Senast publicerat 10-05-2021 16:27

Riksdagens skrivelse RSk 3/2019 rdRP 5/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

RP 5/2019 rd
FiUB 2/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019 (RP 5/2019 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 2/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2019: 

II tilläggsbudgeten för 2019

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR298 000 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet191 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg234 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster, avdrag-43 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning164 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, tillägg164 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter-57 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt, avdrag-57 000 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-43 200 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur-43 200 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag-43 200 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST43 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst43 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst, tillägg43 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN-136 184 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-136 184 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-136 184 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 161 616 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI2 920 000 euro
   • 01.  Förvaltning2 920 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg2 920 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE— euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000 euro
   • 01.  Förvaltning10 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000 euro
   • 40.  Migration— euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag-100 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE400 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning400 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 340 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen— euro
    • 05.  Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland1 340 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 340 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE26 700 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet3 700 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 700 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning20 000 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg20 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur3 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 017 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning900 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi117 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg117 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE111 315 000 euro
   • 10.  Trafiknätet111 315 000 euro
    • 20.  Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg380 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg70 935 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 814 000 euro
   • 01.  Förvaltning530 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg530 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik470 000 euro
    • 44.  Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år), avdrag-530 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg1 000 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik814 000 euro
    • 40.  Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg814 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 200 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling— euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster15 000 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000 000 euro
   • 40.  Pensioner200 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg200 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE900 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård900 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg900 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende— euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
  • Anslagens totalbelopp: 161 616 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 234 000 000 euro. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet dras det av 43 000 000 euro. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 164 000 000 euro. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet dras det av 57 000 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

39.Övriga inkomster av blandad natur
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 43 200 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

04.Andel i statens penninginstituts vinst
01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 43 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 136 184 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 920 000 euro. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30.Internationellt utvecklingssamarbete
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att man år 2019 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 516 353 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Finlands Sjöräddningssällskap 

204 000 

Ålands Sjöräddningssällskap 

11 000 

Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 

20 000 

Sammanlagt 

235 000 

40.Migration
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

70.Utvecklande av statsförvaltningen
05.Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras enligt följande så att anslaget får användas för 
1) beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet 
2) reformen av social- och hälsovården samt reformen av räddningsväsendet och för betalning av utgifter för riksomfattande utvecklingsprojekt och experimentella projekt i anslutning därtill  
3) betalning av understöd till kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården och av räddningstjänsten. 
För integrationsforskning inom social- och hälsovården reserveras 4 000 000 euro. 
Anslaget får även användas för avlönande av personal. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 340 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro. 
20.Yrkesutbildning
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst åtta årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 797 224 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 824 000 euro av anslaget får användas för att betala utgifter och understöd för ett pilotprojekt som gäller en reviderad avtalsmodell för observationsskogar. 
80.Konst och kultur
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till beviljande av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse till vilken Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 117 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 2 200 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Trafiknätet
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro. 
36.Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro. 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 935 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 98 000 000 euro 
2) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Idensalmi—Ylivieska och triangelspåret i Idensalmi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 55 000 000 euro 
3) i anslutning till projektet för att förbättra bangården i Joensuu så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 74 000 000 euro 
4) i anslutning till projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 64 000 000 euro 
5) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg, komplettering av omkörningsfiler (Virmo, Letala, Euraåminne), så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet havsfarleden till Uleåborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 27 500 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2017 återtas 8 035 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 530 000 euro. 
20.Närings- och innovationspolitik
44.Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 530 000 euro. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 814 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
40.Pensioner
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Miljö- och naturvård
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
20.Samhällen, byggande och boende
60.Överföring till statens bostadsfond
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro. 
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 105 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att år 2019 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 5 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 8 juli 2019.  

Helsingfors 28.6.2019 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare