Senast publicerat 01-12-2021 14:21

Riksdagens skrivelse RSk 44/2021 rdRP 209/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

RP 209/2021 rd
FiUB 21/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021 (RP 209/2021 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 21/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2021: 

IV tilläggsbudgeten för 2021

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 511 000 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet1 237 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg1 204 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, tillägg123 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva, avdrag-90 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning536 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, tillägg536 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter-106 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak, avdrag-106 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter-156 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt, avdrag-261 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt, tillägg105 000 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR412 540 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde-9 400 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag-9 400 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde6 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter, tillägg6 000 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde19 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg19 000 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde-21 032 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten, avdrag-21 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, tillägg168 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-1 600 000 euro
    • 20.  Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten, avdrag-1 600 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde-21 530 000 euro
    • 10.  Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet, avdrag-21 530 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde148 000 000 euro
    • 30.  Överföringar från fonder utanför statsbudgeten— euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg148 000 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde21 800 000 euro
    • 90.  Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet, avdrag-17 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, tillägg39 000 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde302 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde, tilllägg302 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur271 000 000 euro
    • 20.  Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens271 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN-2 172 178 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-2 172 178 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-2 172 178 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: -248 638 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI700 000 euro
   • 01.  Förvaltning600 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet100 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg100 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 618 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen3 167 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg182 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg2 985 000 euro
   • 10.  Krishantering-149 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)— euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag), avdrag-149 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete12 600 000 euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg12 600 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE27 269 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen809 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg34 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg775 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp16 101 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg4 070 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg12 000 000 euro
   • 30.  Åklagare750 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg750 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff9 609 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 609 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE99 697 000 euro
   • 01.  Förvaltning-3 713 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-49 000 euro
    • 04.  Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg16 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), tillägg240 000 euro
    • 26.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år), avdrag-5 540 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 620 000 euro
   • 10.  Polisväsendet28 841 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg32 440 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år), avdrag-4 000 000 euro
    • 21.  Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)401 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet73 319 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 300 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg66 019 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna1 250 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 100 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000 euro
   • 40.  Migration— euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)— euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-2 495 000 euro
   • 10.  Militärt försvar-2 505 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 961 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg800 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), avdrag-344 000 euro
   • 30.  Militär krishantering10 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE49 582 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen11 164 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 664 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 500 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet3 960 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 900 000 euro
    • 03.  Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag), tilllägg60 000 euro
    • 88.  Senatkoncernens affärsverk— euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning700 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen25 109 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år), tillägg22 634 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-525 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland1 649 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg3 649 000 euro
    • 34.  Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag), avdrag-3 500 000 euro
    • 35.  Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna7 000 000 euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år), tillägg7 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer— euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE31 190 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet505 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg500 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg2 800 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tillägg5 000 euro
    • 53.  Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 800 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning159 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg4 122 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag), avdrag-4 122 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg159 000 euro
   • 70.  Studiestöd14 700 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg4 700 000 euro
   • 80.  Konst och kultur15 826 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 34.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag), tillägg6 758 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg10 519 000 euro
    • 52.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag), avdrag-9 069 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg7 618 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet— euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag), avdrag-5 889 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag), tillägg5 889 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete— euro
    • 50.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), avdrag-2 120 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg2 120 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE11 696 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning228 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg370 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år), avdrag-240 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg98 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden3 500 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år), tillägg3 500 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi6 318 000 euro
    • 01.  Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 418 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), tillägg4 900 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi2 280 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år), tilllägg2 000 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år), tillägg280 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen170 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg170 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager-800 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-800 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år)— euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE61 916 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter1 997 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 660 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg337 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten15 900 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg8 350 000 euro
    • 78.  Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)7 550 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation44 019 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg30 219 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg13 800 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-240 056 000 euro
   • 01.  Förvaltning17 465 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg566 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 565 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg2 004 000 euro
    • 09.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg330 000 euro
    • 10.  Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år), tillägg13 000 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp-120 532 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag-5 532 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-40 000 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-80 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet-106 989 000 euro
    • 40.  Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
    • 45.  Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), avdrag-97 089 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag-30 000 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag), avdrag-130 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-308 057 000 euro
   • 01.  Förvaltning5 130 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 050 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg4 080 000 euro
   • 02.  Tillsyn1 540 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg1 540 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling6 673 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg3 673 000 euro
    • 25.  Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster-16 100 000 euro
    • 50.  Familjeförmåner (förslagsanslag), avdrag-14 000 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg30 000 000 euro
    • 56.  Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag), avdrag-6 400 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg4 300 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa-188 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag-188 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring-40 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), avdrag-40 000 000 euro
   • 40.  Pensioner-65 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-65 000 000 euro
   • 50.  Stöd till veteraner300 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag), tillägg300 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård— euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 38.  Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas-12 600 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag-12 600 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 302 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader-2 000 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård2 302 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), avdrag-698 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende4 000 000 euro
    • 04.  Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
    • 34.  Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda fastigheter (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 37.  Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
  • Anslagens totalbelopp: -248 638 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 204 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 123 000 000 euro. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet dras det av 90 000 000 euro. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 536 000 000 euro. 
08.Punktskatter
01.Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av 106 000 000 euro. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet dras det av 261 000 000 euro. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 105 000 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 9 400 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 6 000 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 000 000 euro. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 21 200 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att outdelade vinstmedel budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 168 000 euro. 
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
20.Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten
Under momentet dras det av 1 600 000 euro. 
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet
Under momentet dras det av 21 530 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Försörjningsberedskapscentralen kan låta bli att intäktsföra den vinstutdelning från Fingrid Oyj:s aktier som influtit åren 2019—2020 i statsbudgeten. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 148 000 000 euro. 
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90.Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet
Under momentet dras det av 17 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 39 000 000 euro. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 302 000 euro. 
39.Övriga inkomster av blandad natur
20.Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens
Under momentet beräknas inflyta 271 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 2 172 178 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 under moment 23.01.04 återtas 400 000 euro. 
30.Justitiekanslersämbetet
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 182 000 euro. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 985 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 6 035 000 euro. 
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildning och beredskap för EU:s stridsgrupper 

520 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 126 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

9 109 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

1 306 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

8 487 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 328 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

17 232 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 563 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 295 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

8 135 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

531 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 373 000 

25. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

75 000 

Sammanlagt 

53 080 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet dras det av 149 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Civil krishantering 

17 136 000 

02. 

Valobservatörer 

300 000 

Sammanlagt 

17 436 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 600 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

245 713 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerOmfattar sammanlagt 1 881 000 euro i utgifter för ministeriets och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt. 

180 311 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

62 100 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

77 920 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

98 500 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 235 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

1 230 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

79 850 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

20 400 000 

Sammanlagt 

770 259 000 

Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att amorteringsposterna enligt överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder (FördrS 61/2016) omstruktureras så att Kuba betalar de återstående skuldförvaltningsposterna under åren 2023—2033. Under åren 2021—2022 tas inga amorterings- eller ränteposter ut. Under åren 2023—2024 betalar Kuba amorteringsposterna och de ränteposter som förfaller till betalning under dessa år omstruktureras. Kuba betalar ränta på fordran. 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den årliga dröjsmålsräntan på lån som beviljas Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) av anslagen för 2021 är 1,35 %. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 34 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 775 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 250 000 euro för temporära tilläggsresurser för domstolsväsendet för behandling av miljötillstånd (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid. 
10.Domstolar och rättshjälp
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 070 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får också användas till Domstolsverkets utgifter. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro. 
30.Åklagare
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 750 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av EPPO-lönebikostnader till de europeiska delegerade åklagare som avses i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (66/2021). 
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 609 000 euro. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 49 000 euro. 
04.Krishanteringscentrets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 240 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för digitalisering och för utvecklande av system i anslutning till den. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 240 000 euro. 
26.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen under programperioden 2021—2027 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 540 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen under momentet som följer: 
Anslaget får, under förutsättning att a) Europeiska unionen har godkänt EU:s programperiod 2021—2027 i fråga om EU:s budget för 2021, b) EU-lagstiftningen om de fonder som nämns nedan för EU:s programperiod och om användningen av deras medel har godkänts och trätt i kraft, c) den nationella lagstiftningen om fonderna inom området för inrikes frågor har godkänts och är i kraft och ger inrikesministeriet behörighet att använda EU-medel som EU anvisat Finland under den nya programperioden samt d) Europeiska kommissionen har godkänt programmen för Finlands fonder, användas för de utgifter som avses nedan. Anslaget kan användas för kostnader som har uppstått innan understödsbeslutet fattats, om kostnaderna har uppstått den 1 januari 2021 eller därefter och den ansökan som avser kostnaderna i fråga blir anhängig senast den 31 mars 2022. Anslaget får användas 
1) till genomförande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (Europaparlamentets och rådets förordningar) under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för genomförande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 8 årsverken, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten och åtgärderna när förordningarna om Europeiska unionens fonder tillåter det och i enlighet med nationella författningar 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna 
5) till betalning av Finlands förpliktelser enligt programmet och till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringsandelen 
6) till betalning av finansiella korrigeringar enligt artiklarna 103—104 i Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 som gäller finansiella regler för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och Fonden för inre säkerhet (den allmänna förordningen) och av Finlands åtaganden som dessa föranleder under Europeiska unionens programperiod 2021—2027 samt för betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att dessa inte kan hänföras till den nationella finansieringen 
7) till åtgärder i anslutning till beredningen av fonderna för inrikes frågor under Europeiska unionens programperiod 2028—2034. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 620 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd till Älvdalarnas räddningsverk för extra utgifter som förorsakats av skogsbranden i Kalajoki. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 440 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 4 000 000 euro. 
21.Gemensamma utgifter för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 401 000 euro. 
Anslaget får användas för gemensamma utgifter för systeminvestering och utveckling som hänför sig till KEJO-projektet samt för övriga utgifter som föranleds av projektet. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 401 000 euro. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 300 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 019 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter på sammanlagt högst 320 000 000 euro år 2021 och efter år 2021. 
Av det femåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 019 000 euro. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 100 000 euro. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro. 
40.Migration
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får användas på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser för ersättning för kostnaderna för ordnande av mottagningstjänster för personer som tas till Finland samt för de extra lokaler som hyrs ut för inkvartering av dessa personer. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får användas på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd till personer som tas till Finland. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 961 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 6 439 000 euro. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 234 159 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 344 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till rehabilitering av och stödåtgärder för veteraner inom militär krishantering. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

834 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

1 024 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

3 301 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

5 444 000 

06. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

50 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

4 898 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

16 690 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

356 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

280 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

6 970 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

3 446 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

515 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

13 740 000 

Sammanlagt 

 

58 023 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Beskattningen och Tullen
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 664 000 euro. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
20.Tjänster för statssamfundet
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 900 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att 500 000 euro av anslaget har reserverats för genomförande och ibruktagande av samt för uppgifter i anslutning till användarstödet för det datasystem som används för rapportering, uppföljning och övervakning av projekt och stödmottagare i anslutning till återhämtnings- och resiliensplanen. 
03.Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 60 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till revision av statens betalningsrörelsebankers verksamhet. 
88.Senatkoncernens affärsverk
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet ändras så att Senatfastigheter bemyndigas att överföra de fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och dess samarbetspartner till det dotteraffärsverk Försvarsfastigheter som ska bildas. När Försvarsförvaltningens byggverk läggs ned överförs dessutom statens förmögenhet i dess balansräkning till Försvarsfastigheter till ett belopp av sammanlagt cirka 25 miljoner euro. Värdet av den egendom som överförs till Försvarsfastigheter uppgår till sammanlagt cirka 1,25 miljarder euro. Av egendomen antecknas högst 210 miljoner euro i Försvarsfastigheters grundkapital. Övrig egendom antecknas i Försvarsfastigheters eget kapital så att högst 450 miljoner euro av egendomen antecknas som kapital som tillförts på lånevillkor från Senatfastigheter. En del av Försvarsförvaltningens byggverks egendom kan också överföras till Senatfastigheter. Statsrådet bemyndigas att närmare besluta om vilken egendom som överförs till Försvarsfastigheter och om övriga villkor för överföringen. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 22 634 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 22 634 000 euro. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 525 000 euro. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 649 000 euro. 
34.Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 500 000 euro. 
35.Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas till landskapet Ålands andelar i fråga om Finlands plan för återhämtning och resiliens. 
90.Stöd till kommunerna
32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 7 000 000 euro. 
92.EU och internationella organisationer
69.Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till ett belopp av högst 25 000 euro till betalning av grundkapitalet för stiftelsen för det nya arkitektur- och designmuseet. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till ett understöd på 1 000 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket. 
04.Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 800 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget även får användas till ett belopp av högst 42 800 000 euro till utbildning och kompetenstjänster, till att nå målgrupper, till stödåtgärder under utbildningen, till prognostisering och kompetenskartläggningar samt till betalning av utgifter och understöd för utveckling och försök. 
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 610 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

829 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

6. 

Understöd till arrangörer av religiösa sommarevenemang för att minska konsekvenserna av covid-19-epidemin 

1 500 000 

Sammanlagt 

 

5 185 000 

53.Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 800 000 euro. 
40.Högskoleundervisning och forskning
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 122 000 euro. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 4 122 000 euro. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 159 000 euro. 
70.Studiestöd
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 700 000 euro. 
80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas också högst 79 590 000 euro till betalning av understöd som på grund av covid-19-pandemin anvisas som stipendier och andra understöd till personer, firmor, ensamföretagare och sammanslutningar inom konst- och kultursektorn. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Museiverket bemyndigas att ingå hyresavtal om Nationalmuseets tilläggsbyggnad (Helsingfors stad, stadsdel 13) så att de totala utgifterna för uthyrning av Nationalmuseet åren 2025—2039 uppgår till sammanlagt högst 133 000 000 euro. 
34.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för grundläggande konstutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 758 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 7 988 000 euro av anslaget får användas till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala statsunderstöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 519 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2019 återtas 1 450 000 euro. 
52.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av konst (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 9 069 000 euro. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 618 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

1. Museiverket 

799 000 

2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

11 548 000 

Sammanlagt 

12 347 000 

90.Idrottsverksamhet
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 889 000 euro. 
52.Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt och vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 889 000 euro. 
91.Ungdomsarbete
50.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 2 120 000 euro. 
52.Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 120 000 euro. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 370 000 euro. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 1 000 000 euro för programmet för att stödja en snabbare utveckling av den digitala infrastrukturen, dataekonomin och digitaliseringen (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 98 000 euro. 
10.Utveckling av landsbygden
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 28 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 3 500 000 euro. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
01.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 418 000 euro. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 900 000 euro. 
40.Naturresursekonomi
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 280 000 euro. 
64.Forststyrelsen
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 800 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (reservationsanslag 2 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på två år. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 660 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 660 000 euro. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 337 000 euro. 
10.Trafik- och kommunikationsnäten
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 350 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2019 återtas 8 350 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till 
1) projektet för att förbättra järnvägsförbindelsen Luumäki—Imatra—ryska gränsen så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 210 000 000 euro 
2) projektet för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 41 700 000 euro 
3) projektet för att förbättra stamväg 68 genom byggande av en ny vägbro i Kållby så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 6 200 000 euro 
4) projektet för att förbättra anslutningarna vid Simo på avsnittet Uleåborg—Kemi på riksväg 4 så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 25 000 000 euro. 
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 550 000 euro. 
Anslaget får användas för att täcka kostnaderna under garantitiden för projektet rv 12 Tammerfors strandled och för projektet vägförbindelse till Fennovoima. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2019 återtas 7 550 000 euro. 
20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 219 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Transport- och kommunikationsverket i den situation som orsakats av covid-19-pandemin kan använda 69 450 000 euro för stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik och för verkställigheten av stödet. Av understödet får högst 450 000 euro användas för de kostnader för juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen av understödet. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgetarna för 2019 och 2020 återtas 7 069 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

8 100 000 

Konverteringsstöd för personbilar 

13 069 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning inom Saimenområdet 

3 800 000 

Stöd till last- och passagerarfartygsrederier 

69 450 000 

— varav juridiskt stöd, konsultering och utredningar som föranleds av verkställigheten och beredningen (högst) 

450 000 

Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik 

3 500 000 

Sammanlagt 

98 760 000 

55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 800 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget har reserverats 
1) 100 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) 
2) 100 000 euro för investeringar i ny energiteknik (RRF pelare 1) 
3) 106 000 euro för koldioxidsnålt väte och avskiljning och återvinning av koldioxid (RRF pelare 1) 
4) 20 000 euro för direkt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer (RRF pelare 1) 
5) 20 000 euro för koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och digitalisering inom industrin och för export av industriella tjänster (RRF pelare 3) 
6) 220 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 565 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 60 000 euro för stärkandet av Navigatorernas sektorsövergripande karaktär (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 004 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget har reserverats 
1) 134 000 euro för avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) 
2) 400 000 euro för återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin (RRF pelare 1) 
3) 100 000 euro för utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pelare 2) 
4) 100 000 euro för en innovations- och forskningsinfrastruktur (RRF pelare 3) 
5) 400 000 euro för lokomotivprojekt (RRF pelare 3) 
6) 100 000 euro för främjande av nyckelsektorer och stärkande av kompetensen (RRF pelare 3) 
7) 100 000 euro för innovativa tillväxtföretag (RRF pelare 3) 
8) 40 000 euro för ökad förnyelse och export av tjänster inom industrin (RRF pelare 3) 
9) 40 000 euro för strukturstöd till de kreativa branscherna (RRF pelare 3) och 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
09.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 330 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 100 000 euro för en offentlig laddningsinfrastruktur och ett offentligt nätverk av tankstationer för gas (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
10.Utveckling av digitaliseringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro. 
20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
45.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 5 532 000 euro. 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro. 
30.Sysselsättning och företagsamhet
40.Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget i enlighet med lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021) får användas 
1) för projekt som främjar utveckling, hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för investeringar som ingår i dem 
2) för kommunala och samkommunala infrastrukturella investeringsprojekt som stöder företagens verksamhetsförutsättningar 
3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga samt för avtalsbaserat samarbete. 
4) till ett belopp av högst 21 000 000 euro för stödjande av områden med akut strukturomvandling. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till upprustning av Kimola kanal. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades under moment 32.50.40 i den andra tilläggsbudgeten för 2019 återtas 100 000 euro. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021—2028. 
45.Statsunderstöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till understöd enligt statsrådets förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) för företag för tagande ur bruk av maskiner och anordningar som tillverkats för torvproduktion. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2020 och i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 återtas sammanlagt 22 690 000 euro. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s regional- och strukturpolitiska program och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 97 089 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och bevillningsfullmakten får användas till återbetalning av förskott enligt artikel 139 i rådets förordning (EU) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2021 får nya beslut om beviljande fattas till ett belopp av sammanlagt 666 989 000 euro, varav 351 789 000 euro riktas till programperioden 2021—2027. 
40.Specialfinansiering för företag
43.Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 000 euro. 
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 130 000 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 050 000 euro. 
25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 080 000 euro. 
02.Tillsyn
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 540 000 euro. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 673 000 euro. 
25.Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 3 000 000 euro. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
50.Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 14 000 000 euro. 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro. 
56.Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 400 000 euro. 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 300 000 euro. 
20.Utkomstskydd för arbetslösa
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 188 000 000 euro. 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 40 000 000 euro. 
40.Pensioner
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 65 000 000 euro. 
50.Stöd till veteraner
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att den godtagbara kostnaden per studerande år 2021 är 310,90 euro och de godtagbara totala kostnaderna för studerandehälsovården uppskattningsvis 81 600 000 euro. 
38.Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 1 155 000 euro till att i form av statsunderstöd ersätta kommuner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av covid-19-testning och covid-19-spårning och högst 400 000 000 euro till att i form av statsunderstöd ersätta kommuner, samkommuner och landskapet Åland för andra direkta covid-19-kostnader. 
70.Hälsa och funktionsförmåga främjas
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 12 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att arvodet får användas till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 och 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro. 
10.Miljö- och naturvård
20.Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2019 återtas 6 100 000 euro. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 698 000 euro. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det för genomförandet av upphandlingen av informationshanteringssystemet för vatten- och havsvård får ingås avtal och andra förbindelser som för åren efter 2021 föranleder utgifter till ett belopp av högst 4 300 000 euro. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
20.Samhällen, byggande och boende
04.Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
34.Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av det anslag som överförts från 2020 beviljas understödet till ett belopp av 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. 
37.Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i enlighet med målen för EU:s återhämtningsinstrument får användas för myndighetsbehandlingar av planläggning av, tillstånd för och anknytande utredningar till investeringsprojekt för grön övergång som i första hand stöds med medel ur återhämtningsinstrumentet. 
Miljöministeriet beviljar understöd med stöd av statsunderstödslagen (688/2001). Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem. När det gäller kommunernas understöd hör miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna. Av anslaget under momentet kan 2 % användas till avlönande av personal vid miljöministeriet. 
Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen behandlar andra investeringsprojekt än sådana som är förenliga med målen för EU:s återhämtningsinstrument kan understöd inte beviljas för kostnader i anslutning till de andra investeringsprojekten. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2021 ur Statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) får beviljas understöd för bostadshus för åtgärder som syftar till förbättrad energieffektivitet samt smart och flexibel energiförbrukning till ett belopp av sammanlagt högst 50 000 000 euro på det sätt som föreskrivs genom förordningen om energiunderstöd för bostadshus åren 2020—2022. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2021 tillämpas från och med den 7 december 2021. 

Helsingfors 1.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare