Senast publicerat 28-06-2022 11:00

Riksdagens skrivelse RSk 29/2022 rdRP 81/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022 (RP 81/2022 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 16/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2022: 

II tilläggsbudgeten för 2022

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR1 057 410 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet1 197 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg211 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, tillägg986 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter-2 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter, avdrag-2 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter-137 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt, avdrag-137 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur-590 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster, avdrag-590 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR53 202 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde-9 112 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag-9 112 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde55 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg55 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde6 244 000 euro
    • 10.  Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, tillägg6 244 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde200 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster, tillägg200 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde870 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, tillägg870 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-73 700 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst-73 700 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst, avdrag-73 700 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN1 266 663 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering1 266 663 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg1 266 663 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 2 303 575 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN500 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk500 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år), tilllägg500 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT48 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli48 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI224 678 000 euro
   • 01.  Förvaltning11 343 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg11 707 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg96 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag-460 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen212 000 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg212 000 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet35 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg35 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter1 300 000 euro
    • 58.  Donation med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse (fast anslag)1 300 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE68 674 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen2 415 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg2 415 000 euro
   • 10.  Krishantering-2 500 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), avdrag-2 500 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete68 759 000 euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg68 759 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde— euro
    • 68.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE24 602 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen3 949 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg784 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg513 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg330 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg2 215 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag), tillägg107 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp12 749 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg110 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 154 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg9 675 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 082 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg728 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 985 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 985 000 euro
   • 30.  Åklagare1 167 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 167 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff5 102 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 102 000 euro
   • 50.  Valutgifter-350 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag), avdrag-350 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE662 992 000 euro
   • 01.  Förvaltning101 026 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 338 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg18 000 euro
    • 21.  Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-330 000 euro
    • 26.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg100 000 000 euro
   • 10.  Polisväsendet23 107 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 109 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 998 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet25 169 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg25 169 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)— euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna8 923 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg716 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 207 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
   • 40.  Migration504 767 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 394 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), tillägg400 216 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), tillägg95 157 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-905 447 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning-116 003 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg128 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), avdrag-116 131 000 euro
   • 10.  Militärt försvar-792 349 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg203 521 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg455 839 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år), avdrag-1 454 872 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag),  tillägg3 163 000 euro
   • 30.  Militär krishantering2 905 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg2 905 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 290 115 000 euro
   • 01.  Förvaltning6 329 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg454 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (förslagsanslag), tillägg5 920 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-45 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen25 839 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 077 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 367 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år), tillägg4 395 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), tilllägg5 000 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg2 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet535 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg535 000 euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen7 520 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 674 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg279 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg5 567 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning8 191 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 191 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen103 871 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg28 815 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år), tillägg23 056 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland-4 952 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-752 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-4 200 000 euro
   • 89.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen979 948 000 euro
    • 31.  Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens finansiering av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (förslagsanslag),  tillägg979 948 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna104 834 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg3 334 000 euro
    • 35.  Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), tillägg101 500 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet58 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg58 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer— euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE207 981 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet5 287 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg156 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg325 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag-204 000 euro
    • 30.  Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år), tilllägg5 000 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg10 000 euro
   • 10.  Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete127 618 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg314 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag-196 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg126 000 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg1 500 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning42 998 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år), avdrag-50 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg26 000 000 euro
    • 35.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag), tillägg17 000 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning8 232 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg111 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg42 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg5 450 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 250 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg250 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000 euro
   • 70.  Studiestöd9 005 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg9 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur5 841 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg411 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg194 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg38 000 euro
    • 34.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)— euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), avdrag-10 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg162 000 euro
    • 89.  Finansiering för stiftelsen och fastighetsaktiebolaget för Arkitektur- och designmuseet (reservationsanslag 3 år)4 973 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet2 000 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till vissa understöd (förslagsanslag), tillägg2 000 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete7 000 000 euro
    • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE235 443 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning-117 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg217 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg906 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 240 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden31 730 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år), tillägg7 000 000 euro
    • 44.  Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)14 730 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år), tilllägg10 000 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi188 517 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 647 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg22 000 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg6 870 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg119 000 000 euro
    • 48.  Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag-700 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg35 700 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi14 272 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg20 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tilllägg700 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), tilllägg3 161 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg7 391 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen309 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg309 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och registrering av bostadsaktier732 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg732 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE142 237 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter8 472 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg289 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 449 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg427 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg307 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten65 565 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg40 600 000 euro
    • 30.  Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år), tillägg3 721 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg36 800 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), avdrag-15 556 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation68 200 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år), tillägg4 700 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg15 500 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg48 000 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-2 369 000 euro
   • 01.  Förvaltning12 802 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg320 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 566 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-764 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg228 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg523 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg168 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg610 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg73 000 euro
    • 10.  Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg78 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp-142 761 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-20 650 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag)— euro
    • 43.  Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)87 000 000 euro
    • 47.  Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg15 000 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-174 211 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-56 000 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg6 100 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet22 590 000 euro
    • 33.  Stöd till torvföretagare (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 34.  Statlig ersättning till kommuner för dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (fast anslag)4 450 000 euro
    • 41.  Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 45.  Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år), avdrag-160 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 700 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)— euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag105 000 000 euro
    • 45.  Temporärt bränslestöd för transportföretag (reservationsanslag 2 år)75 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg30 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE98 896 000 euro
   • 01.  Förvaltning12 795 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg270 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg2 089 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg65 000 euro
    • 08.  Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag), tillägg1 100 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 271 000 euro
   • 02.  Tillsyn1 534 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg284 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg387 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg282 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg541 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling10 467 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg10 467 000 euro
    • 25.  Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster7 400 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), tillägg7 400 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa36 800 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg14 100 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg22 700 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring6 700 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg6 700 000 euro
   • 40.  Pensioner38 100 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), tillägg38 100 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner100 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg100 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård-15 000 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år), tillägg 30 000 000 euro
    • 31.  Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 38.  Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag-45 000 000 euro
    • 61.  Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas— euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE88 225 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader422 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg223 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg199 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård16 499 000 euro
    • 20.  Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 815 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg1 314 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tilllägg18 000 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende71 304 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg194 000 euro
    • 34.  Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år), tillägg9 860 000 euro
    • 37.  Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 250 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg20 000 000 euro
    • 56.  Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), tillägg40 000 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN167 000 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden167 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg167 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 2 303 575 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 211 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 986 000 000 euro. 

08.Punktskatter

07.Energiskatter
Under momentet dras det av 2 000 000 euro. 

10.Övriga skatter

03.Bilskatt
Under momentet dras det av 137 000 000 euro. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

09.Övriga skatteinkomster
Under momentet dras det av 590 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 9 112 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 55 000 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 244 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 200 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 870 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04.Andel i statens penninginstituts vinst

01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet dras det av 73 700 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 1 266 663 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

40.Statens revisionsverk

01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

02.Republikens presidents kansli

01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 euro. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 707 000 euro. 
02.Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 96 000 euro. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 460 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet 
4) till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 60 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 212 000 000 euro. 

30.Justitiekanslersämbetet

01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 euro. 

90.Övriga utgifter

58.Donation med anledning av 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 300 000 euro. 
Anslaget får användas till en donation till Åbo Akademi för inrättande av en tidsbunden professur i juridik. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 415 000 euro. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 500 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 108 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

7 644 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

9 685 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 367 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

16 944 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 367 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 194 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 501 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

670 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 477 000 

25. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

623 000 

Sammanlagt 

 

50 580 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 68 759 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det amorteringsbelopp på 164 678,67 euro som hänför sig till en utvecklingskredit beviljad Myanmar och som förfallit till betalning den 31 juli 2020 och vars betalning skjutits upp i enlighet med betalningsplanen i den sjunde tilläggsbudgeten 2020 ska faktureras Myanmar i sin helhet i samband med faktureringen av delbetalningen i juli 2022. Räntan på amorteringen är densamma som räntan på den ursprungliga skulden, 0,75 %. Dröjsmålsränta tas inte ut. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

222 214 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår sammanlagt 1 706 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 1 500 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering. 

213 730 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

47 255 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

49 700 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

123 050 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 755 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

87 950 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

24 900 000 

Sammanlagt 

 

775 604 000 

89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och momentets fullmakter att bevilja och ingå avtal får användas för beviljande av lån utan krav på säkerhet till Ukrainas stöd- och återuppbyggnadsfonder och finansiella instrument 

90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst nio årsverken, även för den personal som utnämnts till sin tjänst, för statens ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 784 000 euro. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 513 000 euro. 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 330 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 215 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget under momentet budgeteras som ett nettoanslag och att det under momentet kan intäktsföras inkomster från EU vilka hänför sig till verksamheten inom justitieministeriets förvaltningsområde samt inkomster som betalats till verken i egenskap av arbetsgivare. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 107 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

5 495 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

4 000 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

4 330 

Sammanlagt 

13 825 

10.Domstolar och rättshjälp

01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 euro. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 154 000 euro. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 675 000 euro. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 082 000 euro. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 728 000 euro. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 985 000 euro. 

30.Åklagare

01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 167 000 euro. 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 102 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av överföringsutgifter till fångar i enlighet med 7 kap. 5 § och 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005). 

50.Valutgifter

20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 350 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 338 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 euro. 
21.Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 330 000 euro. 
26.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i enlighet med 33 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027 kan användas för kostnader som har uppstått innan understödsbeslutet fattats, om kostnaderna har uppstått den 1 januari 2021 eller därefter och den ansökan som avser kostnaderna i fråga blir anhängig senast den 30 juni 2022. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till förflyttnings- och konsumtionsutgifter som föranleds av förfarandet för vidarebosättning av flyktingar, humanitärt mottagande och placeringen av flyktingar i kommunerna samt till löneutgifter för personal motsvarande högst 21 årsverken, för vilka det har reserverats 7 350 000 euro inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och 3 150 000 euro för Migrationsverket. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 109 000 euro. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 998 000 euro. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 169 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter på sammanlagt högst 448 000 000 euro år 2022 och efter år 2022. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 716 000 euro. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 207 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 394 000 euro. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 216 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till projekt som finansieras av EU och som gäller interna omplaceringar inom EU samt ökning av mottagningssystemets kapacitet. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till kostnader för organisering av förflyttningar (personer som får tillfälligt skydd) med stöd av direktiv 2001/55/EG om tillfälligt skydd. 
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får användas för ersättning för kostnaderna för ordnande av mottagningstjänster för personer som tas till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser samt för de extra lokaler som hyrs för inkvartering av dessa personer. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 95 157 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 128 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 116 131 000 euro. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 203 521 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras enligt följande: 
1) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 31 497 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2020). 
2) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2026, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 169 040 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2021). 
3) År 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 153 881 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2022). 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 455 839 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 745 233 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det år 2022 i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten så att de 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 738 700 000 euro (beställningsfullmakten för förstärkt försvarsförmåga 2022, PVPAR 2022). 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2021 (PVKEH 2021) minskas med 10 233 000 euro till 747 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
Av det femåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 30 892 000 euro. 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 1 454 872 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anskaffning av reservdelar, bytesanordningar och produktstöd. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 163 000 euro. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 905 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för de kostnader för ammunition, underhåll och materiel som utbildningen förutsätter. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

760 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

643 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

800 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

4 770 000 

06. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

382 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

8 713 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

16 800 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

378 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

280 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

6 215 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

2 800 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

340 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

23 822 000 

Totalt 

 

67 178 000 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer kan bevilja en statlig proprieborgen på högst 540 miljoner euro som säkerhet för Finnair Abp:s lån på högst 600 miljoner euro. Genom lånet förlängs eller ersätts fram till den 10 juni 2026 ett motsvarande stort treårigt lån med statsborgen av Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen till Finnair Abp. 

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 454 000 euro. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 920 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten vederlagsfritt får avstå från sin majoritet i DigiFinland Oy så att staten alltid får behålla en ägar- och rösträttsandel på minst 33,4 procent i bolaget. 
Momentets anslag ändras till ett förslagsanslag. 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 45 000 euro. 

10.Beskattningen och Tullen

01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 077 000 euro. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 367 000 euro. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 395 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till genomförandet av det positiva kreditupplysningsregistret. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000 euro. 

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 674 000 euro 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 279 000 euro. 
03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 567 000 euro. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 191 000 euro. 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 815 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 14 000 000 euro. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2022 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 150 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget och fullmakten får användas för understöd som är avsedda för ersättning av välfärdsområdets, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens nödvändiga IKT-ändringskostnader. 
Utgifterna för användningen av fullmakten budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 056 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 återtas 10 172 000 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2021 återtas 25 931 000 euro. 
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten och till betalning av projekt som gäller utveckling och införande samt betalning av den nationella medfinansieringen av projekt som finansieras av EU till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 752 000 euro. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 200 000 euro. 

89.Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

31.Välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens finansiering av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 979 948 000 euro. 

90.Stöd till kommunerna

30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 334 000 euro. 
35.Statens ersättning till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 101 500 000 euro. 

91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 58 000 000 euro. 

92.EU och internationella organisationer

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer, kan bevilja en statlig proprieborgen på högst 50 000 000 euro som säkerhet för den överenskommelse som ingås mellan medlemsstaten och EU-kommissionen 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 156 000 euro. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 325 000 euro. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 204 000 euro. 
30.Hobbyverksamhet för barn och unga (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 652 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

6. 

Utvecklande av Lintula kloster 

50 000 

7. 

Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska konsekvenserna av covid-19-epidemin 

10 000 

Sammanlagt 

 

3 782 000 

10.Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 314 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter för grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 196 000 euro. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 126 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 67 000 000 euro användas till betalning av understöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn samt högst 58 000 000 euro till sådana stödåtgärder inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som behövs för att avhjälpa bristerna i lärandet. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av högst 21 050 000 euro för betalning av sådana understöd som avses i 45 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att oberoende av maximiantalet enheter som berättigar till statsandel får av anslaget användas högst 13 330 000 euro som en statsandel på 100 procent för utbildning som godkänts i integrationsplanen för invandrare. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ett belopp av högst 3 577 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 

20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 euro. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildning och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 50 000 euro. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 999 536 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 70 000 000 euro för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 184 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 100 studerandeår. 
35.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för gymnasieutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 17 000 000 euro till betalning av understöd till anordnare av gymnasieutbildning för att avhjälpa brister i lärandet och stärka de studerandes välbefinnande. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2022 ingås förbindelser till ett värde av 391 000 000 euro. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 111 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 450 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas ett belopp på högst 5 500 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av ökande av utbildning på främmande språk vid högskolor. 
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 250 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 5 727 000 euro av anslaget får användas till annan behovsprövad finansiering av universitet. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 12 150 000 euro av anslaget får användas till annan behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor. 

70.Studiestöd

01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro. 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro. 

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas som självfinansieringsandel i EU-finansierade projekt och till betalning av utgifter som hänför sig till den. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 411 000 euro. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 194 000 euro. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 euro. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 000 euro. 
34.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för sådana uppgifter för viss tid som hänför sig till stärkande och utvecklande av kunskapsunderlaget för den grundläggande konstundervisningen. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 10 000 euro. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 162 000 euro. 
89.Finansiering för stiftelsen och fastighetsaktiebolaget för Arkitektur- och designmuseet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 973 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kapital som behövs för grundandet av det fastighetsaktiebolag som ska bildas för byggandet av ett arkitektur- och designmuseum 
2) till understöd för täckande av museistiftelsens förvaltningskostnader. 

90.Idrottsverksamhet

52.Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt till vissa understöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd för åtgärder enligt programmen Skolan i rörelse och Vuxna i rörelse. 

91.Ungdomsarbete

52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av understöd för ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning

01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 217 000 euro. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 906 000 euro. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 240 000 euro. 

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av helt och hållet nationellt finansierade investeringsstöd för biogas, gödselhantering, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning samt till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst fyra årsverken och andra nödvändiga konsumtionsutgifter. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras utifrån prestationsprincipen i fråga om konsumtionsutgifterna. 
44.Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 730 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationell komplettering av de stödformer som betalas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
2) till nationell komplettering av de stödformer som betalas med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 
3) till stödformer som betalas med stöd av 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) genom vilka gårdsbruksenheternas ekonomiska ställning kan underlättas i det exceptionellt försvagade ekonomiska läget inom jordbruket 
4) till betalning av understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas gårdsbruksenheter som bedriver jordbruk och trädgårdsodling 
5) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till överföring till landskapet Åland av anslag som ingår i paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 4 och 5 enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som i sin helhet finansieras nationellt och som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 92 028 000 euro och beslut om beviljande som hänför sig till EJFLU:s återhämtningsinstrument till ett belopp av 17 000 000 euro samt beslut om beviljande som hänför sig till sådana stöd för landsbygdsföretags energiinvesteringar som i sin helhet finansieras nationellt till ett belopp av 10 000 000 euro. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 647 000 euro. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 000 euro. 
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 870 000 euro. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 119 000 000 euro. 
48.Utveckling av åkerstrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 700 000 euro. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 700 000 euro. 

40.Naturresursekonomi

21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro. 
Momentets motivering ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 100 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 161 000 euro. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 391 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att kompensera fiskeriföretagen för de höjda produktionskostnaderna och konsekvenserna av den internationella situationen med stöd av statsunderstödslagen (688/2001), inom ramen för den tillfälliga flexibilitet för bestämmelser om statligt stöd som kommissionen godkänt, samt till andra åtgärder som förbättrar försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av EU:s medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras med medel från Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) programperiod 2014—2020, i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen. 

64.Forststyrelsen

50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 309 000 euro. 

70.Lantmäteri och registrering av bostadsaktier

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 732 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 449 000 euro. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 427 000 euro. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 307 000 euro. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 151 300 000 euro får användas för den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 återtas 600 000 euro. 
30.Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 721 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Västmetron Mattby—Stensvik 

9 221 000 

Snabbspårvägen Spårjokern 

18 200 000 

Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen 

1 880 000 

Spårvägen i Åbo 

1 500 000 

Depåerna i närtågtrafikområdet 

1 000 000 

Planering av spårvägarna i västra Helsingfors (inkl. snabbspårvägen vid Vichtisvägen) 

850 000 

Spårvägen i Tammerfors, fas 2 

7 800 000 

Vägförbindelse från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi 

3 000 000 

Totalt 

43 451 000 

Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket får ingå avtal som hänför sig till det projekt som gäller vägförbindelse från Sahasaarenkatu till bioproduktfabriken i Kemi så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 14 000 000 euro. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 800 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt 

33 800 000 

Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 

900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter för rådgivning till väglag 

40 000 000 

Totalt 

74 700 000 

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 och i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 återtas 26 800 000 euro. 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 15 556 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet 
1) rv 4 Kirri—Tikkakoski, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 143 600 000 euro 
2) förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kemi, mötesspår, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 16 500 000 euro 
3) förbättring av förmedlingskapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, mötesspår, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 26 500 000 euro 
4) spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 000 000 euro 
5) Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 58 500 000 euro 
6) förlängning av slussarna i Saima kanal, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 1 800 000 euro 
7) höjning av vattennivån i Saima kanal, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 300 000 euro 
8) planering av banan Seinäjoki—Vasa, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 3 400 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet Rv 6 vid Koria så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 000 000 euro. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 700 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att förbättra kvaliteten på kommunikationsförbindelserna i passagerartågen. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 4 700 000 euro. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som beviljats för lotsning inom Saimenområdet får användas till nödvändiga kostnader som orsakas lotsningsbolaget för upprätthållandet av lotsningsberedskapen. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Anskaffningsstöd för renodlade eldrivna personbilar inklusive stöd för etanol- och gaskonverteringar för personbilar 

9 500 000 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 

4 500 000 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar 

5 000 000 

Anskaffnings- och konverteringsstöd (RRF pelare 3) 

2 500 000 

Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3) 

1 500 000 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

8 600 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet och upprätthållande av lotsningsberedskapen 

3 800 000 

Totalt 

36 241 000 

55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 48 000 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 320 000 euro. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 566 000 euro. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 764 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder 
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 återtas 500 000 euro. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 523 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 110 000 euro för en digital infrastruktur för invandring (RRF pelare 3). 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 168 000 euro. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 610 000 euro. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 73 000 euro. 
10.Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till löneutgifter för personal som utnämnts till sin tjänst. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro. 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 20 650 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 17 700 000 euro av anslaget och 87 800 000 euro av fullmakten har reserverats för främjande av återanvändning och återvinning av material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1), 1 650 000 euro av anslaget och 14 700 000 euro av fullmakten har reserverats för värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2) och 58 000 000 euro av fullmakten har reserverats för finansieringen av lokomotivföretag (RRF pelare 3). 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och fullmakten får användas till väteprojekt, projekt som gäller värdekedjan för batterier och pilotprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken som avses i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) och i statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt (1197/2020) samt i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 för företag och andra sammanslutningar för investeringsprojekt för miljöskydd som går utöver unionsnormerna eller som höjer nivån på miljöskyddet samt för investeringsprojekt för återvinning och återanvändning av avfall. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får ingås nya förbindelser till ett belopp av högst 671 280 000 euro. 
43.Elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 87 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas till betalning av stöd enligt lagen om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas i enlighet med förordningen om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken (178/2022). 
Av anslaget har reserverats 
1) 5 700 000 euro för projekt i grupp 1 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för snabbladdning av fordon) 
2) 3 800 000 euro för projekt i grupp 2 (investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för lokal kollektivtrafik) 
3) 1 900 000 euro för projekt i grupp 3 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för komprimerad biogas) 
4) 2 500 000 euro för projekt i grupp 4 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för kondenserad biogas) 
5) 1 100 000 euro för projekt i grupp 5 (investeringsprojekt som gäller tankstationer för förnybart väte). 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 174 211 000 euro. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 56 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 100 000 euro. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

33.Stöd till torvföretagare (reservationsanslag 3 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 återtas 30 585 000 euro. 
34.Statlig ersättning till kommuner för dröjsmål med det kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 450 000 euro. 
Anslaget får användas till den kalkylerade ersättning som betalas till de kommuner som deltar i kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen på grund av att inledandet av kommunförsöken fördröjdes 2021. 
41.Statsunderstöd för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till allmänt understöd som i enlighet med lagen om Jobbkanalen Ab (242/2022) betalas till Jobbkanalen Ab. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
45.Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 160 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 700 000 euro. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att av bevillningsfullmakten under momentet riktas 18 135 000 euro och av anslaget under momentet 33 284 000 euro till tekniskt bistånd under programperioden 2021—2027. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2022 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av 617 430 000 euro. 
87.Kapitalinvestering i Jobbkanalen Ab (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Jobbkanalen Ab:s eget kapital. 
Anslaget har som en del av återhämtnings- och resiliensplanen reserverats för Jobbkanalen Ab:s verksamhet (RRF pelare 3). 

40.Specialfinansiering för företag

45.Temporärt bränslestöd för transportföretag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 75 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas till betalning av stöd enligt en lag om temporärt bränslestöd för transportföretag. 
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 270 000 euro. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 089 000 euro. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 euro. 
08.Utomstående hälsovårdstjänster för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro. 
25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 271 000 euro. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 284 000 euro. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 387 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 282 000 euro. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 541 000 euro. 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 467 000 euro. 
25.Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021 får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021). 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021 får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021). 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken samt för andra omkostnader som föranleds av uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration. 

10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster

57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 400 000 euro. 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 100 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 700 000 euro. 

30.Sjukförsäkring

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 700 000 euro. 

40.Pensioner

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 38 100 000 euro. 

50.Stöd till veteraner

50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till kostnader för att höja den nationella beredskapsnivån inom social- och hälsovården och till att ersätta samkommunerna för dessa kostnader. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget har reserverats 5 000 000 euro för att i enlighet med 17 § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007) täcka kostnaderna för ordnande av barnskydd för de barn och unga som flytt kriget och anlänt från Ukraina. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget förutom för olyckssituationer får användas för ersättande av kostnader som föranleds av skötseln av och beredskapen inför andra allvarliga störningssituationer. 
Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget får användas för stödjande av planeringen och uppstarten av de beredskapscenter som avses i 51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård med hjälp av statsunderstöd. 
31.Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som anvisats för avlönande av personal får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst och till andra omkostnader som föranleds av avlöningen. 
38.Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag för avlönande av personal som överförts från 2021 får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 45 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2021 får användas till understöd som beviljas välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021). 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det anslag som anvisats för avlönande av personal får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd som beviljas kommuner för förbättrande av tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga. 
61.Finansieringen av social- och hälsovård enligt planen för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att det anslag som anvisats för avlönande av personal får användas till löneutgifter för tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget för 2020—2022 får användas för vederlagsfri överlåtelse av covid-19-vacciner samt för kostnader för överlåtelse, försäljning och bortskaffande av vacciner. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 223 000 euro. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 199 000 euro. 

10.Miljö- och naturvård

20.Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter som föranleds av övervakning av vrak som medför risk för miljöskada och förberedelser inför saneringar. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anställning av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades under momentet i budgeten för 2020 återtas 1 300 000 euro. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 815 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) för skyddet av Östersjön och för vattenskydd samt för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattenskyddet och för att främja verkställandet av planerna samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna 
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön 
3) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning och betalning av ersättningar för jour i samband med mark- och vattenskydd 
4) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra tjänster som gäller miljöuppgifter 
5) för att producera miljöinformation 
6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken 
8) för att främja bekämpningen av klimatförändringen i områdesanvändningen 
9) för utvecklingsuppgifter och projekt som främjar den cirkulära ekonomin och bioekonomin 
10) för beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning samt beredning av verkställigheten av avfallslagstiftningen 
11) för avlönande av personal motsvarande högst 180 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 7 och visstidsanställd personal motsvarande högst 158 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna 
12) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
13) för kostnader i anknytning till pilotförsök med ekologisk kompensation. 
14) till projekt- och tillståndsförberedelser för investeringar i grön omställning som ska finansieras med återhämtningsmedel 
15) till betalning av understöd och andra stöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
Av anslaget reserveras 1 850 000 euro för stärkande av tillståndsresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 314 000 euro. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till understöd, anskaffningsutgifter och andra konsumtionsutgifter inom investerings- och FoUI-projekt för återvinning och tillvaratagande av näringsämnen och för energieffektivitet. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 34 årsverken och andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget reserveras 3 000 000 euro för återvinning av näringsämnen (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 194 000 euro. 
34.Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 860 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) till understöd som av anslaget för återhämtnings- och resiliensplanen med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, församlingar och föreningar för slopande av oljeuppvärmningssystem i sina byggnader och för byte av uppvärmningsform från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer. 
2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- eller gasuppvärmningssystem i sina byggnader och för byte av uppvärmningsform från olje- eller gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer. 
Understöd beviljas dock inte om uppvärmningssystemet ändras till ett byggnadsspecifikt uppvärmningssystem som använder fossila bränslen, om ett oljeuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med förnybar eldningsolja eller om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med biogas. Av anslaget för återhämtnings- och resiliensplanen beviljas inte understöd för en övergång till fjärrvärme. 
Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. 
Understödet beviljas till kommunerna för 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av ett understödsbeslut enligt punkt 2. 
De understöd som beviljas kommunerna höjs med 5 procentenheter om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. 
Som stödberättigande kostnader godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnande av oljecisterner. 
Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
Av anslaget reserveras 4 900 000 euro för understöd för slopande av oljeuppvärmning (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
37.Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 250 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) i fråga om det anslag som finansieras från återhämtnings- och resiliensplanen, för myndighetsbehandlingen av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar till de investeringsprojekt för den gröna omställningen som i första hand finansieras med medel ur återhämtningsinstrumentet och som motsvarar målen för återhämtningsinstrumentet 
2) till myndighetsbehandlingen av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar samt regionala utredningar till investeringsprojekt för den gröna omställningen 
3) till planläggning, tillstånd och anknytande utredningar samt regionala utredningar som styr utbyggnaden av vindkraft. 
Med investeringar enligt punkt 2 som gäller den gröna omställningen avses investeringar som direkt eller indirekt främjar utsläppsminskningar, cirkulär ekonomi eller minskad användning av naturresurser i enlighet med principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH). I regionala utredningar ska också konsekvenser enligt principen om att inte orsaka betydande skada granskas. 
Miljöministeriet beviljar understöd med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. När det gäller kommunernas understöd hör miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver den gröna omställningen och utbyggnaden av vindkraft behandlar andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del av kostnaderna som föranleds av styrningen av den gröna omställningen eller utbyggnaden av vindkraft. 
Av anslaget reserveras 750 000 euro för finansiering av projekt som finansieras med återhämtningsinstrumentet (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Av det anslaget kan 2 % användas för anställande av personal vid miljöministeriet. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst sex årsverken. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget reserveras 8 500 000 euro för utgifter som föranleds som en del av återhämtnings- och resiliensplanen (RRF pelare 1), varav högst 2 % kan föranledas av anställning av personal. 
56.Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i förordning (803/2021) 
2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för slopande i småhus av ett huvudsakligt uppvärmningssystem som använder naturgas och för ändring av uppvärmningsformen från gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer 
3) till information om understödet samt till betalning av konsumtionsutgifter som hänför sig till beredning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd och till informationsstöd till dem som ansöker om understöd. 
När man avstår från ett uppvärmningssystem som använder naturgas kan understöd beviljas för kostnader som föranleds av avlägsnande av ett huvudsakligt uppvärmningssystem som använder fossil naturgas i ett småhus för boende året runt och ändring av uppvärmningsformen till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understöd beviljas dock inte om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med biogas. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per gasuppvärmningssystem i småhus, när man övergår från gasuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro per gasuppvärmningssystem i småhus när man övergår från gasuppvärmning till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 7 april 2022. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. 
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd. 
Av anslaget reserveras 28 900 000 euro för understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus (RRF pelare 1) i enlighet med förordning 803/2021 som en del av återhämtnings- och resiliensplanen, dock så att understöd till denna del inte beviljas för en övergång till fjärrvärme. 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för bostadsbyggnader för åtgärder som syftar till förbättrad energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning som ökar försörjningsberedskapen till ett belopp av sammanlagt högst 60 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom förordningen om energiunderstöd för bostadshus åren 2020—2022 (1341/2019). 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2022 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för byte av bostadsbyggnaders värmeväxlare så att de lämpar sig för lågtempererad fjärrvärme till ett belopp av högst 10 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom den förordning som ska utfärdas. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden

90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 167 000 000 euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2022 tillämpas från och med den 1 juli 2022. 

Helsingfors 28.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare