturerna och forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, inklusive forskningsinfrastrukturer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av informationssystem för forskningsfinansiering och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 105 486 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna exklusive forskningsinfrastrukturprojekt, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av informationssystem för forskningsfinansiering och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken 
4) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 
5) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
6) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
7) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
8) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
9) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
10) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i 5 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 631 000 euro. 
Fullmakt 
År 2020 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får användas 
1) till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om 
2) till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter och understöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer 
3) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar. 
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 882 472 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 815 182 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) 
2) till ett belopp av 57 214 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) till ett belopp av högst 9 770 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014) 
4) till ett belopp av 306 000 euro för kompensation som bestäms på kalkylerade grunder till yrkeshögskolor i enlighet med reformen av nyttjanderätten till observationsskog och den nya modellen för observationsskogar. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 079 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 
70.Studiestöd
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 639 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 84 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 447 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 626 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor 1,94 euro per måltid 
2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997). 
80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 106 000 euro. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 095 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 754 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 211 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 885 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 485 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av extra konstnärspensioner enligt lagen om konstnärspension (194/2016) 
2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner 
3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 924 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 012 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion 
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 67 840 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 295 för museer. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 648 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 890 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 
2) till främjande av principen om en procent i fråga om byggandet 
3) till stärkande av kulturturismen 
4) till fortsättning av Läsrörelsen 
5) till stödjande av barnkultur 
6) till ersättning för Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter 
7) till stödjande av projektet Europeisk kulturhuvudstad 2026. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 294 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 257 570 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, för stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar 
5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar 
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med lite upplaga till allmänna bibliotek 
7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt museilagen (314/2019) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 745 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet 
9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv 
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 38 197 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet 
12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa 
13) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 25 442 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för lokalkostnader som orsakas konst- och kulturinstitutioner och samfund som verkar i statsägda lokaler. 
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 950 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som föranleds av genomförandet av en helhet som utgörs av det digitala kulturarvet 
2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stödjande av museers innehållsproduktion 
4) till upprätthållande och utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket Europeana 
5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid. 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 729 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 899 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 100 000 

Sammanlagt 

3 899 000 

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2020 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 
90.Idrottsverksamhet
30.Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till till betalning av utgifter och understöd som föranleds av programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt av anläggning av idrottsanläggningar som är avsedda för rekreation. 
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 694 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) till utgifter för statens idrottsråd 
7) till ett belopp av högst 370 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit 
9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
10) till projektet för totalrenovering och modernisering av Olympiastadion 
11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) uppgår till 1 375,84 euro per månad. 
I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsunderstöd för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 997 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter 
2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen samt för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
56.Främjande av idrott och elitidrott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av den idrottspolitiska redogörelsen (SRR 6/2018 rd) 
2) till ett belopp av engångsnatur på högst 500 000 euro för de utgifter och ersättningar som föranleds av antidopningslaboratorieverksamheten och till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken. 
91.Ungdomsarbete
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 250 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) 
2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet samt för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler 
3) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system 
4) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram 
5) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga 
6) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
7) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen 
8) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
9) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi där statistik över ungdomsarbetet i Finland samlas på lokal, regional och riksomfattande nivå samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet 
10) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 14 årsverken. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år. 
I fråga om de personer som avses i 10 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 513 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att stödja verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stödjandet av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti 
3) till utveckling av ett riksomfattande digitalt system i syfte att underlätta överföringen av identifierings- och kontaktuppgifter till det uppsökande ungdomsarbetet. 
52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska 
2) för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 376 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 76 519 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 652 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 539 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning. 
10.Utveckling av landsbygden
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 88 326 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 
3) till betalning av investeringar i biogas och gödselhantering som i sin helhet finansieras nationellt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 30 000 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2020. 
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2020 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. 
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 45 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 
3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och programmet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 62 767 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av sådana stöd för djurens välbefinnande enligt det av Europeiska kommissionen för åren 2007–2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 326 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 843 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 092 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 055 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) för finansiering av en effektbedömning, ett handlingsprogram och pilotprojekt som genomförs i syfte att utveckla livskraften och välfärden i glesbygdsområden 
4) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
5) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
6) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 189 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 106 900 000 euro, varav 21 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 65 900 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment och 20 000 000 euro för tekniskt bistånd. 
Om en del av de bevillningsfullmakter för 2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2020. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 76 440 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt 
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas 
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). 
I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare. 
Utgifter som har samband med livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, ersättningar med anledning av växtskadegörare och åtgärder för att bekämpa skadegörare och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 948 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 323 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2019 och tidigare år 
3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt. 
Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i stöd och stödnivåer i anslutning till verkställandet av stöden till följd av att efterfrågan på stöd är större än väntat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut. 
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 526 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen 
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten 
4) till betalning av stöd som beviljats 2019 och tidigare år 
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 153 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt för 2018 eller 2019 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2020. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 624 788 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 910 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av det program för främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter som utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) för utgifter inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder och informationsåtgärder samt därmed sammanhängande konsumtionsutgifter inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29. 
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 045 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utarbetande av ett program för utveckling av åkerstrukturen samt finansiering av de åtgärder och projekt som man kommit överens om på basis av programmet 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 3 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 90 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 767 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet 
4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet 
5) för beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som förbättrar biosäkerheten samt övervakningen av djurens hälsa på gårdarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Naturresursekonomi
Fullmakt 
För den händelse att de pandor som anlänt till Finland skulle dö beviljas en fullmakt att ingå en förbindelse om en ersättning på högst 2 000 000 euro som betalas till Folkrepubliken Kina för att sända nya pandor. 
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 608 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster, av vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket och av annan vattenekonomi, anskaffning av observationsdata, vatteninformationstjänsten, bedömning av effekterna, statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag samt genomförande inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde av den internationella strategin för vattensektorn i Finland. Anslaget får också användas till betalning av understöd som hänför sig till programmet för effektiviserat vattenskydd. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 166 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 29 045 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 68 årsverken. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 766 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings- och investeringsprojekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 745 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar, utgifter och beslutsavgifter som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av räntor och dröjsmålsräntor som gäller dessa 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge 
8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 
9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor 
10) till betalning av sådana utgifter som med stöd av 17 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) betalas ut i förskott av statens medel. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 600 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 230 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 
2) för genomförande av ägoregleringsprojekt av pilotstudiekaraktär för att främja skogsbrukets lönsamhet och till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till projekten samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 44 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2020. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 160 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 810 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 311 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015) 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till utgifter för genomförande av lagen om fiske, utgifter för forskning inom fiskerinäringen samt utgifter för programmet för fisketurism. 
Av anslaget används 50 000 euro till bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 132 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 488 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 9 205 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
64.Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten 
I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig fortsättningsvis på en god nivå. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,101 miljoner euro. 
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2020 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2020 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. 
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 692 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster 
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • jakten och fisket är hållbart, etiskt och ansvarsfullt 
 • mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt- och fiske 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 169 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 487 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) till att höja den cybersäkerhetsberedskap som statsrådet och ministerierna ansvarar för högst 2 000 000 euro. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 569 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag 
3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 534 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 384 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet bemyndigas att ingå avtal för projektet METNET/MOI om forskning om Mars, så att de utgifter som projektet medför, inklusive tidigare förbindelser, uppgår till högst 1 536 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 432 087 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 700 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska bildas och ägas av Nordiska Järnvägar Ab eller direkt av kommunikationsministeriet. Det inbetalda kapitalet får användas av Nordiska Järnvägar Ab, av dess dotterbolag och av projektbolag som bildas och ägs direkt av kommunikationsministeriet för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. Ett villkor för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till det projektbolag som ska bildas. 
10.Trafik- och kommunikationsnäten
20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 422 470 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som hänför sig till skötsel, användning och reparation av trafikleder, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem och styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafik och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. Till den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget får det användas högst 139 600 000 euro 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till fullgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom, med undantag för inkomster av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
30.Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 138 700 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för projekt som gäller byggande av västmetron från Mattby till Stensvik i Esbo, byggande av snabbspårvägen Spårjokern och byggande av en spårväg i Tammerfors (fas 1). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Byggande av västmetron från Mattby till Stensvik 

90 000 000 

Byggande av snabbspårvägen Spårjokern 

30 000 000 

Byggande av en spårväg i Tammerfors, fas 1 

18 700 000 

Sammanlagt 

138 700 000 

Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 800 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och för andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling samt för infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik samt till betalning av statsunderstöd till andra projekt som främjar gång och cykling 
2) till betalning av statsunderstöd för verksamhets- och investeringsutgifter för de trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät 
3) i enlighet med lagen (560/2018) och förordningen (1069/2018) om enskilda vägar till betalning av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
4) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av stöd för rådgivning och handledning av väglag och produktion av material och tjänster i anslutning till detta. 
För statsunderstödens del budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt 

14 900 000 

Trafikflygplatser och flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät 

2 900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter för rådgivning av väglag 

20 000 000 

Sammanlagt 

37 800 000 

76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan en väg- eller järnvägsplan godkänns 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (560/2018). 
Förskottsersättningarna under momentet ska fördelas enligt kontantprincipen. 
77.Utvecklande av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 351 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av sådana investeringar för utvecklande av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt. 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tablån nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tablån: 

Nya trafikledsprojekt 

 

Maximibeloppet för utgifter som förbindelserna föranleder staten (euro) 

 

 

Elektrifiering av banavsnittet Hyvinge—Hangö 

62 000 000 

Planering av banan Tammerfors—Jyväskylä 

18 000 000 

Planering av banan Seinäjoki—Vasa 

3 000 000 

Fullmakt att ingå förbindelser för trafikledsprojekt från tidigare budgetår. 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de i tablån nedan specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar, så att de utgifter de föranleder staten inklusive utgifterna för de tidigare förbindelserna uppgår till högst det belopp som nämns i tablån 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för de utgifter som förbindelserna föranleder staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Rv 3 Tavastkyro omfartsväg 

64 000 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg, omkörningsfält vid Virmo och Luvia 

30 000 000 

Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Rv 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Lv 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Sv 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, fas 1 

27 000 000 

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

Rv 4 Uleåborg—Kemi 

143 000 000 

Rv 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Rv 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Rv 12 Tillola—Keltti 

14 000 000 

Ring I i Bredvik 

20 000 000 

Arrangemang för anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 

7 000 000 

Rv 4 Kirri—Tikkakoski 

139 000 000 

 

 

Banprojekt 

 

Förbättring av banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn 

98 000 000 

Idensalmi–Ylivieska (elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi) 

55 000 000 

Förbättring av bangården i Joensuu 

74 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, västra spåret 

48 800 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1 

150 000 000 

Förbättring av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

165 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

5 700 000 

Elektrifiering av Nystadsbanan 

21 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Byggande av havsfarleden till Uleåborg 

27 500 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

Havsfarleden till Karleby 

45 000 000 

Havsfarleden till Nordsjö 

12 500 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

173 000 000 

79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 112 800 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 92 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
De anslag som har budgeterats för tidigare år får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
Fullmakt 
Till den del som fullmakten inte har använts får Transport- och kommunikationsverket ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 741 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik och till utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016) 
2) till betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017) 
3) till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken 
4) till betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
I fråga om punkt 1 och 4 budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

9 100 000 

Konverteringsstöd för personbilar 

6 000 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

3 800 000 

Sammanlagt 

19 741 000 

54.Köp och utvecklande av skärgårds- och förbindelsefartygstrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 19 136 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt till redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av de fullmakter som har beviljats under tidigare år. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas år 2020 att ingå femåriga helhetsserviceavtal om köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 17 500 000 euro av de totala kostnaderna. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 108 474 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007) 
2) till betalning av understöd enligt lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster 
3) till köp av tågtrafiktjänster 
4) till köp av flygtrafiktjänster 
5) till köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken 
6) till köp av region- och lokaltrafik och till kostnader för inrättande och användning av biljettsystemet 
7) till stöd för den offentliga persontrafiken i stora stadsregioner 
8) till stöd för den offentliga persontrafiken i medelstora stadsregioner 
9) till projekt för utvecklande av trafiktjänster och andra utgifter som främjar användningen av trafiktjänster samt för mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (509/2018). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 532 112 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
Fullmakt 
Maximibeloppet enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2020 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2020 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 421 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fonder inom området för inrikes frågor. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 174 918 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 196 621 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 302 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder 
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 99 471 000 euro. 
Förskottsutbetalningar av anslaget får även göras till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 589 000 euro. 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 722 000 euro. 
Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 923 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 771 000 euro. 
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) användas 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) till betalning av kostnader för uppehälle och förmåner för civiltjänstgörare som utför arbetstjänst på Civiltjänstcentralen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 57 072 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42. 
40.Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 051 000 euro. 
Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) bevilja företag och andra sammanslutningar 
1) statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik 
2) allmänna understöd enligt statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015) 
3) det internationella teknologipriset (Milleniumpriset). 
Anslaget får även användas till att bevilja statsunderstöd i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 100 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnaderna för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1 i Otnäs och iståndsättningen av de högaktiva cellerna på Otsvängen 3. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 97 403 000 euro. 
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 122 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 236 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007) 
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) 
4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en sådan rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015) 
5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalieverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), containerlagen (762/1998) eller lagen om mätinstrument (707/2011). 
20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 420 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till främjande av effektiv användning av energi, främjande av användning av förnybara energikällor, utvecklingsprojekt och utredningar samt informations- och rådgivningsverksamhet 
2) till beredning av lagstiftning, nationellt genomförande och internationellt samarbete när det gäller energieffektivitet och förnybar energi. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 298 301 000 euro. 
Fullmakt 
År 2020 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 327 516 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får 2020 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för projekt för utveckling av arbetslivet 
2) för forsknings- och utvecklingsprojekt och nationella och internationella program och projekt samt beredning av sådana vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller sprider information, för utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna samt för medlems- och programavgifter till internationella organisationer 
3) för sådana innovativa utvecklingsprojekt och projekt för utveckling av arbetslivet som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling) 
5) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
6) för nationella medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt 
7) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering 
8) för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden 
9) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden. 
Med anslag under momentet kan det utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet också betalas förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 60 750 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får i enlighet med statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017) användas 
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta 
2) för demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken. 
Dessutom får anslaget och fullmakten användas för i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) avsedda pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller om ny teknik som gäller biodrivmedel. 
Anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifterna för utredningar i anslutning till nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 110 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får 2020 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 40 000 000 euro. 
42.Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd 
1) för genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi 
2) för utveckling av ekosystemen inom cirkulär ekonomi. 
Anslaget får dessutom användas till projekt som främjar cirkulär ekonomi och utvecklingen av dess ekosystem och som genomförs av organisationer inom statens budgetekonomi och av högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt av kommunala och andra offentliga organisationer. 
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Stödjande av företagsdriven forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, ökad cirkulär ekonomi och branschtillväxt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 87 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
2) för forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi och vid högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
3) för innovativa projekt och utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) (innovativ offentlig upphandling) 
5) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning 1547/2016 till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem; understöd kan även beviljas utländska aktörer 
6) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden. 
7) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet 
8) till den nationella medfinansieringen av anskaffningen av en superdator för företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem EuroHPC. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi användas 
1) till investeringar som främjar cirkulär ekonomi och som inbegriper nya innovationer, tekniska lösningar, tjänster, tillvägagångssätt eller affärsmodeller inom cirkulär ekonomi 
2) till utredningar som behövs för att starta investeringar som främjar cirkulär ekonomi och till att skapa nätverk och samverkan som främjar samarbete mellan aktörer med anknytning till investeringar eller främjar integrering av processer och materialflöden 
3) till genomförande av och investeringar i sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 532 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljats i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 488 000 euro. 
Fullmakt 
År 2020 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 33 915 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015). 
Med anslag under momentet får även betalas utgifter som föranleds av beslut som fattats före 2020. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018), som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), användas 
1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningssystem för kollektivtrafiken 
2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik 
3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas. 
Dessutom får anslaget användas för investerings- och utredningsprojekt i anslutning till genomförandet av ett nationellt biogasprogram. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 232 550 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av inmatningstariffen (vindkraft, biogas, trädbränsle) 
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett produktionsstöd höjt med en förgasarpremie) 
3) till betalning av ett premiestöd som baserar sig på anbudsförfarande. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Överföringar till EU:s innovationsfond (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalningar till Europeiska unionens innovationsfond 
2) till kostnaderna för förvaring av avkastningen på de utsläppsrätter som säljs med tanke på betalningarna till fonden och till kostnaderna för betalningarna. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 137 200 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar 
1) för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för inledande av verksamheten i företagsacceleratorer som främst tjänar nyetablerade innovativa företag och i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder. 
Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning 1444/2014. 
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen (624/2006). Statskontoret kan också avtala om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får 2020 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen (624/2006) till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet. 
Lån kan beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd eller i form av startstöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Om lånet har beviljats i form av startstöd och den affärsverksamhet som ett ungt företag eftersträvar misslyckas, kan i undantagsfall det utestående lånekapitalet och räntorna efterskänkas eller lånevillkoren på något annat sätt ändras i enlighet med det som närmare anges i statsrådets förordning 1444/2014. 
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får 2020 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 10 000 000 euro. 
30.Sysselsättning och företagsamhet
40.Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 21 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas 
1) för projekt som främjar hållbar tillväxt och livskraft i städer och regioner och till avtalsbaserat samarbete 
2) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
3) för utvecklingsprojekt som syftar till regionutveckling och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan kommunerna i en region. 
Dessutom får anslaget användas till att betala konsumtionsutgifter samt avlöna personal motsvarande högst 8 årsverken och betala lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöningen av personal i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) för Talent Hub-verksamhet. Anslaget får även användas till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projekten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 378 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006) för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2020 får förbindelser ingås till ett belopp av högst 4 000 000 euro. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd, som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 78 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 273 014 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) användas 
1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning, arbetsförmedlingsservice, vägledning för yrkesval och karriär, information och rådgivning samt service för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd och till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar 
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar; de lönekostnader utan semesterpenning som ersätts för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpenning ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom.; de lönekostnader utan semesterpenning som ersätts för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpenning ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i punkt 3; det belopp i form av lönesubvention utan semesterpenning som betalas för en person med anslag under detta moment och momenten 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpenningen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts 
5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa 
6) till kostnader för försäkringsskydd. 
Anslaget får också användas 
7) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande 
8) för betalning av beslut enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017). 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som nämns i punkterna 1, 2 och 6. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2020 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2020 till ett belopp av högst 65 000 000 euro. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till återbetalning av fordringar som återkrävts och till räntor på dem 
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 410 166 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som delfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
2) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovannämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen 
3) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020 
4) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 och enligt artiklarna143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
5) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
6) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2019 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2020. 
95.Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av avkastning för resultatbaserade projekt som omfattar påverkansinvesteringar inom sysselsättning och integration. 
40.Specialfinansiering för företag
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) användas till betalning av understöd som beviljats för ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekisregionen. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 33 691 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av 8 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) användas 
1) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet 
2) till räntestöd till Finnvera Abp. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 67 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal 
3) till betalning av förvaltningsarvode och underskottsersättning till Finlands Exportkredit Ab. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas till betalningar i enlighet med statens ansvar enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). 
Fullmakt 
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. 
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 102 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte. 
50.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 12 531 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, sysselsättning, likabehandling och jämställdhet och för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU 
2) för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare orsakas exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utveckla verksamhetsmodeller, sprida god praxis och bedriva kommunikation som gäller integrationen samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslagskraft 
3) för understöd som i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration och sysselsättning, förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem 
5) för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid 
6) till betalning av stöd i förskott, om det är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 185 318 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar 1393/2011 och 115/2012 användas 
1) till kalkylerade ersättningar till kommunerna för anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integrationen och för inledande kartläggning i fråga om personer som anges i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderårige 
4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 49 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader för vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
7) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till ovannämnda personer. 
Anslaget får också användas till kostnaderna för sådana ersättningar för grundläggande utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som Folkpensionsanstalten med stöd av 51 § 2 mom. i lagen om främjande av integration ska betalas ersättning för. Kostnaden beräknas uppgå till 130 000 euro per år fram till 2022. 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 53, 54, 57, 60 och 33.20.52. 
01.Förvaltning
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 794 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffning av inventarier och anordningar i anslutning till dem 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 983 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd 
4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen 
5) till betalning av kostnader för sådan psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som förordnats med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 531 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena 
2) för utjämning av variationerna i efterfrågan på elevvårdsplatser och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning  
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för skolhemselever och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 272 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 
3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 507 000 euro. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna), till täckande av sådana kostnader för fortlöpande uppgifter och underhåll som inte kan tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården eller apoteken som en användaravgift samt till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-tjänsterna (FPA) 
2) till planering och utveckling av andra myndigheters riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården 
3) till beviljande av statsunderstöd för en effektivisering av den regionala informationsinfrastrukturen inom social- och hälsovården (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
4) för styrning av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården samt utvärdering och uppföljning av hur digitaliseringen förverkligas (SHM). 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 229 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 045 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 
02.Tillsyn
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 235 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder. 
Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet: 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde 
3) till betalning av statliga överföringsutgifter i anslutning till kärn- och strålsäkerhetssamarbete. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 028 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 104 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 167 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
08.Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 200 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utjämning av variationerna i efterfrågan 
2) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 941 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten 
4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna 
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 787 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för finansiering av projekt som godkänts av EU 
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
7) till utgifter för styrning och utvärdering av social- och hälsovårdens servicesystem 
8) för styrningsuppgifter för informationshanteringen inom social- och hälsovården, utveckling och underhåll av den riksomfattande informationsarkitekturen för social- och hälsovården samt andra uppgifter i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015). 
25.Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktionerna vid de offentliga biobankerna och för det förberedande arbetet och inrättandet av en gemensam aktör 
2) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella cancercentret 
3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt center samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård 
4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling 
5) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella genomcentret 
6) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål 
2) för utvecklande av tjänsterna för barn och familjer bl.a. genom att stödja det fortsatta arbetet för utvecklande av familjecentren, att stärka det tidiga stödet såsom t.ex. tjänsterna för föräldraskap och parförhållanden samt att inrätta regionala kompetens- och stödcenter för barn och ungdomar med svåra symtom som behöver särskilt stöd och särskild hjälp 
3) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, allmännyttiga samfund och företag 
4) till övervakning och kontroll av projekt 
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt 
6) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 042 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelen enligt 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) 
2) till finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas för kostnader för utbildning inom företagshälsovården och genomförandet av projekt som hänför sig till företagshälsovårdspersonalens utveckling. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 402 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska och operativa planering och beslutsfattande 
5) till betalning av omkostnader för genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde samt finansieringsunderstöd 
6) för finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som godkänts av EU 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
50.Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 611 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption 
3) till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992) 
4) till betalning av ersättningar som betalas enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). 
5) till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 485 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 800 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 672 700 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 440 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
20.Utkomstskydd för arbetslösa
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 366 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 
2) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 745 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 457 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 975 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
Folkpensionsanstalten får använda högst 54 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 700 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen. 
40.Pensioner
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 59 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 729 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 328 700 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 571 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 148 § och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 809 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
50.Stöd till veteraner
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 050 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 62 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av frontunderstöd på de grunder som statsrådet fastställer till vissa utländska frivilliga frontmän som deltagit i krigen 1939—1945 i Finlands försvarsmakt och som lever i svåra förhållanden i Estland och annanstans i det tidigare Sovjetunionens område 
2) till beviljande av frontunderstöd också till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 38 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 179 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). 
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 350 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskap för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 600 000 euro. 
Anslaget får användas till att utveckla barnhusverksamhetsmodeller och utvidga dem till resten av landet 
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
33.Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 96 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
3) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar, patientöverföringar och medicinska sakkunnigutlåtanden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008) 
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005) 
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4 
6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster 
8) till betalning av statliga ersättningar till de sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus för lämnande av medicinska sakkunnigutlåtanden enligt 68 a § i hälso- och sjukvårdslagen till domstolar på deras begäran och för bevisning i anslutning till dem samt för administrering av begärandena om utlåtande och utlåtandena. 
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande. 
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Under momentet beviljas 480 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 346 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av i 12 a § i socialvårdslagen (1301/2015) avsedd ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av socialservice i brådskande fall till personer som uppehåller sig illegalt i landet. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 97 410 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av servicestrukturen och verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål 
2) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, andelslag, allmännyttiga samfund och företag 
3) till övervakning och kontroll av projekt 
4) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration 
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt 
6) till en specialuppgift som gäller stärkande av servicestrukturen vid Vasa sjukvårdsdistrikt till ett belopp av högst 1 000 000 euro. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 990 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy och av utgifter för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för. 
Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 22 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd för koordinering av skyddshemsverksamheten, utbildning av personalen och handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 050 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 950 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 70 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling 
3) till utgifter för utveckling och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling. 
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 640 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet 
2) medlemsavgift till Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning. 
Av anslaget får användas högst 600 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 545 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (859/2018) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter för utbildning och forskning om riskhantering i anslutning till bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande och upplysningsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), utredning och uppföljning av överraskande epidemier samt det internationella samarbete som förutsätts för dessa 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får användas också till betalning av kostnader för förvaltning av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 928 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av statsbidrag till UKK-instituutti som upprätthålls av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010), 2 §). 
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 122 750 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i lagen 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas för kostnader för vikariehjälp. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) för betalning till lokala enheter av ett belopp på högst 94 000 euro av sådan behovsprövad tilläggsersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014). 
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 380 000 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001). 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 35 172 000 euro. 
Anslaget får även användas för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar 
2) för övervakning av förbud och restriktioner i fråga om produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt, vilket krävs enligt Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver 
3) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll av utrustning, vilket krävs enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser 
4) för byggprodukter 
5) för ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter. 
Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter, till betalning av sådant statsunderstöd för forskningsverksamhet i enlighet med målen i miljöministeriets strategi som betalas till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet samt till intressentgrupper för kommunikation som stöder målen i miljöministeriets strategi och för resebidrag. 
Dessutom får anslaget även användas till kostnader i anslutning till åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 374 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 435 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 230 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer 
2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen 
3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården 
4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 
10.Miljö- och naturvård
20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt av rättegångar och konkursförfaranden till följd av återkrav av understöd 
2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 340 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för beredning och genomförande av handlingsprogrammet för förbättrande av livsmiljöerna samt inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden 
2) för främjande av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 
3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning i anslutning till skydd av grundvatten 
5) till avlöning av personal motsvarande högst 107 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 635 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna 
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön 
3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen 
4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning 
5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter 
6) för att producera miljöinformation 
7) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
8) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken 
9) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen 
10) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin 
11) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning 
12) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna 
13) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får även användas till betalning av understöd. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 61 322 000 euro. 
Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande: 
1) för utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen besitter samt för utgifter för skötsel av privata skyddsområden 
2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem 
3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år 
4) för utveckling och förvaltning av informationssystem, inklusive de ULJAS-system för geografisk information som är gemensamma för naturvårdsförvaltningen. 
Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 
 • Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information 
 • Naturtillståndet i nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras 
 • Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls 
 • Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 792 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt för utgifterna för beviljande av understöd 
2) för betalning av de understöd som avses i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) för utredning av den risk eller olägenhet för hälsan eller miljön som förorening av mark, grundvatten eller sediment orsakar och för sanering av förorenade områden samt slutförande av statens anhängiga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i den sedermera upphävda avfallslagen (1072/1993) 
3) för betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten 
4) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador 
5) för betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt 
6) för betalning av de utgifter som orsakas av programmet Hållbara städer som främjar en hållbar stadsutveckling 
7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
8) för understöd till Lahtis stad för genomförandet av temaåret Europeiska miljöhuvudstaden 2021. 
Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska det avtalas om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 48 630 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden 
2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen 
3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000 
4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen 
5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen 
6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av anskaffning av tjänster för märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar 
7) till ett belopp av högst 60 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) främjas 
8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur 
10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden 
11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2020 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2020 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 062 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser. 
Anslaget får också användas till stödjande av utvecklingsländernas representanters deltagande i internationella miljökonferenser, avtalsförhandlingar och expertseminarium. 
20.Samhällen, byggande och boende
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 713 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
04.Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete 
2) för betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
För reservationsanslagens del budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av statsunderstödslagen användas för ett försöksprojekt som har som mål att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster som redan har sådana problem 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifter 
3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke. 
Understödet uppgår till högst 50 % av de kostnader som orsakas av projektets ekonomiska rådgivning och boenderådgivning. Understödet uppgår till 100 % i fråga om utgifterna för projektchefen vid Garantistiftelsen. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
32.Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utvecklande och stärkande av social- och hälsotjänster som förebygger och minskar bostadslöshet med stöd av statsunderstödslagen 
2) för utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet. 
3) för betalning av konsumtionsutgifter för utredningar, informationssystem, anvisningar och ordnande av utbildningar i anslutning till förebyggande och statistikföring av bostadslöshet 
4) för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av statsunderstödslagen användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. Understöd kan beviljas också parkeringsbolag, om de ägs av sammanslutningar som äger bostadshus och de laddningsstationer som byggs med hjälp av understödet är avsedda att användas för boendeparkering 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifterna för tryckning av instruktionsmaterial och anvisningar avsedda för dem som ansöker om understöd och till annan informationsförmedling, till de tjänsteresor som behövs för projektet samt till utgifter för datasystem i anknytning till beviljande och betalning av understöd 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande två årsverken 
4) användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs direkt av den sammanslutning som söker understöd eller ägs av ett parkeringsbolag där den sammanslutning som söker understöd innehar aktier med tanke på parkeringen för sina boende. 
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Understöd kan beviljas till 50 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, om minst 50 % av de laddningsstationer som ska byggas inom projektet byggs så att de har en effekt på minst 11 kilowatt, vilket laddning av en renodlad elbil kräver. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 900 000 euro. 
Anslaget får användas för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016). 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag. 
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
År 2020 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av Statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 410 000 000 euro. Lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen. 
År 2020 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro. 
År 2020 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro. 
År 2020 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro. 
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av 2020. 
Med medel ur Statens bostadsfond betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag. 
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2020 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 10 000 euro. 
Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden. 
Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion. 
År 2020 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av Statens bostadsfonds medel till tryggande av Statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhetsegendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det behövs för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller andra fordringar eller för minimering av borgensansvar, samt till utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit bostadsfonden. 
När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 10 000 000 euro år 2020, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro. 
Understöd 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 90 000 000 euro. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 200 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhållet i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 8 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 
Ur Statens bostadsfond får det 2020 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2020—2023 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden. Dessutom får det fattas villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2021—2023 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst 60 000 000 euro från och med 2020. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 30 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avtal om markanvändning, boende och trafik mellan staten och MBT-regionerna. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår i Helsingforsregionen till 10 000 euro och i Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen till 3 000 euro per ovan avsedda bostad. Understödet beviljas till ett 20 % högre belopp om objektet är ett flervåningsbostadshus med trästomme. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2020 får Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet med stöd av statsunderstödslagen bevilja sammanlagt högst 900 000 euro ur Statens bostadsfond för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 35 % av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2020 med stöd av statsunderstödslagen ur Statens bostadsfond bevilja sammanlagt högst 400 000 euro för tidsbundna understöd för ett boendeorienterat försöksprojekt som gäller bostadsandelslag. Understödet kan användas för planerings- och beredningskostnader som föranleds av bildande av nya boendeorienterade bostadsandelslag. Understödet uppgår till högst 50 % av kostnaderna. Dessutom kan högst 200 000 euro av fullmakten användas för kostnader som föranleds av framtagande av modellstadgar för boendeorienterade bostadsandelslag samt samordning, rådgivning och uppföljning av försöksprojektet. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas sammanlagt högst 5 000 000 euro i tidsbundna understöd för att främja livskraften i förorter och för att förebygga segregation. Understöd kan beviljas städer som utgör tillväxtcentrum. En förutsättning för beviljande av understöd är att det har utarbetats en plan för utvecklande av förorter som har godkänts av miljöministeriet och att utvecklande av förorter utgör en del av kommunens strategiska plan. Understöd kan beviljas för att främja ett områdes koldioxidneutralitet, för planering, utvecklande och genomförande av lokaler och verksamheter som ökar samhörigheten och livskraften, för samordning av utvecklandet, för förbättrande av förutsättningarna för tillbyggnad och renovering och för investeringar som riktas till att förbättra omgivningens trivsel, karaktär, funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet och grönområden. Understöd kan också beviljas forskningsinstitut för forskning som främjar förverkligande av programmålen eller genomförandet av de projekt som nämns ovan. Dessutom kan miljöministeriet använda 200 000 euro per år för kommunikation som stöder fullgörandet av programmet. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner kostnaderna för projekt som beviljas understöd och beviljar understöd. Understödet får uppgå till högst 20 % av kostnaderna för projektet. I forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas understöd till bostadsbyggnader för bättre energieffektivitet och en smart och flexibel energiförbrukning, och understödet för uppgå till sammanlagt högst 20 000 000 euro på det sätt som föreskrivs i den förordning som ska utfärdas om understöd för energieffektivitet. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas understöd till ett sammanlagt belopp av högst 1 000 000 euro för ändring av användningsändamål. Understödet får beviljas växande stadsregioner för att bygga om kontors- och industribyggnader så att de kan användas som hyresbostäder. Understödet uppgår till högst 10 % av de godkända ändringskostnaderna. Bostäderna ska användas som hyresbostäder i minst 5 år. Om understöd beviljas för objekt som finansieras med ombyggnadslån för hyresboende enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), uppgår understödet till högst 20 % av de godkända ändringskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2020 får det ur Statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 23 600 000 euro. 
Ur Statens bostadsfond får med stöd av statsunderstödslagen (688/2011) beviljas projektbaserade understöd till sammanlagt högst 5 000 000 euro för att i områden där befolkningen minskar sätta i stånd arava- och räntestödshyresbostäder så att de lämpar sig för äldre personer. Bestämmelser om understödet utfärdas med stöd av statsunderstödslagen genom en förordning av statsrådet. 
Forskning och utveckling 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2020 använda högst 700 000 euro ur Statens bostadsfond till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt. 
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning 
2) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet 
3) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
4) till kostnader för nödvändiga iståndsättnings- eller återställningsarbeten som en myndighet låtit utföra med stöd av 17 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet. 
Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 860 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition. 
09.Övriga utgifter för statsskulden
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 410 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för upplåning och skuldhantering 
2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer 
3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för finansiellt stöd. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända statsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 1 januari 2020. 

Helsingfors 20.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare