Senast publicerat 10-05-2021 16:36

Riksdagens skrivelse RSk 38/2020 rdRP 131/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

RP 131/2020 rd
FiUB 17/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020 (RP 131/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 17/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande sjätte tilläggsbudget för 2020: 

VI tilläggsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 15

  • 15.  LÅN200 000 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering200 000 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg200 000 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 200 000 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 33

  • 33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE200 000 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård200 000 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)200 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 200 000 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 200 000 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38.Statsunderstöd för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att i form av statsunderstöd ersätta enheter inom offentliga hälsovården för kostnader som föranleds av covid-19-testning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända sjätte tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 21 oktober 2020. 

Helsingfors 16.10.2020 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare