Senast publicerat 10-05-2021 16:21

Riksdagens skrivelse RSk 35/2017 rdRP 106/2017 rdRP 176/2017 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

RP 106/2017 rd
RP 176/2017 rd
FiUB 22/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018 (RP 106/2017 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd) (RP 176/2017 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 22/2017 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalande: 

Uttalande 

Moment 30.40.44
Riksdagen förutsätter att moment 30.40.44 i tilläggsbudgetpropositionen för 2018 ökas med ett anslag motsvarande den summa som blir oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet för 2017. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2018: 

Statsbudgeten för 2018

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR44 011 981 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet14 498 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 511 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt4 194 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster73 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva720 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning18 895 700 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt17 911 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier813 000 000 euro
    • 03.  Apoteksavgifter171 700 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 378 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak1 042 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 487 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker151 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 683 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter3 122 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt911 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt786 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt235 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 174 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt16 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur118 281 000 euro
    • 03.  Banskatt4 870 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet20 369 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken28 900 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter47 400 000 euro
    • 08.  Oljeavfallsavgift4 000 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster6 000 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken3 795 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet2 947 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 539 528 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde38 527 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter982 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde37 545 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde146 860 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster46 110 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster25 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter73 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde36 064 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU34 114 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 950 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde4 526 000 euro
    • 01.  Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde4 500 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 329 011 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna129 073 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna24 606 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 245 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik9 974 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt50 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 865 863 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar217 200 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier16 680 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd850 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel35 800 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde13 170 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde592 800 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten18 300 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel570 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde853 323 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket536 733 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling230 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen10 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU495 000 euro
    • 20.  Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport40 500 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 000 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur4 575 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter10 100 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter11 920 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde5 500 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde5 550 000 euro
    • 10.  Trafikverkets inkomster4 700 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde391 779 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 869 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 810 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken240 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde117 100 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde576 738 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd300 000 euro
    • 90.  Avkastning av penningspelsverksamhet476 313 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd97 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 325 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde14 650 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 650 000 euro
    • 20.  Överföring från statens bostadsfond12 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde1 000 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur549 700 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder172 200 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag300 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur2 500 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 769 190 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster95 290 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken6 400 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån70 393 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner1 000 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 17 497 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 404 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier2 404 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst90 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst90 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst179 900 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst179 900 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN3 493 150 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten413 218 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk21 000 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån392 218 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering3 079 932 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering3 079 932 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 55 813 849 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN124 743 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna21 247 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 247 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli74 207 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)53 394 000 euro
    • 02.  Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)2 482 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 800 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)3 531 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 74.  Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman6 061 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)6 061 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 618 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 398 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)220 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk15 527 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)14 937 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)590 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 083 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 083 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT19 030 000 euro
   • 01.  Republikens president2 875 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
    • 02.  Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år)199 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli16 155 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 055 000 euro
    • 02.  Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)600 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
    • 75.  Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI210 341 000 euro
   • 01.  Förvaltning169 331 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)123 297 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)6 510 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 04.  Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)867 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)11 400 000 euro
    • 24.  Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)6 800 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 457 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet29 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)29 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 405 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 405 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter2 270 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 26.  Finland 100 (reservationsanslag 3 år)800 000 euro
    • 61.  Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)770 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 103 091 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen245 154 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)219 488 000 euro
    • 20.  Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)982 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 155 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 059 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)7 470 000 euro
   • 10.  Krishantering73 359 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)57 999 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)15 360 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete690 246 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)550 246 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)130 000 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde94 332 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 341 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)90 046 000 euro
    • 67.  Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)100 000 euro
    • 68.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)1 800 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE941 091 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen123 480 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 988 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)7 961 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 530 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)12 032 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)115 000 euro
    • 22.  Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)2 590 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)43 902 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)8 362 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp413 318 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 544 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 447 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)250 075 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)65 052 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)76 200 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning100 493 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)100 493 000 euro
   • 30.  Åklagarna44 192 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)44 192 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff214 498 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)209 798 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter45 110 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)45 110 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 476 190 000 euro
   • 01.  Förvaltning147 773 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 811 000 euro
    • 04.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)1 739 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)8 017 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)22 555 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)100 409 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)225 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 017 000 euro
   • 10.  Polisväsendet769 661 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)726 152 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 341 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)9 168 000 euro
    • 21.  Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet250 792 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)235 292 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)15 500 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna67 591 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 997 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 188 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)2 406 000 euro
   • 40.  Invandring240 373 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 395 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)137 594 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)6 800 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)46 584 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 871 971 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning388 977 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 085 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)372 017 000 euro
   • 10.  Militärt försvar2 425 960 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 941 231 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)478 100 000 euro
    • 19.  Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)4 600 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)2 029 000 euro
   • 30.  Militär krishantering57 034 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)57 024 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 219 649 000 euro
   • 01.  Förvaltningen167 748 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 415 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)245 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)124 088 000 euro
    • 69.  Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)13 000 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen579 446 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)368 601 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)164 518 000 euro
    • 03.  Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)1 727 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)15 900 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)22 700 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)6 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet38 881 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 721 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)50 000 euro
    • 06.  Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)110 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen84 180 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 299 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 412 000 euro
    • 03.  Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 469 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning80 783 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)50 402 000 euro
    • 02.  Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 899 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)2 482 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar4 953 587 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 673 697 000 euro
    • 16.  Extra pensioner (förslagsanslag)2 050 000 euro
    • 17.  Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)2 643 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)40 500 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)217 200 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)17 497 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen15 865 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)15 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)850 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen240 402 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)4 125 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 05.  Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)180 070 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)23 268 000 euro
    • 21.  Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)15 663 000 euro
    • 22.  Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)4 176 000 euro
    • 40.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland265 302 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)237 302 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)13 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna8 587 335 000 euro
    • 20.  Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)2 475 000 euro
    • 22.  Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)200 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 576 670 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)7 990 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet261 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)261 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer1 927 270 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)2 947 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 500 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)11 550 000 euro
    • 60.  Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)18 493 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 881 000 000 euro
    • 87.  Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)11 610 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen17 850 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)150 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)12 400 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 605 494 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet244 408 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 672 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)58 458 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)7 453 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 058 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)28 601 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 537 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 313 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)114 000 000 euro
    • 53.  Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)8 090 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 226 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet945 895 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)41 254 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)39 557 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)704 808 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)152 433 000 euro
    • 51.  (29.10.51 och 52) Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)7 843 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning813 786 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)7 930 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)26 737 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)774 071 000 euro
    • 33.  Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag)5 048 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 303 782 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 605 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 031 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 113 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 648 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)142 821 000 euro
    • 22.  Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)8 500 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 767 428 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)276 665 000 euro
    • 53.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)106 497 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)54 379 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)826 250 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)19 845 000 euro
    • 86.  Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)24 000 000 euro
    • 89.  Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)46 000 000 euro
   • 70.  Studiestöd588 895 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)613 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)54 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)449 326 000 euro
    • 57.  Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)31 456 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)53 300 000 euro
   • 80.  Konst och kultur458 802 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)3 966 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 277 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)19 316 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)4 866 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)5 969 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)18 960 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)15 686 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)3 700 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)48 565 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)7 880 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)14 615 000 euro
    • 52.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)238 294 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)27 381 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)1 950 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)739 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)3 688 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)50 000 euro
    • 96.  Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)6 000 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet173 433 000 euro
    • 30.  Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)7 000 000 euro
    • 50.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)164 939 000 euro
    • 52.  Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)1 494 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete76 493 000 euro
    • 50.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)54 770 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)19 923 000 euro
    • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)1 800 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 606 429 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning132 362 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 010 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)70 004 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 343 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)5 120 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)27 532 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 353 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden416 379 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)75 276 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)25 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)58 330 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)67 767 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 266 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 843 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)40 092 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)3 905 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)136 800 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 795 870 000 euro
    • 02.  Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)38 125 000 euro
    • 03.  Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 178 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)5 948 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)325 400 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)531 130 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)290 710 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)518 738 000 euro
    • 46.  Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)5 705 000 euro
    • 47.  Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)3 119 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)200 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)49 000 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 717 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi199 827 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 520 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)14 880 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)8 486 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 745 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)4 575 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 450 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)56 230 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)5 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)39 900 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)11 920 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)10 250 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 432 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)20 362 000 euro
    • 83.  Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)50 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen7 554 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)7 554 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager54 437 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)50 237 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)4 200 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 388 195 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter497 221 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 281 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 660 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)479 280 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)2 000 000 euro
   • 10.  Trafiknätet2 037 851 000 euro
    • 01.  Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)73 014 000 euro
    • 20.  Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)1 406 800 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)31 500 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)16 100 000 euro
    • 41.  Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)2 490 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)13 000 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)334 950 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)125 000 000 euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafiken70 053 000 euro
    • 01.  Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 953 000 euro
    • 40.  Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)8 000 000 euro
    • 41.  Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)9 100 000 euro
    • 42.  Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster214 421 000 euro
    • 42.  Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)841 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)101 420 000 euro
    • 51.  Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000 euro
    • 63.  Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)89 974 000 euro
    • 64.  Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 683 000 euro
    • 66.  Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 303 000 euro
   • 40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation523 104 000 euro
    • 01.  Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 156 000 euro
    • 45.  Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)507 948 000 euro
   • 50.  Väder-, havs- och klimattjänster45 545 000 euro
    • 01.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 545 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 822 226 000 euro
   • 01.  Förvaltning274 535 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 685 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)169 255 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)5 056 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)36 072 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)18 001 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)8 507 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik868 511 000 euro
    • 01.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 714 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)84 021 000 euro
    • 28.  Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)250 900 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)1 500 000 euro
    • 42.  Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 43.  Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)49 300 000 euro
    • 44.  Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)56 159 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)42 300 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)89 303 000 euro
    • 50.  Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 51.  Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)118 000 euro
    • 80.  Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)96 986 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)141 000 000 euro
    • 87.  Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)6 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)11 800 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik490 126 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)163 076 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)327 050 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet80 731 000 euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 188 000 euro
    • 03.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)9 247 000 euro
    • 05.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 071 000 euro
    • 31.  Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 731 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)872 000 euro
    • 51.  Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 53.  Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik391 649 000 euro
    • 40.  Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)12 171 000 euro
    • 43.  Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)1 300 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)361 478 000 euro
    • 65.  Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)1 700 000 euro
   • 60.  Energipolitik472 509 000 euro
    • 01.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 513 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)3 500 000 euro
    • 40.  Energistöd (förslagsanslag)57 694 000 euro
    • 41.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)20 482 000 euro
    • 43.  Kyotomekanismerna (förslagsanslag)220 000 euro
    • 44.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)314 100 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)40 000 000 euro
    • 46.  Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)27 000 000 euro
    • 47.  Främjande av infrastrukturen för eltrafik och användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
   • 70.  Integration244 165 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)1 061 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)243 104 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 009 185 000 euro
   • 01.  Förvaltning91 134 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 004 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)550 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1 106 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)16 878 000 euro
    • 07.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)7 992 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)11 000 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)18 729 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 875 000 euro
   • 02.  Tillsyn62 179 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 213 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)10 836 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 811 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)24 072 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)10 247 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling140 203 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)52 479 000 euro
    • 25.  Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)7 400 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)50 500 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)23 222 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)6 602 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 297 350 000 euro
    • 50.  Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 750 000 euro
    • 51.  Barnbidrag (förslagsanslag)1 369 900 000 euro
    • 52.  Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)3 800 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)17 600 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 486 500 000 euro
    • 55.  Underhållsstöd (förslagsanslag)214 600 000 euro
    • 56.  Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)49 400 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)818 800 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)325 000 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 667 570 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)26 840 000 euro
    • 50.  Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)1 005 200 000 euro
    • 51.  Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)42 400 000 euro
    • 52.  Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 563 300 000 euro
    • 55.  Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag)3 730 000 euro
    • 56.  Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)26 100 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring2 119 990 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)2 119 990 000 euro
   • 40.  Pensioner4 590 800 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)61 000 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)685 300 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)239 000 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)10 000 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 580 500 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner190 246 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 250 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)12 600 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)88 000 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)40 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)100 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)41 688 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård294 116 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 31.  Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 32.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)21 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)94 700 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patient-överföringar (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)480 000 euro
    • 37.  Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)5 346 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)100 000 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)17 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 000 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 850 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas34 648 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)27 390 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)680 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)550 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 200 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare162 974 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)144 534 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 050 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)250 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)16 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd357 975 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)357 975 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE184 304 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader57 063 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 456 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 337 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)6 435 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)1 835 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård102 505 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)7 100 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 440 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)16 025 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)31 806 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)8 592 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)26 630 000 euro
    • 65.  Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 812 000 euro
    • 70.  Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)4 100 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende24 736 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 886 000 euro
    • 30.  Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)16 500 000 euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)850 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 231 910 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden1 221 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)1 221 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden10 910 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)10 910 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 55 813 849 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,  

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behandlas nedan, samt vissa projektartade anslag som hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats enligt uppgift får användas för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i fråga, om inte något annat följer av budgeten. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare men som beviljats arbetstagaren. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av förhandsavgifter i anslutning till den normala verksamheten. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt överföringar till landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till Folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.50.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 511 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 4 194 000 000 euro. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 720 000 000 euro. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 17 911 000 000 euro. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 813 000 000 euro. 
03.Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta 171 700 000 euro. 
08.Punktskatter
01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 1 042 000 000 euro. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 487 000 000 euro. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 151 000 000 euro. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 683 000 000 euro. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 911 000 000 euro. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 786 000 000 euro. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 235 000 000 euro. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 174 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro. 
19.Övriga inkomster av skattenatur
03.Banskatt
Under momentet beräknas inflyta 4 870 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 20 369 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 28 900 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 47 400 000 euro. 
08.Oljeavfallsavgift
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 3 795 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 2 947 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 982 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 37 545 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.  
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 34 114 000 euro. 
Inkomsterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 950 000 euro. 
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. 
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 129 073 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 24 606 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 14 245 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 9 974 000 euro. 
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 50 000 euro i nettoinkomster. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av mynt samt för inlösen av mynt och för utgifter för lagring och förstöring av mynt. Inkomster som inflyter under momentet får användas till ett belopp av högst 1 700 000 euro för betalning av ersättning till Ab Myntverket i Finland för de jubileumsmynt i euro som tillverkats med stöd av de förordningar om jubileumsmynt som finansministeriet utfärdat före den 1 mars 2014 på de villkor som staten och Ab Myntverket i Finland i övrigt kommit överens om. 
Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.  
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 865 863 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 217 200 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 16 680 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 35 800 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 13 170 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 18 300 000 euro. 
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas inflyta 570 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 230 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 495 000 euro. 
20.Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
Under momentet beräknas inflyta 40 500 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 4 575 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 10 100 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 11 920 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 5 500 000 euro. 
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 4 700 000 euro.  
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. 
Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 869 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 31 810 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 240 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 117 100 000 euro. 
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 300 000 euro. 
90.Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 476 313 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 97 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 325 000 euro. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 1 650 000 euro. 
20.Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs 12 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 
39.Övriga inkomster av blandad natur
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 172 200 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 300 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster
04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 6 400 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 70 393 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 1 000 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 17 497 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 2 404 000 000 euro. 
04.Andel i statens penninginstituts vinst
01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 90 000 000 euro. 
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 179 900 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 21 000 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 392 218 000 euro. 
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet beviljas 3 079 932 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 247 000 euro. 
10.Riksdagens kansli
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 394 000 euro. 
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 482 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana hyreskostnader för lokaler och områden, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, kostnader för ändringar, informationssystem och utrustning i tillfälliga lokaler, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier, försäkringar under byggfasen, visstidsanställd personal som anställs på grund av den grundliga renoveringen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 800 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 531 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen. 
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas till efterarbeten i samband med den grundliga renoveringen av riksdagens byggnader. 
20.Riksdagens justitieombudsman
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 061 000 euro. 
30.Utrikespolitiska institutet
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 398 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 220 000 euro. 
40.Statens revisionsverk
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 14 937 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 590 000 euro. 
90.Riksdagens övriga utgifter
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 083 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om ändring av lagen om arvodet till republikens president (215/2013). 
02.Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 199 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20 och som föranleds av evenemang som anordnas av republikens president eller av republikens presidents verksamhet. 
20.Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och resor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
02.Republikens presidents kansli
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 055 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda 
2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar 
3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde. 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna samt inkomster av virkesförsäljning i samband med skogsvårdsåtgärder i park- och skogsområdena på Gullranda och Talludden. 
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994). 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
75.Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, i tjänstebostaden Talludden och på sommarresidenset Gullranda 
2) till grundläggande reparationer och ombyggnader av parken på sommarresidenset Gullranda 
3) till sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 297 000 euro.  
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 510 000 euro.  
Anslaget får användas till löneutgifter för ministrar, politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen 
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken till statsrådets kansli för uppgifter som anknyter till skötseln av statsrådets horisontella ärenden som gäller Europeiska unionen.  
04.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 867 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem  
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde  
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten 
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet  
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst nio årsverken, av vilka högst tre årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
24.Finlands EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löneutgifter för och ersättningar till nödvändig visstidsanställd extra personal motsvarande högst 50 årsverken i anknytning till Finlands EU-ordförandeskap samt till övriga konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 
2) till utgifter för planering och genomförande av möten som ordnas under ordförandeskapet och av andra motsvarande tillställningar som direkt anknyter till EU-ordförandeskapet.  

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Löneutgifter och andra konsumtionsutgifter 

6 300 000 

2. Mötesutgifter 

500 000 

Sammanlagt 

6 800 000 

29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 457 000 euro. 
10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
20.Understödjande av politisk verksamhet
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 29 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 29 486 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 
30.Justitiekanslersämbetet
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 405 000 euro. 
90.Övriga utgifter
21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 800 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av förberedelserna inför 100-årsjubileet av Finlands självständighet och minnesåret för händelserna 1918 motsvarande högst tre årsverken 
2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret och minnesåret för händelserna 1918. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget under momentet enligt principen om betalningsbeslut. 
61.Deltagaravgifter och finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 770 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av deltagaravgifter, finansiella bidrag och motsvarande utgifter enligt 12 § i lagen om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 488 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för honorära konsuler 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk 
3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde  
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök 
5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid 
6) till betalning av kostnader som orsakas utrikesförvaltningen på grund av rådets direktiv (EU) 2015/637 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG. 
20.Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 982 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till utgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 155 000 euro.  
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 059 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 470 000 euro. 
Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler. 
Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 57 999 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter  
4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar 
5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

1 990 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

9 575 000 

06. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

245 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

5 554 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 150 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

25 428 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

248 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 192 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

10 943 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

1 422 000 

20. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 

252 000 

Sammanlagt 

 

57 999 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 15 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer  
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering  
5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar 
6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01.  

Civil krishantering 

14 610 000 

02. 

Valobservatörer 

250 000 

03. 

Fredsförmedling 

500 000 

Sammanlagt 

15 360 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 550 246 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om bistånd och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut 
4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering 
5) till betalning av utgifterna för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt 
6) till företag och andra sammanslutningar som verkar i Finland inom ramen för utvecklingsin- novationsprogrammet BEAM, som administreras av Tekes, i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse. Anslaget får inom ramen för utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning i Finland som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
7) till finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer. 
Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Anslaget under momentet får också användas till betalning av stöd i förskott, om detta är nödvändigt med tanke på genomförandet av projektet. 
Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom förvaltningsområdet. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

168 758 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerInkluderar 6 000 000 euro utgifter för ett samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen. 

134 805 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

56 517 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

33 025 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

72 500 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 160 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

1 850 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

65 000 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

13 631 000 

Sammanlagt 

 

550 246 000 

Fullmakt 
År 2018 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2018 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 411 475 000 euro. 

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

38 950 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

137 290 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

12 000 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

27 000 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

6 235 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

172 000 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

18 000 000 

Sammanlagt 

411 475 000 

88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 130 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansinvesteringar och kreditinstrument som en del av Finlands utvecklingssamarbete.  
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 341 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan  
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 90 046 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som hänför sig till Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling  
2) till stöd för övriga åtgärder som hänför sig till instrumenten för kolmarknaden. 
68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
7) till finansiering av löneutgifter för personal motsvarande högst åtta årsverken för projekt som genomförs av statliga ämbetsverk och inrättningar till stöd för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) för att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 988 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 961 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 530 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.  
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 032 000 euro. 
Anslaget får användas
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala  
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) för betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den offentliga rättshjälpens och den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 115 000 euro. 
Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområdet, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
22.Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 590 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av ibruktagandet av massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 902 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 362 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
3) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer  
4) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier 
5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
6) till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

4 855 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 317 

Övriga understöd (högst) 

190 

Sammanlagt 

8 362 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)  
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 
10.Domstolar och rättshjälp
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 544 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 447 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 250 075 000 euro.  
Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 65 052 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) samt till betalning av utgifter i anslutning till beredningen av de uppgifter i anslutning till ekonomi- och skuldrådgivningen som överförs från kommunerna till statens rättshjälpsbyråer. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.  
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 76 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)  
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)  
4) till ett belopp av högst 1 400 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 100 493 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
30.Åklagarna
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 192 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland. 
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 798 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader. 
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.  
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 110 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 811 000 euro. 
04.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 739 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 017 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen 
2) för utvecklande av digitaliseringen 
3) för övergripande arkitekturarbete 
4) för utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning 
5) för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 22 555 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för genomförande av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014–2020 
2) för betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) för betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) för betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) för betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen  
6) för betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 21 h, 47—49 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 och av Finlands åtaganden som dessa föranleder, som hänför sig till genomförandet av fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan riktas till den nationella finansieringen.  
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 100 409 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 225 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Finlands Sjöräddningssällskap 

204 000 

Ålands Sjöräddningssällskap 

11 000 

Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 

10 000 

Sammanlagt 

225 000 

66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 017 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATFFATF = Financial Action Task Force, Policy Planners Network, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and AustraliaIOM, ICMPD ICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSAT COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKD ICAO PKD=Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 726 152 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009). 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 341 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 168 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande ur landet av personer som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande och dem som ska avlägsnas ur landet 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och för anskaffning av nödvändiga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning. 
21.Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst.  
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats från EU:s fond för inre säkerhet.  
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 eller i den första tilläggsbudgeten för 2017 inte har använts 2017, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2018. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 292 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet 
3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 15 500 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier 
5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem 
6) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster 
7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakurs- ändringar. 
De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 
Fullmakt 
Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal i anslutning till anskaffningen av sju havsgående båtar på så sätt att de får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 22 500 000 euro. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 997 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete 
5) till att täcka de kostnader för prestationer som nämns i 36 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006). 
Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 188 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 406 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg 
2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
40.Invandring
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 395 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 137 594 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2018 är 750 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 800 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till kostnader för frivillig återresa 
2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 46 584 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 085 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 372 017 000 euro. 
10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 231 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 600 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden  
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering  
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov 
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakt 
1) År 2018 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2018—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 166 441 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2018). 
2) År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.  
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 478 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling  
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 128 243 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2018 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2018—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 608 060 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2018. 
2) År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 600 000 euro. 
Fullmakt 
Anslag för beställningsfullmakter för modifiering av Hawk Mk 51-plan och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 029 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta  
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 57 024 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer  
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna 
6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem  
8) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i 
10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet 
11) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden 
12) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

915 000 

02. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

105 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 438 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

5 470 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

15 430 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

5 512 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

7 900 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

230 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

320 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

16 645 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

175 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

653 000 

18. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 

56 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

1 175 000 

Sammanlagt 

 

57 024 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltningen
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 415 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.  
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 245 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten  
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 124 088 000 euro. 
69.Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland. 
10.Beskattningen och Tullen
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 368 601 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer  
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2017, får det 2018 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 164 518 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Fullmakt 
År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
03.Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 727 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 900 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 700 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
20.Tjänster för statssamfundet
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 721 000 euro.  
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
06.Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 110 000 euro.  
Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
88.Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten. 
2. Investeringar 
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 250 miljoner euro år 2018. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2018 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 70 miljoner euro netto. 
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 299 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter  
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten  
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.  
Fullmakt 
Statistikcentralen får ingå avtal i anslutning till projektet om värdering av byggnader och andra förbindelser så att de åren 2018—2023 får föranleda staten utgifter på högst 5 600 000 euro. 
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 412 000 euro.  
Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 469 000 euro. 
Fullmakt 
År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 402 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009). 
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 899 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 482 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. 
6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas. 
50.Pensioner och ersättningar
15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 673 697 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar  
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt  
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 050 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 643 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik  
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) till rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen 
11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet 
12) till ersättande av reseskador. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 217 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 497 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes  
2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande 
3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931). 
Fullmakt 
År 2018 får det vid ibruktagande av nya lönesystem för statliga ämbetsverk som inrättats i samband strukturförändringar föranledas årliga utgifter på högst 4 550 000 euro som tidigast år 2023 föranleds av de särskilda kostnaderna för harmoniseringen av löner. Förbindelsen ska ingås på villkor att dessa kostnader ska minskas med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering tills kostnaderna i sin helhet har täckts genom dessa. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, välbefinnande i arbetet och företagshälsovården inom statsförvaltningen 
2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda  
3) för utbildning och information om det som anges ovan. 
12.Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 125 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken 
6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
05.Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 180 070 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen 
2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet 
3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna 
4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren 
5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 268 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster  
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid. 
21.Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 663 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret 
2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 46 årsverken. 
Fullmakt 
År 2018 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inkomstregistret ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
22.Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 176 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den 
2) till behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering 
3) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
40.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 237 302 000 euro. 
Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland. 
90.Stöd till kommunerna
20.Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 475 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar 
2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU 
3) till utveckling av annan gemensam offentlig informationsförvaltning 
4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, till statistikföring och informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken i samband med förvaltnings- och servicestrukturerna 
5) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna. 
22.Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till projekt som gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningens tillvägagångssätt och ledning och av förvaltnings- och servicestrukturerna samt tillhörande projekt 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen  
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 576 670 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna  
3) till ett belopp av högst 19 600 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 7 990 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) 
2) till ersättning av minskningar av statandelar enligt 44 § i kommunstrukturlagen 
3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar. 
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 261 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:  
1) stöd till jordbruket 
2) skatteåterbäring till energiintensiva företag. 
92.EU och internationella organisationer
Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 947 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 11 550 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
60.Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 493 000 euro. 
Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen  
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 881 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen  
2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket. 
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 610 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2018 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 610 000 euro. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.  
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare  
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Avsikten är att anslaget ska täcka utgifter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen. 
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 672 000 euro. 
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 458 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) tillett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning  
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning (inkl. småbarnspedagogiken) 
7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte 
10) till ett belopp av högst 14 128 000 till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter. 
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 453 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till ett belopp av högst 3 623 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
2) till ett belopp av högst 3 830 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 058 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete 
2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 601 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 537 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

573 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6. 

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

Programmet för att vitalisera det karelska språket 

200 000 

Sammanlagt 

 

1 537 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 313 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 543 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)  

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

524 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 313 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 090 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för asylsökande och invandrare snabbare samt åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället 
2) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 254 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Fullmakt 
Utbildningsstyrelsen får ingå ett hyresavtal med anledning av de nya lokalerna för Suomalais-venäläinen koulu, så att skolans hyresutgifter från och med 2021 på årsnivå uppgår till högst 2 710 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 39 557 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten  
2) till ett belopp av högst 408 000 euro för betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och organisationer som utför bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt 
3) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken 
6) till ett belopp av högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet 
7) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av utgifter för ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 704 808 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen 
3) till ett belopp av högst 2 076 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning 
4) till ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen 
5) till ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
6) till ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
7) till ett belopp av högst 5 575 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom den kommunala småbarnspedagogiken 
8) till ett belopp av högst 42 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden och motverka regional ojämlikhet i grundskolan 
9) till ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för språkbadsverksamhet inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken 
10) till ett belopp av högst 5 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever  
11) till ett belopp av högst 240 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn 
12) till ett belopp av högst 16 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål 
13) till ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer  
14) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
15) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
16) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare  
17) till ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av sådana utgifter och statsunderstöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 152 433 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu  
2) till ett belopp av högst 5 418 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

varav maximibelopp som finansieras med en statsandel på 100 % 

enhet 

 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

34 168 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

28 534 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralernas driftskostnader 

158 984 

790 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

1 273 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor vid folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.(29.10.51 och 52) Statsunderstöd för organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 7 843 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av 393 000 euro för statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till ett belopp av 6 174 000 euro till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry 
3) till ett belopp av 1 276 000 euro till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamheten och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 
20.Yrkesutbildning
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 930 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder  
2) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 737 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter och understöd för planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster inom yrkesutbildningen och finansiering av gemensamma utgifter för datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten och andra gemensamma utgifter för yrkesutbildningen 
3) till betalning av utgifter och understöd för projekt som stöder genomförandet av reformen av yrkesutbildningen 
4) till att täcka kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
5) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna  
6) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 774 071 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till ett belopp av 748 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen 
2) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för andelen mervärdesskatt som utbildningsanordnaren har för anskaffningar och lokalhyror som anknyter till utbildningstjänster och till annan än affärsekonomisk verksamhet  
3) till ersättning enligt 32 i § i den ovannämnda lagen till privata anordnare av yrkesutbildning för kostnaderna för den mervärdesskatt som utbildningsanordnaren betalat för en sådan fastighet och sådana anläggningstillgångar som en kommun eller samkommun har överlåtit till utbildningsanordnaren för verksamhet som avses i lagen om yrkesutbildning. 
Andelen av den strategifinansiering för yrkesutbildning som avses i punkt 1 är högst två procent av anslaget för yrkesutbildning enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
Antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 177 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 5 500 studerandeår. 
33.Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 048 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till verksamhet enligt 45 a § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
2) till statsunderstöd för examensutbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen, ordnande av yrkesprov samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.  
Anslaget kan användas för avläggande av delar av examina. 
40.Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får det 2018 ingås förbindelser till ett värde av 343 328 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 25 000 000 euro avsett för flaggskeppsprojekten, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkande av forskningsinfrastrukturerna på internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT) och ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkande av universitetens profilering. Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2018. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 605 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 031 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 113 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 648 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 142 821 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt för betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan 
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolor, forskningsinstitut och vetenskap samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter  
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) till ett belopp av högst 20 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid och för utveckling av personalens struktur inom småbarnspedagogiken 
6) till ett belopp av högst 45 700 000 euro till betalning av utgifter och understöd för utvecklande av högskoleundervisningen och förbättrande av de digitala lärandemiljöerna och förutsättningarna för studier året om 
7) till ett belopp av högst 28 100 000 euro för betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal 
8) till ett belopp av högst 8 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av bemötandet av behovet av högskoleutbildade till följd av den positiva strukturomvandlingen, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland 
9) till ett belopp av högst 5 000 000 euro till understöd för utvecklande av yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 
10) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för kostnaderna för genomförandet av en centraliserad offentlig elektronisk förvarings- och arkiveringstjänst.  
Fullmakt 
Undervisnings- och kulturministeriet får med CSC - Tieteellinen laskenta Oy ingå ett ramavtal om köpta tjänster som gäller upphandling av data- och lagringskapacitet för ett utvecklingsprogram för databaserad forskning, så att detta föranleder staten utgifter till ett belopp av högst 33 000 000 euro. 
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 500 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt  
2) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar.  
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 767 428 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 561 269 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder  
2) 155 839 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet  
3) 23 320 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet 
4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.  
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 276 665 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar samt tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
53.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 106 497 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av forskning, uppgifter i olika skeden av forskarkarriären, utveckling av forskningsförutsättningarna, främjande av utnyttjandet av forskningen, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) till Finlands Akademis förfogande utanför bevillningsfullmakten högst 5 207 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken 
5) till statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 
6) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
7) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
8) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
9) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
10) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
11) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i punkt 6 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 379 000 euro. 
Fullmakt 
År 2018 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får via konkurrensutsättning fördelas till strategisk forskning i enlighet med de temaområden och prioriteringar som statsrådet beslutat om. Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.  
Fullmakten och anslaget får användas till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer.  
Fullmakten och anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar.  
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag.  
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 826 250 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till ett belopp av 777 017 000 euro till basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder för yrkeshögskolor i form av finansiering enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) 
2) till ett belopp av 49 233 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 845 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 
86.Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 24 000 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av yrkeshögskolornas kapitalplaceringar. 
89.Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)
Under momentet beviljas 46 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av universitetens kapitalplaceringar.  
70.Studiestöd
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 613 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 449 326 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning, studiepenningens försörjarförhöjning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 456 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor1,94 euro per måltid 
2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). 
80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 966 000 euro. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 277 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 316 000 euro.  
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.  
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 866 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 969 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 190 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 960 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
2) till betalning av familjepensioner i anknytning till tidigare beviljade journalist- och konstnärs-pensioner 
3) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.  
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 686 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 700 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (1492/2016) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
2) till betalning av statsunderstöd för databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion  
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 48 565 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer. 
35.Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 648 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) till ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning.  
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 880 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av understöd för 
1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns lån för grundlig renovering 
2) verksamhet som bedrivs av organisationer för fredasarbete, Förbundet för mänskliga rättigheter rf, Fritänkarnas Förbund rf och Suomalaisuuden liitto ry 
3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten 
4) utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna 
5) verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för tidbundna uppgifter. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 615 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 238 294 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)  
2) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) till anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar  
5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar  
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet  
7) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för museer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
8) till Finlands filmstiftelse för manuskriptskrivande, produktion och distribution av film samt annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) samt till ett belopp av högst 2 645 000 euro för täckande av kostnaderna för Finlands filmstiftelses understödsverksamhet 
9) till restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
10) till kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv  
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 877 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 12 573 000 euro för Nationalgalleriet 
12) till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statens ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och nationell motfinansiering av programmet Kreativa Europa. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 2 samt anslaget under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i punkt 2 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 27 381 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.  
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 950 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till kostnader som föranleds av genomförandet av programmet och verksamhetsplanen för det nationella digitala biblioteket 
2) till kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stödjande av museers innehållsproduktion 
4) till utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket 
5) till kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid. 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 739 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 688 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

2 889 000 

Sammanlagt 

3 688 000 

I fråga om punkt 2 i dispositionsplanen får anslaget användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2018 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro. 
2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2018 uppgår till sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 
96.Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till en donation av staten till Finsk-estniska kulturstiftelsen. 
90.Idrottsverksamhet
30.Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av programmet Skolan i rörelse. 
50.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 164 939 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 2 200 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner 
7) till ett belopp av högst 260 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) till ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit 
9) till omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
10) till projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion  
11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning. 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antalet studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 339,57 euro i månaden. 
I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 494 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter 
2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
91.Ungdomsarbete
50.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 770 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016) 
2) till statsunderstöd enligt ungdomslagen (1285/2016) som beviljas till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer inom ungdomsarbetet och till andra organisationer inom ungdomsarbetet 
3) till understöd enligt ungdomslagen (1285/2016) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler 
4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningsarbetet för unga, för digitalt ungdomsarbete, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande och för utveckling av dessa system 
5) till stöd för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och för EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen 
6) till stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott och kultur samt för miljöfostran för unga 
7) till verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
8) till betalning av utgifter som föranleds av statens ungdomsråd och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen och samernas ungdomsråd samt för stärkande av den samiska ungdomskulturen 
9) till stöd för de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet 
10) till genomförande, utvärderande och utvecklande av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet 
11) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk 
12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst sju årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid.  
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år. 
I fråga om de personer som avses i punkt 12 ska de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren beaktas såsom inkomster vid nettobudgetering. 
51.Verkstadsverksamhet för unga samt uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 923 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
2) till betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. 
52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 800 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska  
2) till främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 010 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 004 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro. 
Anslaget får användas till kostnader och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.  
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning samt forskningsfinansiering från EU. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 120 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 532 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 353 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet. 
10.Utveckling av landsbygden
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 75 276 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2018 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 67 500 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018.  
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), skoltlagen (253/1995), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2018 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro.  
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 58 330 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 
3) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av förbindelser enligt systemet med avträdelsestöd och programmet för skogliga åtgärder under EU:s programperiod 1995—1999 helt och hållet med nationella medel. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 767 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av sådana stöd för djurens välbefinnande enligt det av Europeiska kommissionen för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 266 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 843 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 092 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet (14/2017) som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 905 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av landsbygdspolitiska rådet enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
5) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 136 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2018 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 118 500 000 euro, varav 28 800 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 89 700 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment. 
Om en del av de bevillningsfullmakter för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
02.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 125 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro 
3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 178 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 948 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)  
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 325 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år 
3) till betalning av sådana nationella stöd och ersättningar som stödmottagaren är berättigad till med stöd av ett beslut som har vunnit laga kraft, men för vilka anslaget inte längre är disponibelt. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen och i fråga om punkt 3 enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Stödbeslut som fattas 2018 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2019 och senare år.  
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 531 130 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna 
3) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år 
4) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd.  
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 290 710 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020  
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av sådana miljöstöd för jordbruket och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det för åren 2007—2013 godkända programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som förlängts med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2018 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2019 och senare år.  
Om en del av den i punkt 1 avsedda fullmakt för 2016 eller 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2018. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 518 738 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 705 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) för kompletterande åtgärder som hänför sig till systemet med utdelning i skolan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 119 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) för nationella och internationella åtgärder som främjar uppnåendet av målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) för utvecklings- och försöksprojekt som gäller livsmedelskedjans och jordbrukets marknader i syfte att utveckla nya innovationer 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 717 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av produktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet  
4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Naturresursekonomi
Fullmakt 
För den händelse att de pandor som kommer till Finland skulle dö beviljas en fullmakt att ingå en förbindelse om en ersättning på högst 2 000 000 euro som betalas till Folkrepubliken Kina för att sända nya pandor. 
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 520 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 880 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 486 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 745 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge 
8) till betalning av sådana bidrag som avses i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012). 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 575 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 450 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 230 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2018 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 59 000 000 euro. Fullmakten får också användas till korrigering av fel i stödbeslut som meddelats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2018. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 920 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 250 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).  
Av anslaget används 50 000 euro till bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 432 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager och konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklande av produktionen av skogsträdsfrö 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 362 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 9 150 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). 
64.Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten  
I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Forststyrelsens grundkapital kan minskas med 1,003 miljoner euro.  
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2018 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2018 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro. 
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,5 miljoner euro.  
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 554 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster 
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den från de offentliga förvaltningsuppgifterna och som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.  
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt 
 • heltäckande jakt- och fisketjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
Fullmakt 
Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2018 medför utgifter för staten på högst 2 200 000 euro. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 237 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 200 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)  
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 281 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer  
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 660 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 479 280 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till bolagisering av Trafikverkets trafikledningsfunktioner och till att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens samt i anslutning till ägarstyrningen av de bolag som lyder under kommunikationsministeriets ägarstyrning 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
10.Trafiknätet
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 73 014 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 406 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de projekt för utveckling av trafikleder som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
35.Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 500 000 euro. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
36.Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggande av snabbspårvägen Spår-Jokern och en spårväg i Tammerfors (fas 1).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Trafikverket får förbinda sig till understöd av projekten snabbspårvägen Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors (fas 1 och 2) till den del tidigare beviljade fullmakter för dessa ändamål inte har använts. 
41.Statsbidrag för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 490 000 euro. 
Anslaget kan användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.  
Anslaget får även användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en flygfraktsplatta på Vasa flygplats åt bolaget Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa, som är innehavare av flygfraktsplattan. 
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
2) till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till produktion av material och tjänster som stöder detta. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962). 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 334 950 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt. 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen: 

Nya trafikledsprojekt 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) 

 

 

Ring I i Bredvik 

20 000 000 

Anslutande trafik till utbyggnaden av västmetron 

7 000 000 

Rv 4 Kirri—Tikkakoski 

139 000 000 

Havsfarleden till Karleby 

45 000 000 

Havsfarleden till Nordsjö 

12 500 000 

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår. 
Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:  

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Rv 6 Villmanstrand—Imatra 

177 000 000 

Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Anslutningsförbindelser för Västmetron 

19 900 000 

Rv 4 vid Rovaniemi 

25 000 000 

Rv 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Lv 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Sv 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Rv 3 Tammerfors—Vasa, vid Laihela, 1 fasen 

27 000 000 

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

Rv 4 Uleåborg—Kemi 

125 000 000 

Rv 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Rv 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Rv 12 Tillola—Keltti 

14 000 000 

 

 

Banprojekt 

 

Ringbanan 

517 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, spår i väster 

40 000 000 

Triangelspåret i Riihimäki 

12 500 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 

150 000 000 

Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

165 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

5 700 000 

Elektrifiering av Nystadsbanan 

21 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Havsfarleden till Raumo 

30 000 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

173 000 000 

79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 125 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå ett sådant avtal om byggande av en fast förbindelse till Karlö som föranleder staten utgifter på högst 116 900 000 euro.  
Dessutom bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
20.Myndighetstjänster för trafiken
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 953 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer. 
40.Skrotningspremie för fordon (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd för anskaffning av en ny personbil i enlighet med den lag som ska stiftas gällande en skrotningspremie, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar.  
41.Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 100 000 euro. 
Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik (1207/2016): 
1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik  
2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt den lag som ska stiftas gällande en skrotningspremie, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar för personbilar, antingen för anskaffning av en ny helt eldriven bil eller för gas- eller etanolkonvertering för en personbil. 
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken. 
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 101 420 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen. 
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 200 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 89 974 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/2007 
2) till betalning av understöd enligt III avdelningen 4 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017) till användare av trafiktjänster 
3) till köp av tågtrafiktjänster 
4) till köp av flygtrafiktjänster 
5) till köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken 
6) till köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt kostnader för inrättandet och användningen av biljettsystemet 
7) till stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna 
8) till stöd för kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna 
9) till projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt för mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (1273/2013).  
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 683 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till understöd för underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 303 000 euro.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 156 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. I fråga om dessa budgeteras anslaget enligt kontantprincipen 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU. 
45.Stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas i syfte att till aktörer som innehar en programkoncession för en sådan tv-kanal som betjänar allmänintresset och som producerar nyhets- och aktualitetsprogram betala statsunderstöd i enlighet med den statsrådsförordning som ska utfärdas om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
De anslag som har budgeterats för 2016 och 2017 får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
Fullmakt 
Till den del som fullmakten inte har använts bemyndigas Kommunikationsverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 507 948 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 
50.Väder-, havs- och klimattjänster
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 545 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis  
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 1 536 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 685 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till bidrag som hänför sig till rådgivningsenheten för offentlig upphandling samt till finansiering av en rådgivningstjänst som gäller offentlig upphandling och riktar sig till företag 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor 
4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 169 255 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter  
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland 
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag 
6) till att teckna aktier i två aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.  
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro.  
Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 056 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster 
2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid som inbegriper att främja produktivitetsåtgärder.  
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 36 072 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under moment 32.20.40, 32.20.42 och 32.20.43.  
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 001 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av den lagen, användas som allmänt understöd 
1) för allmänna understöd till sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken samt för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag 
2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd 
1) för standardiseringsverksamhet 
2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd 
1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt 
2) till betalning av utgifter som föranleds av Team Finland-tillväxtprojekt som främjar företagens internationalisering samt av utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland. 
Anslaget får också användas till betalning av Geologiska forskningscentralens och Utbildningsstyrelsens utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team Finland-verksamheten som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar samt turistfrämjande verksamhet i Finland. 
Anslaget får dessutom användas som specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren (1734/2015). 
För utveckling och piloter av små och medelstora företags tjänster som är avsedda att främja företagens förnyelse och immateriell produktion kan, på grund av att tjänsterna kan jämställas med offentliga tjänster, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan man också i Team Finland-tillväxtprojekt på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat bevilja statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 
2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar som gäller statsgarantier (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 507 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
20.Närings- och innovationspolitik
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 714 000 euro.  
Anslaget får också användas 
1) till betalning av internationella medlemsavgifter 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 84 021 000 euro. 
Anslaget får också användas för att förbättra resultatet av och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och aktiveringen av den samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.  
Förskottsutbetalningar av anslaget får betalas till bolaget Business Finland för de tjänster som med anslaget köps till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten 
2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna 
3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för sådana mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 250 900 000 euro. 
Fullmakt  
År 2018 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 270 515 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får 2018 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknik och affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för medfinansieringsandelar och EU-medfinansieringsandelar i europeiska samarbetsprojekt 
3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer  
4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi 
5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av tekniskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna 
7) för sådana medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, och för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Business Finlands räkning av personer som inte är anställda hos Business Finland 
8) för förberedelse och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1397/2016)  
9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt statsrådets förordning (1547/2016) till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande för och utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer. 
Understöd kan också betalas i form av servicesedlar. 
Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20. 
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas för utbyggnad, utveckling och upprätthåll av högkvalitativa forsknings- och pilotinfrastrukturer inom bioekonomin samt till betalning av mervärdesskatt för dessa infrastrukturer. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Utvecklande av tillväxtekosystem och innovativ offentlig upphandling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för identifiering av nya framväxande tillväxtområden och tillväxtekosystem samt för beredning och förhandsutredningar av initiativ till ekosystem 
2) för främjande av åtgärder i anslutning till nya partnerskapsmodeller samt sektorsövergripande nationella tillväxtstrategier, åtgärdsprogram och tillväxtekosystem som identifierats i dem 
3) för utvecklande av nya verksamhets- och finansieringsmodeller som främjar samanvändningen av kompetens och forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till pionjärmarknader och hållbar och innovativ offentlig upphandling samt för stärkandet av kompetens och utnyttjandet av forskningsresultat 
4) till avlöning av personal motsvarande högst sex årsverken. 
Anslaget får också användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt kommuner och samkommuner för projekt enligt punkterna 1—3. 
Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, inklusive upphandling av utvecklingsåtgärder inom arbets- och näringsministeriets tillväxtekosystem, inrättande av ett nätverksbaserat kunskapscenter för hållbar och innovativ offentlig upphandling och centrets verksamhet samt pilotförsök med modellen Green deal tillsammans med andra projektaktörer. 
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 300 000 euro. 
I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet 
1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer 
2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag 
3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin 
4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar. 
Anslaget får också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.  
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna minskar behovet av annan offentlig finansiering för bryggfinansiering av bidrag som beviljas av Business Finland. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall eller för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser 
2) för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi 
3) för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika aktörerna inom den cirkulära ekonomin. 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
Stöd beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning 1407/2013) beviljas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd.  
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 159 000 euro. 
Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för skydd mot ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal  
3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda exportkrediter (1136/1996) 
4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 89 303 000 euro.  
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget 
1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, liksom införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik 
2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) 
3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 
4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
50.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett internationellt teknologipris. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 118 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor samt de konsumtionsutgifter som föranleds av de praktiska arrangemangen i samband med priset. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 96 986 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana kostnader som föranleds Statskontoret för skyddsåtgärder mot ränte- och valutarisker i fråga om refinansieringslån som beviljats åren 2009—2015. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.  
Fullmakt  
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 1 000 000 000 euro. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljandet av lånen är att situationen på finansmarknaden är sådan att Finnvera Abp inte på rimliga villkor kan skaffa sådana lån eller låneprogram som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas är i regel kort, högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 141 000 000 euro.  
Anslaget får i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, anvisas till företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i företag som samlar in medel till riskkapitalfonder och företagsacceleratorer som främst tjänar nystartade innovativa företag. 
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.  
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.  
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt  
År 2018 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 156 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får 2018 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
87.Kapitallån för modernisering av industrin och utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av kapitallån utan säkerhet enligt aktiebolagslagen till företag och andra sammanslutningar för verksamhet som utvecklar ekosystemen för affärsverksamhet.  
Lånen beviljas i form av startstöd enligt EU:s gruppundantagsförordning. Lån kan också beviljas i form av kapitallån som inte innehåller statligt stöd och på vilka statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) inte tillämpas.  
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektet eller den eftersträvade affärsverksamheten misslyckas på ett sätt som väsentligt försämrar låntagarens förmåga att sköta sina lån, har Business Finland rätt att på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från lånefordran eller i övrigt ändra lånevillkoren på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2018 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 30 000 000 euro. 
89.Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i Tekes Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.  
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 076 000 euro. 
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.  
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 327 050 000 euro. 
Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
1) för anskaffning av sakkunnigbedömningar, arbetsprövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar  
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen så att i genomsnitt högst 3 000 personer är sysselsatta inom ett år. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro per månad, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro per månad, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts 
5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa 
6) till kostnader för försäkringsskydd. 
Anslaget får också användas 
1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 
2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande 
3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet  
4) till regionala försök enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017) 
5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftsutbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke 
6) för utgifter för köpta arbetsförmedlingstjänster och företagstjänster som upphandlas hos privata förmedlare och andra partner samt för anslutna utgifter för marknadsföring.  
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2018 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2018 till ett belopp av högst 70 000 000 euro. 
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Fullmakt 
Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2018 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2018 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 188 000 euro. 
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 247 000 euro.  
Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 071 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 731 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster  
2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket  
3) för utveckling och utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 872 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem  
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.  
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
53.Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.  
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)  
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000). 
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt till betalning av utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken 
1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder 
2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna 
3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
4) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal 
5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 171 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den lagen (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och för andra utvecklingsprojekt som riktar sig till företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 361 478 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2014—2020, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020” som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden under EU:s programperiod 2014—2020 
3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen 
4) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020 
5) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt  
6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt  
7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
8) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som delfinansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
9) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet 
10) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt  
År 2018 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 381 865 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2017 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2018. 
65.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002), som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).  
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemoment 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde. 
Med anslag under momentet får också betalas investeringsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Energipolitik
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 513 000 euro. 
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till informations- och rådgivningsverksamhet i anslutning till energieffektivitet samt till användning och produktion av förnybar energi och till utvecklingsprojekt och utredningar 
2) till främjande av effektiv användning av energi och förnybara energikällor 
3) till de åtgärder som beredningen av Europeiska unionens lagstiftning om energieffektivitet och förnybar energi samt det nationella genomförandet kräver 
4) till internationellt samarbete i anslutning till de uppgifter som nämns ovan i 1—3 punkten. 
40.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 57 694 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller ibruktagande av ny teknik med anknytning till detta 
2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel för trafiken samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
3) för investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den lagen. Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel för trafiken är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de bidrag som gäller pilotanläggningar för produktion av biodrivmedel och som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014). 
Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012). 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. 
Fullmakt  
År 2018 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 55 000 000 euro. 
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 482 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 220 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för anskaffning av utsläppsenheter för avtalsperioden 2013—2020 med hjälp av de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet 
2) till kostnaderna för administreringen av de flexibla mekanismerna 
3) för att stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter  
4) till utgifter som föranleds av fluktuationer i valutakurserna. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 314 100 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av produktionsstöd för produktion av vindkraftbaserad el (en inmatningstariff
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie
3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (ett inmatningspris höjt med en värmepremie
4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie)
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 40 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådana pilot- och demonstrationsprojekt för teknik med anknytning till produktionen eller användningen av biodrivmedel för trafiken som avser miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel för trafiken eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
2) för investeringar som inbegriper ny energiteknik och stöder produktionen eller användningen av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller annat kommersiellt införande av energiteknik.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
Investeringsstöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016). 
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Främjande av infrastrukturen för eltrafik och användning av biogas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till investeringar i infrastruktur som främjar utveckling av eltrafik, inbegripet bl.a. offentliga snabbladdningsstationer och laddningsstationer för kollektivtrafiken 
2) till pilot- och demonstrationsprojekt för ny teknik med anknytning till infrastrukturen för eltrafik 
3) till byggande av tankstationer som erbjuder biogas och inte omfattas av överförings- och distributionsnäten för gas. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning som utfärdats senare. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
70.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 061 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet 
2) till ett belopp av högst 770 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag 
3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) eller i andra individuellt överenskomna åtgärder som främjar människors integration samt till betalning av de förvaltningskostnader som Statskontoret tar ut för dem 
5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid 
6) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på användningen av den finansiering eller det stöd som beviljas.  
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 243 104 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011) 
1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga 
4) till betalning av förskott för kostnader för ovannämnda familjegrupphem eller andra bostadsenheter, om det är motiverat med tanke på ordandet av verksamheten 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
6) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
7) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration 
8) till betalning av förskott till Folkpensionsanstalten för kostnader för betalning av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56. 
01.Förvaltning
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 004 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 106 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena  
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning  
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 878 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 
3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
07.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 992 000 euro. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 000 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (Kanta-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården) 
2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA) 
3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA) 
4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd). 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 729 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 875 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 
02.Tillsyn
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 213 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder. 
Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet: 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 836 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 811 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter på grund av etableringen av verksamheten enligt en modell med flera driftsställen. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 072 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 247 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten 
4) till betalning av utgifter som uppkommer på grund av transporter av avlidna 
5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst 2 årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 479 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt 
3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys — Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
7) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att utföra den uppgift som anges i lagen om ordnandet av social- och hälsovården). 
25.Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella genomcentrumet 
2) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktioner och för de utgifter den gemensamma aktören har för förberedelser och inrättande 
3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella cancercentrumet 
4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt centrum samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård 
5) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt 
6) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål, bl.a. genom ett försök med servicesedlar och ett försök med basinkomst samt för åtgärder som stöder klientens delaktighet 
2) för utvärdering av en bosättningsbaserad fördelning av den sociala tryggheten i ett inhemskt och ett utländskt perspektiv och de åtgärder detta medför 
3) för främjande av hälsa och välfärd och minskande av ojämlikhet genom ändrade vardagsmiljöer som ger bättre möjligheter till välfärd och hälsa 
4) för genomförande av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster bl.a. genom inrättande av regionala kunskaps- och stödcentrum för sådana barn och ungdomar med svåra symtom som behöver särskilt stöd och särskild hjälp 
5) för utvecklande av äldrevården och den nya verksamhetsmodellen för närståendevården för alla ålderskategorier, bl.a. genom pilotförsök i kommunerna och bidrag 
6) för stödjande av partiellt arbetsföra personers möjligheter att komma ut i arbetslivet 
7) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, allmännyttiga samfund och företag 
8) till övervakning och kontroll av projekt 
9) till avlönande av personal motsvarande högst åtta årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration 
10) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 222 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet 
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 602 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet 
5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde 
6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 750 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till planering och vidareutveckling av förpackningen 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption. 
51.Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 369 900 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992). 
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 486 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 214 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
56.Tolktjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 400 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 818 800 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 325 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
20.Utkomstskydd för arbetslösa
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 840 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). 
Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. 
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 005 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 42 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel 
2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen 
3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 563 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen. 
55.Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 730 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000)  
2) till statens utbetalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002). 
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel. 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 119 990 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) 
4) till betalning av basinkomst på det sätt som föreskrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Folkpensionsanstalten får använda högst 52 800 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 7 200 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen. 
40.Pensioner
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 61 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 685 300 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 239 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 148 § och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 580 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 
5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
50.Stöd till veteraner
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 250 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 88 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård  
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig 
2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 § b 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)  
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 41 688 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.  
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskap för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som utfärdats med stöd av den 
2) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt 
3) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt 
4) till ersättning av kostnader för utvecklande av studerandehälsovården i form av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse. 
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)
Under momentet beviljas 21 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 94 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 400 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008) 
4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005)  
5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4 
6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. 
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Under momentet beviljas 480 000 euro.  
Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 346 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av brådskande socialvård som getts till personer som uppehåller sig illegalt i landet. 
38.Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till offentliga samfund för pilotprojekt för försök med valfrihet för kunder inom social- och hälsovården och till betalning av de kostnader som föranleds av beredning och genomförande av särskilda pilotprojekt för försök med personlig budget 
2) till kapitalisering av offentliga samfunds bolag för social- och hälsovård 
3) till övervakning och granskning av pilotprojekt 
4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för pilotprojekt 
5) till betalning av omkostnader för genomförande av pilotprojekt och forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder genomförandet samt till betalning av ersättningar till Folkpensionsanstalten i samband med genomförandet 
6) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter i samband med beredning, genomförande och administration och till betalning av andra utgifter som detta föranleder. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 990 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy och av utgifter för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.  
Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd i handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 850 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005) 
2) till ett belopp av högst 68 500 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling. 
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 390 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet 
2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning. 
Av anslaget får användas högst 400 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 680 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål 
3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 928 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010). 
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 144 534 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i lagen 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 050 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) 
4) till ett belopp av 1 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i syfte att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. 
90.Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 357 975 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001).  

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 456 000 euro. 
Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar  
2) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser 
3) byggprodukter 
4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter. 
Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 337 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 435 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 835 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer  
2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet  
3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården  
4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 
10.Miljö- och naturvård
20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 100 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av oljeskador och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel, inklusive utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs, samt vidtagande av bekämpningsåtgärder och utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten 
3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden  
2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning  
3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten  
5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan 
6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 025 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen och effekterna av miljöns tillstånd 
2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön 
3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen 
4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning  
5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter 
6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken  
8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin 
9) för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 28 årsverken och personal motsvarande 38 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna 
10) till understöd för utvecklings- och försöksprojekt som främjar de ovannämnda användningsändamålen 
11) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 806 000 euro. 
Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande: 
1) till utgifter för användning och skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna och som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden 
2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem 
3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.  
Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 
 • Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information 
 • Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder 
 • Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls 
 • Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 592 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna 
2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (209/2011) 
3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden 
4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 5 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten 
5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador 
6) till betalning av utgifter som föranleds av försöksprogrammet för iståndsättning av förorenade markområden och återvinning av marksubstanser 
7) till betalning av utgifter som främjar åtgärden ”Utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt”, som ingår i spetsprojektet ”Fram för trä och nya skogsprodukter” 
8) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För att genomföra projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi får man 2018 ingå avtal och avge förbindelser som åren efter 2018 föranleder kostnader på sammanlagt högst 1 000 000 euro. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 630 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden 
2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen 
3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000 
4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen 
5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen 
6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar 
7) till ett belopp av högst 100 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 
8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur 
10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden 
11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2018 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2018 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.  
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare föreskrivs i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997). 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 812 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser. 
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda och för utgifter för hyra av ett ersättningsfartyg. 
Fullmakt 
Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2018. 
20.Samhällen, byggande och boende
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 886 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
30.Förebyggande av ekonomiska problem bland hyresgäster (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av statsunderstödslagen användas för ett försöksprojekt som har som mål att förebygga ekonomiska problem bland hyresgäster som redan har sådana problem 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifter  
3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke. 
Understödet uppgår till högst 50 % av de kostnader som orsakas av projektets ekonomiska rådgivning och boenderådgivning. Understödet uppgår till 100 % i fråga om utgifterna för projektchefen vid Garantistiftelsen. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma kostnader. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får  
1) med stöd av statsunderstödslagen användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur 
2) användas till betalning av konsumtionsutgifter  
3) användas till betalning av utgifter för avlönande av en person motsvarande ett årsverke.  
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 500 000 euro. 
Anslaget får används för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016). 
60.Överföring till statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag. 
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
År 2018 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016) godkännas som av statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 410 000 000 euro. Lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen. 
År 2018 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.  
År 2018 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro.  
År 2018 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro. 
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 700 000 000 euro vid utgången av 2018.  
Med medel ur statens bostadsfond betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag.  
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2018 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 10 000 euro. 
Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden. 
Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion. 
År 2018 får Statskontoret använda högst 300 000 euro av statens bostadsfonds medel till tryggande av statens bostadsfonds fordringar, såsom indrivning av fordringar och skötsel av säkerhets-egendomen, betalning av utgifter för utövande av regressrätten, betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare, inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner, exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av bostadsfondens låne- eller borgensfordringar eller andra fordringar eller för minimering av borgensansvar, samt till utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit bostadsfonden. 
När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 5 000 000 euro år 2018, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro.  
Understöd 
År 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 105 000 000 euro. 
År 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 000 euro. 
År 2018 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 20 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avtalet om markanvändning, boende och trafik mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 200 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhållet i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.  
År 2018 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 
Ur statens bostadsfond får det 2018 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden (267/2016). Dessutom får det fattas villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2019 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst 60 000 000 euro från och med 2016.  
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen 2018 bevilja sammanlagt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 35 procent av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.  
Forskning och utveckling 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2018 använda högst 700 000 euro ur statens bostadsfond till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt. 
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning 
2) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet 
3) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). 
Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 221 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition. 
09.Övriga utgifter för statsskulden
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 910 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för upplåning och skuldhantering  
2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer 
3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för finansiellt stöd. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända statsbudgeten för 2018 tillämpas från och med den 1 januari 2018. 

Helsingfors 20.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare