Senast publicerat 10-05-2021 16:36

Riksdagens skrivelse RSk 30/2020 rdRP 88/2020 rdRP 97/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

RP 88/2020 rd
RP 97/2020 rd
FiUB 13/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020 (RP 88/2020 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd) (RP 97/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 13/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2020: 

IV tilläggsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-1 268 813 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-364 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg4 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, avdrag-368 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning-904 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, avdrag-895 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag-9 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur-813 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg4 332 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken, avdrag-5 700 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster, tillägg555 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-46 259 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde-7 700 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag-7 700 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde800 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster, tillägg800 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde700 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter, tilllägg700 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde41 941 000 euro
    • 10.  Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk, tillägg41 941 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde-84 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, avdrag-84 000 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur2 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, tillägg2 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN5 321 343 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering5 321 343 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg5 321 343 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 4 006 271 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI-503 000 euro
   • 01.  Förvaltning-503 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg2 497 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)— euro
    • 24.  Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen— euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 043 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen1 943 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-57 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
   • 10.  Krishantering— euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 67.  Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde100 000 euro
    • 87.  Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)100 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 013 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen1 745 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg195 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg1 200 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag), tillägg300 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp1 703 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg333 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 320 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg50 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning65 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg65 000 euro
   • 30.  Åklagarna2 500 000 euro
    • 01.  Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg2 500 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE41 969 000 euro
   • 01.  Förvaltning6 702 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-95 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-130 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg6 927 000 euro
   • 10.  Polisväsendet11 800 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 800 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet22 000 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg15 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna1 415 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-88 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 503 000 euro
   • 40.  Migration52 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 964 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning-20 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-20 000 euro
   • 10.  Militärt försvar30 257 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 004 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), avdrag-747 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)— euro
   • 30.  Militär krishantering-273 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), avdrag-273 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 041 508 000 euro
   • 01.  Förvaltning1 150 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg850 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen17 328 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 328 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet6 000 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning-35 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-35 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen4 583 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), avdrag-5 000 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 200 000 euro
    • 21.  Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 22.  Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)5 783 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland-5 918 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-5 918 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna999 700 000 euro
    • 20.  Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg827 700 000 euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år), avdrag-30 000 000 euro
    • 34.  Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronavirusepidemin (reservationsanslag 2 år)200 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer800 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
    • 68.  Finlands andel av höjningen av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling och Internationella finansieringsbolaget (förslagsanslag), tillägg100 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen17 900 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag), tillägg17 900 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE428 856 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet35 110 000 euro
    • 01.  Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg135 000 euro
    • 30.  Utvecklande av skolelevernas hobbyverksamhet (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg4 500 000 euro
    • 53.  Utvecklande av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), tillägg20 500 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet137 050 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), tillägg115 500 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg21 550 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning46 500 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg46 500 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning166 081 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg81 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg6 000 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg67 000 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg26 000 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg67 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur25 300 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg1 700 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg240 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag), tillägg800 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg20 600 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)— euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg1 460 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet6 815 000 euro
    • 30.  Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år), tillägg6 815 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete12 000 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE97 150 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden800 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi70 125 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg93 000 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år), avdrag-93 000 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år), tillägg70 000 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi19 625 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg4 970 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), tillägg2 600 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg6 800 000 euro
    • 43.  Statens finansieringsandel till Ähtäri eläinpuisto Oy för kostnader för jättepandorna (reservationsanslag 2 år)1 500 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 800 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 755 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen3 100 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg3 100 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager3 500 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 500 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE265 196 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter3 825 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-20 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 190 000 euro
    • 03.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 430 000 euro
    • 04.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg225 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten118 466 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg56 250 000 euro
    • 30.  Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år), tillägg4 480 000 euro
    • 31.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg18 000 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg39 736 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation142 905 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg10 605 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg32 300 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 003 603 000 euro
   • 01.  Förvaltning44 903 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg531 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 886 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg24 108 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg2 763 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg365 000 euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 450 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-240 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg240 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år), tillägg1 600 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag), tillägg3 100 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000 000 euro
    • 51.  Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)— euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp157 400 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg135 000 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag)— euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)— euro
    • 47.  Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000 euro
    • 66.  Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag), avdrag-16 000 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tilllägg25 000 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag), tillägg12 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet98 900 000 euro
    • 40.  Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år), tillägg29 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg59 900 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)— euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag702 400 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), avdrag-700 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag)300 000 000 euro
    • 87.  Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000 000 euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tillägg250 000 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg3 100 000 euro
   • 50.  Integration— euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)— euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 039 947 000 euro
   • 01.  Förvaltning-535 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 035 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000 euro
   • 02.  Tillsyn730 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg730 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)— euro
   • 03.  Forskning och utveckling7 002 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg5 002 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa812 400 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg720 500 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg91 900 000 euro
   • 40.  Pensioner31 950 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), tillägg1 500 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg30 100 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag), tillägg350 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård18 300 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år), tillägg1 800 000 euro
    • 31.  Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 32.  Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)— euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000 000 euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg11 500 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas110 000 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg110 000 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare100 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE110 525 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader465 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg465 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Miljö- och naturvård61 700 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg3 700 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tilllägg28 000 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg18 000 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende48 360 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg105 000 euro
    • 30.  Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 34.  Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)14 895 000 euro
    • 37.  Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg390 000 euro
    • 56.  Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (reservationsanslag 3 år), tillägg28 670 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år), tilllägg800 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 4 066 271 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet dras det av 368 000 000 euro. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet dras det av 895 000 000 euro. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av 9 000 000 euro. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 332 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet dras det av 5 700 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 555 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 7 700 000 euro. 

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 800 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 700 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Inkomster för förvaltningsområdets ämbetsverk
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 41 941 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 84 000 000 euro. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 5 321 343 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 497 000 euro. 
02.Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till sådana ersättningar enligt 44 a § i statstjänstemannalagen som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden. 
24.Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget också får användas till arrangemang för att trygga den finansiella ställningen för bolag med statlig majoritet och statens intressebolag genom lån som saknar förfallodag och för vilka säkerhet inte krävs, inklusive sådana skuldebrevslån som i IFRS-bokslutet betraktas som egetkapitalinstrument samt kapitallån och andra motsvarande lånearrangemang. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 57 000 euro. 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 

3 945 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 620 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

8 609 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

2 581 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

23 395 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

311 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

5 427 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

147 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

120 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

5 020 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

187 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

514 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 204 000 

Sammanlagt 

 

53 080 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

207 433 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

181 818 000I anslaget ingår sammanlagt 8 100 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 500 000 euro i utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Sitra. Dessutom ingår 2 200 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering. 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

67 800 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

37 385 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

87 070 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 180 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

1 350 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

75 800 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

22 700 000 

Sammanlagt 

 

685 536 000 

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 15 000 000 euro per år. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att sådana förbindelser som avses i 3 § 4 mom. i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 150 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att Finland 2020 får förbinda sig till en höjning av Afrikanska utvecklingsbankens grundkapital, vilket 2021—2028 föranleder utgifter på sammanlagt 29 276 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Finland 2020 får förbinda sig till en höjning av Afrikanska utvecklingsbankens garantikapital till ett belopp på sammanlagt 458 625 000 euro. 
67.Stöd för demokrati och rättsstatsutveckling (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för avlönande av personal motsvarande ett årsverke för tidsbegränsade uppdrag. 

90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

87.Kapitaltillskott till Instex S.A.S (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Instex S.A.S. 
Fullmakt 
Under 2020 får Finland förbinda till ytterligare kapitalisering av Instex S.A.S så att detta föranleder utgifter på högst 1 000 000 euro åren efter 2020. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro. 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 195 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 200 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för understöd till Flyktingrådgivningen rf. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

4 855 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 955 

Övriga understöd och bedömning av understödsprojektens konsekvenser (högst) 

4 495 

Sammanlagt 

13 305 

10.Domstolar och rättshjälp

03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 333 000 euro. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 320 000 euro. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att av anslaget får användas högst 2 050 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 65 000 euro. 

30.Åklagarna

01.Åklagarmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 95 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 130 000 euro. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 927 000 euro. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 800 000 euro. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt 
Skyddspolisen bemyndigas att ingå hyresavtal i fråga om ett projekt som gäller ämbetsverkets lokaler (Helsingfors stad, stadsdel 3) så att detta föranleder utgifter på högst 582 000 000 euro år 2024 och efter 2024. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till kostnader för upphandling och tjänster i anslutning till reformen av den tekniska övervakningen av land- och sjögränsen så att smärre anskaffningar av förnödenheter och tjänster som föranleds av projektet betalas med ämbetsverkets omkostnadsanslag. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 88 000 euro. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 503 000 euro. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 000 euro. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 euro. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 004 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 22 000 000 euro. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet dras det av 747 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 243 659 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det år 2020 i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten så att de 2020—2024, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 68 820 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2020). 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till anställning av visstidsanställd personal motsvarande högst 39 årsverken. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 273 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 164 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

1 135 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

5 710 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

4 505 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

5 854 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

14 280 000 

09. 

Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar 

410 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

80 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

656 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

150 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

7 405 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

308 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

265 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden eller av deltagande i den nordiska Base Camp-poolen, för utgifter för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

16 989 000 

Sammanlagt 

 

59 386 000 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 

10.Beskattningen och Tullen

02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 328 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att inom projekten för totalreformen av tullklareringssystemen får ingås avtal så att de, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 64 700 000 euro. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras som ett nettoanslag. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
88.Senatfastigheter
2. Investeringar 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheters investeringar år 2020 får föranleda utgifter till ett belopp av högst 442 miljoner euro, varav 60 miljoner euro reserveras för utgifter som föranleds av upplösning av Senatfastigheters dotterbolag och 57 miljoner euro reserveras för omstrukturering av lånet till Senatfastigheters intressebolag Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a (Musikhuset). 
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter berättigas att 
 • med stöd av 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om statliga affärsverk (1063/2010) betala högst 3 miljoner euro till grundkapitalet för Senatfastigheters dotterbolag Försvarsfastigheter som ska bildas 
 • trots 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) och om övriga villkor i den lagen uppfylls överlåta statlig fastighetsförmögenhet som består av hela aktiestocken i fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo samt av fastigheten 91-12-357-6. Egendomen finns på adresserna Sturegatan 4 och Sturegatan 2A. Aktierna och fastigheten 91-12-357-6 kan också överlåtas separat. Egendomen kan också överlåtas så att fastigheten 91-12-357-7, som ägs av fastighetsaktiebolaget Helsingin Kulttuuritalo, och de byggnader som finns på fastigheten överlåts tillsammans eller separat med den ovannämnda fastigheten 91-12-357-6, som är i Senatfastigheters ägarbesittning. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 35 000 euro. 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 200 000 euro. 
21.Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till beredning av ändringar som hänför sig till det nationella inkomstregistret och utvecklande av inkomstregistret samt till övriga tilläggsutgifter som föranleds av anskaffningar och utvecklande som dessa ändringar förutsätter 
2) till projektledning i anslutning till ändringarna i inkomstregistret, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk. 
Anslaget får också användas till löneutgifter för anställda. 
22.Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 783 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den 
2) till behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 5 783 000 euro. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 918 000 euro. 

90.Stöd till kommunerna

20.Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till Kommuninformationsprogrammet och till åtgärder i anslutning till genomförandet av det, till utveckling av den digitala säkerheten i kommunerna och till samordning av digitalt stöd 2020 samt till avlönande av visstidsanställd tilläggspersonal motsvarande högst fem årsverken som föranleds av dessa projekt. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 2 000 000 euro. 
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 827 700 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 60 000 000 euro av anslaget får användas för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen. 
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
34.Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten för kostnader till följd av coronavirusepidemin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till en sådan samkommun för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård, som kompensering för kostnader och eventuella underskott till följd av coronavirusepidemin. 

92.EU och internationella organisationer

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att det får ingås förbindelser för höjning av Nordiska investeringsbankens kapital så att Finlands andel av bankens inbetalda kapital höjs från 74 162 766,64 euro till 149 803 085,19 euro och av kapital som ska betalas på begäran från 1 088 148 207 euro till 1 482 690 785,19 euro. Höjningen av det inbetalda kapitalet görs med medel ur bankens kreditriskfond. 
Efter att kapitalhöjningen trätt i kraft återkallas riksdagens samtycke till statsrådet att ställa en statlig proprieborgen för betalning av miljöinvesteringslån som Nordiska investeringsbanken beviljat eller garanterat och för uppfyllande av andra avtalade villkor samt riksdagens samtycke till statsrådet att ställa proprieborgen för betalning av projektinvesteringslån som Nordiska investeringsbanken beviljat eller garanterat och för uppfyllande av övriga avtalade villkor. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att statsrådet kan besluta om lån enligt 3 kap. 8 § 1 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) till fonden för finansiell stabilitet upp till ett belopp av högst 2 000 000 000 euro. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
68.Finlands andel av höjningen av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling och Internationella finansieringsbolaget (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget när det gäller Finlands första betalningsandelar till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) och Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation, IFC) får användas så att den första betalningsandelen för IBRD:s del uppgår till 8 100 000 euro och för IFC:s del till 6 200 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till mervärdesskatteutgifter som ingår i betalningar till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Finland år 2020 får förbinda sig till 
1) en höjning av grundkapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, enligt vilken det i en allmän emission tecknas 1141 aktier i banken och i en riktad emission 1146 aktier i banken, till ett värde av sammanlagt 35 823 769,60 amerikanska dollar, vilket föranleder utgifter på sammanlagt 33 000 000 euro åren 2020—2023. 
2) en höjning av Internationella finansieringsbolagets grundkapital, enligt vilken det tecknas 33 952 aktier i bolaget till ett värde av 33 952 000 amerikanska dollar, vilket föranleder utgifter på sammanlagt 31 000 000 euro åren 2020—2024. 
3) en höjning av garantikapitalet i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling på 240 068 475,40 amerikanska dollar. Höjningens motvärde i euro är 216 000 000 euro. 

99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 17 900 000 euro. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings-och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 25 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 500 000 euro av anslaget får användas till finansiering av utvecklingsprojekt som har godkänts av undervisnings- och kulturministeriet. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 euro. 
30.Utvecklande av skolelevernas hobbyverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och bidrag som hänför sig till utvecklande och ordnande av avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga. 
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 579 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

110 000 

6. 

Understöd för stödjande av de evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingarnas diakoniverksamhet 

4 500 000 

Sammanlagt 

8 179 000 

53.Utvecklande av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 500 000 euro. 

10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik, fritt bildningsarbete och gymnasieutbildning (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt för det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 70 000 000 euro till betalning av statsunderstöd för stödjande av eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och deras inlärning i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset, högst 14 000 000 euro till statsunderstöd för stödjande av utvecklingen, inlärningen och välbefinnandet hos barn inom småbarnspedagogiken och för utvecklande av en digital verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken i syfte att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaviruset, högst 17 000 000 euro till understöd för en repetition av och stödåtgärder för studierna för gymnasiestuderande och högst 4 600 000 euro för ersättning för förlorade avgiftsinkomster inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i syfte att jämna ut effekterna av coronavirusläget. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 11 200 000 euro av anslaget får användas till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 550 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 34 468 000 euro av anslaget får användas till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete. 

20.Yrkesutbildning

21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget 2020 får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 932 504 000 euro av anslaget får användas till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 181 200 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 350 studerandeår. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar som hänför sig till forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2020 ingås förbindelser till ett värde av 438 084 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 81 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handledningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående. 
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 67 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 82 600 000 euro av anslaget får användas till behovsprövad finansiering av universitet. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 67 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 76 770 000 euro av anslaget får användas till behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor. 

80.Konst och kultur

03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.  
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd för byggande och grundlig reparation av kulturlokaler, för kostnader för underhåll och grundlig reparation av föreningshus samt för produktion av filmer och dramaserier. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det anslag som överförts från 2019 får användas till beviljande av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse och ett fastighetsaktiebolag till vilka Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd på högst 30 000 000 euro för kostnaderna för det anläggningsprojekt och projekt för grundlig reparation som gäller Nationalteaterns lilla scen. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 460 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

4 560 000 

Sammanlagt 

5 359 000 

90.Idrottsverksamhet

30.Understöd till programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till anläggning av idrottsanläggningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 815 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till betalning av understöd av engångsnatur för byggande av idrottsanläggningar. 

91.Ungdomsarbete

51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas till betalning av understöd för ungdomsarbete och för uppsökande ungdomsarbete till stöd för skolor och läroanstalter. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Utveckling av landsbygden

50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 93 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2020 får ingås helt nya förbindelser om ekologisk produktion som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 så att de får föranleda utgifter på högst 21 000 000 euro av anslaget för 2021 och de följande åren. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 93 000 000 euro. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 000 euro. 

40.Naturresursekonomi

21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 970 000 euro. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 800 000 euro. 
43.Statens finansieringsandel till Ähtäri eläinpuisto Oy för kostnader för jättepandorna (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas för att täcka kostnader för jättepandorna i Ähtäri zoo. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro. 
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 755 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 9 960 000 euro av anslaget har reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 

64.Forststyrelsen

50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro. 

70.Lantmäteri och datalager

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 20 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till regionalt samarbete. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 190 000 euro. 
03.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 430 000 euro. 
04.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 225 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer och till betalning av överföringsutgifter som föranleds av samfinansierade projekt som finansieras av Finlands Akademi. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 56 250 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att högst 142 550 000 euro får användas för en serviceavgift som grundar sig på ett serviceavtal som ska ingås med trafikledningsbolaget. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att en förutsättning för det anslag för basunderhåll av transportinfrastrukturen som får användas med stöd av MBT-avtalen är att kommunerna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborgs stadsregioner förbinder sig till målen och åtgärderna enligt MBT-avtalet 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå ett avtal om isbrytningstjänster som får förorsaka staten utgifter till ett belopp av högst 135 000 000 euro. 
Dessutom återtas en fullmakt på 5 300 000 euro att ingå avtal om planering och byggande av en ny vägförbindelse från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua. Fullmakten beviljades Trafikverket i den första tilläggsbudgeten 2013. 
30.Understöd för trafik- och kommunikationsnäten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 480 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Byggande av västmetron mellan Mattby och Stensvik 

90 000 000 

Snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen 

300 000 

Byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern 

30 000 000 

Byggande av spårvägen i Tammerfors, fas 1 

21 820 000 

Byggande av spårvägen i Tammerfors, fas 2 

600 000 

Regional generalplanering (Tammerfors) 

460 000 

Sammanlagt 

143 180 000 

Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Transport- och kommunikationsverket får ingå förbindelser om att stödja planeringen och byggandet av spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) och stödja den regionala generalplaneringen av utbyggnaden av den regionala spårvägen så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 84 957 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av kostnaderna för planeringen och byggandet av spårvägen samt av kostnaderna för den regionala generalplaneringen. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Tammerforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
Motiveringen till momentet ändras så att Transport- och kommunikationsverket får ingå förbindelser i fråga om planeringen av snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka—Dickursby—Aviapolis—flygplatsen så att det sammanlagda beloppet av understödsposterna uppgår till högst 6 100 000 euro. Fullmaktsbeloppet är dock högst 30 procent av planeringskostnaderna. En förutsättning för beslut om beviljande av statsunderstöd är att kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
31.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Främjande av gång och cykling samt kommunernas kollektivtrafikprojekt 

32 900 000 

Trafikflygplatser och flygplatser utanför Finavias flygplatsnät 

2 900 000 

Understöd för enskilda vägar och konsumtionsutgifter som föranleds av rådgivning till väglag 

20 000 000 

Sammanlagt 

55 800 000 

77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 736 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen: 

Nya trafikledsprojekt 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) 

 

 

1) Spårförbindelser till Kemi bioproduktfabrik, vid Kemi 

10 500 000 

2) Förbättring av banavsnittet Kontiomäki—Pesiökylä 

81 000 000 

3) Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg—Kontiomäki, fas 1 

23 000 000 

4) Esbo stadsbana 

137 500 000 

5) Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 2 

273 000 000 

6) Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors—Böle 

600 000 

7) Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg 

5 000 000 

8) Oritkari triangelspår (del av omläggningen av bangården i Uleåborg) 

15 600 000 

9) E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, avsnittet vid Askis och byggande av ytterligare körfält vid Vandafors Backas 

30 000 000 

10) Riksväg 4, förbättring av anslutningarna till Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi 

20 000 000 

11) Förbättring av riksväg 4 på avsnittet Gustav Adolfs—Oravakivensalmi 

26 000 000 

12) Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Åbo—Björneborg vid Euraåminne 

27 100 000 

13) Byggande av en planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti 

15 000 000 

14) Riksväg 19 på avsnittet Seinäjoki—Lappo, fas 1 

25 000 000 

15) Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus—Viinijärvi 

10 500 000 

16) Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi 

3 000 000 

17) Förbättring av stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro V-1879 i Kållby i Pedersöre 

5 000 000 

18) Förbättring av den planskilda anslutningen till stamväg 68 i Edsevö 

8 200 000 

19) Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 

30 000 000 

20) Inledande av ombyggnaden av banavsnittet Helsingfors—Tammerfors 

8 000 000 

21) Höjning av vattennivån i Saima kanal 

5 000 000 

22) pilotprojektet Digirata (testbana och testlaboratorium för ETCS) 

11 000 000 

Byggprojekten 1)—3) inleds inte förrän Metsä Group har fattat beslut om byggandet den nya bioproduktfabrik som planeras i Kemi och beslutat om genomförandet av investeringar i trafikinfrastruktur i anslutning till detta. 
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekten 4)—6) är att kommunerna i Helsingforsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna i MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
En förutsättning för användningen av fullmakten och anslaget för projekten 7)—8) är att kommunerna i Uleåborgsregionen förbinder sig till målen och åtgärderna enligt MBT-avtalet för 2020—2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet. 
För projekten 4)—8) anvisas i enlighet med MBT-avtalen anslag för planering och genomförande av utvecklingsprojekt inom stadsregionerna Helsingfors och Uleåborg. Med anslaget genomförs viktiga projekt för utveckling av trafiksystem som främjar smidighet och driftsäkerhet samt hållbarhet och säkerhet i stadsregionernas trafiksystem. Genom projekten förbättras förutsättningarna för såväl person- som godstrafiken. En förutsättning för att anslaget ska kunna användas är att kommunerna deltar i projekten med de andelar som fastställts i MBT-avtalen. 
Byggarbetena inom projekt 21) inleds inte förrän de vattentillstånd och tillstånd från de ryska myndigheterna som är nödvändiga med tanke på byggandet samt eventuella avtalsändringar har behandlats och godkänts. 
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå ett avtal om ett projekt om en förhöjd servicenivå på E18 Muurla—Lojo, så att projektet förorsakar staten utgifter till ett belopp av högst 30 000 000 euro. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 605 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2018 återtas 10 605 000 euro. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket får bevilja sammanlagt högst 24 700 000 euro till last- och passagerarfartygsrederier och dessutom, till den del som eventuellt blir oanvänt av beloppet på 100 000 euro, stöd för bedrivande av trafik i den situation som orsakats av coronapandemin. Av anslaget får högst 100 000 euro användas för utredningskostnader som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

9 100 000 

Konverteringsstöd för personbilar 

6 000 000 

Yrkesutbildning inom järnvägstrafik 

841 000 

Prisstöd för lotsning i Saimenområdet 

3 800 000 

Stöd till nationell nyhetsverksamhet 

2 500 000 

Stöd till medierna 

5 000 000 

Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 

24 800 000 

Sammanlagt 

52 041 000 

55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till att ersätta transportören för fasta kostnader till följd av avbrott i flygtrafiken. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 531 000 euro. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 886 000 euro. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 108 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.  
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 763 000 euro. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 365 000 euro. 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 450 000 euro. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro. 
40.Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2018 återtas 1 063 000 euro. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av sammanlagt 20 700 000 euro år 2020. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
51.Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till kompensering av inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronavirusepidemin, om detta är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter. 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 135 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av sammanlagt 1 382 516 000 euro år 2020. 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av högst 130 000 000 euro. 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av högst 54 665 000 euro. 
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
66.Överföringar till EU: s innovationsfond (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 000 000 euro. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya finansieringsbeslut får fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro år 2020. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

40.Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till understöd som i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) beviljas för investeringar för turismen i norr.  
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2020 får ingås nya förbindelser till ett belopp av högst 429 000 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 59 900 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för anskaffningar som förbättrar den vuxna befolkningens digitala färdigheter. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 62 370 000 euro år 2020. 

40.Specialfinansiering för företag

42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 700 000 euro. 
Fullmakt 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att förbindelser får ingås för högst 7 000 000 euro år 2020 för att stödja ersättningsinvesteringar i elnätet i Enontekiön Sähkö Oy:s nuvarande ansvarsområde i sådana situationer där Enontekis kommun inte direkt eller indirekt äger Enontekiön Sähkö Oy. 
43.Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. 
87.Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Finlands Malmförädling Ab:s eget kapital. 
Fullmakt 
Finlands Malmförädling Ab:s åtaganden i fråga om investeringar i material för prekursorer och katodaktivmaterial får föranleda utgifter till ett belopp av högst 300 000 000 euro. 
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 100 000 euro. 

50.Integration

03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för att främja internationell kompetens och arbetsbaserad invandring och till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ersättning av kommunens kostnader för placering av minderåriga asylsökande som fått uppehållstillstånd i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordningar (1393/2011 och 115/2012) i familjegrupphem, annan boendeenhet samt familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster fram till 25 års ålder och till betalning av arvoden till den företrädare som tingsrätten anvisat dem. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 035 000 euro. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 

02.Tillsyn

05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 730 000 euro. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av arvoden och ersättningar enligt statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (133/2020). 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 002 000 euro. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till utvecklingen av barn- och familjetjänster som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och som ett separat utvecklingsprojekt inom barnskyddet. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 720 500 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 91 900 000 euro. 

40.Pensioner

50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 100 000 euro. 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården och socialvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till att ersätta kommuner och samkommuner kostnader som föranleds av mottagande av barn som tas hem från konfliktområden och av beredskap för detta. 
31.Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 8,5 årsverken för införande, utvecklande och styrning av samt stöd i samband med verksamhetsmodellerna med barnhus. 
32.Statlig finansiering till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå samt forskning på universitetsnivå inom socialt arbete (fast anslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget få användas till betalning av statlig finansiering för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 60 c § i socialvårdslagen. 
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken per år till Institutet för hälsa och välfärd för uppgifter som gäller samordning, styrning, underhåll, kvalitetskontroll, utveckling, utbildning, utvärdering och förvaltning inom skyddshemsverksamheten samt för andra konsumtionsutgifter. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras också så att arvodet får användas till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet 

80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 465 000 euro. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar och till betalning av överföringsutgifter till de länder där det pågår utvecklingssamarbete i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 

10.Miljö- och naturvård

21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas det ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 117 årsverken.  
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för uppbyggnaden av en helhet som stöder medborgarnas friluftsliv och till främjande av vindkraftsutbyggnad. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 193 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 7 samt till avlönande av visstidsanställd personal för motsvarande 171 årsverken för uppgifterna i de övriga punkter. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget och det anslag som överförts från 2019 får användas för bidrag och stöd för genomförande av åtgärder enligt sådana vatten- och havsvårdsplaner som avses i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt till utgifter för beviljande av bidragen och stöden. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till understöd som med stöd av statsunderstödslagen beviljas kommuner för utgifter för iståndsättning och utveckling av och för förbättrad service i områden för närrekreation och i grönområden samt till utgifter som föranleds av beviljandet av understöd. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd för att förbättra energieffektiviteten hos återvinningen av näringsämnen inom vattenförsörjningen och hos behandlingen av avloppsvatten samt till utgifter som föranleds av beviljandet av understöd. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst 28 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för genomförandet av programmet för effektiverat vattenskydd, det s.k. gipsprojektet, får ingås avtal och andra förbindelser som efter 2020 föranleder utgifter till ett belopp av högst 10 000 000 euro. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 000 000 euro. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 105 000 euro. 
30.Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till resor, ordnande av evenemang och specialist- och forskningstjänster. 
34.Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 895 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen beviljas kommuner för slopande av oljeuppvärmningssystem i kommunalt ägda byggnader och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer 
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial som är avsedda för dem som ansöker om understöd och som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen av anslaget samt för information om understödet 
Understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 10 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. Till de kostnader som ligger till grund för understödet godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnande av oljecisterner. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. De kostnader som föranleds av de korrigerande åtgärder som inletts från och med den 1 juni 2020 kan beaktas vid beräkningen av de kostnader för vilka understöd beviljas. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
37.Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana understöd för planläggning, tillstånd och utredningar i anslutning till dem som styr utbyggnaden av vindkraft. Anslaget kan dessutom användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke vid miljöministeriet. 
Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha hört NTM-centralerna. Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. 
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver utbyggnaden av vindkraft behandlar andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del av kostnaderna som föranleds av utbyggnaden av vindkraft. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att understöd beviljas för 45 % av den faktiska totalkostnaden inklusive mervärdesskatt, dock högst 90 000 euro per sökande, och understöd kan beviljas för 55 % av den faktiska totalkostnaden inklusive mervärdesskatt, om minst 50 % av de laddstationer som skapas i projektet har en effekt på minst 11 kilowatt, vilket krävs för laddning av en renodlad elbil. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 390 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till understöd i anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende och till konsumtionsutgifter för ordnande av evenemang och för specialisttjänster. 
56.Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 670 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen beviljas småhusägare för slopande av oljeuppvärmningssystemet i småhus och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer 
2) till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till informationssystem, tjänsteresor och tryckning av handlednings- och instruktionsmaterial som är avsedda för dem som ansöker om understöd och som behövs för beviljande av understöd, utbetalning och hantering av användningen av anslaget samt för information om understödet. 
Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i ett småhus för boende året runt slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per oljeuppvärmningssystem i småhus, när man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro per oljeuppvärmningssystem i småhus när man övergår från oljeuppvärmning till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 1 juni 2020. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. 
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2020 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av Statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 750 000 000 euro. 
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 38 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avtalet om markanvändning, boende och trafik mellan staten och kommunerna i MBT-regionerna. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro i Helsingforsregionen och 3 000 euro i Tammerforsregionen, Åboregionen och Uleåborgsregionen per ovan avsedd bostad. Startbidrag beviljas inom MBT-avtalsområdena förhöjt med 5 000 euro, om objektet är ett flervåningsbostadshus med trästomme. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen får beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000 euro i kommuner utanför MBT-avtalsområdena. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 1 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas förhöjt med 2 000 euro, om objektet är ett flervåningsbostadshus med trästomme. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det i fråga om understöd för att främja förorternas livskraft och förebygga segregation får fattas villkorliga förhandsbeslut om de understöd som beviljas 2021 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst 13 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att beloppet av understöd som beviljas för främjande av förorternas livskraft och förebyggande av segregation kan vara högst 35 %. I forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 %. 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2020 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2011) får beviljas understöd för bostadsbyggnader för åtgärder som syftar till förbättrad energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning till ett belopp av sammanlagt högst 40 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom den förordning om understöd för energieffektivitet som ska utfärdas. 
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 1 juli 2020. 

Helsingfors 26.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare