Senast publicerat 10-05-2021 16:27

Riksdagens skrivelse RSk 31/2018 rdRP 123/2018 rdRP 232/2018 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

RP 123/2018 rd
RP 232/2018 rd
FiUB 28/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019 (RP 123/2018 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd) (RP 232/2018 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 28/2018 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Kapitel 29.80
Riksdagen förutsätter att beredningen av reformen av statsandelar för utövande konst framskrider på bred front och att det i samband med beredningen ingående analyseras vilka effekter olika modeller får för finansieringen av den utövande konsten och utvecklingen av verksamheten, samtidigt som reformen garanteras tillräckliga resurser.  

Uttalande 2

Moment 29.80.41
Riksdagen förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet undersöker vilka alternativ som finns när det gäller att se över systemet med kompensationsavgift på så sätt att frågan kan beaktas i nästa regeringsprogram och den finansiering som systemet kräver i planen för de offentliga finanserna för 2020—2023. 

Uttalande 3

Moment 30.01.05
Riksdagen förutsätter att Naturresursinstitutets basfinansiering stärks i syfte att göra effektivitetsbedömningar med anknytning till begränsningen av klimatförändringen, bedriva forskning och förädling inom jordbruket för att svara mot förändringarna i odlingsförhållandena till följd av klimatförändringen och utföra övriga uppgifter som hör till institutet. 

Uttalande 4

Moment 30.40.44
Riksdagen förutsätter att moment 30.40.44 i tilläggsbudgetpropositionen för 2019 ökas med ett anslag motsvarande den summa som blir oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 2018. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2019: 

Statsbudgeten för 2019

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR45 816 025 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet15 171 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 939 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt4 428 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster84 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva720 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning19 785 900 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt18 796 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier795 900 000 euro
    • 03.  Apoteksskatt194 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 515 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak1 126 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 520 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker175 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 678 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar16 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter3 228 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt959 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt840 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt236 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 182 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt11 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur116 125 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet21 726 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken25 945 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter48 400 000 euro
    • 08.  Oljeavfallsavgifter4 000 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster6 000 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 830 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet3 953 000 euro
    • 12.  Skatt för strålningsverksamhet2 271 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 745 939 000 euro
   • 23.  Statsrådets kansli500 000 euro
    • 99.  Statsrådets kanslis övriga inkomster500 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde38 524 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter952 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde37 572 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde147 550 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster45 800 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster26 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter73 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde30 290 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU 28 340 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 950 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde2 626 000 euro
    • 01.  Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 600 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 382 447 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna125 802 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna24 209 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna13 834 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik10 215 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt50 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 903 821 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar234 386 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier16 930 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd800 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel36 700 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 700 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde14 000 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde586 214 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten18 400 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten563 814 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde962 703 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket536 733 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling340 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen10 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU558 000 euro
    • 20.  Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten40 500 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 100 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur5 375 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter 9 386 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter11 751 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde4 800 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 350 000 euro
    • 10.  Trafikledsverkets inkomster2 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde470 960 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 850 000 euro
    • 30.  Överföringar från fonder utanför statsbudgeten21 600 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 810 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken200 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde214 700 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde598 675 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd300 000 euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet494 650 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd101 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde925 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde7 900 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 650 000 euro
    • 20.  Överföring från statens bostadsfond5 250 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 000 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur514 200 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder173 200 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen84 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag250 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur7 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 213 367 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster43 843 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken5 400 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån17 657 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner1 400 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter19 386 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 933 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 933 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst100 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst136 524 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst136 524 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN1 720 138 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten65 114 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk19 500 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån45 614 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering1 655 024 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering1 655 024 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 55 495 469 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN124 589 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna21 810 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 810 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli71 991 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)56 358 000 euro
    • 02.  Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)1 503 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 500 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)3 630 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman6 455 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)6 455 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 759 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 539 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)220 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk16 319 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 669 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)650 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 255 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)4 255 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT20 076 000 euro
   • 01.  Republikens president2 875 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
    • 02.  Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)199 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli17 201 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 201 000 euro
    • 02.  Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
    • 75.  Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI268 343 000 euro
   • 01.  Förvaltning227 738 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)125 724 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)6 510 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)750 000 euro
    • 04.  Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)617 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)11 400 000 euro
    • 23.  Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)920 000 euro
    • 24.  Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)60 000 000 euro
    • 25.  Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)860 000 euro
    • 26.  Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 457 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet29 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)29 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 490 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 490 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter1 780 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)640 000 euro
    • 61.  Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)1 140 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 135 595 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen263 162 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)225 276 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)952 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)3 305 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 059 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)17 570 000 euro
   • 10.  Krishantering66 528 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)51 168 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)15 360 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete723 759 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)583 759 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)130 000 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde82 146 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)1 541 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)76 060 000 euro
    • 67.  Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag)100 000 euro
    • 68.  Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)3 400 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE978 493 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen147 747 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 783 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)9 853 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 471 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)31 093 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)245 000 euro
    • 22.  Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)2 505 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)46 745 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)9 052 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp419 349 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 777 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 018 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)251 108 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)72 191 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)75 255 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning101 690 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)101 690 000 euro
   • 30.  Åklagarna45 761 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 761 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff221 199 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)216 499 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter42 747 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)42 747 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 496 845 000 euro
   • 01.  Förvaltning176 329 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 425 000 euro
    • 04.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)1 480 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)8 017 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)30 665 000 euro
    • 25.  Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)115 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)225 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 017 000 euro
   • 10.  Polisväsendet813 491 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)753 095 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)43 898 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)9 168 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)7 330 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet243 700 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)234 690 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)9 010 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna70 163 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 321 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)51 876 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)1 966 000 euro
   • 40.  Migrationen193 162 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 611 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)127 601 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)4 830 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)32 120 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 138 172 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning362 950 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 612 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)344 463 000 euro
   • 10.  Militärt försvar2 716 674 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 940 066 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)774 456 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)2 152 000 euro
   • 30.  Militär krishantering58 548 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)58 538 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 494 367 000 euro
   • 01.  Förvaltning168 997 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 046 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)445 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)646 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)120 780 000 euro
    • 69.  Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)16 080 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen624 078 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)402 270 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)164 228 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)11 980 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)24 600 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)6 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet36 732 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 682 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)50 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)7 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen86 355 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)48 843 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 488 000 euro
    • 03.  Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)29 024 000 euro
    • 04.  Elektronisk identifiering (förslagsanslag)5 000 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning82 143 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 874 000 euro
    • 02.  Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 417 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)1 852 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar5 068 688 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 768 273 000 euro
    • 16.  Extra pensioner (förslagsanslag)2 070 000 euro
    • 17.  Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)2 373 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)42 200 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)234 386 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)19 386 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen16 815 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)15 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)800 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)16 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen233 575 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)5 500 000 euro
    • 05.  Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)211 015 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)4 260 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland272 282 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)242 282 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)17 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)13 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna8 525 867 000 euro
    • 22.  Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)200 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 491 577 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)4 090 000 euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet275 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)275 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer2 097 235 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)3 953 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 700 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)12 312 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)2 069 000 000 euro
    • 87.  Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)10 100 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen6 600 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)300 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)4 000 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 422 555 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet242 784 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 770 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 633 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)6 314 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)2 661 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)31 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 537 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 613 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)114 000 000 euro
    • 53.  Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)3 010 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 246 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet929 910 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)43 085 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)14 487 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)708 705 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)155 230 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)8 403 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning840 842 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 072 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)26 579 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)806 191 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 136 162 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 542 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 457 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 108 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 665 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)32 523 000 euro
    • 22.  Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)8 500 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 767 113 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)276 140 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)107 567 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)55 631 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)834 944 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)19 972 000 euro
   • 70.  Studiestöd587 097 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)635 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)59 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)442 136 000 euro
    • 57.  Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)31 626 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor (förslagsanslag)53 500 000 euro
   • 80.  Konst och kultur447 726 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 115 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 109 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)19 999 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)5 199 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)6 750 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)19 225 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)15 804 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)4 560 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)47 077 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)1 370 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)14 853 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)246 260 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)26 867 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)1 950 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)739 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)3 899 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)50 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet159 941 000 euro
    • 30.  Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)3 800 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)154 667 000 euro
    • 52.  Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)1 474 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete78 093 000 euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)55 320 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)21 023 000 euro
    • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)1 750 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 621 316 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning130 146 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 984 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)73 155 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 343 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)585 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)28 540 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 539 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden463 649 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)84 976 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)13 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)40 500 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)67 767 000 euro
    • 44.  Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)22 500 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 266 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 843 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)40 092 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)3 905 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)3 100 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)180 700 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 786 861 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)70 048 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 948 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)322 700 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)529 700 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)290 710 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)548 288 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)10 635 000 euro
    • 47.  Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)2 945 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)170 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 717 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi189 589 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 100 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 971 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)6 450 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)5 586 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 745 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)5 375 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 850 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)56 230 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)5 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)39 160 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)11 751 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)10 536 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 332 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)20 476 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen7 491 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)7 491 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager43 580 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 080 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)3 500 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 873 776 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter401 831 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 589 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 660 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)384 582 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
   • 10.  Trafiknätet1 610 653 000 euro
    • 01.  Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 545 000 euro
    • 20.  Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)1 065 361 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)25 100 000 euro
    • 37.  Statsunderstöd för främjandet av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)3 500 000 euro
    • 41.  Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)17 000 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)29 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)298 150 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)118 000 000 euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafik och kommunikation92 374 000 euro
    • 01.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)77 274 000 euro
    • 41.  Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)9 100 000 euro
    • 42.  Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster206 801 000 euro
    • 42.  Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)841 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)95 000 000 euro
    • 51.  Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000 euro
    • 63.  Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)88 774 000 euro
    • 64.  Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 683 000 euro
    • 66.  Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 303 000 euro
   • 40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation519 134 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)519 134 000 euro
   • 50.  Väder-, havs- och klimattjänster42 983 000 euro
    • 01.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 983 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 500 599 000 euro
   • 01.  Förvaltning259 533 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 700 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)170 338 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)786 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)36 072 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)5 171 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)8 507 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik782 660 000 euro
    • 01.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 248 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)97 474 000 euro
    • 28.  Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)275 500 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)10 400 000 euro
    • 42.  Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 44.  Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)2 530 000 euro
    • 46.  Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 47.  Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)30 777 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)57 800 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)94 403 000 euro
    • 51.  Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)118 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)140 000 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. (förslagsanslag)12 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)10 800 000 euro
    • 95.  Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)3 200 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik415 674 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)171 613 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)244 061 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet79 549 000 euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 548 000 euro
    • 03.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)7 943 000 euro
    • 05.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 564 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)872 000 euro
    • 51.  Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 53.  Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik419 415 000 euro
    • 40.  Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)3 300 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)8 178 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)401 887 000 euro
    • 65.  Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)50 000 euro
   • 60.  Energipolitik320 064 000 euro
    • 01.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 839 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)3 420 000 euro
    • 40.  Energistöd (förslagsanslag)47 250 000 euro
    • 41.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)14 930 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)125 000 euro
    • 44.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)214 500 000 euro
    • 46.  Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)30 000 000 euro
    • 47.  Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
   • 70.  Integration223 704 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)1 631 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)222 073 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 035 949 000 euro
   • 01.  Förvaltning90 540 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 929 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)547 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)601 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)19 105 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)8 334 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)7 000 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)18 929 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 095 000 euro
   • 02.  Tillsyn62 301 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 587 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)11 940 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)3 752 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)24 775 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)10 247 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling86 982 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)53 708 000 euro
    • 25.  Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)5 200 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)23 222 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)4 852 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 367 360 000 euro
    • 50.  Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 500 000 euro
    • 51.  Barnbidrag (förslagsanslag)1 369 900 000 euro
    • 52.  Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)3 800 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)17 600 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 567 800 000 euro
    • 55.  Underhållsstöd (förslagsanslag)216 400 000 euro
    • 56.  Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)50 700 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)751 900 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)377 760 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 369 590 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)26 840 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)828 900 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)1 510 100 000 euro
    • 55.  Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)3 750 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring2 425 900 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)2 425 900 000 euro
   • 40.  Pensioner4 660 171 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)63 271 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)715 400 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)292 100 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)11 500 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)14 500 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 563 400 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner218 681 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 250 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)9 500 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)85 378 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)38 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)45 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)58 400 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000 euro
    • 58.  Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)19 500 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård202 366 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 31.  Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)2 450 000 euro
    • 32.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)23 800 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)96 000 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)480 000 euro
    • 37.  Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)5 346 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet— euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)19 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)2 950 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)7 100 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas35 218 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)650 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)550 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 200 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)1 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare154 990 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)134 700 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)1 900 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)250 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)18 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd361 850 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)361 850 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE204 384 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader57 616 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 227 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 024 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)6 435 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)1 930 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård123 112 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)18 200 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 690 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)18 175 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)35 369 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)16 022 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)26 830 000 euro
    • 65.  Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 826 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende23 656 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 806 000 euro
    • 30.  Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)15 500 000 euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)850 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 180 410 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden1 170 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)1 170 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden10 410 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)10 410 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 55 495 469 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpasbara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning tillstats lån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslåns amt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap avarbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården, 

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ettn ettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användasunder finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivaremen som beviljats arbetstagaren. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av förhandsavgifter i anslutning till den normala verksamheten. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljatsen arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats tillett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt överföringar till landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till Folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till Folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.50.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, behövliga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 939 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 4 428 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 720 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 18 796 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 795 900 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.Apoteksskatt
Under momentet beräknas inflyta 194 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatter
01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 1 126 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 520 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 175 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 678 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 959 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 840 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 236 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 182 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 11 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
19.Övriga inkomster av skattenatur
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 21 726 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 25 945 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 48 400 000 euro. 
08.Oljeavfallsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 3 830 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 3 953 000 euro. 
12.Skatt för strålningsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 2 271 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

23.Statsrådets kansli
99.Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 952 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 37 572 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 45 800 000 euro i nettoinkomster. 
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 26 000 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 28 340 000 euro. 
Under momentet intäktsförs betalningar och ersättningar från Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden till Finland. 
Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro. 
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. 
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 600 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 125 802 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 24 209 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 13 834 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 10 215 000 euro. 
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro i nettoinkomster. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt. 
Utgifterna för design av jubileums- och specialmynt får uppgå till högst 150 000 euro. 
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 903 821 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 234 386 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 16 930 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 36 700 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 1 700 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 18 400 000 euro. 
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 563 814 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 340 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 558 000 euro. 
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 40 500 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 100 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 5 375 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 9 386 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 11 751 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 800 000 euro. 
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.Trafikledsverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. 
Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 850 000 euro. 
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Till momentet överförs 21 600 000 euro från Försörjningsberedskapsfonden. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 31 810 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 214 700 000 euro. 
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 300 000 euro. 
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 494 650 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 101 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 925 000 euro. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 1 650 000 euro. 
20.Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs 5 250 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 
39.Övriga inkomster av blandad natur
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 173 200 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 84 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 250 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster
04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 5 400 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 17 657 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 1 400 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 19 386 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 1 933 000 000 euro. 
04.Andel i statens penninginstituts vinst
01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 136 524 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 19 500 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 45 614 000 euro. 
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 1 655 024 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 810 000 euro. 
10.Riksdagens kansli
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 358 000 euro. 
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 503 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana kostnader för återställande av tillfälliga utrymmen, säkerhetsupphandlingar, lokalhyror, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier och textilier, försäkringar under byggfasen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 500 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 630 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (den 4 mars 2015, § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen. 
20.Riksdagens justitieombudsman
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 455 000 euro. 
30.Utrikespolitiska institutet
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 539 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 220 000 euro. 
40.Statens revisionsverk
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 669 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 650 000 euro. 
90.Riksdagens övriga utgifter
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 255 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 105 000 euro som ett basbelopp för de åtta riksdagsgrupper som bildades med stöd av valresultatet 2015 till slutet av valperioden (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp) 
2) till ett belopp av högst 3 936 000 euro att fördelas mellan riksdagsgrupperna som ett ledamotsspecifikt belopp i enlighet med riksdagsgruppernas storlek (1 640 euro/mån./ledamot). 
Till de riksdagsgrupper som bildas med stöd av resultatet av riksdagsvalet 2019 betalas från och med ingången av valperioden som per månad ett basbelopp ett belopp som motsvarar månadsbeloppet för två ledamöter (3 280 euro/mån./riksdagsgrupp). Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 199 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20 och som föranleds av evenemang som anordnas av republikens president eller av republikens presidents verksamhet. 
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
02.Republikens presidents kansli
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 201 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda 
2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar 
3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde 
4) till anskaffning av landhöjningsmark till ett belopp av högst 50 000 euro. 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden. 
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994). 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
75.Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till behövliga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och på sommarresidenset Gullranda 
2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda 
3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 724 000 euro. 
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 510 000 euro. 
Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 750 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen. 
04.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 617 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten 
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst två årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
23.Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 920 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till underhåll, administrering och fortsatt utveckling av den digitala finansieringsplattformen för försöksverksamhet 
2) till främjande av småskaliga försök. 
24.Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 220 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till Finlands EU-ordförandeskap. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Lönekostnader för fler anställda samt andra konsumtionsutgifter 

35 500 000 

2. Mötesutgifter 

24 500 000 

Sammanlagt 

60 000 000 

25.Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 860 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst sex årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet. 
26.Främjande av sannings- och försoningsprocessen när det gäller samerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader för arbetet vid en sannings- och försoningskommission för samer och för främjandet av sannings- och försoningsprocessen 
2) till betalning av statsunderstöd för åtgärder i anslutning till främjandet och genomförandet av sannings- och försoningsprocessen 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för uppgifter vid sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 457 000 euro. 
10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
20.Understödjande av politisk verksamhet
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 29 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 29 486 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 
30.Justitiekanslersämbetet
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 490 000 euro. 
90.Övriga utgifter
21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 640 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
61.Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 140 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 225 276 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde 
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök. 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 952 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 305 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 059 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 570 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler 
2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 51 168 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i  
5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 985 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

10 294 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 260 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

3 320 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 161 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

15 225 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

470 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 215 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

8 321 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

1 391 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

526 000 

Sammanlagt 

 

51 168 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 15 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet 
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering 
5) till utgifter för sådan fredsförmedlingsverksamhet som Finland deltar i, och till stärkande av kapaciteten i anslutning till denna verksamhet 
6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Civil krishantering 

14 610 000 

02. 

Valobservatörer 

250 000 

03. 

Fredsförmedling 

500 000 

Sammanlagt 

15 360 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ingås så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna, tidigare ingångna förbindelser medräknat, får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 583 759 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av utvecklingssamarbetet 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt 
4) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM, som administreras av Business Finland, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
6) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast genom beslut av statsrådet om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut 
7) till betalning av utgifter som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989) 
8) till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet. 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Anslaget under momentet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från förvaltningsområdets moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

171 956 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerOmfattar 6 700 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt. 

149 044 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

73 900 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

32 489 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

72 500 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 020 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

65 000 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

12 800 000 

Sammanlagt 

 

583 759 000 

Fullmakt 
År 2019 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 416 353 000 euro. 
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 130 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansinvesteringar och lån som en del av Finlands utvecklingssamarbete. 
Anslaget under momentet och det anslag som beviljats för 2018 får användas till lån som beviljas Finnfund och FN:s IFAD. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. Lånet till Finnfund kan beviljas på villkoret att staten kan kvitta lånet mot aktier i Finnfund. Lånet kan efterställas andra Finnfunds lån i form av främmande kapital.  
Fullmakt 
År 2019 får ingås nya avtal gällande finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet samt förbindelser som efter 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 130 000 000 euro. 
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 541 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan 
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 76 060 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (fast anslag)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som hänför sig till Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling 
2) till stöd för övriga åtgärder som hänför sig till instrumenten för kolmarknaden. 
68.Samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till betalning av utgifter för projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till betalning av utgifter för projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till betalning av utgifter som orsakas internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer av sakkunniga som arbetar vid organisationerna 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst 12 årsverken för statliga ämbetsverks och inrättningars projekt i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 783 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar, till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet samt till demokratipriser. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 853 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden, underrättelseombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 471 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas31 093 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala 
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 245 000 euro. 
Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
22.Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 505 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av ibruktagandet av massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 46 745 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 9 052 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
3) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer 
4) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier 
5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
6) till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

4 855 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 977 

Övriga understöd (högst) 

220 

Sammanlagt 

9 052 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 
10.Domstolar och rättshjälp
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 777 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 018 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 108 000 euro. 
Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
Anslaget får också användas till kostnader för beredningen av inrättandet av Domstolsverket. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 191 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster och ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007). 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen. 
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 255 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 
4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 690 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
30.Åklagarna
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 761 000 euro. 
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro. 
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum. 
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 747 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 425 000 euro. 
04.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 480 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 017 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen 
2) till utvecklande av digitaliseringen 
3) till övergripande arkitekturarbete 
4) till utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning 
5) till utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 665 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
25.Bekämpning av oljeskador och kemikalieolyckor (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och kemikalieskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av olje- och kemikalieskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
Under momentet får ersättningarna ur oljeskyddsfonden och från dem som orsakat skadorna nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 115 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 225 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Finlands Sjöräddningssällskap 

204 000 

Ålands Sjöräddningssällskap 

11 000 

Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 

10 000 

Sammanlagt 

225 000 

66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 017 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATFFATF = Financial Action Task Force, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPDICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSATCOSPAS-SARSAT = ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKDICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 753 095 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 898 000 euro. 
Anslaget får även användas till föreskrivna ersättningar till teleföretag. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 168 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande ur landet av personer som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och för anskaffning av behövliga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning. 
21.Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 330 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för gemensamma utgifter för systeminvestering och utveckling som hänför sig till KEJO-projektet samt för övriga utgifter som föranleds av projektet 
2) för löneutgifter för projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats ur EU:s fond för inre säkerhet. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av ett fältledningssystem inte användes 2018, får förbindelser för den oanvända delen ingås 2019. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 234 690 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag 
3) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 9 010 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem 
5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster 
6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar 
7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24. 
De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt som beviljades i budgeten för 2018 för anskaffning av havsgående båtar är oanvänd, får förbindelser för den oanvända delen ingås för 2019. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 321 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete 
5) till ersättning till Air Navigation Services Finland Oy för direkta kostnader för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg  
6) till de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). 
Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 51 876 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 966 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta 
2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
40.Migrationen
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 611 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 127 601 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är behövlig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2019 är 750 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 830 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till kostnader för frivillig återresa 
2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
3) till projekt för frivillig återresa som finansieras av EU. 
Anslaget får användas också för betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 120 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 612 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 344 463 000 euro. 
10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 940 066 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 500 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden 
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering 
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov 
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakt 
1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 159 596 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019). 
2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 655 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 155 940 000 euro åren 2018—2022. 
3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 774 456 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling 
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 167 349 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2019 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 72 475 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2019). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2019 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2019. 
2) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 152 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta 
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 58 538 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer 
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna 
6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem 
8) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i 
10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet 
11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 097 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 295 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

7 385 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

14 520 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

6 416 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

11 800 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

230 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

365 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

12 245 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

280 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

653 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

777 000 

Sammanlagt 

 

58 538 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 046 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras. 
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 445 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten 
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning. 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 646 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 120 780 000 euro. 
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 080 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. 
10.Beskattningen och Tullen
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 402 270 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 164 228 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Fullmakt 
År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 980 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 24 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Tjänster för statssamfundet
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 682 000 euro. 
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
88.Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten. 
2. Investeringar 
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 290 miljoner euro år 2019. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundläggande förbättringar och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2019 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 80 miljoner euro netto. 
4. Fullmakter 
 • Senatfastigheter får rätt att till YIT Byggnads Ab, för det eller de bolag som är under bildning, till det eller de bolag som hör till samma koncern som YIT Byggnads Ab, eller till några av de ovannämnda tillsammans med de ovannämnda överlåta ett outbrutet område på cirka 6 367 m2 av fastighet 91-432-1-23, och ett outbrutet område på cirka 5 m2 av fastighet 91-410-1-4 i Helsingfors stad i stadsdelen Böle för en köpesumma på 24 772 111 euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer 
 • Senatfastigheter får rätt att i det dotterbolag som Senatfastigheter äger i sin helhet teckna aktier i en eller flera rater genom att betala teckningspriset eller ökningen av aktiekapitalet helt eller delvis med apportegendom. Denna utgörs av fastighetsförmögenhet på statens stationsområden och eventuell övrig förmögenhet i direkt anslutning till fastighetsförmögenheten, till ett verkligt värde på sammanlagt högst 100 miljoner euro och på de villkor som Senatfastigheter närmare har godkänt och beslutat om 
 • Om VR-Group Ab eller en sammanslutning som hör till dess koncern till staten överlåter en sammanslutnings eller dess dottersammanslutnings fastighetsförmögenhet i ett stationsområde eller rättigheter i anslutning till det, kan nämnda förmögenhet överlåtas i Senatfastigheters besittning till ett värde av högst 50 miljoner euro. Förmögenheten antecknas som Senatfastigheters skuldkapital till lånevillkor. 
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter 
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts. 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 488 000 euro. 
Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro. 
Fullmakt 
År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts. 
04.Elektronisk identifiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 874 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009). 
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro. 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 852 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice 
6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas. 
50.Pensioner och ersättningar
15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 768 273 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar 
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt 
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 070 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 373 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik 
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen 
11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet. 
12) ersättande av reseskador. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 234 386 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 386 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes 
2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande 
3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931). 
Fullmakt 
År 2019 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Livsmedelsverket och Transport- och kommunikationsverket ingås fullmakter för att 
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 185 000 euro per år 
b) dessutom från och med 2024 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 1 482 000 euro per år. 
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, välbefinnande i arbetet och företagshälsovården inom statsförvaltningen 
2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda 
3) för utbildning och information om det som anges ovan. 
12.Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst femton årsverken 
6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten. 
7) för statsunderstöd enligt prövning. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
05.Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 211 015 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen 
2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet och för genomförandet av reformen 
3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna 
4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren 
5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen. 
Anslaget får även användas för avlönande av personal. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 260 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 242 282 000 euro. 
Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland. 
90.Stöd till kommunerna
22.Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för utvecklande av kommuners och landskaps verksamhetssätt, ledning samt utvecklande av förvaltnings- och servicestrukturer samt för projekt för att reformera ekonomin 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen. 
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 491 577 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 
3) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen 
4) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
5) till ett belopp av högst 3 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 090 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) 
2) till ersättning av minskningar av statsandelar enligt 44 § i kommunstrukturlagen 
3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar. 
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitaliseringen. 
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 275 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas på ansökan: 
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag som avses i 8 a § i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1168/2002). 
92.EU och internationella organisationer
Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
Finland får förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken så att Finlands andel av bankens tecknade kapital höjs med 595 084 998 euro från nuvarande 3 098 617 500 euro till sammanlagt 3 693 702 498 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 953 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 700 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 12 312 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
67.Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen 
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 069 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen 
2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket. 
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2019 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 10 100 000 euro. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare 
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Anslaget är avsett för betalning av negativa ränteintäkter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Staten får vederlagsfritt överlåta börsaktier till ett värde av 60 000 000 euro till grundkapitalet för den stiftelse som staten bildar för att stödja forskningen.  
Staten får vederlagsfritt överlåta börsaktier till ett värde av 80 000 000 euro till det egna kapitalet för det aktiebolag som bildas för att stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport. 
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 770 000 euro. 
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 633 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning 
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte 
10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter 
11) till ett belopp av högst 1 917 000 euro för den nationella finansieringen av projekt och program som finansieras av EU och Nordiska ministerrådet, för multilateralt och bilateralt samarbete, för att göra högskoleutbildningen känd och för stipendier som främjar internationaliseringen inom högskoleutbildningen samt till betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan. 
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 3 705 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 661 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete 
2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet 
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 537 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

573 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6. 

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

Programmet för att vitalisera det karelska språket 

200 000 

Sammanlagt 

 

1 537 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 613 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 543 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

824 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 613 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 010 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället 
2) avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 085 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 487 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt 
3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
5) till ett belopp av högst 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket inom den grundläggande utbildningen 
6) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 
7) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 708 705 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen 
3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning 
4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen 
5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken 
8) till ett belopp av högst 32 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek, anställning av skolgångsbiträden och bekämpning av regional ojämlikhet i grundskolan 
9) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för ordnande av omfattande och mindre omfattande undervisning på två språk och språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 
10) till ett belopp av högst 5 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever 
11) till ett belopp av högst 10 000 000 euro i understöd för positiv särbehandling till anordnare av småbarnspedagogik 
12) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn 
13) till ett belopp av högst 18 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål 
14) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 
15) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
16) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
17) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare 
18) till ett belopp av högst 10 000 000 euro för genomförande av den nya gymnasielagen och utvecklande av kvaliteten på gymnasieutbildningen. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 155 230 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu 
2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

158 984 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 403 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 768 000 euro till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till ett belopp av 6 109 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry 
3) till ett belopp av 1 526 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 
20.Yrkesutbildning
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 072 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och digitala lösningar, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 579 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster inom yrkesutbildningen och finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen 
3) till betalning av utgifter och understöd för projekt som stöder genomförandet av reformen av yrkesutbildningen samt till betalning av kostnaderna till Utbildningsstyrelsen för bildandet av ett aktiebolag som ska stödja utvecklingen av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och främja utbildningsexport samt till betalning av aktiernas teckningspris som fastställts i avtalet om bolagsbildning till aktiebolaget 
4) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
6) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 806 191 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 777 224 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen 
2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för de kostnader som föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet samt kostnaderna för den mervärdesskatt som betalats för fastigheter och anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning. 
Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst två procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 600 studerandeår. 
40.Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar med avseende på forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2019 ingås förbindelser till ett värde av 368 396 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 25 000 000 euro avsett för flaggskeppsprojekten, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkande av forskningsinfrastrukturerna på internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT) och ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkande av universitetens profilering. Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2019. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 542 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 457 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 108 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 665 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 523 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till betalning av kostnader för bildande av en stiftelse som ska stödja flaggskeppsverksamheten inom forskningen 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter 
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) till ett belopp av högst 600 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst. 
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt 
2) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar. 
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 767 113 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 560 400 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 151 453 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) 11 660 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet 
4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet 
5) högst 16 600 000 euro för prövningsbaserad finansiering av universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009). 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 276 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 107 567 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) till Finlands Akademis förfogande utanför bevillningsfullmakten högst 5 207 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken 
5) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 
6) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
7) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
8) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
9) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
10) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
11) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i 6 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 631 000 euro. 
Fullmakt 
År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får via konkurrensutsättning fördelas till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället. 
Fullmakten och anslaget får användas till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer. 
Fullmakten och anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar. 
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 834 944 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 774 853 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) 
2) till ett belopp av 51 611 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) till ett belopp av högst 8 480 000 euro för prövningsbaserad finansiering av yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen (932/2014). 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 972 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) och anläggningen för forskning om antiprotoner och joner i Europa (FAIR) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 
70.Studiestöd
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 635 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 59 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 442 136 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 626 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna med 1,94 euro per måltid för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor och som berättigar till studiestöd 
2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor (48/1997). 
80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 115 000 euro. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 109 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 999 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 199 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 750 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 225 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärspensioner 
3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 804 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 560 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om allmänna bibliotek(1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion 
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 47 077 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 648 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 370 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd till organisationer för fredsarbete och Förbundet för mänskliga rättigheter rf 
2) till betalning av utgifter och understöd för utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna 
3) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 
4) till understöd för verksamhet vid Suomalaisuuden Liitto ry 
5) till understöd för verksamhet vid Samfundet Finland-Ryssland. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 853 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 246 260 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar 
5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar 
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med liten upplaga till allmänna bibliotek 
7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för museer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 845 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet 
9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv 
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 195 000 euro för Nationalgalleriet 
12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa 
13) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 26 867 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för 2018 är oanvänd, får av den oanvända delen beviljas statsunderstöd 2019. 
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 950 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som föranleds av genomförandet av en helhet som utgörs av det nationella digitala kulturarvet 
2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stödjande av museers innehållsproduktion 
4) till utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst 
5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid. 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 739 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 899 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

3 100 000 

Sammanlagt 

3 899 000 

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2019 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 
90.Idrottsverksamhet
30.Understöd för programmet Studier i rörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för genomförande av programmet Studier i rörelse. 
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 154 667 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 2 300 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner 
7) till ett belopp av högst 370 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) till ett belopp av högst 30 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit 
9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
10) till projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion 
11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare uppgår till 1 359,02 euro per månad. 
I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 474 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter 
2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
91.Ungdomsarbete
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 320 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) 
2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande organisationer på ungdomsområdet 
3) till understöd enligt ungdomslagen (1285/2016) för verksamheten vid och byggandet av ungdomscentraler 
4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system 
5) för att täcka de utgifter som föranleds av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella samarbete på ungdomsområdet samt för att stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram 
6) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga 
7) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
8) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen 
9) till stöd för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet 
10) för att genomföra, utvärdera och utveckla det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 
11) till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet, för drift och utveckling av tjänsten nuorisotilastot.fi där statistik över ungdomsarbetet i Finland samlas på lokal, regional och riksomfattande nivå samt för genomförande av regionförvaltningens och statens ämbetsverks tidsbundna projekt inom ungdomsarbetet 
12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 14 årsverken. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år. 
I fråga om de personer som avses i 12 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 21 023 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
2) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stödjandet av det uppsökande ungdomsarbetet och genomförandet av EU:s Ungdomsgaranti. 
52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 750 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska 
2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 984 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 73 155 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning samt forskningsfinansiering från EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 585 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 540 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 539 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra avgifter enligt prövning. 
10.Utveckling av landsbygden
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 84 976 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 96 000 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019. 
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2019 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. 
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 
3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och programmet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 767 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av sådana stöd för djurens välbefinnande enligt det av Europeiska kommissionen för åren 2007–2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
44.Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 22 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 
3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som nämns i punkterna 1—3 
5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 
6) till betalning av år 2018 beviljade stöd som avses i punkterna 1—5. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 266 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 843 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 092 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 905 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
5) för genomförande av försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter 
6) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 180 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2019 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 121 700 000 euro, varav 44 000 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 77 700 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment. 
Om en del av de bevillningsfullmakter för 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 70 048 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt 
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas 
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 948 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 322 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år 
3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt. 
Av anslaget har 4 000 000 euro reserverats för behovet av ändringar i anslutning till verkställandet av stöden på grund av att åtgången av stöd och stödnivåerna oväntat ökar. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut. 
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 529 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen 
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten 
4) till betalning av stöd som beviljats 2018 och tidigare år 
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 290 710 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2019 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2020 och senare år. 
Om en del av den fullmakt för 2017 eller 2018 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2019. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 548 288 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 635 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) för kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader inom systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och fr.o.m. skolåret 2019/2020 för det egentliga systemet med utdelning i skolan. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdsskatteutgifterna för kompletterande åtgärder inom systemet med utdelning i skolan har budgeterats under moment 30.01.29. 
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 945 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 717 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet 
4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Naturresursekonomi
Fullmakt 
För den händelse att de pandor som anlänt till Finland skulle dö beviljas en fullmakt att ingå en förbindelse om en ersättning på högst 2 000 000 euro som betalas till Folkrepubliken Kina för att sända nya pandor. 
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 971 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 450 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 29 årsverken. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 586 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser samt för utvecklande av innovativa offentliga anskaffningar inom vattenhushållningssektorn och till dem anslutna verksamhetsmodeller. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 745 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vatten- eller fiskeriärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge 
8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 
9) till betalning av ersättningar och kostnader för förluster enligt lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991) samt av därmed förknippade räntor och dröjsmålsräntor. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 375 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter för självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 230 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 
2) genomförande av ägoregleringsprojekt av pilotstudiekaraktär för att främja skogsbrukets lönsamhet och till betalning av konsumtionsutgifter i anslutning till projekten samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2019 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 44 000 000 euro. Fullmakten får också användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2019. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 160 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 751 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 536 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015) 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Av anslaget ska 50 000 euro avsättas för bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 332 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 476 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 9 190 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
64.Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten 
I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,512 miljoner euro. 
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2019 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2019 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro. 
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 3,5 miljoner euro. 
Forststyrelsen genomför ett pilotförsök där en ny modell för avtal om nyttjanderätten till observationsskog används för avtalen med fem anordnare av yrkesutbildning, dvs. Etelä-Savon Koulutus Oy (2 681 hektar), Länsirannikon Koulutus Oy (695 hektar), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (6 159 hektar), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1 399 hektar) och Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (170 hektar). Enligt avtalen intäktsförs inkomsterna av virkesförsäljning till Forststyrelsen i stället för till utbildningsanordnarna, och utbildningsanordnarna betalas kompensation som beaktas som ett tillägg i Forststyrelsens intäktsföring i statsbudgeten. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 491 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster 
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt 
 • heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
Fullmakt 
Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2019 medför utgifter för staten på högst 1 100 000 euro. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 080 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) 
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 589 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas1 660 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 384 582 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till bolagisering av Trafikledsverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
10.Trafiknätet
01.Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 545 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 065 361 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen. För den serviceavgift som grundar sig på det serviceavtal som ska ingås med det trafikledningsbolag som bildas får högst 141 000 000 euro användas 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av två isbrytare av kategori A så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 90 000 000 euro 
2) för en sjuårig avtalsperiod för upphandling av isbrytartjänster som tillhandahålls av en isbrytare av kategori C så att de får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 19 000 000 euro 
3) enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
35.Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas för byggandet av västmetron i Esbo från Mattby till Stensvik. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
36.Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 25 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Trafikledsverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts. 
37.Statsunderstöd för främjandet av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling 
2) till betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling 
3) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för deras infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik. 
41.Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät. 
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med lagen (560/2018) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
2) till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till betalning av konsumtionsutgifter för produktion av material och tjänster som stöder detta. 
I fråga om statsunderstöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 29 997 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962). 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 298 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår. 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen: 

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Rv 6 Villmanstrand—Imatra 

177 000 000 

Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Anslutningsförbindelser för Västmetron 

19 900 000 

Rv 4 vid Rovaniemi 

25 000 000 

Rv 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Lv 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Sv 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen 

27 000 000 

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

Rv 4 Uleåborg—Kemi 

140 000 000 

Rv 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Rv 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Rv 12 Tillola—Keltti 

14 000 000 

Ring I i Bredvik 

20 000 000 

Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 

7 000 000 

Rv 4 Kirri—Tikkakoski 

139 000 000 

 

 

Banprojekt 

 

Ringbanan 

517 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, spår i väster 

48 800 000 

Triangelspåret i Riihimäki 

12 500 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 

150 000 000 

Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

165 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

5 700 000 

Elektrifiering av Nystadsbanan 

21 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Havsfarleden till Raumo 

31 500 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

Havsfarleden till Karleby 

45 000 000 

Havsfarleden till Nordsjö 

12 500 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

173 000 000 

79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 118 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
20.Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
01.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 274 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag 
3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet 
6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och Safe Sea Net-verksamhet. 
41.Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 100 000 euro. 
Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016): 
1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik 
2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift (971/2017). 
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken. 
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 95 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen. 
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 200 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 88 774 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007) 
2) till betalning av understöd enligt III avdelningen 4 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster 
3) till köp av tågtrafiktjänster 
4) till köp av flygtrafiktjänster 
5) till köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken 
6) till köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt kostnader för inrättandet och användningen av biljettsystemet 
7) till stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna 
8) till stöd för kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna 
9) till projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt för mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (1273/2013). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 683 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland berättigas år 2019 att ingå femåriga helhetsserviceavtal om upphandling av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården till ett belopp av högst 35 200 000 euro av de totala kostnaderna. 
Den fullmakt som beviljats att med långvariga avtal köpa tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafik till den del fullmakten ännu inte har utnyttjats. 
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 303 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till förbindelsefartygstjänster i skärgården på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis och till konsumtionsutgifter, redogörelser och information som föranleds av dessa tjänster 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
De anslag som har budgeterats för tidigare år får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
Fullmakt 
Till den del som fullmakten inte har använts får Transport- och kommunikationsverket ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 519 134 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 
50.Väder-, havs- och klimattjänster
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 983 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 1 536 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 700 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor 
4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 338 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag. 
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro. 
Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 786 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid som inbegriper att främja produktivitetsåtgärder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 36 072 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.20.40 och 32.20.42. 
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 171 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd 
1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag 
2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd 
1) för standardiseringsverksamhet 
2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt. 
För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 
2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar som gäller statsgarantier (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 507 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Närings- och innovationspolitik
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 248 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella och inhemska organisationer inom forskningsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelar i samfinansierade projekt 
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer. 
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 97 474 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder 
2) för deltagande i världsutställningen i Dubai 2020. 
Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten 
2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna 
3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 275 500 000 euro. 
Fullmakt 
År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 344 365 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt 
3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer 
4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi 
5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna 
7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland 
8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016) 
9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer 
11) i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till genomförande av åtgärder som främjar internationalisering. 
Understöd kan också betalas i form av servicesedlar. 
Med anslaget under momentet kan utöver vanliga förskott i anslutning till finansieringsverksamhet betalas också förskott till Business Finland Oy för betalning av utgifterna för de fullmakter att bevilja understöd som Business Finland Oy beviljar. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 400 000 euro. 
Fullmakt 
År 2019 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 13 500 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas till kostnaderna för nedläggningen av forskningsreaktorn FiR1, iståndsättning av forskningslokalerna i Otsvängen 3 samt till betalning av den mervärdesskatt som dessa föranleder. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem 
2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem 
3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat 
4) till avlöning av personal motsvarande högst åtta årsverken 
5) till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3 
6) för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, verksamheten vid det nätverksbaserade kunskapscentret för hållbar offentlig och innovativ upphandling samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer. 
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 530 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall eller för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser 
2) för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi 
3) för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika aktörerna inom den cirkulära ekonomin. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Stöd beviljas i form av stöd av mindre betydelse på basis av EU:s regler om statligt stöd (kommissionens förordning 1407/2013), statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017). 
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015). 
47.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 777 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets räntestödsförbindelse 
2) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 57 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal 
3) till betalning av förvaltningsarvode till det ränteutjämningsbolag som avses i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996), Finlands Exportkredit Ab 
4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 94 403 000 euro. 
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget 
1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik 
2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) 
3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 
4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
51.Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 118 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor samt de konsumtionsutgifter som föranleds av de praktiska arrangemangen i samband med priset. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter. 
Fullmakt 
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljandet av lånen är att situationen på finansmarknaden är sådan att Finnvera Abp inte på rimliga villkor kan skaffa sådana lån eller låneprogram som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 140 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder och företagsacceleratorer som främst tjänar nystartade innovativa företag. 
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 155 123 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet. 
Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas. 
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2019 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får 2019 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro. 
89.Kapitalinvestering i Business Finland Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Business Finland Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare. 
95.Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte 
2) till betalning av kostnaderna för behövliga åtgärder för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av avtal om avkastningsbyte. 
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
Fullmakt 
Arbets- och näringsministeriet kan förbinda sig att till de aktörer som investerat i en sysselsättningsfond som upprättats av en privat projektadministratör betala ersättningar för sysselsättningsresultatet till ett belopp av högst 23 000 000 euro åren 2020—2024. Resultatpremien fastställs i enlighet med verksamhetens genomslag så att sysselsättningen i en slumpmässigt utvald kundgrupp jämförs med en kontrollgrupp med arbetslösa i samma situation. 
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 171 613 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 244 061 000 euro. 
Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller anskaffning av motsvarande tjänster samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar 
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen så att i genomsnitt högst 4 000 personer är sysselsatta inom ett år. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts 
5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa 
6) till kostnader för försäkringsskydd 
7) till den helhet som man anskaffar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt sådan service som nämns i 1 punkten. 
Anslaget får också användas 
1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 
2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande 
3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet 
4) för betalning av beslut enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017) 
5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftsutbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke 
6) till betalning av en sysselsättningspremie till en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som med hjälp av lönesubvention anställer en arbetslös som tillsvidareanställd eller om en visstidsanställning under lönesubventionsperioden ändras till en tillsvidareanställning. Beloppet av sysselsättningspremien som betalas med anslag under detta moment är högst 4 200 euro per sysselsatt person 
7) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för utgifter som föranleds av en privat anordnares eller någon annan partners anskaffning av sådana tjänster som har samband med kartläggning och stödjande av hälsotillståndet och arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden och som främjar arbetslösas möjligheter till sysselsättning.  
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2019 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2019 till ett belopp av högst 65 000 000 euro. 
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Fullmakt 
Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2019 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2019 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 548 000 euro. 
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 943 000 euro. 
Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 564 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 872 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem 
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007) 
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000) 
4) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Patent- och registerstyrelsens motpart i en rättsprocess om tillsynen över stiftelser som avses i stiftelselagen (487/2015) 
5) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Säkerhets- och kemikalieverkets motpart i en rättsprocess som avses i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), markanvändnings- och bygglagen (132/1999), lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012), lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008), avfallslagen (646/2011), lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000), konsumentsäkerhetslagen (920/2011), lagen om leksakers säkerhet (1154/2011), kemikalielagen (599/2013), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011), lagen om kosmetiska produkter (492/2013), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), gruvlagen (621/2011), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), hissäkerhetslagen (1134/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), containerlagen (762/1998) samt lagen om mätinstrument (707/2011). 
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och innovationspolitiken. Anslaget får användas 
1) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
2) för utvecklingsprojekt som syftar till regionutveckling och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan en regions kommuner 
3) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal 
4) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 178 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 401 887 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020 
3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen 
4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020 
5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
7) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
8) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2019 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 668 811 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019. 
65.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002). 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemoment 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde. 
Med anslag under momentet får också betalas investeringsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Energipolitik
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 839 000 euro. 
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 420 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till informations- och rådgivningsverksamhet i anslutning till energieffektivitet samt till användning och produktion av förnybar energi och till utvecklingsprojekt och utredningar 
2) till främjande av effektiv användning av energi och förnybara energikällor 
3) till de åtgärder som beredningen av Europeiska unionens lagstiftning om energieffektivitet och förnybar energi samt det nationella genomförandet kräver 
4) till internationellt samarbete i anslutning till de uppgifter som nämns ovan i 1—3 punkten. 
40.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 47 250 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta 
2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
3) för investeringar som främjar omvandlingen av energisystemet till koldioxidsnålt. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den lagen. Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de bidrag som gäller pilotanläggningar för produktion av biodrivmedel och som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014). 
Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012 och 1098/2017). 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. 
Fullmakt 
År 2019 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 80 000 000 euro. 
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 930 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 125 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till Tunturiverkko Oy för de utgifter som föranleds av ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen. 
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 214 500 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av produktionsstöd för produktion av vindkraftbaserad el (en inmatningstariff
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie
3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie
4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019. 
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningsstationer för kollektivtrafiken 
2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik 
3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018—2021 (498/2018). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
70.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 631 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet 
2) till ett belopp av högst 970 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag 
3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem 
5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid 
6) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 222 073 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011) 
1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga 
4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
7) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration 
8) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004). 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.52. 
01.Förvaltning
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 929 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 547 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 601 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena 
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning 
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 105 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 
3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 334 000 euro. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (Kanta-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården) 
2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA) 
3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA) 
4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd). 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 929 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 095 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 
02.Tillsyn
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 587 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder. 
Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet: 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde 
3) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 940 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 752 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 775 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 247 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten 
4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna 
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 708 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt 
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
7) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att utföra den uppgift som anges i lagen om ordnande av social- och hälsovård). 
25.Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella genomcentret 
2) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktionerna vid offentliga biobanker och för det förberedande arbetet och inrättandet av en gemensam aktör 
3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella cancercentret 
4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt center samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård 
5) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling 
6) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 222 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet 
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 852 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet 
5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde 
6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption. 
51.Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 369 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992). 
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 567 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 216 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 751 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 377 760 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
20.Utkomstskydd för arbetslösa
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 840 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 
2) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017). 
Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. 
50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 828 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 510 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 750 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000). 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 425 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
Folkpensionsanstalten får använda högst 53 400 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 600 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen. 
40.Pensioner
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 63 271 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 715 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 292 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 500 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 563 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
50.Stöd till veteraner
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 250 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 9 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 85 378 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 38 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött svårt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig 
2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 58 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
58.Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988). 
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av de kostnader som hanteringen av och beredskapen för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 450 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som utfärdats med stöd av den 
2) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt 
3) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt 
4) till förvaltningskostnaderna för det riksomfattande fältledningssystemet (KEJO). 
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)
Under momentet beviljas 23 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
33.Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 96 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare 
3) till ersättning för utbildning som leder till specialistkompetens för begränsad förskrivningsrätt enligt 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen 
4) till betalning av statlig ersättning enligt 60 a och 60 b § i socialvårdslagen (1301/2014) för kostnader som orsakas av specialiseringsutbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008) 
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005) 
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4 
6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. 
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Under momentet beviljas 480 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 346 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av i 12 a § i socialvårdslagen (1301/2015) avsedd ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av socialservice i brådskande fall till personer som uppehåller sig illegalt i landet. 
38.Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 990 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy och av utgifter för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för. 
Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd i handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 950 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 70 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling 
3) till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling. 
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 990 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccinationsprogrammet 
2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning. 
Av anslaget får användas högst 400 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 650 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 928 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010). 
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 134 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 18 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i den lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) 
4) till ett belopp av 3 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. 
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 361 850 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001). 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 227 000 euro. 
Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar 
2) för övervakning av förbud och restriktioner i fråga om produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt, vilket krävs enligt Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver 
3) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser 
4) byggprodukter 
5) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter. 
Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter, till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet samt för kommunikation som stöder målen i miljöministeriets strategi och till resebidrag till intressentgrupper. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 024 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 435 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 930 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer 
2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet 
3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården 
4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 
10.Miljö- och naturvård
20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt rättegångar och konkursförfaranden 
2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 690 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden 
2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och skyddet av våtmarker och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning 
3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten 
5) till avlöning av personal motsvarande högst 24 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 175 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna 
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön 
3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen 
4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning 
5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter 
6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken 
8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin 
9) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen 
10) till ett belopp av högst 114 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 53 årsverken till avlönande av personal för viss tid och 39 årsverken till avlönande av personal för uppgifterna i övriga punkter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Anslaget får även användas till betalning av understöd. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 369 000 euro. 
Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande: 
1) till utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden 
2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem 
3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism. 
Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 
 • Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information 
 • Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder 
 • Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls 
 • Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 022 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna 
2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (157/2017) 
3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten 
5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador 
6) till betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt 
7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 830 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden 
2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen 
3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000 
4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen 
5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen 
6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar 
7) till ett belopp av högst 80 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 
8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur 
10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden 
11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2019 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2019 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro. 
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget och det anslag som överförts från 2017 och 2018 får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift och statsunderstödslagen (688/2001) användas till statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall. Statsunderstöd kan beviljas med iakttagande av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 
Statsunderstöd kan beviljas företag som bedriver avfallshantering av smörjoljor för följande ändamål: 
1) investeringar i anordningar och utrustning som behövs för insamling, transport eller lagring av oljeavfall 
2) utvecklings- och igångsättningsprojekt som främjar att oljeavfall särskilt utanför stadsregionerna insamlas eller att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs 
3) informationskampanjer om insamling av oljeavfall för att främja kännedom om hur oljeavfall tillvaratas och lämnas till insamling på behörigt sätt. 
Understöd beviljas till 50 % av de faktiska totalkostnaderna exklusive mervärdesskatt för investeringen, projektet eller informationskampanjen. Det totala beloppet av de stöd av mindre betydelse som beviljats ett företag kan dock uppgå till högst 200 000 euro under tre skatteår i följd. Statsunderstöd betalas i efterhand på basis av de faktiska kostnaderna. 
Som kostnader som berättigar till understöd godkänns 
1) kostnader för anskaffning och installation av anordningar eller utrustning 
2) kostnader för ibruktagande av anordningar eller utrustning och för utbildning av den driftspersonal som detta förutsätter 
3) skäliga löne- och resekostnader för personer som deltar i genomförandet av utvecklings- eller igångsättningsprojekt eller informationskampanjer 
4) kostnader för anskaffning av informationsmaterial som behövs för informationskampanjer och för presentation eller spridning av sådant material. 
Understöd beviljas av miljöministeriet. Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 826 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser. 
20.Samhällen, byggande och boende
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 806 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
30.Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av statsunderstödslagen användas för ett försöksprojekt som har som mål att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster som redan har sådana problem 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifter 
3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke. 
Understödet uppgår till högst 50 % av de kostnader som orsakas av projektets ekonomiska rådgivning och boenderådgivning. Understödet uppgår till 100 % i fråga om utgifterna för projektchefen vid Garantistiftelsen. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av statsunderstödslagen användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifter 
3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke 
4) användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs direkt av den sammanslutning som söker understöd eller ägs av ett parkeringsbolag där den sammanslutning som söker understöd innehar aktier med tanke på parkeringen för sina boende. 
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 500 000 euro. 
Anslaget får används för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016). 
60.Överföring till statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag. 
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
År 2019 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 410 000 000 euro. Lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen. 
År 2019 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro. 
År 2019 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro. 
År 2019 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro. 
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av 2019. 
Med medel ur statens bostadsfond betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag. 
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2019 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 10 000 euro. 
Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden. 
Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion. 
År 2019 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av statens bostadsfonds medel till tryggande av statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhetsegendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller andra fordringar eller för minimering av borgensansvar, samt till utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit bostadsfonden. 
När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 5 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro. 
Understöd 
År 2019 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 110 000 000 euro. 
År 2019 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 000 euro. 
År 2019 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avtalet om markanvändning, boende och trafik mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2019 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 200 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhållet i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter. 
År 2019 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 3 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 
Ur statens bostadsfond får det 2019 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden (267/2016). 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen 2019 bevilja sammanlagt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 35 procent av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2019 med stöd av statsunderstödslagen ur statens bostadsfond bevilja sammanlagt högst 400 000 euro för tidsbundna understöd för ett boendeorienterat försöksprojekt som gäller bostadsandelslag. Understödet kan användas för planerings- och beredningskostnader som föranleds av bildande av nya boendeorienterade bostadsandelslag. Understödet uppgår till högst 50 procent av kostnaderna. Dessutom kan högst 200 000 euro av fullmakten användas för kostnader som föranleds av framtagande av modellstadgar samt samordning, rådgivning och uppföljning av försöksprojektet. 
Investeringar 
År 2019 får det ur statens bostadsfonds medel användas 50 000 000 euro för kapitalinvestering för att stärka A-Kruunu Oy:s eget kapital. Kapitalet betalas till A-Kruunu Oy i takt med att byggverksamheten framskrider. 
Forskning och utveckling 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2019 använda högst 700 000 euro ur statens bostadsfond till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt. 
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning 
2) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet 
3) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
4) till kostnader för nödvändiga iståndsättnings- eller återställningsarbeten som myndigheten låtit utföra med stöd av 17 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010). 
Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 170 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition. 
09.Övriga utgifter för statsskulden
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 410 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för upplåning och skuldhantering 
2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer 
3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för finansiellt stöd. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända statsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 1 januari 2019.  

Helsingfors 21.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare